ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


คณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
Dr.Saksit Sripa
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
(ประธานกรรมการ)
ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย
Asst.Prof.Peerawat Jinatongthai
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
(กรรมการ)

ผศ.ทวนธน บุญลือ
Asst.Prof.Tuanthon Boonlue
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
(กรรมการ)

ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
Dr.Juthamas Hongthong
หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์
(กรรมการ)

ดร.สุรชัย จูมพระบุตร
Dr.Surachai Joomprabutra
หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม
(กรรมการ)หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
(กรรมการ)

ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
Asst.Prof.Dr.Benjabhorn
Sethaboupph
ผู้แทนอาจารย์
(กรรมการ)

รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
Assoc.Prof.Dr.Warisada
Sila-on
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและปฏิบัติการ
(กรรมการ)

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
Asst.Prof.Dr.Thaweesak
Juengwatanatrakul
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
(กรรมการ)
 
ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ
Asst.Prof.Dr.Utsana
Puapermpoonsiri
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
(กรรมการและเลขานุการ)