กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


16
ก.ย.
รับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ UBU-Test ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
หนังสือเวียนของทุกหน่วยงาน ทุกระดับ
1. ขอความร่วมมือลงทะเบียนในแพลตฟอร์มก้าวท้าใจ (Please click to open) [2] Detail
2. ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. (Please click to open) [5] Detail
3. ขอความอนุเคราะห์แจ้งและสนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 15 (Please click to open) [3] Detail
4. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้ารับการอบรมประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม(สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) รุ่นที่ (Please click to open) [4] Detail
5. ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการ (Please click to open) [4] Detail
6. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ (Please click to open) [4] Detail
7. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ (Please click to open) [15] Detail
8. ประชาสัมพันธ์การบริการคลินิกทันตกรรม (Please click to open) [2] Detail
9. ขอเชิญเข้าร่มประชุมวิชาการ SEAOGUN 2022 International joint Conference (Please click to open) [10] Detail
10. แจ้งเวียนให้บุคลากรและนิสิตนักศึกษาที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เพื่อทราบทั่วกัน (Please click to open) [19] Detail
11. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมสัมมนา Talk Series#1 เรื่อง "ความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์:ระดับไหนที่ต้องไปให้ถึง" (Please click to open) [11] Detail
12. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม การใช้เครื่อง วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) (Please click to open) [12] Detail
13. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม การใช้เครื่อง วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) (Please click to open) [21] Detail
14. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสุตรสัมนาเชิงปฎิบัติการ Chief People offcer Program:CPO รุ่นที่ 17 (Please click to open) [27] Detail
15. ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (Please click to open) [23] Detail
16. ขอเชิญเข้าร่มการประชุมใหญสามัญประจำปี 2564 (Please click to open) [22] Detail
17. ขอเชิญเข้าร่วมงาสัมมนา และประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนา ครบรอบ 10 ปี (Please click to open) [47] Detail
18. หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดโควิดฯ (Please click to open) [28] Detail
19. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ Young ASEAN Storyteller (Please click to open) [23] Detail
20. ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์การจัดงาน CPhl South East Asia 2022 (Please click to open) [24] Detail
21. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์ของยาใหม่ ครั้งทีี่ 20 (Please click to open) [28] Detail
22. สำเนาปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Please click to open) [33] Detail
23. สำเนาหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Please click to open) [505] Detail
24. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร (Please click to open) [505] Detail
25. ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรม (Please click to open) [516] Detail
26. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Robotics Summit 2021 (Please click to open) [504] Detail
27. แจ้งปิดให้บริการโรงอาหารกลาง 2 (Please click to open) [508] Detail
28. ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การกำกับและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามกรอบแนวทาง COSO (Please click to open) [527] Detail
29. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม (Please click to open) [506] Detail
30. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุข โครงการ Healthcare Technology Summit 2021 (Please click to open) [502] Detail
31. ขอแจ้งเลื่อน พร้อมประชาสัมพันธ์การจัดหลักสูตร"การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" รุ่น 11 (Please click to open) [502] Detail
32. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุข 2021 (Please click to open) [520] Detail
33. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่มการประชุมวิชาการฯ (Please click to open) [546] Detail
34. ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร"การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 10 (Please click to open) [534] Detail
35. ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริการทางการแพทย์และเชิญรับบริการตรวจสุขภาพประจำปี (Please click to open) [503] Detail
36. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร (Please click to open) [504] Detail
37. ขอประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปี (Please click to open) [526] Detail
38. ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ (Please click to open) [528] Detail
39. ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษTOEFL (Please click to open) [506] Detail
40. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเสวนาออนไลน์ (Please click to open) [495] Detail
41. ขอความอนุเคราะห์ติดป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ณห้องรับบริจาคโลหิสสภากาชาดไทย ม.อุบลฯ (Please click to open) [503] Detail
42. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม (Please click to open) [496] Detail
43. ขอประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมโครงการพัมนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ ปี 2563 (Please click to open) [506] Detail
44. ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนระบบบริหารและธุรการ (Please click to open) [495] Detail
45. ขอความอนุเคราะห์ติดประชาสัมพันธ์การศึกษารายวิชาในหัลสูตรประกาศนียบัตร(หลักสูตรระยะสั้น) สำรหับผู้สนใจ (Please click to open) [530] Detail
46. ขอควาวมอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเทคโนโลยีบล๊อกเซนและสกุบเงินดินจิทัลสำรหับผู้เริ่มต้นหลักสูตร (Please click to open) [824] Detail
47. ขอความอนุเคราะห์สร้างหนังสือเรียน พระภิกษุสามเนณ เพื่อเป็นธรรมะวิทยาทาน (Please click to open) [504] Detail
48. ขอความอนุเคราะห์ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน (Please click to open) [504] Detail
49. เชิญเข้าอบรมสัมมนา (Please click to open) [503] Detail
50. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการหัวข้อ Pharmacotherapy of New Drugs (Please click to open) [534] Detail
แสดงทุกระดับ
ระดับคณะ
ระดับมหาวิทยาลัย
สภาเภสัชกรรม
กระทรวงการคลัง
หน่วยงานอื่นๆ

แสดงทุกหน่วยงาน
งานบริหารธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานวิชาการ
งานบัณฑิตศึกษา
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ
งานกิจการนักศึกษา
งานปฏิบัติการ
งานวิจัย
งานบริการวิชาการและทำนุฯ
งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ
วิเทศสัมพันธ์
หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำแข็ง
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
หน่วยผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อาจารย์และกลุ่มวิชา
ทั่วไป
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ (นศภ.)
สถานะสารเคมีคงคลัง
มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์
มคอ.3-4 ภบ.2555
มคอ.3-4 ภบ.2559
Template มคอ.2-6
มคอ.3 ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก
อื่นๆ

วันนี้มีกิจกรรม 7 รายการ