กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


05
ส.ค.
ประชาสัมพันธ์ทุน 2021 Thai Visit Scholar Program และ 2021 Fulbright Junior Research Scholarship Progarm ของมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน(ฟุลไบร์ท)
05
ส.ค.
กิจกรรมเสวนาและนิทรรศการ เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า ทัศนาพิพิธภัณฑ์

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106
เอกสารทุกประเภท ของทุกหน่วยงาน ทุกระดับ
1. แบบฟอร์มประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 (Please click to open) [33] Detail
2. ประกาศรายชื่อผู้มีผลการประเมินระดับดีเด่นและดีมาก ประจำรอบการประเมิน 1/2563 (Please click to open) [14] Detail
3. ขอแจ้งการจัดทำบันทึกข้อความเพื่อเบิกจ่ายเงินจากบัญชี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เงินอุดหนุนทั่วไป (งบประมาณแผ่นดิน) (Please click to open) [25] Detail
4. ค่านิยมองค์กร (Please click to open) [48] Detail
5. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 3 (Please click to open) [30] Detail
6. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 1- รุ่นที่4 (Please click to open) [30] Detail
7. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 1- รุ่นที่3 (Please click to open) [25] Detail
8. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 1- รุ่นที่3 (Please click to open) [41] Detail
9. ขอเชิญส่งบุลากรเข้ารับการอบรม (Please click to open) [45] Detail
10. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Advocaty and Policy 2020 (Please click to open) [30] Detail
11. ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การบริหารหลักสูตคสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 9" (Please click to open) [34] Detail
12. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจการปฎิบัติตัวของประชาชนต่อมาตรการ"อยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติ" (Please click to open) [26] Detail
13. แบบรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (Please click to open) [36] Detail
14. คู่มือการใช้งานในระบบ UBUFMIS กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56(2)(ข) (Please click to open) [31] Detail
15. คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56(2)(ข) (Please click to open) [31] Detail
16. 1507 524 พฤติกรรมสุขภาพ (Please click to open) [47] Detail
17. 1506 530 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (Please click to open) [85] Detail
18. 1506 529 การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา (Please click to open) [33] Detail
19. 1506 524 การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช (Please click to open) [39] Detail
20. 1506 523 การตรวจติดตามระดับยา (Please click to open) [35] Detail
21. 1503 523 เทคโนโลยีชีวภาพพืชสมุนไพรและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Please click to open) [30] Detail
22. 1506 536 แนวโน้มเภสัชบำบัดโรคติดเชื้อ (Please click to open) [33] Detail
23. 1506 535 ทักษะการบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยใน (Please click to open) [31] Detail
24. 1506 534 เภสัชกรรมปฐมภูมิในผู้สูงอายุ (Please click to open) [27] Detail
25. 1506 533 การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย (Please click to open) [63] Detail
26. 1503 532 การจัดการโรคที่เกิดจากการใช้ยาและอันตรกิริยาระหว่างยา (Please click to open) [28] Detail
27. 1507 527 การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ (Please click to open) [34] Detail
28. 1506 533 การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย (Please click to open) [33] Detail
29. หนังสือรับรองความไม่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครสอบสำหรับกรรมการสอบคัดเลือก (Please click to open) [48] Detail
30. คู่มือสำหรับประชาชน (Please click to open) [57] Detail
31. แบบฟอร์มตอบรับการเป็นกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open) [61] Detail
32. รายงานการประชุมกรรมการห้องเอกสารอ้างอิงทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 7 มีนาคม 2562 (Please click to open) [0] Detail
33. ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรม (Please click to open) [45] Detail
34. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 2020 (Please click to open) [42] Detail
35. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการหัวข้อ Pharmacotherapy of New Drugs 2020 (Please click to open) [77] Detail
36. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ (Please click to open) [37] Detail
37. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ (Please click to open) [246] Detail
38. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ (Please click to open) [30] Detail
39. เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม (Please click to open) [32] Detail
40. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม ICTMM 2020 (Please click to open) [40] Detail
41. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (Please click to open) [32] Detail
42. รายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก (Please click to open) [49] Detail
43. รายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออกคับ (Please click to open) [48] Detail
44. การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 31 Tasp Annual Scientific Meeting 2020 (Please click to open) [40] Detail
45. ขอเชิญเข้าอบรมสัมมนา (Please click to open) [35] Detail
46. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทไทย ครั้งที่ 42 (Please click to open) [39] Detail
47. ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการออบรม (Please click to open) [34] Detail
48. ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรม (Please click to open) [39] Detail
49. ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการประชุม (Please click to open) [71] Detail
50. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการชีวเวชศาสตร์ (Please click to open) [37] Detail
แสดงทุกระดับ
ระดับคณะ
ระดับมหาวิทยาลัย
สภาเภสัชกรรม
กระทรวงการคลัง
หน่วยงานอื่นๆ

แสดงทุกหน่วยงาน
งานบริหารธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานวิชาการ
งานบัณฑิตศึกษา
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ
งานกิจการนักศึกษา
งานปฏิบัติการ
งานวิจัย
งานบริการวิชาการและทำนุฯ
งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ
วิเทศสัมพันธ์
หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำแข็ง
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
หน่วยผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อาจารย์และกลุ่มวิชา
ทั่วไป
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ (นศภ.)
สถานะสารเคมีคงคลัง
มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์
มคอ.3-4 ภบ.2555
มคอ.3-4 ภบ.2559
Template มคอ.2-6
มคอ.3 ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก
อื่นๆ

วันนี้ไม่มีกิจกรรมพิเศษ