ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


คณาจารย์ 59 คน
ลาศึกษาต่อ 6 คน
 
รวม 65 คน


ปริญญาตรี 9 คน
ปริญญาโท 2 คน
ปริญญาเอก 40 คน
 
รวม 51 คน


ศาสตราจารย์ 0 คน
รองศาสตราจารย์ 7 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 29 คน
อาจารย์ 23 คน
 
รวม 59 คน