ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


รางวัลแห่งเกียรติยศ-นักศึกษาปริญญาตรีผู้รับรางวัลรางวัลที่ได้รับหน่วยงานที่มอบวัน/เดือน/ปี
นางสาวมัณฑนา ลีสีสุขรางวัลนิสิตนักศึกษาที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น19 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2565
นศภ.ธนารี วิสุวรรณ และ นศภ.สิริกร ประยงค์ รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย The Best Poster Presentation Award ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ของสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 “Precision Medicine from Research to Clinical Implementations”คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 21 พฤษภาคม 2564
นศภ.นันทกร ทองหล่อ และ นศภ.พนัชกร บุญพุฒรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย The Outstanding Poster Presention Award ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ของสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 “Precision Medicine from Research to Clinical Implementations”คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 21 พฤษภาคม 2564
นางสาวกนกวรรณ วัฒนตฤณากุล, นางสาวพรรษชล โสดาจันทร์, รศ.ธีราพร สุภาพันธุ์, อ.จินตนา นภาพรระดับดี เรื่อง การปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลที่มีจำหน่ายในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนระบบยาในโรงพยาบาล คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)15 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2563
นางสาวจารุเนตร สิงห์เห, นางสาวพรปวีณ์ พงษ์ศรี,ผศ.ธนวดี ปรีเปรมระดับดีเยี่ยม เรื่อง เครื่องมือประเมิน และผลการวิเคราะห์รูปแบบและความน่าเชื่อถือของบทความสุขภาพที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของประเทศไทยคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)15 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2563
นางสาวจิราวรรณ คำมั่น,นายฉัตรชัย วราฤทธิ์,ผศ.ปาจารีย์ ทองงอกระดับดีเยี่ยม เรื่อง ผลของ proteasome, gamma secretase และ autophagy inhibitors ในการเสริมฤทธิ์ temozolomide ต่อเซลล์มะเร็งสมองชนิด glioblastoma multiforme (T98G) ที่เลี้ยงในสภาวะกลูโคสความเข้มข้นสูง คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)15 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2563
นางสาวณิชกานต์ แสบงบาล, นางสาวมธุรดา คุณวงศ์วิวัฒน์, ผศ.ปาจารีย์ ทองงอกระดับดี เรื่อง Proteasome and gamma-secretase inhibitors chemosensitizes human glioblastoma cell line (U87MG) cultured in high glucose medium to temozolomide (TMZ) คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)15 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2563
นางสาวมัฐกา จันทร์เมือง,นายพงศ์ภัค คงโพธิ์,รศ.วันดี รังสีวิจิตรประภา, ผศ.บัญชา ยิ่งงามระดับดีมาก เรื่อง การสกัดและกักเก็บสารต้านอักเสบ (E)-1-(3’,4’-dimethoxyphenyl)butadiene จากเหง้าไพลด้วยไซโคลเดกซ์ทรินแบบขั้นตอนเดียวเพื่อใช้ทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)15 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2563
นายศุภกิจ สีรับสี รางวัลนิสิต รางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น นักศึกษาที่มีจริยธรรมดีเด่น ประจาปี 2563คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)15 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2563
นายอภิสิทธิ์ สีลาพัฒน์, นางสาวธินัดดา รอดภัย,รศ.ธีราพร สุภาพันธุ์,อ.ประสิทธิชัย พูลผล,ผศ.นิภาพร เมืองจันทร์ระดับดีเยี่ยม เรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้สื่อการ์ตูนแอนิเมชั่นในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพสำหรับเด็กวัยเรียน อายุ 5-14 ปี ในจังหวัดอุบลราชธานี คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)15 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2563
นางสาวพจนาท ยางธิสารรางวัลความประพฤติดีพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์29 พฤษภาคม 2562
(Boonthida Aonsuebsai, Possawat Towongsricharoen, Wannisa Dongtai, Thanatcha Songmuang and Peerawat Jinatongthai ระดับดีมาก เรื่อง Validation of ASCVD risk score and effect of a change in clinical pratice guidenline for high blood pressure at Waribchamrab Hospital คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)16 มีนาคม 2562 ถึง 17 มีนาคม 2562
Jarurin Insiripong, Torpong Sungsintapachai, Phaijit Sritananuwat, Sureewan Duangjit and Utsana Puapermpoonsiriระดับดีมาก เรื่อง Physical characteristic study of niosomes loaded crude extract of Cleome viscisa L. for skin anti-inflammation คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)16 มีนาคม 2562 ถึง 17 มีนาคม 2562
Saithan Thosing, Anchana Trachu, Bancha Yingngam and Wandee Rungsrrvijitprapaระดับดีเยี่ยม เรื่อง Chracterization of pH sensitive nanoparticles containing lipophilic active คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)16 มีนาคม 2562 ถึง 17 มีนาคม 2562
Srikanlaya Sriboon, Suphatthra Kulmee, Teeaporn Supapaan, Saksit Sripa and Chonladda Pitchayajittipongระดับดี เรื่อง The survey of Pharmaceutical Production in Thai Hospitals คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)16 มีนาคม 2562 ถึง 17 มีนาคม 2562
Thatsanaporn Thaneewan, Lalita Dokmaikaew, Teeraporn Supapaan and Jintana Napapornระดับดี เรื่อง Development og application idensification databased for tablets and capsules commercially available in Thailand คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)16 มีนาคม 2562 ถึง 17 มีนาคม 2562
นางสาววิจิตรา คมใสรางวัลชมเชย ระดับอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 22 มิถุนายน 2561
นางสาวสิริพร สีนิลแท้รางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2561พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์8 มิถุนายน 2561
นางสาววัทนวิภา วงศ์ใหญ่,นางสาวศรีกัลยา ศรีบุญรางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม (Pharmacy Event ภาคภาษาไทย)สภาเภสัชกรรม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยรังสิตและสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย1 เมษายน 2561
นางสาวสุพัตรา กิจเจริญปัญญา ,นางสาวธนัชพร พรมโคตร ,นางสาวพรรษชล โสดาจันทร์ , นายอนุชา นิติธรรมรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันตอบปัญหาทักษะทางด้านเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยรังสิตและสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย1 เมษายน 2561
น.ส.ชัญญาภัค แสงชาติรางวัล Good การนำเสนอผลงานประเภทวาจา สาขา Pharmaceutical Practice (PP) เรื่อง BiologicalActivities of Chemical Constituents from Toddalia asiatica Relevant to the Treatment of Alzheimer s Diseaseคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)17 มีนาคม 2561 ถึง 18 มีนาคม 2561
นางสาวนิภาพร โสสว่าง รางวัล Excellent การนำเสนอผลงานประเภทวาจา สาขา Pharmaceutical Sciences (PS) เรื่อง Production of spary-dried seasame oil microcapsule by central composit design and its poedered instant drinkคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)17 มีนาคม 2561 ถึง 18 มีนาคม 2561
นางสาวบุษยมาส สาพิมาย รางวัล Excellent การนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ สาขา สาขา Pharmaceutical Practice (PP) เรื่อง Potential Drug-Drug interactions in Hematologic malignancy patients at Sunpasittiprasong hospitalคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)17 มีนาคม 2561 ถึง 18 มีนาคม 2561
นางสาวปิยวรรณ ศิริวงศ์รางวัลนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่มีจริยธรรมดีเด่น คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)17 มีนาคม 2561 ถึง 18 มีนาคม 2561
นางสาวสกลรัตน์ วงศ์เรืองรางวัล Excellent การนำเสนอผลงานประเภทวาจา สาขา Pharmaceutical Practice (PP) เรื่อง Development of Drug Identification Application for Tablets and Capsules Commercially Available in Thailandคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)17 มีนาคม 2561 ถึง 18 มีนาคม 2561
นางสาวสิิริพร สีนิลแท้ รางวัล Good การนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ สาขา Pharmaceutical Sciences (PS) เรื่อง Classification o Cinnamon stomachic mixture by NIR techniqueคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)17 มีนาคม 2561 ถึง 18 มีนาคม 2561
นายพีรวิชญ์ ต้นสวรรค์ รางวัล Good การนำเสนอผลงานประเภทวาจา สาขา Pharmaceutical Practice (PP) เรื่อง Effects of chemotherapy in Cholangiocarcinoma patient at Sunpasittiprasong hospitalคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)17 มีนาคม 2561 ถึง 18 มีนาคม 2561
นางสาวสุพัตรา กิจเจริญปัญญาและนางสาวธนัชพร พรมโคตรรางวัลชนะเลิศ การแสดงความรู้สมุนไพร นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย11 กุมภาพันธ์ 2561
นางสาวภัทรสุดา วิเศษศรี นายดุรงค์กร พลทม นายบุญฤทธิ์ สัตกุลรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ผลิตภัณฑ์ข้าวผงผสมเกลือแร่สำหรับเด็ก Minerice (โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market: R2M) ระดับภูมิภาค งานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรม และผลงาน Startup อุบลราชธานี 2017” (UBU Research & InnovationS Expo 2017 : RISE2017))โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Spark) ร่วมกับ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(NIA) ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งปร29 มีนาคม 2560 ถึง 2 เมษายน 2560
นางสาวเมธาวี ตรีรัตนชวลิต นายเชาว์วัฒน์ จาตุรันต์เรืองศรี นายกิตติ์ธเนศ ธนะรุ่งโรจน์ทวีรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 stasure plus นมพร่องมันเนยผสม astaxanthin (โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market: R2M) ระดับภูมิภาค งานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรม และผลงาน Startup อุบลราชธานี 2017” (UBU Research & InnovationS Expo 2017 : RISE2017))โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Spark) ร่วมกับ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(NIA) ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งปร29 มีนาคม 2560 ถึง 2 เมษายน 2560
นายพิทยาธร โยมศรีเคนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขัน "ทักษะทางด้านเภสัชกรรม (Pharmacy Event) (ภาคภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2559สภาเภสัชกรรม25 มีนาคม 2560
Chadaporn Navajongphun Ananya Wongdornma Pattra Charnchai Kaemwich Jantama Sirima Suvarnakuta Jantama*ระดับดี การนำเสนอแบบโปสเตอร์ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมประชุมวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น, ม.มหาสารคาม, ม.อุบลฯ)11 มีนาคม 2560 ถึง 12 มีนาคม 2560
Kitthanaet Thanaroungrochthawee Apirak Siriboonluckkoon Pornthip Waiwut*ระดับดีเยี่ยม การนำเสนอแบบปากเปล่า ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมประชุมวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น, ม.มหาสารคาม, ม.อุบลฯ)11 มีนาคม 2560 ถึง 12 มีนาคม 2560
Pattarasuda Wisessri Natnicha Nopphakhun Apiradee Sangngam Suttasinee Suwannakul Nonglek unawaradisaiระดับดี การนำเสนอแบบโปสเตอร์ ระดับปริญญาตรี สาขาการบริบาลเภสัชกรรมประชุมวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น, ม.มหาสารคาม, ม.อุบลฯ)11 มีนาคม 2560 ถึง 12 มีนาคม 2560
กิตติธัช จตุรภัทรวงศ์ จตุพล สกุลเตียว ธรรมปพน ทวันเวช อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์ น้องเล็ก คุณวราดิศัย แสวง วัชระธนกิจระดับดี การนำเสนอแบบปากเปล่า ระดับปริญญาตรี สาขาการบริบาลเภสัชกรรมประชุมวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น, ม.มหาสารคาม, ม.อุบลฯ)11 มีนาคม 2560 ถึง 12 มีนาคม 2560
ปัญญพร วรรณพงศ์สถิต อิสริยาภรณ์ ภูดีทิพย์ พัชรี กาญจนวัฒน์ กรวรรณ ผุดผ่อง ปริญญา วงศ์ภักดี ธิติ ทุมเสน ถนัดกิจ คณะบุตร ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา อุไรวรรณ อกนิตย์ระดับดีเยี่ยม การนำเสนอแบบปากเปล่า ระดับปริญญาตรี สาขาการบริบาลเภสัชกรรมประชุมวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น, ม.มหาสารคาม, ม.อุบลฯ)11 มีนาคม 2560 ถึง 12 มีนาคม 2560
พงษ์ศธร จงจินากูล วิจิตรา คมใส สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ บัญชา ยิ่งงามระดับดีเยี่ยม การนำเสนอแบบปากเปล่า ประเภทนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ประชุมวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น, ม.มหาสารคาม, ม.อุบลฯ)11 มีนาคม 2560 ถึง 12 มีนาคม 2560
พิมพ์พรรณ ทองประมูล ธิปก ยิ้มยา กุสุมา จิตแสง บัญชา ยิ่งงาม*ระดับดีมาก การนำเสนอแบบปากเปล่า ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมประชุมวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น, ม.มหาสารคาม, ม.อุบลฯ)11 มีนาคม 2560 ถึง 12 มีนาคม 2560
นายภูวมินทร์ สุริยาอัมพร แฃะนางสาวจันทร์ธิดา พรมประดิษฐ์รางวัลอันดับ 1 นำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ เรื่อง Effect of Essential Oils and Terpenes on Physicochemical Stability of Curcumin Gels (งานประชุม HTM2017)คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น27 มกราคม 2560
นางสาวกัญณรินทร์ พิริยานนท์ และ นางสาวณิชาลฏา แก้วกันหารางวัลระดับดีมาก ประเภท Poster Presentation สาขา Pharmaceutical Sciencesประชุมวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น, ม.มหาสารคาม, ม.อุบลฯ)13 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2559
นางสาววิกานดา สีแพนบาลรางวัลระดับดีมาก ประเภท Oral Presentation สาขา Pharmaceutical Sciencesคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)13 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2559
นางสาววีรยา ศรีสุริยชัยรางวัลระดับดีมาก ประเภท Poster Presentation สาขา Pharmaceutical Sciencesคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)13 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2559
นางสาวศุภิสรา เพชรประภัสสรรางวัลระดับดี ประเภท Oral Presentation สาขา Pharmaceutical Sciencesคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)13 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2559
นางสาวเบญจมาภรณ์ เกษามารางวัลระดับดีมาก ประเภท Oral Presentation สาขา Pharmacy Practiceคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)13 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2559
นายธรรมฤทธิ์ สินธุสกุล นางสาวธมลวรรณ นันทา นายวีระ ดุลย์ชูประภารางวัลระดับดีมาก ประเภท Poster Presentation สาขา Phamacy Practiceคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)13 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2559
นายภานุพงศ์ บัวแก้วและนายศิวัสม์ สาระรางวัลระดับดีเยี่ยม ประเภท Poster Presentation สาขา Pharmaceutical Sciencesประชุมวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น, ม.มหาสารคาม, ม.อุบลฯ)13 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2559
นางสาวบิณฑ์สุคนธ์ นุธรรมโชติ นางสาวณัฐวดี พิมพ์บุญมาExcellent Oral Presentation (Pharmaceutical Sciences)คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)7 มีนาคม 2558 ถึง 8 มีนาคม 2558
นางสาวภัสรา บุญมา นางสาวขวัญกมล บูรณะกิจExcellent Poster Presentation (Pharmaceutical Practice)คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)7 มีนาคม 2558 ถึง 8 มีนาคม 2558
นางสาวรมิดา มัฐผา นางสาวโสวิภา พลเยี่ยมExcellent Oral Presentation (Pharmaceutical Practice)คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)7 มีนาคม 2558 ถึง 8 มีนาคม 2558
นางสาวณัฐชา พฤษสุภี นางสาวพิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์ นางสาวชนัญญา รักษ์เรื่องนามระดับดีมาก ประเภทวาจา สาขา Pharmaceutical Sciences ระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2557
นางสาวณุรวี เวียงอินทร์ นางสาวมานิตา มุลผาลา นาสาวศุภลักษณ์ โฉสูงเนินระดับดี ประเภทโปสเตอร์ สาขา Pharmaceutical Sciences ระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2557
นางสาวธนิศา บูชารัมย์ นางสาวอิสรา กุนโท นางสาวนฤมล คูณเจริญรัตน์ระดับเยี่ยม ประเภทวาจา สาขา Pharmaceutical Sciences ระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2557
นางสาวธิราวรรณ จันทรบุตร นางสาวปุณฑริกร รุ่งรัตกนกสิน นางสาวอังศุมาลิน คึมสูงระดับดี ระดับ ประเภทโปสเตอร์ สาขา Pharmaceutical Sciences ระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2557
นางสาวมีนรยา สำแดงไชย นางสาววายูน กลางประพันธ์ นางสาวปวรรัตน์ พวงศิริ ระดับดีมาก ประเภทวาจา สาขา Pharmaceutical Sciences ระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2557
นายชาญวุฒิ ธิติรัตนโชติ นางสาวธัฐญาดา เหล่าคงธรรม นายวิสันต์ มาวงษ์ระดับดี ประเภทโปสเตอร์ สาขา Pharmacy Practices ระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2557
นางสาวนาฏนภา ดอกบัวรางวัลชมเชยการประกวดเขียนเรียงความเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ประเภทภาษาไทยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี8 สิงหาคม 2556
นายกฤษณ์ พรหมปัญญารางวัลชมเชยการประกวดเขียนเรียงความเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ประเภทภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี8 สิงหาคม 2556
นายกฤษณ์ พรหมปัญญารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ประเภทภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี8 สิงหาคม 2556
นายพลวัฒน์ แก้วคำสอน และนางสาวอโณทัย วิริยะกาญจนารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี8 สิงหาคม 2556
นายวิสันต์ มาวงษ์รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ประเภทภาษาไทยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี8 สิงหาคม 2556
นางสาวณัฐณิชา นพคุณ และนางสาวงราลี ลิตาเกียรติบัตรนักศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา 2555 ประเภท นักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี13 มิถุนายน 2556
นางสาวบัณฑิตา จงเปรมกิจไพศาลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 English speech contest หัวข้อ The preparation of pharmacy students for the integration of ASEANคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี6 มิถุนายน 2556
นางสาววชิราภรณ์ สายบุบผารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 English speech contest หัวข้อ The preparation of pharmacy students for the integration of ASEANคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี6 มิถุนายน 2556
นายกฤษณ์ พรหมปัญญารางวัลชนะเลิศ English speech contest หัวข้อ The preparation of pharmacy students for the integration of ASEANคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี6 มิถุนายน 2556
นายสหรัฐ คุ้มไกรสรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 English speech contest หัวข้อ The preparation of pharmacy students for the integration of ASEANคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี6 มิถุนายน 2556
นางสาวอรวรรณ ภักดีพินิจ นางสาวอรนัส อินทรามะ นางสาวธีรนุช พรมจันทร์ นางสาวกนกพร ชมาฤกษ์ นางสาวสิริกานต์ โกสุวรรณ นายณัฐกฤษฏ์ วรรณกาส นายชัชวินท์ คุณรัตน์ นางสาววรัญญา วงค์วรรณา นางสาวศรีสกุล ศรีสุข รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวกับสุขภาพ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2556 สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)15 มีนาคม 2556
นางสาวศรีสกุล ศรีสุข นางสาวธนพรรณ ชุมจันทร์ระดับดีเยี่ยม ประเภทโปสเตอร์ สาขา Pharmaceutical Science คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)18 กุมภาพันธ์ 2556
นางสาวสิริกานดา โกสุวรรณ นางสาวอรณัส อินทรามะ นางสาวอรวรรณ ภุกดีกินิจ นางสาวกนกวรรณ ลีละศาสตร์ระดับดี ประเภทวาจา สาขา Pharmaceutical Science คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)18 กุมภาพันธ์ 2556
นางสาวอรณัส อินทรามะรางวัลเชิดชูเกียรติและยกย่องในฐานะที่มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์แก่คณะและส่วนรวม และส่งเสริมบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)18 กุมภาพันธ์ 2556
นางสาวอรณัส อินทรามะรางวัลเชิดชูเกียรติและยกย่องในฐานะที่มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์แก่คณะและส่วนรวม และส่งเสริมบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)18 กุมภาพันธ์ 2556
นายสยาม วาทะมาตย์ นางสาววาทินี พันธ์พรมระดับดีเยี่ยม ประเภทโปสเตอร์ สาขา Pharmaceutical Science คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)18 กุมภาพันธ์ 2556
นางสาวจิระพรรณ ชมภูวิเศษ/ นางสาววรนันท์ รังสิมาวงศ์/ นางสาวหยาดรุ้ง สายราม/ นางสาวสุภาพร แก่นจันทร์/ นางสาวศิริพร หงษ์ไชคำ/ นายประมูล พันสุวรรณ/ นางสาวสุพรรณิกา ไทยานนท์รางวัลชนะเลิศในการประกวดโครงการแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ครั้งที่ 6สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)15 มีนาคม 2555
นางสาวสิริลักษณ์ รักษ์รอด/นางสาวสาลินี ณ ระนองนำเสนอผลงานประเภท Poster Presentation (ระดับ Good) สาขาวิชา Pharmaceutical Science คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)12 กุมภาพันธ์ 2555
นายยุทธนา แซ่โค้ว/นายวรฉัตร ปั้นหุ่นนำเสนอผลงานประเภท Poster Presentation (ระดับ Good) สาขาวิชา Pharmaceutical Science คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)12 กุมภาพันธ์ 2555
นางสาวกิติมา วรรณทองนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1) สาขา Clinical Practice คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)13 กุมภาพันธ์ 2554
นางสาวจิรา จงเจริญกมลนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1) สาขา Basic Science คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)13 กุมภาพันธ์ 2554
นางสาวสมฤดี เรียบร้อยนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2) สาขา Production คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)13 กุมภาพันธ์ 2554
นางสาวนุจรินทร์ เหลืองอิงคสุต/นางสาวทัศนีย์ แก้วแสง รางวัล Excellent award Poster Presentation สาขา Pharmaceutical Sciences ผลงานวิจัย เรื่อง “Improvement of Antioxidant Activity of Soy Bean Extract by Aspergillus oryzae Fermentation” ในการประกวดผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd Annual International Conference of Northeast Pharmacy Research 2010 คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)13 กุมภาพันธ์ 2553 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2553
นายนราธิป อุดมฉวี/นางสาวเมทินี อารยะพงศ์/นายธีรธัช วิโรจน์สกุลชัย/นายเทวินทร์ เทียนสุวรรณ/นายกรกานต์ พิพัฒน์ยรรยงรางวัลชมเชยโครงการประกวดแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ครั้งที่ 4Marketing pharmacists group20 มกราคม 2553
นางสาวณัฐปภัสร์ ตั้งพานทองสอบได้คะแนนยอดเยี่ยมชั้นปีที่ 1 กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เภสัชศาสตร์)มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ23 สิงหาคม 2552
นางสาวอรณัส อินทรามะสอบได้คะแนนยอดเยี่ยมชั้นปีที่ 1 กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เภสัชศาสตร์)มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ23 สิงหาคม 2552

ผู้บันทึกข้อมูล: นางสาวสดใส ตะรินันท์