ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


รางวัลแห่งเกียรติยศ-นักศึกษาบัณฑิตศึกษาผู้รับรางวัลรางวัลที่ได้รับหน่วยงานที่มอบวัน/เดือน/ปี
นางวรรณพร วัฒนะวงษ์,ผศ.แสวง วัชระธนกิจระดับดีมาก เรื่อง ความตรงของข้อมูลพื้นฐานในฐานข้อมูลทะเบียนมะเร็งเทียบกับข้อมูลต้นแบบจากฐานข้อมูลโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)15 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2563
นางสาวกันต์ฤทัย มาลัย,ผศ.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ,อ.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์,รศ.วริษฎา ศิลาอ่อนระดับดีมาก เรื่อง การพัฒนาตำรับและประเมินผลิตภัณฑ์เจลขัดผิวกายที่มีส่วนประกอบจากขุยมะพร้าว คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)15 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2563
นางสาววรรณธกิจ สระเพชร, นายดำรงศักดิ์ จินารัตน์,ผศ.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, ผศ.นิธิมา สุทธิพันธุ์, ผศ.บัญชา ยิ่งงาม,รศ.วันดี รังสีวิจิตรประภาระดับดี เรื่อง การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของผักที่บริโภคได้จากภาคอีสาน (โดยนางสาววรรณธกิจ สระเพชร, นายดำรงศักดิ์ จินารัตน์,ผศ.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, ผศ.นิธิมา สุทธิพันธุ์, ผศ.บัญชา ยิ่งงาม,รศ.วันดี รังสีวิจิตรประภา)คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)15 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2563
Payalak Sudcharee, Kaemwich Jantama, Chutinun Prasitpuriprecha and Sirima suvanakuta Jantamaระดับดีเยี่ยม เรื่อง Antimicrobial activity and stability of synbiotic powder containing Lactobacillus fermentum M47 and Jerusalem artichoke คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)16 มีนาคม 2562 ถึง 17 มีนาคม 2562
นายนำพล แปนเมืองนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ดีเด่น กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 1213 กรกฎาคม 2561
นางสาวสุริมา ญาติโสม รางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น จากการนำเสนองานวิจัยเรื่อง TOPICAL FORMULATION DEVELOPMENT FROM EXTRACTED OIL OF CLEOME VISCOSA L. SEED FOR ANTI-INFLAMMATIONงานสัมมนาวิชาการโครงการภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ประจำปี 2560 โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ภายใต้การดูแลของ ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ว8 กันยายน 2560
กมลธิดา เหล่าบุตรสา สัมมนา มูลสาร แสวง วัชระธนกิจ สุเพียร โภคทิพย์ระดับดี การนำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป สาขาการบริบาลเภสัชกรรมประชุมวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น, ม.มหาสารคาม, ม.อุบลฯ)11 มีนาคม 2560 ถึง 12 มีนาคม 2560
ดำรงศักดิ์ จินารัตน์ บัญชา ยิ่งงาม อภิชาต สุขสำราญ วันดี รังสีวิจิตรประภาระดับดี การนำเสนอแบบปากเปล่าระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมประชุมวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น, ม.มหาสารคาม, ม.อุบลฯ)11 มีนาคม 2560 ถึง 12 มีนาคม 2560
บัญชา ยิ่งงาม วันดี รังสีวิจิตรประภา รัชวดี ยิ่งดอน สุนิสา มั่นคงระดับดีมาก การนำเสนอแบบโปสเตอร์ ระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมประชุมวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น, ม.มหาสารคาม, ม.อุบลฯ)11 มีนาคม 2560 ถึง 12 มีนาคม 2560
นางสาวชมพูนุท เวชชากุลรางวัลระดับดี ประเภท Poster Presentation สาขา Pharmaceutical Sciencesคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)13 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2559
นางสาวจตุพร ประทุมเทศระดับดีมาก ประเภทวาจา สาขา Pharmaceutical Science ระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไปคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2557
นางสาวธนิสสา รามฤทธิ์ระดับดีมาก ประเภทวาจา สาขา Pharmaceutical Science ระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2557
นายเอกชัย ดำเกลี้ยงรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เรื่อง “การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันบริเวณเยื้อบุผิวและในกระแสเลือดจากการกระตุ้นภูมิคุ้มกันทางจมูกด้านโอวัลบูมินที่กักเก็บในอนุภาคไคโตแซนขนาดต่าง ๆ” ในการประชุมวิชาการะดับชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยทักษิณ 23 พฤษภาคม 2556
นางสาวจตุพร ประทุมเทศระดับดี ประเภทโปสเตอร์ สาขา Pharmaceutical Science คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)18 กุมภาพันธ์ 2556
นางสาวภณิกชา วิชยปรีชา นายบัญชา ยิ่งงาม นายณัฐวุฒิ เจริญไทยระดับดีเยี่ยม ประเภทวาจา สาขา Pharmaceutical Science คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)18 กุมภาพันธ์ 2556
นางสาวภณิกชา วิชยปรีชานำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation (ระดับ Good) สาขาวิชา Pharmaceutical Science คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)12 กุมภาพันธ์ 2555
นางสาวกฤติญารัตน์ สมวงศ์นำเสนอผลงานประเภท Poster Presentation (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2)สาขา Basic Science คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)13 กุมภาพันธ์ 2554
นายบัญชา ยิ่งงามนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1) สาขา Production คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)13 กุมภาพันธ์ 2554

ผู้บันทึกข้อมูล: นางสาวสดใส ตะรินันท์