กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


12
ต.ค.
ขอแจ้งปฏิทินและข้อปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (Exit Exam) ประจำปีการศึกษา 2564
23
ก.ย.
ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์
23
ก.ย.
กำหนดการเปิดทำการศูนย์สอบ TOEIC กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ และมาตรการเพื่อควบคุมและปอ้งกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
16
ก.ย.
รับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ UBU-Test ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
เอกสารทุกประเภท ของทุกหน่วยงาน ทุกระดับ
1. คู่มือการปฏิบัติงานด้านวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open) [1] Detail
2. คู่มือการจัดการรายวิชา 1503 311 เภสัชเวท (Please click to open) [2] Detail
3. คู่มือการปฏิบัติงาน การประเมินผลการการปฏิบัติราชการ คณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [2] Detail
4. ข้อบังคับว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ.2564 (Please click to open) [0] Detail
5. แบบฟอร์ม ขอซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์ (Please click to open) [8] Detail
6. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร "คณาจารย์นิเทสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน" (Please click to open) [9] Detail
7. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร (Please click to open) [5] Detail
8. ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรม (Please click to open) [2] Detail
9. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Robotics Summit 2021 (Please click to open) [14] Detail
10. แบบฟอร์มขอสอบซ่อม (Please click to open) [464] Detail
11. แบบฟอร์มขอลาออกจากราชการ (ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ/ลุกจ้างชั่วคราว (Please click to open) [453] Detail
12. แจ้งปิดให้บริการโรงอาหารกลาง 2 (Please click to open) [456] Detail
13. แบบฟอร์มขออนุมัติถือกุญแจสำรอง (Please click to open) [459] Detail
14. แบบฟอร์มการขอเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ภายใน/นอก อาคารคณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [460] Detail
15. บัตรอนุญาตให้นำสิ่งของออกนอกสำนักงาน (Please click to open) [462] Detail
16. ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การกำกับและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามกรอบแนวทาง COSO (Please click to open) [462] Detail
17. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม (Please click to open) [457] Detail
18. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุข โครงการ Healthcare Technology Summit 2021 (Please click to open) [459] Detail
19. ขอแจ้งเลื่อน พร้อมประชาสัมพันธ์การจัดหลักสูตร"การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" รุ่น 11 (Please click to open) [460] Detail
20. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุข 2021 (Please click to open) [460] Detail
21. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่มการประชุมวิชาการฯ (Please click to open) [458] Detail
22. คู่มือการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (Please click to open) [451] Detail
23. แบบฟอร์ม การรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (Please click to open) [459] Detail
24. คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (Please click to open) [457] Detail
25. ข้อหารือการเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานขับรถ (Please click to open) [459] Detail
26. ใบสำคัญรับเงิน (Please click to open) [463] Detail
27. แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ (Please click to open) [466] Detail
28. แบบรายงานผลการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ (Please click to open) [461] Detail
29. ใบรับรองการจ่ายเงิน(กรณีใบเสร็จรับเงินไม่สมบูรณ์) (Please click to open) [462] Detail
30. แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน-รับรองการปฏิบัติงาน (ฉบับปรับปรุงปีพ.ศ. 2564) (Please click to open) [458] Detail
31. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 42) พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยา (Please click to open) [458] Detail
32. คู่มืองานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [460] Detail
33. แบบที่ 2 สัญญายืมเงิน (สวัสดิการ) (Please click to open) [464] Detail
34. แบบที่1 สัญญายืมเงิน (เงินเดือน) (Please click to open) [460] Detail
35. คำสั่งเเต่งตั้งผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ เเละหัวหน้าศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุืกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (Please click to open) [463] Detail
36. ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร"การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 10 (Please click to open) [459] Detail
37. ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริการทางการแพทย์และเชิญรับบริการตรวจสุขภาพประจำปี (Please click to open) [459] Detail
38. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร (Please click to open) [457] Detail
39. ขอประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปี (Please click to open) [458] Detail
40. ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ (Please click to open) [457] Detail
41. ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษTOEFL (Please click to open) [461] Detail
42. 1506 533 การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย (Please click to open) [477] Detail
43. 1503 523 เทคโนโลยีชีวภาพและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร (Please click to open) [460] Detail
44. แบบที่9 สัญญายืมเงิน (ค่าใช้จ่ายอื่นๆ) (Please click to open) [461] Detail
45. แบบที่8 สัญญายืมเงิน (ค่าบำรุงหรือค่าธรรมเนียม) (Please click to open) [461] Detail
46. แบบที่7 สัญญายืมเงิน (ค่าพัสดุที่ผู้จำหน่ายไม่ให้สินเชื่อ) (Please click to open) [462] Detail
47. แบบที่6 สัญญายืมเงิน (วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงฯ) (Please click to open) [460] Detail
48. แบบที่5 สัญญายืมเงิน (โครงการและหรือกิจกรรมเกิน 10,000 บาท) (Please click to open) [460] Detail
49. แบบที่4 สัญญายืมเงิน (โครงการและหรือกิจกรรมไม่เกิน 10,000 บาท) (Please click to open) [467] Detail
50. แบบที่ 3 สัญญายืมเงิน (เดินทางไปราชการ) (Please click to open) [461] Detail
แสดงทุกระดับ
ระดับคณะ
ระดับมหาวิทยาลัย
สภาเภสัชกรรม
กระทรวงการคลัง
หน่วยงานอื่นๆ

แสดงทุกหน่วยงาน
งานบริหารธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานวิชาการ
งานบัณฑิตศึกษา
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ
งานกิจการนักศึกษา
งานปฏิบัติการ
งานวิจัย
งานบริการวิชาการและทำนุฯ
งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ
วิเทศสัมพันธ์
หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำแข็ง
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
หน่วยผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อาจารย์และกลุ่มวิชา
ทั่วไป
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ (นศภ.)
สถานะสารเคมีคงคลัง
มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์
มคอ.3-4 ภบ.2555
มคอ.3-4 ภบ.2559
Template มคอ.2-6
มคอ.3 ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก
อื่นๆ

วันนี้มีกิจกรรม 6 รายการ