กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


11
ม.ค.
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 30. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
12
ต.ค.
ขอแจ้งปฏิทินและข้อปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (Exit Exam) ประจำปีการศึกษา 2564
16
ก.ย.
รับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ UBU-Test ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
หนังสือเวียนของทุกหน่วยงาน ทุกระดับ
1. แจ้งเวียนให้บุคลากรและนิสิตนักศึกษาที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เพื่อทราบทั่วกัน (Please click to open) [3] Detail
2. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมสัมมนา Talk Series#1 เรื่อง "ความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์:ระดับไหนที่ต้องไปให้ถึง" (Please click to open) [1] Detail
3. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม การใช้เครื่อง วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) (Please click to open) [1] Detail
4. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม การใช้เครื่อง วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) (Please click to open) [6] Detail
5. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสุตรสัมนาเชิงปฎิบัติการ Chief People offcer Program:CPO รุ่นที่ 17 (Please click to open) [10] Detail
6. ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (Please click to open) [5] Detail
7. ขอเชิญเข้าร่มการประชุมใหญสามัญประจำปี 2564 (Please click to open) [4] Detail
8. ขอเชิญเข้าร่วมงาสัมมนา และประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนา ครบรอบ 10 ปี (Please click to open) [9] Detail
9. หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดโควิดฯ (Please click to open) [13] Detail
10. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ Young ASEAN Storyteller (Please click to open) [11] Detail
11. ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์การจัดงาน CPhl South East Asia 2022 (Please click to open) [10] Detail
12. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์ของยาใหม่ ครั้งทีี่ 20 (Please click to open) [16] Detail
13. สำเนาปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Please click to open) [22] Detail
14. สำเนาหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Please click to open) [497] Detail
15. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร (Please click to open) [496] Detail
16. ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรม (Please click to open) [500] Detail
17. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Robotics Summit 2021 (Please click to open) [499] Detail
18. แจ้งปิดให้บริการโรงอาหารกลาง 2 (Please click to open) [500] Detail
19. ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การกำกับและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามกรอบแนวทาง COSO (Please click to open) [513] Detail
20. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม (Please click to open) [496] Detail
21. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุข โครงการ Healthcare Technology Summit 2021 (Please click to open) [496] Detail
22. ขอแจ้งเลื่อน พร้อมประชาสัมพันธ์การจัดหลักสูตร"การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" รุ่น 11 (Please click to open) [495] Detail
23. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุข 2021 (Please click to open) [502] Detail
24. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่มการประชุมวิชาการฯ (Please click to open) [529] Detail
25. ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร"การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 10 (Please click to open) [527] Detail
26. ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริการทางการแพทย์และเชิญรับบริการตรวจสุขภาพประจำปี (Please click to open) [496] Detail
27. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร (Please click to open) [498] Detail
28. ขอประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปี (Please click to open) [499] Detail
29. ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ (Please click to open) [517] Detail
30. ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษTOEFL (Please click to open) [500] Detail
31. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเสวนาออนไลน์ (Please click to open) [491] Detail
32. ขอความอนุเคราะห์ติดป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ณห้องรับบริจาคโลหิสสภากาชาดไทย ม.อุบลฯ (Please click to open) [495] Detail
33. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม (Please click to open) [492] Detail
34. ขอประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมโครงการพัมนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ ปี 2563 (Please click to open) [501] Detail
35. ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนระบบบริหารและธุรการ (Please click to open) [490] Detail
36. ขอความอนุเคราะห์ติดประชาสัมพันธ์การศึกษารายวิชาในหัลสูตรประกาศนียบัตร(หลักสูตรระยะสั้น) สำรหับผู้สนใจ (Please click to open) [495] Detail
37. ขอควาวมอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเทคโนโลยีบล๊อกเซนและสกุบเงินดินจิทัลสำรหับผู้เริ่มต้นหลักสูตร (Please click to open) [813] Detail
38. ขอความอนุเคราะห์สร้างหนังสือเรียน พระภิกษุสามเนณ เพื่อเป็นธรรมะวิทยาทาน (Please click to open) [498] Detail
39. ขอความอนุเคราะห์ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน (Please click to open) [496] Detail
40. เชิญเข้าอบรมสัมมนา (Please click to open) [497] Detail
41. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการหัวข้อ Pharmacotherapy of New Drugs (Please click to open) [520] Detail
42. ขอเรียนเชิญร่วมประชุมวิชาการทางไกลหัวข้อ"Management of Dyspneain End-Stage Respiratory Diseases" (Please click to open) [500] Detail
43. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา PIM Work-bsaed Education Forum#10 (Please click to open) [535] Detail
44. ค่านิยมองค์กร (Please click to open) [496] Detail
45. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 3 (Please click to open) [497] Detail
46. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 1- รุ่นที่4 (Please click to open) [495] Detail
47. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 1- รุ่นที่3 (Please click to open) [497] Detail
48. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 1- รุ่นที่3 (Please click to open) [495] Detail
49. ขอเชิญส่งบุลากรเข้ารับการอบรม (Please click to open) [493] Detail
50. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Advocaty and Policy 2020 (Please click to open) [519] Detail
แสดงทุกระดับ
ระดับคณะ
ระดับมหาวิทยาลัย
สภาเภสัชกรรม
กระทรวงการคลัง
หน่วยงานอื่นๆ

แสดงทุกหน่วยงาน
งานบริหารธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานวิชาการ
งานบัณฑิตศึกษา
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ
งานกิจการนักศึกษา
งานปฏิบัติการ
งานวิจัย
งานบริการวิชาการและทำนุฯ
งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ
วิเทศสัมพันธ์
หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำแข็ง
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
หน่วยผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อาจารย์และกลุ่มวิชา
ทั่วไป
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ (นศภ.)
สถานะสารเคมีคงคลัง
มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์
มคอ.3-4 ภบ.2555
มคอ.3-4 ภบ.2559
Template มคอ.2-6
มคอ.3 ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก
อื่นๆ

วันนี้ไม่มีกิจกรรมพิเศษ