กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


11
ม.ค.
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 30. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
12
ต.ค.
ขอแจ้งปฏิทินและข้อปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (Exit Exam) ประจำปีการศึกษา 2564
16
ก.ย.
รับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ UBU-Test ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Page : 1 2 3 4 5 6 7
แบบฟอร์มของทุกหน่วยงาน ทุกระดับ
1. แบบคำร้องของรายวิชาสารนิพนธ์ (Please click to open) [34] Detail
2. แบบคำร้องขอจัดทำหนังสือราชการ (Please click to open) [21] Detail
3. ขอลาป่วย ลากิจ (Please click to open) [91] Detail
4. ขอเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน (Please click to open) [28] Detail
5. คำร้องขอเปิดกลุ่มการเรียนเพิ่มรายวิชาภาคการศึกษาปกติ (Please click to open) [26] Detail
6. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงเวลาเรียน (Please click to open) [27] Detail
7. แบบฟอร์ม ขอซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์ (Please click to open) [498] Detail
8. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร "คณาจารย์นิเทสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน" (Please click to open) [525] Detail
9. แบบฟอร์มขอสอบซ่อม (Please click to open) [605] Detail
10. แบบฟอร์มขอลาออกจากราชการ (ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ/ลุกจ้างชั่วคราว (Please click to open) [479] Detail
11. แบบฟอร์มขออนุมัติถือกุญแจสำรอง (Please click to open) [715] Detail
12. แบบฟอร์มการขอเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ภายใน/นอก อาคารคณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [494] Detail
13. บัตรอนุญาตให้นำสิ่งของออกนอกสำนักงาน (Please click to open) [497] Detail
14. แบบฟอร์ม การรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (Please click to open) [502] Detail
15. ใบสำคัญรับเงิน (Please click to open) [499] Detail
16. แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ (Please click to open) [501] Detail
17. แบบรายงานผลการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ (Please click to open) [494] Detail
18. ใบรับรองการจ่ายเงิน(กรณีใบเสร็จรับเงินไม่สมบูรณ์) (Please click to open) [500] Detail
19. แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน-รับรองการปฏิบัติงาน (ฉบับปรับปรุงปีพ.ศ. 2564) (Please click to open) [528] Detail
20. แบบที่ 2 สัญญายืมเงิน (สวัสดิการ) (Please click to open) [503] Detail
21. แบบที่1 สัญญายืมเงิน (เงินเดือน) (Please click to open) [503] Detail
22. แบบที่9 สัญญายืมเงิน (ค่าใช้จ่ายอื่นๆ) (Please click to open) [499] Detail
23. แบบที่8 สัญญายืมเงิน (ค่าบำรุงหรือค่าธรรมเนียม) (Please click to open) [496] Detail
24. แบบที่7 สัญญายืมเงิน (ค่าพัสดุที่ผู้จำหน่ายไม่ให้สินเชื่อ) (Please click to open) [491] Detail
25. แบบที่6 สัญญายืมเงิน (วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงฯ) (Please click to open) [492] Detail
26. แบบที่5 สัญญายืมเงิน (โครงการและหรือกิจกรรมเกิน 10,000 บาท) (Please click to open) [495] Detail
27. แบบที่4 สัญญายืมเงิน (โครงการและหรือกิจกรรมไม่เกิน 10,000 บาท) (Please click to open) [500] Detail
28. แบบที่ 3 สัญญายืมเงิน (เดินทางไปราชการ) (Please click to open) [489] Detail
29. แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์ภายใน/ภายนอก (Please click to open) [495] Detail
30. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่มการประชุมวิชาการออนไลน์ (Please click to open) [490] Detail
31. แบบฟอร์มประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 (Please click to open) [495] Detail
32. แบบรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (Please click to open) [498] Detail
33. แบบฟอร์มตอบรับการเป็นกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open) [496] Detail
34. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทไทย ครั้งที่ 42 (Please click to open) [518] Detail
35. แบบฟอร์มใบรับตัวอย่าง (Please click to open) [489] Detail
36. แบบการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและสัญญา (Please click to open) [489] Detail
37. แบบบันทึกข้อร้องเรียน (Please click to open) [488] Detail
38. แบบฟอร์มขอใช้บริการซ่อมแซมต่างๆ ภายในคณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [492] Detail
39. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษา (Please click to open) [509] Detail
40. แบบคำร้องที่เกี่ยวกับการขอรับเงินสนับสนุนวิทยานิพนธ์ (Please click to open) [497] Detail
41. แบบคำร้องเกี่ยวกับการขอสำเร็จการศึกษา (Please click to open) [633] Detail
42. แบบคำร้องที่เกี่ยวกับการแจ้งผลสอบเค้าโครง (Please click to open) [503] Detail
43. แบบคำร้องขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (Please click to open) [497] Detail
44. แบบคำร้องที่เกี่ยวกับการขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Please click to open) [497] Detail
45. แบบคำร้องที่เกี่ยวกับการตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์ (Please click to open) [497] Detail
46. แบบคำร้องที่เกี่ยวกับการแจ้งผลสอบวิทยานิพนธ์ (Please click to open) [497] Detail
47. แบบคำร้องที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (Please click to open) [496] Detail
48. แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ_2562 (Please click to open) [498] Detail
49. ใบยืมคืนเครื่องแก้ว/อุปกรณ์/สารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [513] Detail
50. ขอใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์(สำหรับนักศึกษา senior project) (Please click to open) [508] Detail
แสดงทุกระดับ
ระดับคณะ
ระดับมหาวิทยาลัย
สภาเภสัชกรรม
กระทรวงการคลัง
หน่วยงานอื่นๆ

แสดงทุกหน่วยงาน
งานบริหารธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานวิชาการ
งานบัณฑิตศึกษา
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ
งานกิจการนักศึกษา
งานปฏิบัติการ
งานวิจัย
งานบริการวิชาการและทำนุฯ
งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ
วิเทศสัมพันธ์
หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำแข็ง
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
หน่วยผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อาจารย์และกลุ่มวิชา
ทั่วไป
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ (นศภ.)
สถานะสารเคมีคงคลัง
มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์
มคอ.3-4 ภบ.2555
มคอ.3-4 ภบ.2559
Template มคอ.2-6
มคอ.3 ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก
อื่นๆ

วันนี้ไม่มีกิจกรรมพิเศษ