กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


10
ส.ค.
ทุนวิจัย Fulbright Thai Visiting Scholar Program (TVS) และ Fulbright Junior Research Scholarship Program (JRS/JRS-TRF) ประจำปีการศึกกษา 2564
05
ส.ค.
ประชาสัมพันธ์ทุน 2021 Thai Visit Scholar Program และ 2021 Fulbright Junior Research Scholarship Progarm ของมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน(ฟุลไบร์ท)

Page : 1 2 3
คำสั่งแต่งตั้งของทุกหน่วยงาน ทุกระดับ
1. แต่งตั้งกรรมการสภาและอนุกรรมการสภาอาจารย์ ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 (Please click to open) [1] Detail
2. แต่งตั้งรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คส.ม.อบ.ที่ 283/2562 ลว. 31 ม.ค. 2562 (Please click to open) [13] Detail
3. มอบอำนาจให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คส.ม.อบ.ที่ 285/2562 ลว. 31 ม.ค. 2562 (Please click to open) [9] Detail
4. มอบอำนาจให้รองคณบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทนคณบดี คส.ม.อบ. ที่ 284/2562 ลว. 31 ม.ค. 2562 (Please click to open) [9] Detail
5. แต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คส.ม.อบ. ที่ 286/2562 ลว. 31 ม.ค. 2562 (Please click to open) [10] Detail
6. แต่งตั้งอาจารย์ร่วมสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย 2559 (Please click to open) [176] Detail
7. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงวิชาการ วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Please click to open) [444] Detail
8. คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [413] Detail
9. คำสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดี ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 58-31 พ.ค. 60 (Please click to open) [334] Detail
10. คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี วาระปี 2558-2560 (Please click to open) [60] Detail
11. คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างๆ (Please click to open) [493] Detail
12. ผลการเลือกกรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนทั่วไป แทนตำแหน่งว่าง (Please click to open) [376] Detail
13. ประกาศ ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร (Please click to open) [363] Detail
14. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาหลักสูตร ภ.ม.เภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (รหัสนักศึกษา 55) (Please click to open) [528] Detail
15. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาหลักสูตร วท.ม.เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (รหัสนักศึกษา 55) (Please click to open) [525] Detail
16. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาหลักสูตร วท.ม.บริหารบริการสุขภาพ (รหัสนักศึกษา 55) (Please click to open) [502] Detail
17. คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธารนี (Please click to open) [398] Detail
18. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำคณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [462] Detail
19. คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องมอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (เพิ่มเติม) (Please click to open) [509] Detail
20. แต่งตั้งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 31 ม.ค. 2554 - 30 ม.ค. 2558 (Please click to open) [395] Detail
21. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2556 (Please click to open) [485] Detail
22. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 2556 (Please click to open) [475] Detail
23. แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 2556 (Please click to open) [448] Detail
24. แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2556 (Please click to open) [475] Detail
25. คำสั่งรักษาราชการแทนคณบดี และมอบอำนาจให้รองคณบดีปฏิบัติงานแทนคณบดี (ลว.19 ก.พ. 2556) (Please click to open) [603] Detail
26. ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ้นจากตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ คส.มอบ.ที่ 458/2555 (Please click to open) [447] Detail
27. แต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คส.มอบ.ที่ 460/2555 ลงวันที่ 19 เมษายน 2555 (Please click to open) [474] Detail
28. แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ ม.อบ. ที่ 26/2555 ลงวันที่ 10 เม.ย. 2555 (Please click to open) [461] Detail
29. คณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกผู้ประกอบการโรงอาหารคณะเภสัชศาสตร์ คส.63/2554 (Please click to open) [438] Detail
30. แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ คส. 53/2554 (Please click to open) [451] Detail
31. แต่งตั้งรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คส.268/2554 (Please click to open) [443] Detail
32. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมฯ คณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [407] Detail
33. แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ (Please click to open) [422] Detail
34. แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร (Please click to open) [422] Detail
35. แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ที่ 357/2554 ลว.16 มีนาคม 2554 (Please click to open) [421] Detail
36. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระัดับบัณฑิตศึกษา ภ.ม. (เภสัชภัณฑ์ฯ) (Please click to open) [399] Detail
37. แต่งตั้งผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (Please click to open) [441] Detail
38. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ คส. 1/2554 ลว.6 มกราคม 2554 (Please click to open) [426] Detail
39. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุึมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน คส.ที่ 120/2553 ลว.22 ธ.ค. 2553 (Please click to open) [436] Detail
40. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และคู่มือภาระงานอาจารย์ คส.ที่ 114/2553 ลว.12 พ.ย. 2553 (Please click to open) [403] Detail
41. แต่งตั้งคณะทำงานห้องปฏิบัติการหน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (Please click to open) [439] Detail
42. แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านกฎหมายของอธิการบดี (Please click to open) [538] Detail
43. คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 107/2553 เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการแทนหัวหน้าโครงการจัดตั้งหน่วยพัฒนาแหล่งฝึกฯ (Please click to open) [420] Detail
44. คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 114/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิืจารณาหลักเกณฑ์และคู่มือภาระงานอาจารย์ (Please click to open) [432] Detail
45. แต่งตั้งกรรมการประเมินทดลองการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2554 (Please click to open) [421] Detail
46. คำสั่งแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open) [480] Detail
47. แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการ กรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (Please click to open) [440] Detail
48. แต่งตั้งรักษาแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open) [404] Detail
49. แต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีและผู้ช่วยคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [413] Detail
50. แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1323/2553 ลว.1 ตุลาคม 2553 (Please click to open) [390] Detail
แสดงทุกระดับ
ระดับคณะ
ระดับมหาวิทยาลัย
สภาเภสัชกรรม
กระทรวงการคลัง
หน่วยงานอื่นๆ

แสดงทุกหน่วยงาน
งานบริหารธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานวิชาการ
งานบัณฑิตศึกษา
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ
งานกิจการนักศึกษา
งานปฏิบัติการ
งานวิจัย
งานบริการวิชาการและทำนุฯ
งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ
วิเทศสัมพันธ์
หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำแข็ง
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
หน่วยผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อาจารย์และกลุ่มวิชา
ทั่วไป
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ (นศภ.)
สถานะสารเคมีคงคลัง
มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์
มคอ.3-4 ภบ.2555
มคอ.3-4 ภบ.2559
Template มคอ.2-6
มคอ.3 ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก
อื่นๆ

วันนี้มีกิจกรรม 4 รายการ