กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107
เอกสารทุกประเภท ของทุกหน่วยงาน ทุกระดับ
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 42) พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยา (Please click to open) [82] Detail
2. คู่มืองานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [14] Detail
3. แบบที่ 2 สัญญายืมเงิน (สวัสดิการ) (Please click to open) [12] Detail
4. แบบที่1 สัญญายืมเงิน (เงินเดือน) (Please click to open) [10] Detail
5. คำสั่งเเต่งตั้งผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ เเละหัวหน้าศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุืกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (Please click to open) [22] Detail
6. ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร"การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 10 (Please click to open) [32] Detail
7. ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริการทางการแพทย์และเชิญรับบริการตรวจสุขภาพประจำปี (Please click to open) [15] Detail
8. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร (Please click to open) [16] Detail
9. ขอประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปี (Please click to open) [14] Detail
10. ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ (Please click to open) [19] Detail
11. ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษTOEFL (Please click to open) [13] Detail
12. 1506 533 การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย (Please click to open) [23] Detail
13. 1503 523 เทคโนโลยีชีวภาพและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร (Please click to open) [17] Detail
14. แบบที่9 สัญญายืมเงิน (ค่าใช้จ่ายอื่นๆ) (Please click to open) [16] Detail
15. แบบที่8 สัญญายืมเงิน (ค่าบำรุงหรือค่าธรรมเนียม) (Please click to open) [16] Detail
16. แบบที่7 สัญญายืมเงิน (ค่าพัสดุที่ผู้จำหน่ายไม่ให้สินเชื่อ) (Please click to open) [12] Detail
17. แบบที่6 สัญญายืมเงิน (วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงฯ) (Please click to open) [12] Detail
18. แบบที่5 สัญญายืมเงิน (โครงการและหรือกิจกรรมเกิน 10,000 บาท) (Please click to open) [14] Detail
19. แบบที่4 สัญญายืมเงิน (โครงการและหรือกิจกรรมไม่เกิน 10,000 บาท) (Please click to open) [14] Detail
20. แบบที่ 3 สัญญายืมเงิน (เดินทางไปราชการ) (Please click to open) [13] Detail
21. กำหนดการเสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ประจำปี 2564 (Please click to open) [13] Detail
22. คู่มือเกณฑ์ภาระงานสำหรับอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ฉบับปรับปรุงเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 (Please click to open) [13] Detail
23. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเสวนาออนไลน์ (Please click to open) [27] Detail
24. ขอความอนุเคราะห์ติดป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ณห้องรับบริจาคโลหิสสภากาชาดไทย ม.อุบลฯ (Please click to open) [30] Detail
25. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม (Please click to open) [33] Detail
26. ขอประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมโครงการพัมนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ ปี 2563 (Please click to open) [39] Detail
27. ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนระบบบริหารและธุรการ (Please click to open) [29] Detail
28. ขอความอนุเคราะห์ติดประชาสัมพันธ์การศึกษารายวิชาในหัลสูตรประกาศนียบัตร(หลักสูตรระยะสั้น) สำรหับผู้สนใจ (Please click to open) [41] Detail
29. ขอควาวมอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเทคโนโลยีบล๊อกเซนและสกุบเงินดินจิทัลสำรหับผู้เริ่มต้นหลักสูตร (Please click to open) [49] Detail
30. แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์ภายใน/ภายนอก (Please click to open) [48] Detail
31. ขอความอนุเคราะห์สร้างหนังสือเรียน พระภิกษุสามเนณ เพื่อเป็นธรรมะวิทยาทาน (Please click to open) [42] Detail
32. ขอความอนุเคราะห์ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน (Please click to open) [36] Detail
33. เชิญเข้าอบรมสัมมนา (Please click to open) [43] Detail
34. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการหัวข้อ Pharmacotherapy of New Drugs (Please click to open) [34] Detail
35. ขอเรียนเชิญร่วมประชุมวิชาการทางไกลหัวข้อ"Management of Dyspneain End-Stage Respiratory Diseases" (Please click to open) [57] Detail
36. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่มการประชุมวิชาการออนไลน์ (Please click to open) [49] Detail
37. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา PIM Work-bsaed Education Forum#10 (Please click to open) [75] Detail
38. แนวทาง การขออนุมัติจำหน่ายพัสดุ ในระบบ UBUFMIS (Please click to open) [49] Detail
39. คู่มือฝึกปฏิบัติงานภาคบังคับ โรงพยาบาล 2563 (Please click to open) [402] Detail
40. คู่มือฝึกปฏิบัติงานภาคบังคับ ร้านยา 2563 (Please click to open) [364] Detail
41. คู่มือฝึกปฏิบัติงานด้านยาเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา ในระบบสาธารณสุข MSMS-PublicHealth-2020 (Please click to open) [336] Detail
42. คู่มือฝึุกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม Pharmaceutical Care Clerk ship Manual ( Med-Ambu -2020) (Please click to open) [199] Detail
43. คู่มือการฝึกงานบริบาลเภสัชกรรม สำหรับผู้ใช้วาร์ฟาริน (Warfarin-2020) (Please click to open) [67] Detail
44. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม ด้านกุมารเวชศาสตร์Pediatric-2020PS (Please click to open) [44] Detail
45. คู่มือฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง Pharmaceutical Care Clerkship in Hematologic/Oncologic Patients (Please click to open) [72] Detail
46. คู่มือฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคไต (Pharmaceutical Care Clerkship in Nephrology) Nephrology-2020 (Please click to open) [54] Detail
47. คู่มือฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม ด้านเภสัชจลนศาสตร์คลินิก (Pharmaceutical Care Clerkship in Clinical Pharmacokinetics) kinetic-2020 (Please click to open) [57] Detail
48. คู่มือการปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมโรคติดเชื้อ (Pharmaceutical Care Clerkship in Infectious Diseases) (Please click to open) [47] Detail
49. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมโรคติดเชื้อเอชไอวีและวัณโรค (Pharmaceutical Care Clerkship in HIV/TB Care) (Please click to open) [284] Detail
50. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านเภสัชกรครอบครัว (Pharmaceutical Care Clerkship in Family Pharmacist) (Please click to open) [48] Detail
แสดงทุกระดับ
ระดับคณะ
ระดับมหาวิทยาลัย
สภาเภสัชกรรม
กระทรวงการคลัง
หน่วยงานอื่นๆ

แสดงทุกหน่วยงาน
งานบริหารธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานวิชาการ
งานบัณฑิตศึกษา
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ
งานกิจการนักศึกษา
งานปฏิบัติการ
งานวิจัย
งานบริการวิชาการและทำนุฯ
งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ
วิเทศสัมพันธ์
หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำแข็ง
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
หน่วยผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อาจารย์และกลุ่มวิชา
ทั่วไป
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ (นศภ.)
สถานะสารเคมีคงคลัง
มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์
มคอ.3-4 ภบ.2555
มคอ.3-4 ภบ.2559
Template มคอ.2-6
มคอ.3 ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก
อื่นๆ

วันนี้ไม่มีกิจกรรมพิเศษ