กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรมกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม มุ่งเน้นการเรียนการสอนในสามสาขาวิชาได้แก่ เภสัชเคมี เทคโนโลยีเภสัชกรรม และ เภสัชเวท โดยให้ความสำคัญในการวางรากฐานองค์ความรู้และงานวิจัยทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา

ดร.สุรชัย จูมพระบุตร
หัวหน้ากลุ่มวิชา


สาขาย่อยเภสัชเคมี: รับผิดชอบในการถ่ายทอดความรู้ในด้านเคมีทางยา การออกแบบยาและการสังเคราะห์ทางเคมี มีการเสริมทักษะทางด้านการวิเคราะห์ยาโดยเฉพาะในการประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์หาสารเคมีและการควบคุมคุณภาพของสารทางยา


ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
Asst.Prof.Dr.Charuwan
Thanawiroon

ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง
Asst.Prof.Dr.Preecha
Boonchoong

ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
Asst.Prof.Zongporn Juengmunkong

ดร.สุรชัย จูมพระบุตร
Dr.Surachai Joomprabutra

ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์
Asst.Prof.Dr.Worranan
Rangsimawong

สาขาย่อยเทคโนโลยีเภสัชกรรม: รับผิดชอบเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางเภสัชกรรมและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการพัฒนาเภสัชตำรับตลอดจนระบบนำส่งยาทางด้านต่างๆ รวมถึงการประเมินและการควบคุมคุณภาพสำหรับเภสัชภัณฑ์


ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล
Asst.Prof.Dr.Oranuch
Thanaketpaisarn

ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
Asst.Prof.Dr.Benjabhorn
Sethaboupph

รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
Assoc.Prof.Dr.Warisada
Sila-on

รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา
Assoc.Prof.Dr.Wandee
Rungseevijitprapa

รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน
Assoc.Prof.Dr.Wipawee
Saohin

ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
Asst.Prof.Dr.Chonladda
Pitchayajittipong

ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
Asst.Prof.Dr.Sureewan
Duangjit

ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ
Asst.Prof.Dr.Utsana
Puapermpoonsiri

ดร.จินตนา นภาพร
Dr.Jintana Napaporn

สาขาย่อยเภสัชเวท: รับผิดชอบงานด้านการเรียนการสอนในรายวิชาเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชเวท โดยวิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ จะถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับพืชสมุนไพร ทางด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์ การควบคุมคุณภาพ ประโยชน์ รวมทั้งความปลอดภัยในการใช้พืชสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรในรูปแบบต่างๆ รายวิชาเภสัชเวท จะวางรากฐานการศึกษาในด้านการแยกและการพิสูจน์เอกลักษณ์ของสมุนไพรจากธรรมชาติ


รศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม
Assoc.Prof.Dr.Bancha
Yingngam

รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
Assoc.Prof.Dr.Rawiwun
Kaewamatawong

ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง
Asst.Prof.Dr.Kusuma
Jitsaeng

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
Asst.Prof.Dr.Thaweesak
Juengwatanatrakul

ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์
Asst.Prof.Dr.Nitima
Suttipanta

ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
Asst.Prof.Dr.Sudarat
Homhual

รายชื่ออาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ


- ไม่มีอาจารย์ลาศึกษาต่อ -