ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯนักศึกษารหัส 48 1 คน
นักศึกษารหัส 50 1 คน
นักศึกษารหัส 51 3 คน
นักศึกษารหัส 52 83 คน
นักศึกษารหัส 53 86 คน
นักศึกษารหัส 54 91 คน
นักศึกษารหัส 55 107 คน
นักศึกษารหัส 56 103 คน
 
รวมนักศึกษาทุกชั้นปี 475 คน