กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
หนังสือเวียนของทุกหน่วยงาน ทุกระดับ
1. ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การกำกับและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามกรอบแนวทาง COSO (Please click to open) [3] Detail
2. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม (Please click to open) [2] Detail
3. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุข โครงการ Healthcare Technology Summit 2021 (Please click to open) [0] Detail
4. ขอแจ้งเลื่อน พร้อมประชาสัมพันธ์การจัดหลักสูตร"การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" รุ่น 11 (Please click to open) [1] Detail
5. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุข 2021 (Please click to open) [1] Detail
6. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่มการประชุมวิชาการฯ (Please click to open) [0] Detail
7. ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร"การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 10 (Please click to open) [45] Detail
8. ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริการทางการแพทย์และเชิญรับบริการตรวจสุขภาพประจำปี (Please click to open) [26] Detail
9. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร (Please click to open) [25] Detail
10. ขอประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปี (Please click to open) [19] Detail
11. ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ (Please click to open) [31] Detail
12. ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษTOEFL (Please click to open) [23] Detail
13. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเสวนาออนไลน์ (Please click to open) [42] Detail
14. ขอความอนุเคราะห์ติดป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ณห้องรับบริจาคโลหิสสภากาชาดไทย ม.อุบลฯ (Please click to open) [57] Detail
15. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม (Please click to open) [45] Detail
16. ขอประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมโครงการพัมนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ ปี 2563 (Please click to open) [50] Detail
17. ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนระบบบริหารและธุรการ (Please click to open) [41] Detail
18. ขอความอนุเคราะห์ติดประชาสัมพันธ์การศึกษารายวิชาในหัลสูตรประกาศนียบัตร(หลักสูตรระยะสั้น) สำรหับผู้สนใจ (Please click to open) [56] Detail
19. ขอควาวมอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเทคโนโลยีบล๊อกเซนและสกุบเงินดินจิทัลสำรหับผู้เริ่มต้นหลักสูตร (Please click to open) [61] Detail
20. ขอความอนุเคราะห์สร้างหนังสือเรียน พระภิกษุสามเนณ เพื่อเป็นธรรมะวิทยาทาน (Please click to open) [65] Detail
21. ขอความอนุเคราะห์ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน (Please click to open) [50] Detail
22. เชิญเข้าอบรมสัมมนา (Please click to open) [52] Detail
23. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการหัวข้อ Pharmacotherapy of New Drugs (Please click to open) [54] Detail
24. ขอเรียนเชิญร่วมประชุมวิชาการทางไกลหัวข้อ"Management of Dyspneain End-Stage Respiratory Diseases" (Please click to open) [71] Detail
25. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา PIM Work-bsaed Education Forum#10 (Please click to open) [99] Detail
26. ค่านิยมองค์กร (Please click to open) [433] Detail
27. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 3 (Please click to open) [429] Detail
28. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 1- รุ่นที่4 (Please click to open) [423] Detail
29. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 1- รุ่นที่3 (Please click to open) [427] Detail
30. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 1- รุ่นที่3 (Please click to open) [427] Detail
31. ขอเชิญส่งบุลากรเข้ารับการอบรม (Please click to open) [436] Detail
32. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Advocaty and Policy 2020 (Please click to open) [444] Detail
33. ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การบริหารหลักสูตคสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 9" (Please click to open) [427] Detail
34. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจการปฎิบัติตัวของประชาชนต่อมาตรการ"อยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติ" (Please click to open) [432] Detail
35. ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรม (Please click to open) [423] Detail
36. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 2020 (Please click to open) [417] Detail
37. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการหัวข้อ Pharmacotherapy of New Drugs 2020 (Please click to open) [485] Detail
38. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ (Please click to open) [447] Detail
39. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ (Please click to open) [435] Detail
40. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ (Please click to open) [433] Detail
41. เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม (Please click to open) [427] Detail
42. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม ICTMM 2020 (Please click to open) [429] Detail
43. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (Please click to open) [455] Detail
44. รายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก (Please click to open) [423] Detail
45. รายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออกคับ (Please click to open) [432] Detail
46. การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 31 Tasp Annual Scientific Meeting 2020 (Please click to open) [429] Detail
47. ขอเชิญเข้าอบรมสัมมนา (Please click to open) [439] Detail
48. ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการออบรม (Please click to open) [413] Detail
49. ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรม (Please click to open) [424] Detail
50. ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการประชุม (Please click to open) [521] Detail
แสดงทุกระดับ
ระดับคณะ
ระดับมหาวิทยาลัย
สภาเภสัชกรรม
กระทรวงการคลัง
หน่วยงานอื่นๆ

แสดงทุกหน่วยงาน
งานบริหารธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานวิชาการ
งานบัณฑิตศึกษา
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ
งานกิจการนักศึกษา
งานปฏิบัติการ
งานวิจัย
งานบริการวิชาการและทำนุฯ
งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ
วิเทศสัมพันธ์
หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำแข็ง
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
หน่วยผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อาจารย์และกลุ่มวิชา
ทั่วไป
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ (นศภ.)
สถานะสารเคมีคงคลัง
มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์
มคอ.3-4 ภบ.2555
มคอ.3-4 ภบ.2559
Template มคอ.2-6
มคอ.3 ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก
อื่นๆ

วันนี้มีกิจกรรม 2 รายการ