กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


คณาจารย์กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มวิชา
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
Dr.Juthamas Hongthong

ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
Asst.Prof.Dr.Chutinun
Prasitpuripreecha

ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
Asst.Prof.Dr.Nipaporn
Muangchan

ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
Asst.Prof.Dr.Nuttiya
Werawattanachai

ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
Asst.Prof.Dr.Pajaree
Tongngok

ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
Asst.Prof.Dr.Pornthip
Waiwut

ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
Asst.Prof.Dr.Sirima Suvarnakuta
Jantama

ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
Asst.Prof.Dr.Somwang
Janyakhantikul

ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
Dr.Thitidaj Luetrakul

ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
Dr.Piengpen Thisoda

ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
Dr.Phaijit Sritananuwat

อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
Narongchai Chaksupa

อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
Phubed Nilatawong

ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
Asst.Prof.Dr.Thanawadee
Preeprem

ดร.มยุรี วงค์ประเทศ
Dr.Mayuree Wongpratate

รายชื่ออาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ


- ไม่มีอาจารย์ลาศึกษาต่อ -