ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


รางวัลแห่งเกียรติยศ-ศิษย์เก่าผู้รับรางวัลรางวัลที่ได้รับหน่วยงานที่มอบวัน/เดือน/ปี
ภญ.วิภาดา ปุณณภาไพศาล รางวัลชมเชย ประเภท R2R (Routine to Research) เรื่อง ผลการทบทวนเทคนิคการฉีดยาอินซูลินในผู้ป่วยเบาหวาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร18 กรกฎาคม 2557
ภก.ศศิพงค์ ทิพย์รัชดาพร รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทงานวิจัยสาธารณสุขทั่วไป เรื่อง ประสิทธิผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อการไม่สูบบุหรี่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร18 กรกฎาคม 2557 ถึง 18 สิงหาคม 2557
ภญ.มุจลินท์ เรืองไพศาล รางวัลชมเชย ประเภท เรื่องเล่าเริ่มต้นใหม่ยังไม่สายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร18 กรกฎาคม 2557
เภสัชกรหญิงวิสาขา บุญทศ งานเขียนในหนังสือ “สุขภาพดีตั้งแต่ตื่นยันนอน Be Healthy 24 Hourสำนักพิมพ์ Think Beyond 14 มิถุนายน 2556
ภก.ศศิพงศ์ ทิพย์รัชดาพร รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นชมรมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 6 มิถุนายน 2556
ภญ.จารุณี วงศ์วัฒนาเสถียร รางวัล เภสัชกรโรงพยาบาลดีเด่น ด้านบริบาลเภสัชกรรม ประจำปี 2556 สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) 24 เมษายน 2556 ถึง 26 เมษายน 2556
ภญ.อนัญญา โฉมเฉลา รางวัล FAPA Congress 2012 Best Posters Presentation ในงานวิจัย Asthmatic Patients Management Outcomes at Warinchamrab Hospitalงานประชุม FAPA Congress 2012 เมืองบาหลี ประเทศอินโดนิเซีย 13 กันยายน 2555 ถึง 16 กันยายน 2555
ภก.สัญญา ยืนรานผลงานวิชาการดีเด่น ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2554 กระทรวงสาธารณสุข9 กันยายน 2555
นายศศิพงศ์ ทิพย์รัชดาพร รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ เรื่อง การประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินโครงการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในชุมชน เขตพื้นที่อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ในงานประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพประจำปี 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 19 กรกฎาคม 2555 ถึง 20 กรกฎาคม 2555
นายศราวุธ เพิ่มพูนคุณารักษ์รางวัลที่ 1 การนำเสนอผลงานวิชาการด้านคุณภาพ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพระบบเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ จากการใช้ยาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร14 กันยายน 2552 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2555
นายศราวุธ เพิ่มพูนคุณารักษ์รางวัลที่ 1 การนำเสนอผลงานวิชาการด้านสาธารณสุขทั่วไป เรื่อง ประสิทธิผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมจากการออกเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยโรคเบาหวานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร14 กันยายน 2552 ถึง 15 กันยายน 2552

ผู้บันทึกข้อมูล: นางสาวสดใส ตะรินันท์