ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการ: การเพิ่มศักยภาพครูอนามัย/ครูพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียน/วัยรุ่น แบบองค์รวม ประจำปีงบประมาณ 2563

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเรียนเชิญครู/ครูอนามัย/ครูพยาบาล เข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพครูอนามัย/ครูพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียน/วัยรุ่น แบบองค์รวม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย (โครงการการเสริมสร้างสุขภาพเด็กวัยเรียนนอกเขตชุมชนเมือง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้) ประจำปีงบประมาณ 2563

หลักการและเหตุผล

โรงเรียนเป็นสถานที่ที่รวมของประชากรกลุ่มวัยเรียนซึ่งเป็นประชากรกลุ่มเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาประเทศ โรงเรียนจึงจำเป็นต้องเป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยจากการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาที่เด็กอยู่ในโรงเรียน พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีสุขภาพดีแบบองค์รวมเพื่อให้มีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจในการศึกษาหาความรู้ มีผู้กล่าวว่า การศึกษาและสุขภาพเปรียบเสมือนเหรียญด้านหน้าและด้านหลัง ซึ่งจะขาดด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้ เนื่องจากโรงเรียนเป็นสถาบันทางสังคมพื้นฐานที่มีหน้าที่พัฒนาคน ช่วยให้คนมีศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข แนวคิดใหม่ในการพัฒนาเด็กในทุกๆ ด้านควบคู่ไปกับการศึกษาจึงเกิดขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้โรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกฝังความรู้ทางสุขภาพ ทัศนคติที่ดีต่อสุขภาพ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ จนนำไปสู่ภาวะสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์
 
การอนามัยโรงเรียน เป็นบริการสาธารณสุขที่ประเภทหนึ่งที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ป้องกันการเจ็บป่วยและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนของเด็กนักเรียน นอกจากนั้นยังเป็นการเสริมสร้างปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ถูกต้องโดยมีการประสานงานกันระหว่างโรงเรียน บ้านและชุมชนเพื่อเอื้ออำนวยและสนับสนุนทรัพยากรให้งานบรรลุเป้าหมาย โดยทั่วไปงานอนามัยโรงเรียนจะมีครูอนามัยโรงเรียนหรือครูพยาบาลเป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีขอบเขตหน้าที่ดังนี้
1. ประเมินสถานภาพทางด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากรอื่นๆ ภายในโรงเรียน
2. จัดสถานที่เพื่อการปฐมพยาบาลและพักฟื้นสำหรับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนตามสภาพแวดล้อมและความจำเป็น
3. จัดหายา เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลและพร้อมใช้ในทันที
4. ให้การปฐมพยาบาลแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเมื่อเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ
5. ส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการหนักเกินขีดความสามารถของครูอนามัย/ครูพยาบาลจะดำเนินการรักษาต่อไปโดยเป็นผู้ประสานงานในการนำส่งโรงพยาบาล พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บริหารทราบ
6. ดำเนินการให้มีการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดต่อและเชื้อโรคต่างๆ พร้อมแนะนำช่วยเหลือในการจัดสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ
7. แนะนำส่งเสริมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิตรวมทั้งการแก้ไขปัญหาในด้านอารมณ์
8. ให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัยทั้งส่วนบุคคลและชุมชน 
9. จัดทำบัตรบันทึกสุขภาพหรือระเบียนสุขภาพตามแบบที่กำหนดของกระทรวง
10. ดูแลรักษาห้องพยาบาลให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ
11.  ติดต่อประสานงานกับครูประจำชั้นในกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วยหนักต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลหรือประสบอุบัติเหตุ เพื่อที่ครูประจำชั้นจะได้แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ
12. ปฏิบัติงานทางวิชาการ การพยาบาล เช่น ค้นคว้าหาความรู้เพื่อปรับปรุงการพยาบาล
13. จัดทำแผนสถิติและโครงการของงานพยาบาลในแต่ละปีการศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ ได้รับมอบหมาย
 
จากผลการสำรวจสุขภาพอนามัยเด็กวัยเรียน โดยฝ่ายการศึกษาและฝ่ายสาธารณสุข พบว่า นักเรียนทั่วไปมีพฤติกรรมสุขภาพอนามัยโดยทั่วไปทั้งด้านความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตัว อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าพอใจ และยังพบการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง สาเหตุแห่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากระบบการส่งเสริมสุขภาพภายในโรงเรียนยังไม่ดีพอ และครูอนามัยโรงเรียน/ครูพยาบาลส่วนใหญ่แล้วไม่ได้จบวุฒิพยาบาลโดยตรง ทำให้การดำเนินงานด้านอนามัยโรงเรียนยังไม่บรรลุเป้าหมายเท่าที่ควร ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพครูอนามัยโรงเรียน/ครูพยาบาลเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านวิชาการการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ความรู้พื้นฐานทางการพยาบาลที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตลอดจนการบริหารจัดการการอนามัยโรงเรียน จะมีส่วนอย่างมากในการสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กวัยเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่นอกเขตชุมชนเมืองที่ระบบการบริการสุขภาพยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง 
 
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะครูอนามัย/ครูพยาบาลให้สามารถให้การดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียน/วัยรุ่น แบบองค์รวมได้

 
กลุ่มเป้าหมาย
 
ครูอนามัย/ครูพยาบาล/ครูชั้นประถมศึกษา จำนวน 150 คน
 
พื้นที่ดำเนินการ:
 
โรงเรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย  ใน จ.อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ จ.ยโสธร และ จ.อำนาจเจริญ
 
ผลผลิตโครงการ (output):
 
ครูอนามัย/ครูพยาบาลมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและมีทักษะที่จำเป็นในการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียน/วัยรุ่น แบบองค์รวมมากขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 
ผลลัพธ์โครงการ (outcome):
 
ครูอนามัย/ครูพยาบาลมีความรู้ ทักษะในการให้การดูแลสุขภาวะที่ถูกต้องเหมาะสม และบริหารจัดการระบบอนามัยโรงเรียนเพื่อการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องของเด็กวัยเรียน/วัยรุ่น
 
 

วิธีการอบรม และกำหนดการสำคัญ

อบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ห้องเรียนออนไลน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จำนวน 2 ชุด ความรู้ สามารถเลือกลงทะเบียนตามระดับชั้น แบ่งเป็น 2 ระดับชั้น
 
เด็กปฐมวัย สำหรับ ครูที่สอนเด็กอายุ 6-12 ปี หัวข้ออบรม 3 หัวข้อ
1. โภชนาการในเด็ก 
2. การใช้ยาในเด็ก 
3. โรคสมาธิสั้นในเด็ก 
 
เด็กมัธยม  สำหรับ ครูที่สอนเด็กอายุ 12-18 ปี หัวข้ออบรม 3 หัวข้อ
1. โรคทางผิวหนังและการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม 
2. ยาคุมกำเนิด 
3. การอ่านฉลากผลิตภัณฑ์
 
เมื่อเข้าอบรมครบทุกหัวข้อที่กำหนดให้ตามระดับชั้นและสอบผ่าน จะได้รับเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม
(เนื้อหาแต่ละหัวข้อ ใช้เวลาประมาณหัวข้อละ 1 ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ 1:  ลงทะเบียนได้ที่ http://apps.phar.ubu.ac.th/pharmooc/register.php ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2563

 ขั้นตอนที่ 2:  เข้าร่วมอบรมออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง  ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2563

 
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 
โทรศัพท์  1. คุณอุบลรัตน์ 093-5249450  หรือ 2. คุณดารุณี 045-353603  
 
อีเมล darunee.n@ubu.ac.th 

 

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล (5 มิถุนายน 2563 ,01:23 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2563 ,01:19 โดย ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล)

เอกสารประกอบ
1. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมครู 2563