ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ขอแจ้งปฏิทินและข้อปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (Exit Exam) ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแจ้งปฏิทินและข้อปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (Exit Exam) ประจำปีการศึกษา 2564

ลงทะเบียน

การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (Exit Exam) ประจำปีการศึกษา 2564 ได้แล้ววันนี้ จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564

 ปฏิทินและรายละเอียดการสอบ https://tinyurl.com/czu4t45f
 

 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี https://tinyurl.com/4atynpmk
 

 ลงทะเบียนสอบได้ที่ https://ubultc.ubu.ac.th/

 

ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา Exit Exam ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกคณะ ทุกหลักสูตร ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2564

.
นักศึกษาสามารถเลือกรอบสอบตามวันและเวลาสอบที่กำหนดเพียง 1 รอบ เท่านั้น (First come, first served)
ลงทะเบียนสอบได้แล้ววันนี้ จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564
ครั้งที่ 1⃣ วันที่ 22 ตุลาคม 2564 จำนวน 3 รอบ รอบละ 250 คน รวม 750 คน
ครั้งที่ 2⃣ วันที่ 23 ตุลาคม 2564 จำนวน 3 รอบ รอบละ 250 คน รวม 750 คน
.
เปิดลงทะเบียนครั้งที่ 3-4 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565
ครั้งที่ 3⃣ วันที่ 19 มีนาคม 2565 จำนวน 3 รอบ รอบละ 250 คน รวม 750 คน
ครั้งที่ 4⃣

 วันที่ 20 มีนาคม 2565 จำนวน 3 รอบ รอบละ 250 คน รวม 750 คน
.
การสอบในปีการศึกษา 2564 เป็นการสอบในรูปแบบออนไลน์ 100% โดยผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบออนไลน์ประจำภาคของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 1-2 https://tinyurl.com/4ve643fz
.
นักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบทุกคนจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมการอบรมเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (Exit Exam) เพื่อทบทวนความรู้ก่อนเข้าสอบ 

 

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (12 ตุลาคม 2564 ,15:23 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 12 ตุลาคม 2564 ,15:29 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ