กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


คณะเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย

     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
     คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
     สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา