ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ขอแจ้งเลื่อนการประชุมวิชาการเรื่อง The North Eastern Oncology Pharmacy Symposium ครั้งที่ 4 “Optimizing cancer care; learn for our patients”

                              ตามที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับอนุมัติให้กำหนดจัดประชุมวิชาการ เรื่อง The North Eastern Oncology Pharmacy Symposium ครั้งที่ 4 เรื่อง “Optimizing cancer care; learn for our patients” ภายใต้โครงการบริการวิชาการจากเงินรายได้ค่าลงทะเบียน ปีงบประมาณ 2565 ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1  เมษายน 256๕ ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี และได้รับอนุมัติให้เก็บค่าลงทะเบียนการเข้าประชุมวิชาการดังกล่าว ดังบันทึกข้อความที่ อว 0604.11/8504  ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2565 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

                               เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน คณะผู้จัดการประชุมได้พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการป้องการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงเห็นควรปรับรูปแบบกิจกรรม และเลื่อนการจัดประชุมวิชาการดังกล่าวไปจัดในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์ จึงใคร่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดงานประชุมวิชาการ เรื่อง The North Eastern Oncology Pharmacy Symposium ครั้งที่ 4 เรื่อง “Optimizing cancer care; learn for our patients” ประจำปี 2565 และขออนุมัติเก็บค่าลงทะเบียนการเข้าประชุมวิชาการฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ขอปรับรูปแบบการจัดประชุมวิชาการจากเดิมกำหนดจัดประชุม ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์  โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี ขอปรับเป็นการจัดประชุมวิชาการเป็น รูปแบบออนไลน์

2. ขอเลื่อนวันในการจัดประชุมวิชาการ จากเดิมกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1  เมษายน 2565  ขอเลื่อนการจัดประชุมวิชาการเป็น วันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2565

3. ขอปรับลดอัตราค่าลงทะเบียนและขยายวันในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ลงทะเบียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน และชำระเงิน

ตั้งแต่บัดนี้ -  5 มิถุนายน 2565

บุคคลทั่วไป

1,500 บาท

เภสัชกรที่ผ่านหลักสูตรอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1,200 บาท

สมาชิกหน่วยการศึกษาต่อเนื่องทาง เภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (CPE UBU)

1,000 บาท

 

 

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (9 ธันวาคม 2564 ,11:18 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 9 มีนาคม 2565 ,09:08 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. กำหนดการ
2. เอกสารเชิญประชุม