ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


คู่มือตารางเรียน ระดับปริญาตรี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562

คู่มือตารางเรียน ระดับปริญาตรี ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2562


Tags :คู่มือตารางเรียน ระดับปริญาตรี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562  
Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ (2 พฤศจิกายน 2562 ,17:13 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 20 เมษายน 2563 ,15:58 โดย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ)

เอกสารประกอบ
1. คู่มือตารางเรียนวิชาเลือกเสรี รายวิชาศึกษาทั่วไป และวิชานอกคณะ
2. คู่มือตารางเรียนปี 1
3. คู่มือตารางเรียนปี 2
4. คู่มือตารางเรียนปี 3
5. คู่มือตารางเรียนปี 4
6. คู่มือตารางเรียนปี 5