กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


งานนโยบายและแผน
นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
Ms.Benjapak Mingkwan
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

งานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุศิลปวัฒนธรรม
นางสาวดารุณี นามห่อ
Ms.Darunee Namho
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
Mr.Wuttipong Junpan
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน


งานประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาวสดใส ตะรินันท์
Ms.Sodsai Tarinant
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

งานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
นายณัฐวุฒิ บรรเรืองทอง
Mr.Natthawut Banruengthong
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายอิศราวุธ สายมาศ
Mr.Itsarawut Saimas
ช่างเทคนิค

นางสาวิตรี สอนพงษ์
Mrs.Sawitree Sornphong
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ