ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


(ร่าง) ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2562

งานวิชาการขอประกาศ (ร่าง) ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2562 
ซึ่งปฏิทินการศึกษากำหนดการสอบระหว่างวันที่ 2-13 มีนาคม 2563 

การจัดสอบปลายภาคของนักศึกษาแต่ละชั้นปี เป็นดังนี้ 
    1. ชั้นปีที่ 5 สอบระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 
    2. ชั้นปีที่ 4 สอบระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2563  
    3. ชั้นปีที่ 1-3 สอบระหว่างวันที่ 2-13 มีนาคม 2563

    ทั้งนี้ หากมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงตารางสอบดังกล่าว
โปรดแจ้งมายังงานวิชาการ (นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์) ภายในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563
เพื่อดำเนินการประกาศตารางสอบประจำภาคต่อไป รายละเอียดดังเอกสารที่แนบท้ายประกาศ

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ (13 มกราคม 2563 ,21:46 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 13 มกราคม 2563 ,21:51 โดย นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์)

เอกสารประกอบ
1. (ร่าง) ตารางสอบปลายภาค 2/2562 ปี5
2. (ร่าง) ตารางสอบปลายภาค 2/2562 ปี1-4