กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


งานบริหารทั่วไป
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
Mrs.Kritsadaporn Kenprakong
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

งานสารบรรณ
งานธุรการกลุ่มวิชา
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
Ms.Natthadanan Somla
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาวเสาวลักษณ์ ภูพูล
Ms.Saowalak Phupool
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

งานบุคคล
นางนิธินันท์ สุยะลา
Mrs.Nithinan Suyala
บุคลากรชำนาญการ
งานอาคารสถานที่
นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
Mr.Jirutte Phumsawasde
พนักงานสถานที่ระดับ 1

งานยานพาหนะ
นายนเรศน์ กำลังดี
Mr.Naret kamlangdee
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

งานผลิตเอกสาร
นายสิทธิพงศ์ ยิ่งยง
Mr.Sittipong Yingyong
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน