ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


คณะผู้บริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
Dr.Saksit Sripa
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย
Asst.Prof.Peerawat Jinatongthai
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ

ผศ.ทวนธน บุญลือ
Asst.Prof.Tuanthon Boonlue
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
Dr.Juthamas Hongthong
หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์

ดร.สุรชัย จูมพระบุตร
Dr.Surachai Joomprabutra
หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรมหัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
Asst.Prof.Dr.Uraiwan
Akanit
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
Dr.Saksakol Paratsaphan
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
Tipada Samseethong
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ

นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
Ms.Benjapak Mingkwan
รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์

รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
Assoc.Prof.Dr.Warisada
Sila-on
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและปฏิบัติการ

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
Asst.Prof.Dr.Thaweesak
Juengwatanatrakul
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
 
ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ
Asst.Prof.Dr.Utsana
Puapermpoonsiri
รองคณบดีฝ่ายบริหาร