ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา เดือนตุลาคม 2562

งานบัณฑิตศึกษา ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา รายละเอียดดังนี้

1. นางสาวชุดาณัฏฐ์ อัครชินวณิชย์ รหัสนักศึกษา 5815600047 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2

หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนานีโอโซมกักเก็บน้ำมันรำข้าวสำหรับนำส่งผ่านทางผิวหนัง"

 

2. นายมงคลพันธ์ ตันติวัชรกุลธร รหัสนักศึกษา 60150260031 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2

หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง “เป้าหมายของ 7-Methoxyheptaphylline กับมะเร็งที่พบในโรคอัลไซเมอร์     

 

3. นางสาวปายาลักษณ์ สุดชารี รหัสประจำตัว 60150260026 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2

หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนาผงซินไบโอติกที่มีฤทธิ์ต้านจุลชีพก่อโรคในทางเดินอาหาร"

 

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวสุขุมา พวงมะลิ (2 ตุลาคม 2562 ,13:49 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 2 ตุลาคม 2562 ,14:00 โดย นางสาวสุขุมา พวงมะลิ)

เอกสารประกอบ
1. banner
2. agenda