กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


11
ม.ค.
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 30. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
12
ต.ค.
ขอแจ้งปฏิทินและข้อปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (Exit Exam) ประจำปีการศึกษา 2564
16
ก.ย.
รับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ UBU-Test ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
เอกสารทุกประเภท ของทุกหน่วยงาน ทุกระดับ
1. แจ้งเวียนให้บุคลากรและนิสิตนักศึกษาที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เพื่อทราบทั่วกัน (Please click to open) [3] Detail
2. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมสัมมนา Talk Series#1 เรื่อง "ความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์:ระดับไหนที่ต้องไปให้ถึง" (Please click to open) [1] Detail
3. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม การใช้เครื่อง วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) (Please click to open) [1] Detail
4. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม การใช้เครื่อง วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) (Please click to open) [5] Detail
5. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสุตรสัมนาเชิงปฎิบัติการ Chief People offcer Program:CPO รุ่นที่ 17 (Please click to open) [9] Detail
6. ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (Please click to open) [5] Detail
7. ขอเชิญเข้าร่มการประชุมใหญสามัญประจำปี 2564 (Please click to open) [4] Detail
8. ขอเชิญเข้าร่วมงาสัมมนา และประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนา ครบรอบ 10 ปี (Please click to open) [9] Detail
9. หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดโควิดฯ (Please click to open) [13] Detail
10. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ Young ASEAN Storyteller (Please click to open) [11] Detail
11. ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์การจัดงาน CPhl South East Asia 2022 (Please click to open) [10] Detail
12. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์ของยาใหม่ ครั้งทีี่ 20 (Please click to open) [15] Detail
13. สำเนาปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Please click to open) [22] Detail
14. แบบคำร้องของรายวิชาสารนิพนธ์ (Please click to open) [34] Detail
15. แบบคำร้องขอจัดทำหนังสือราชการ (Please click to open) [21] Detail
16. ขอลาป่วย ลากิจ (Please click to open) [91] Detail
17. ขอเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน (Please click to open) [28] Detail
18. คำร้องขอเปิดกลุ่มการเรียนเพิ่มรายวิชาภาคการศึกษาปกติ (Please click to open) [26] Detail
19. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงเวลาเรียน (Please click to open) [27] Detail
20. สำเนาหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Please click to open) [497] Detail
21. คู่มือการปฏิบัติงานด้านวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open) [500] Detail
22. คู่มือการจัดการรายวิชา 1503 311 เภสัชเวท (Please click to open) [507] Detail
23. คู่มือการปฏิบัติงาน การประเมินผลการการปฏิบัติราชการ คณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [484] Detail
24. ข้อบังคับว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ.2564 (Please click to open) [477] Detail
25. แบบฟอร์ม ขอซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์ (Please click to open) [498] Detail
26. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร "คณาจารย์นิเทสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน" (Please click to open) [525] Detail
27. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร (Please click to open) [496] Detail
28. ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรม (Please click to open) [500] Detail
29. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Robotics Summit 2021 (Please click to open) [499] Detail
30. แบบฟอร์มขอสอบซ่อม (Please click to open) [605] Detail
31. แบบฟอร์มขอลาออกจากราชการ (ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ/ลุกจ้างชั่วคราว (Please click to open) [479] Detail
32. แจ้งปิดให้บริการโรงอาหารกลาง 2 (Please click to open) [500] Detail
33. แบบฟอร์มขออนุมัติถือกุญแจสำรอง (Please click to open) [714] Detail
34. แบบฟอร์มการขอเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ภายใน/นอก อาคารคณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [494] Detail
35. บัตรอนุญาตให้นำสิ่งของออกนอกสำนักงาน (Please click to open) [497] Detail
36. ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การกำกับและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามกรอบแนวทาง COSO (Please click to open) [513] Detail
37. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม (Please click to open) [496] Detail
38. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุข โครงการ Healthcare Technology Summit 2021 (Please click to open) [496] Detail
39. ขอแจ้งเลื่อน พร้อมประชาสัมพันธ์การจัดหลักสูตร"การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" รุ่น 11 (Please click to open) [495] Detail
40. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุข 2021 (Please click to open) [502] Detail
41. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่มการประชุมวิชาการฯ (Please click to open) [529] Detail
42. คู่มือการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (Please click to open) [477] Detail
43. แบบฟอร์ม การรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (Please click to open) [502] Detail
44. คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (Please click to open) [509] Detail
45. ข้อหารือการเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานขับรถ (Please click to open) [498] Detail
46. ใบสำคัญรับเงิน (Please click to open) [499] Detail
47. แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ (Please click to open) [500] Detail
48. แบบรายงานผลการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ (Please click to open) [494] Detail
49. ใบรับรองการจ่ายเงิน(กรณีใบเสร็จรับเงินไม่สมบูรณ์) (Please click to open) [499] Detail
50. แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน-รับรองการปฏิบัติงาน (ฉบับปรับปรุงปีพ.ศ. 2564) (Please click to open) [528] Detail
แสดงทุกระดับ
ระดับคณะ
ระดับมหาวิทยาลัย
สภาเภสัชกรรม
กระทรวงการคลัง
หน่วยงานอื่นๆ

แสดงทุกหน่วยงาน
งานบริหารธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานวิชาการ
งานบัณฑิตศึกษา
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ
งานกิจการนักศึกษา
งานปฏิบัติการ
งานวิจัย
งานบริการวิชาการและทำนุฯ
งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ
วิเทศสัมพันธ์
หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำแข็ง
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
หน่วยผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อาจารย์และกลุ่มวิชา
ทั่วไป
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ (นศภ.)
สถานะสารเคมีคงคลัง
มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์
มคอ.3-4 ภบ.2555
มคอ.3-4 ภบ.2559
Template มคอ.2-6
มคอ.3 ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก
อื่นๆ

วันนี้มีกิจกรรม 7 รายการ