กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


งานวิชาการ
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
Ms.Thunyalak TivatkoonPorn
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
Ms.Nuchjaree Maneejuk
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวประไพจิตร สาตะรักษ์
Ms.Prapaijit Sataruk
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
Ms.Sudarut Thamnu
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

งานบัณฑิตศึกษา
นางสาวสมพร นันตะเสน
Ms.Sompawn Nantasan
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
Ms.Sukhuma Puangmali
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

งานพัฒนานักศึกษา
นายทยากร วริทธานนท์
Mr.Tayakorn Varittanon
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวปฐมพร ยังมงคล
Ms.Patomporn Yangmongkol
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

งานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
นางธนาพา เชียงแสน
Mrs.Tanapa Cheangsan
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

นางวรรณา พุ่มพฤกษา
Mrs.Wanna Phumphrueksa
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ