ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ คณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) และกองนโยบายแห่งชาติด้านยา ประชุมหารือถึงโอกาสความร่วมมือในการพัฒนาต่อยอดการนำฐานข้อมูลพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

คณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์ยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย ดร.จินตนา นภาพร หัวหน้าโครงการ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดี และทีมงาน ประชุมหารือกับ นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ คณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) และ ภญ.นภาภรณ์ ภูริปัญญวานิช กองนโยบายแห่งชาติด้านยา ถึงโอกาสความร่วมมือในการพัฒนาต่อยอดการนำฐานข้อมูลพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลที่มีจำหน่ายในประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยด้านยาแก่ประชาชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันพุธ ที่ 29 ธันวาคม 2564 Share on Facebook