ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษา 1/2562 ปรับปรุงวันที่ 16 สิงหาคม 2562

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง

   1. เปลี่ยนแปลงกำหนดสอบ 2 รายวิชา

1.1 รายวิชา 1502 224 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 

จากวันจันทร์ที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. เป็นวันเสาร์ที่ 24 ส.ค. 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องศรีพานิชกุลชัย

1.2 รายวิชา 1502 225 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1

จากวันจันทร์ที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 13.00-16.00 น. เป็นวันจันทร์ที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 07.30-10.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการชั้น 3 เก็บตัวห้อง PH302

   2. เพิ่มรายชื่อกรรมการสำหรับรายวิชาที่แยกสอบเป็น 2 ห้อง

2.1 รายวิชา 1506 321 ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม 

2.2 รายวิชา 1507 400 เภสัชสาธารณสุข 

2.3 รายวิชา 1503 513 สมุนไพรในระบบสาธารณสุข 

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ (24 กรกฎาคม 2562 ,12:56 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 26 สิงหาคม 2562 ,14:56 โดย นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์)

เอกสารประกอบ
1. ตารางสอบกลางภาค 1/2562 ฉบับปรับปรุง