ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ปฏิทินการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

งานวิเทศสัมพันธ์ ได้ประกาศปฏิทินการและข้อปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 

รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ โดยข้อสรุปเพื่อความเข้าใจโดยย่อ ดังนี้

1. กำหนดให้นักศึกษาทุกคนผ่านการสอบก่อนสำเร็จการศึกษา

2. กำหนดจัดสอบจำนวนรวม 9 ครั้ง ระหว่างวันที่ 18 มกราคม - 3 เมษายน 2563 สมัครสอบทาง www.reg.ubu.ac.th 

3. ลงทะเบียนภายในวันที่ 8 มกราคม 2563

3. ผู้ที่สามารถสมัครสอบได้ ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา หรือ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 (หลักสูตร 6 ปี)

4. มีสิทธิ์สอบได้คนละ 1 ครั้ง หากประสงค์ขอสอบอีกครั้งจะมีค่าธรรมเนียมในการสอบ

5. ผลสอบจะปรากฏใน transcrip

5. รับผิดชอบการจัดสอบโดยสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี


Tags :CEFR   
Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ (6 มกราคม 2563 ,10:44 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 6 มกราคม 2563 ,11:20 โดย นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์)