ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


รางวัลแห่งเกียรติยศ-นักศึกษาบัณฑิตศึกษาผู้รับรางวัลรางวัลที่ได้รับหน่วยงานที่มอบวัน/เดือน/ปี
นายนำพล แปนเมืองนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ดีเด่น กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 1213 กรกฎาคม 2561
นางสาวสุริมา ญาติโสม รางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น จากการนำเสนองานวิจัยเรื่อง TOPICAL FORMULATION DEVELOPMENT FROM EXTRACTED OIL OF CLEOME VISCOSA L. SEED FOR ANTI-INFLAMMATIONงานสัมมนาวิชาการโครงการภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ประจำปี 2560 โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ภายใต้การดูแลของ ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ว8 กันยายน 2560
กมลธิดา เหล่าบุตรสา สัมมนา มูลสาร แสวง วัชระธนกิจ สุเพียร โภคทิพย์ระดับดี การนำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป สาขาการบริบาลเภสัชกรรมประชุมวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น, ม.มหาสารคาม, ม.อุบลฯ)11 มีนาคม 2560 ถึง 12 มีนาคม 2560
ดำรงศักดิ์ จินารัตน์ บัญชา ยิ่งงาม อภิชาต สุขสำราญ วันดี รังสีวิจิตรประภาระดับดี การนำเสนอแบบปากเปล่าระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมประชุมวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น, ม.มหาสารคาม, ม.อุบลฯ)11 มีนาคม 2560 ถึง 12 มีนาคม 2560
บัญชา ยิ่งงาม วันดี รังสีวิจิตรประภา รัชวดี ยิ่งดอน สุนิสา มั่นคงระดับดีมาก การนำเสนอแบบโปสเตอร์ ระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมประชุมวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น, ม.มหาสารคาม, ม.อุบลฯ)11 มีนาคม 2560 ถึง 12 มีนาคม 2560
นางสาวชมพูนุท เวชชากุลรางวัลระดับดี ประเภท Poster Presentation สาขา Pharmaceutical Sciencesคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)13 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2559
นางสาวจตุพร ประทุมเทศระดับดีมาก ประเภทวาจา สาขา Pharmaceutical Science ระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไปคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2557
นางสาวธนิสสา รามฤทธิ์ระดับดีมาก ประเภทวาจา สาขา Pharmaceutical Science ระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2557
นายเอกชัย ดำเกลี้ยงรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เรื่อง “การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันบริเวณเยื้อบุผิวและในกระแสเลือดจากการกระตุ้นภูมิคุ้มกันทางจมูกด้านโอวัลบูมินที่กักเก็บในอนุภาคไคโตแซนขนาดต่าง ๆ” ในการประชุมวิชาการะดับชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยทักษิณ 23 พฤษภาคม 2556
นางสาวจตุพร ประทุมเทศระดับดี ประเภทโปสเตอร์ สาขา Pharmaceutical Science คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)18 กุมภาพันธ์ 2556
นางสาวภณิกชา วิชยปรีชา นายบัญชา ยิ่งงาม นายณัฐวุฒิ เจริญไทยระดับดีเยี่ยม ประเภทวาจา สาขา Pharmaceutical Science คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)18 กุมภาพันธ์ 2556
นางสาวภณิกชา วิชยปรีชานำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation (ระดับ Good) สาขาวิชา Pharmaceutical Science คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)12 กุมภาพันธ์ 2555
นางสาวกฤติญารัตน์ สมวงศ์นำเสนอผลงานประเภท Poster Presentation (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2)สาขา Basic Science คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)13 กุมภาพันธ์ 2554
นายบัญชา ยิ่งงามนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1) สาขา Production คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)13 กุมภาพันธ์ 2554

ผู้บันทึกข้อมูล: นางสาวสดใส ตะรินันท์