ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ) 7 คน
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต ( เภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ) 1 คน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารบริการสุขภาพ) 17 คน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) 2 คน
 
รวมนักศึกษาทุกสาขา 27 คน