ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


รายละเอียดการสมัครเข้าระบบการสอบความรู้ฯ สภาเภสัชกรรม ของนักศึกษารหัส 60 และรหัส 57 58 59 ที่ยังไม่มีรหัส

ขอแจ้งรายละเอียดการสมัครเข้าระบบการสอบความรู้ฯ สภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 11/2564 PLE-CC2 และครั้งที่ 12/2564 สำหรับนักศึกษารหัส 60 และรหัส 57 58 59 ที่ยังไม่มีรหัสสอบความรู้ฯ สภาเภสัชกรรม

ปฏิทินการสอบความรู้ฯ พ.ศ.2564 https://www.plecenter.org/index.php?option=content_detail&view=detail&itemid=2119&catid=40

ขั้นตอนการสมัคร

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร คือเป็นผู้ที่มีผลการเรียนรายวิชาตามแผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1-4 (เกรด A-F) แต่ไม่นับรวมรายวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป ซึ่งงานวิชาการ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว รหัส 60 มีสิทธิ์สมัครได้จำนวน 78 คน ส่วนรหัส 57 58 59 อยู่ในระหว่างตรวจสอบ จะแจ้งภายในวันจันทร์ที่ 13 ก.ย. 64 แต่ทั้งนี้ นศ.สามารถตรวจด้วยตนเอง โดยเช็คว่าวิชาตามแผนการศึกษา1-4 ในลิงค์นี้ มีเกรด A-F แล้ว https://drive.google.com/drive/folders/1hZwKbwa1GMxooj2Trt30HQAjz8Rg4Lmq เป็นผู้ที่สมัครได้

2. ให้กรอกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่นี้ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gHbY_5z-uewzbUj-fERqpG6vaa7c8IJK/edit#gid=1429218772 โดยไฟล์ Excel นี้จะส่งให้ศูนย์สอบเพื่อเป็นข้อมูลกำหนดรหัสประจำตัวต่อไปคะ

3. ให้กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร โดยดาวน์โหลดได้ที่นี้ https://drive.google.com/drive/folders/1hZwKbwa1GMxooj2Trt30HQAjz8Rg4Lmq พร้อมแนบหลักฐาน ดังนี้ 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2) สำเนาทะเบียนบ้าน 3) ทรานสคริป โดยส่งเป็นไฟล์ให้หัวหน้าชั้นปี 

4. ค่าสมัครเข้าระบบการสอบความรู้ฯ คนละ 1,000.- บาท ส่งให้หัวหน้าชั้นปี เป็นผู้รวบรวม 

5. ให้หัวหน้าชั้นปี ส่งไฟล์ใบสมัคร และเงินค่าสมัครที่คุณธัญญลักษณ์ (พี่ก้อย) ภายในวันจันทร์ที่ 27 ก.ย. 64 เพื่อดำเนินการส่งศูนย์สอบต่อไป

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ศูนย์สอบประกาศรหัสประจำตัวผู้สอบ ให้นศ.สมัคร CC1 CC2 ด้วยตนเอง 

5. วันที่ 15 ต.ค. 2564 ศูนย์สอบความรู้ฯ ประกาศ รหัส ประจำตัวผู้สอบ 

6. วันที่ 1 - 7 พ.ย. 2564 ศูนย์สอบเปิดระบบรับสมัครสอบ PLE-CC2 , PLE-CC1 ผ่านเว็บไซต์ศูนย์สอบฯ ให้นศ.ดำเนินการสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ลิงค์นี้ https://www.plecenter.org/index.php?option=content&menuid=48 โดยต้องกรอกรายละเอียดการสมัคร และโอนเงินค่าสมัคร พร้อมแนบสลีปการโอนเข้าระบบให้เรียบร้อย การสมัครจึงจะสมบูรณ์  ค่าสมัคร CC2 = 2,100.- บาท และ ค่าสมัคร CC1 = 1,100.- บาท 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการประกาศรายชื่อ/การสอบ/ประกาศผลสอบ

  - วันที่ 10 พ.ย. 2564 : ศูนย์สอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

  - วันที่ 10 - 12 พ.ย. 2564  : ทักท้วงรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

  - วันที่ 26 พ.ย. 2564 : ประกาศสนามสอบ ห้องสอบ-รอบสอบ และเลขที่สอบ

  - วันที่ 17 ธ.ค. 2564 : สอบ PLE-CC2

  - วันที่ 18 - 19 ธ.ค. 2564 : สอบ PLE-CC1

  - ประกาศผลสอบ : ประมาณ มกราคม 2565

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อคุณธัญญลักษณ์ (พี่ก้อย) งานวิชาการได้ที่ 045-353611 หรือ อีเมล์ thunyalak.t@ubu.ac.th

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ (10 กันยายน 2564 ,15:49 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 15 กันยายน 2564 ,22:29 โดย นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์)