ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


03
มี.ค.
แจ้งเปลี่ยนแปลงการรับสมัครชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2564
03
มี.ค.
ประชาสัมพันธ์โครงการด้านการศึกษาสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย ประจำปีการศึกษา 2564 ของศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย (Korean Education Center
17
ก.พ.
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยและเงินฝากของธอส.
16
ก.พ.
ประชาสัมพันธ์การกู้เงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2564 (ธอส.)
09
ก.พ.
การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN-U.S Science Prize for Women 2021
01
มี.ค.
ประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 9 (ประชุุมออนไลน์)
28
ธ.ค.
ทุน Ernst March-Grant-ASEA-UNINET ประจำปี 2564
14
ธ.ค.
ขอแจ้งปฏิทินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2564
01
มี.ค.
ประชาสัมพันธ์การสอบเค้าโครง/การสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา เดือนมีนาคม 2564
12
มิ.ย.
ประกาศคณะ เรื่องแนวปฏิบัติการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนัักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 10 มิ.ย.63
31
มี.ค.
ตารางเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
08
ก.ย.
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563
13
ม.ค.
ประกาศผลการนำเสนอสารนิพนธ์แบบปากเปล่า ประจำปีการศึกษา 2562
20
มิ.ย.
กำหนดการสอบความรู้ฯ ปี พ.ศ.2562-2564
24
มิ.ย.
คู่มือการทำสัญญานักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
17
ก.พ.
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
01
มี.ค.
การจองห้องเรียนนอกเวลาราชการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
16
พ.ค.
คู่มือการทำสัญญานักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
08
พ.ค.
ขอเชิญผู้สนใจเข้าใช้งานสืบค้นข้อมูล ฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ฐานข้อมูลใหม่)
07
พ.ย.
การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับคุณวุฒิภายในประเทศ