กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


งานการเงิน
นางสาวชัญญานุช ช่วงชิง
Ms.Chanyanut Chuangching
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางสาวพิชญาพร ขาวเลิศ
Ms.Pitchayaporn Kaolerd
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางอนุพร กลางคำ
Mrs.anuporn Klangkham
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

งานพัสดุ
นางชื่นจิต ภู่ทอง
Mrs.Chuenchit Phoothong
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวปนิดา มุขมณี
Ms.Panida Mukmanee
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางนารี แก้ววงษา
Mrs.Naree Kawwongsa
พนักงานประจำห้องทดลองระดับ 1

ว่าที่ ร.ต. หญิงพิชชานันท์ สายเนตร
Acting Sub Lt.Pitchanan Sainate
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาววิศัลย์ศยา สุวรรณะ
Ms.Wisansaya Suwanna
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นายสมัย กิ่งคำ
Mr.Samai Kingkham
พนักงานขับรถยนต์ระดับ 2

นางสาวอรอุมา แก้วบุญเรือง
Ms.Aonauma Kaewboonruang
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร