ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ
การบริหารความเสี่ยง
1. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในปี 2554 รอบ 6 เดือน (Please click to open) [477]
2. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของมหาวิทยาลัยปี 2554 รอบ 6 เดือน (Please click to open) [477]
3. แผนบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของมหาวิทยาลัยปี 2554 (Please click to open) [477]
4. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในปี 2553 และแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในปี 2554 (Please click to open) [477]
5. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในปี 2552 และแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในปี 2553 (Please click to open) [477]
6. แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2553 ณ เดือนตุลาคม 2552 (Please click to open) [477]
7. รายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง งวดเดือนกันยายน 2552 (Please click to open) [477]
8. รายงานผลการดำเนินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2552 (Please click to open) [477]
9. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในปี 2551 (Please click to open) [477]
10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในปี 2552 ครั้งที่ 1 (Please click to open) [477]
11. แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในปี 2552 (Please click to open) [477]
12. การประเมินความเสี่ยงและการประเมินการควบคุมภายในปี2551 (Please click to open) [477]
13. รายงานการบริหารความเสี่ยงและการวางแผนควบคุมภายในปี 2552 (Please click to open) [477]