กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


Board of Pharmacy Specialtie 

อาจารย์พีรวัฒน์ จินาทองไทย

Board Certified Pharmacotherapy Specialist (BCPS)
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
 
อาจารย์มานิตย์ แซ่เตียว

Board Certified Oncology Pharmacists (BCOP)
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขามะเร็ง
 
อาจารย์อุไรวรรณ อกนิตย์

Board Certified Pharmacotherapy Specialist (BCPS)
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด

Certificate of American Academy of HIV Expert (AAHIVE)
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญด้านโรคติดเชื้อเอชไอวี
 
อาจารย์วันนิศา ดงใต้

Board Certified Pharmacotherapy Specialist (BCPS)
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด

Board Certified Critical Care Pharmacist (BCCCP)
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาผู้ป่วยวิกฤต
 

Board of Pharmacy Specialties

Certificate