ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 (โควตาผู้มีคุณลักษณะพิเศษ)

ให้ผู้มีรายชืื่อตามประกาศดำเนินการยืนยันสิทธิ์เลือกสาขาวิชาในระบบ Clearing House

ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2563 ผ่านระบบของ ทปอ. ในเว็บไซต์ https://student.mytcas.com

หากพ้นกำหนด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ (18 ธันวาคม 2562 ,09:25 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 30 มกราคม 2563 ,14:58 โดย นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์)

เอกสารประกอบ
1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาผู้มีคุณลักษณะพิเศษ