กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2019 2020 2021>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ ผู้ประกาศ
วันพุธที่ 1 มกราคม 2563
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563
08:00 - 11:00
1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม : 7. การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนจีน
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 11:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 8. Group discussion : พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 8. Group discussion : พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 8. Group discussion : พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 8. Group discussion : พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 8. Group discussion : พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ : 9. Multiple compartment models
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Clinico-pathological conference I: CVS
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ :8. เศรษฐศาสตร์กับระบบสาธารณสุข
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563
08:00 - 10:00
1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น ศัพท์ทางการแพทย์เบื้องต้น
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1503 411-ยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข: 9. สมุนไพรที่ใช้ในงานการแพทย์ทางเลือก
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 11:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 8. Group discussion : พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 8. Group discussion : พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 8. Group discussion : พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 8. Group discussion : พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 8. Group discussion : พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Clinico-pathological conference I: CVS
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา :6. การซักประวัติและประเมินผู้ป่วย
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
จัดห้องสอบ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
จัดห้องสอบ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ 2.6 การศึกษาโครงสร้างเซลล์และเนื้อเยื่อจากกล้องจุลทรรศน์ (2 hrs)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 1/2563
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวปนิดา มุขมณี
วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563
09:00 - 12:00
17. ปฏิบัติการที่ 8 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคโรคนรีเวชที่ซับซ้อน
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
1506 529-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา 9. Gynecologic malignancies
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
18. การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคระบบทางเดินอาหารที่ซับซ้อน (ตอนที่ 2)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
1506 529-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา 9. Gynecologic malignancies
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563
09:00 - 12:00
8. การสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
5. แนวปฏิบัติทางคลินิกที่เป็นปัจจุบันของโรคติดเชื้อ ในหัวข้อ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563
09:00 - 12:00
วิพากษ์ข้อสอบปฏิบัติการพฤกษศาสตร์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาชดใช้ทุน
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค 2/2562
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค 2/2562
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค 2/2562
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
16:00 - 18:00
ซ้อมการนำเสนอสัมมนา
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค 2/2562
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค 2/2562
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค 2/2562
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
ประชุมกลุ่มย่อย
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
09:00 - 12:00
การนำเสนอบทความทางวิชาการ รายวิชา สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 2 ครั้งที่ 1
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
09:30 - 12:00
ประชุมฝ่ายต้อนรับและพิธีการ งานประชุม 3 สถาบัน
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:30 - 16:30
สอบปฏิบัติ วิชา 1502 221 ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูีววิทยา 1
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 8 มกราคม 2563
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค 2/2562
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค 2/2562
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค 2/2562
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 12:30
สอบชดเชยสัมมนาทางเภสัชวิทยา 2
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
09:00 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2563
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวดารุณี นามห่อ
09:30 - 12:00
ประชุมกลุ่มย่อย
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
12:00 - 16:00
ประชุมกลุ่มย่อย
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:30 - 15:30
ประชุมฝ่ายสันทนาการและห้องพัก งาน 3 สถาบัน
ห้องประชุมชั้น 1
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
14:00 - 16:00
เตรียมความพร้อมนักศึกษาป.เอก
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค 2/2562
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค 2/2562
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค 2/2562
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 12:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 :24. Pain management • Pain classification • Pain assessment • Somatic and visceral pain management • Neuropathic pain
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 09:00
ประชุมหารือการสอบกลางภาค
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานประชุมวิชาการ 3 สถาบัน
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวดารุณี นามห่อ
10:00 - 12:00
นำเสนอบทความวิชาการ เป็นภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
14:00 - 16:00
เตรียมความพร้อม นศ.ป.เอก
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
16:00 - 19:30
สอบชดเชยรายวิชา1502220 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา1 (กลางภาค 2/2562)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค 2/2562
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค 2/2562
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค 2/2562
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม :ปฏิบัติการ 6: การเตรียมและประเมินยาเตรียมที่เป็นพิษต่อเซลล์ 1
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 12:00
ประชุมหารือการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสถิติสำหรับเภสัชศาสตร์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
DIS อภิปรายกลุ่มย่อย
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 16:00
1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม :ปฏิบัติการ 7: การเตรียมและประเมินยาเตรียมที่เป็นพิษต่อเซลล์ 2
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
17:00 - 20:00
สอบกลางภาค 2/2562 (สอบชดเชย)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค 2/2562
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค 2/2562
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค 2/2562
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 หลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค 2/2562
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค 2/2562
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค 2/2562
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 หลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
14. เทคนิคและกรรมวิธีการสกัดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องสำอางจากธรรมชาติโดยใช้เทคโนโลยีที่รักษาสิ่งแวดล้อม
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
12:00 - 16:00
สอบกลางภาค 2/2562 (เก็บตัวนศ.)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
12:00 - 16:00
สอบกลางภาค 2/2562 (เก็บตัวนศ.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
15. การนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
6. แนวปฏิบัติทางคลินิกที่เป็นปัจจุบันของโรคติดเชื้อ ในหัวข้อ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563
06:00 - 16:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 1) ,Subclass Magnolidae , Subclass Hammamelidae ,Subclass Caryophyllidae
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล : 11. ยาที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:30
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
09:00 - 10:00
1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล : - Immunosuppressive Agents
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ : Lab9: ปฏิบัติการ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 3 (นำเสนอ)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1504 304-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 : หัวข้อที่ 7 Emulsions I
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 :25. Pharmacotherapy in cancer
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 12:00
1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล : 12. ยาออกฤทธิ์ต่อระบบเลือด
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ : Lab10: ปฏิบัติการ การตอบคำถามอย่างเป็นระบบ ครั้งที่ 1
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1504 304-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 : หัวข้อที่ 8 Emulsions II
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 :26. Solid cancers: Breast cancer, Lung cancer
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
16:00 - 19:00
สอบชดเชย วิชา 1502 220 (นศ. ชาญชัย ทรัพย์จรูญ)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563
08:00 - 11:00
1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน : 9. สวนสมุนไพร และพิพิธภัณฑ์สมุนไพร (**สอบในชั่วโมงที่เรียน**)
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 09:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 :16. Valvular heart disease
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 16:00
1505 302-เภสัชวิทยา 2 :17. Antiviral Drugs 18. Antimalarial Drugs 18. Antimalarial Drugs (ต่อ) 19. Immunomodulating Drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 :17. Diabetes mellitus
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:30 - 12:00
ประชุมกรรมการฝ่่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2563
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 13:00
ประชุมกรรมการสรรหาเภสัชกรคนดีศรีอีสาน ครั้งที่ 2
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
11:00 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวปฐมพร ยังมงคล
11:45 - 14:45
สอบชดเชย วิชา 1502 221 (นศ. ชาญชัย ทรัพย์จรูญ)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
12:30 - 13:30
พบนักศึกษา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
13:00 - 14:00
1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 : ปฏิบัติการที่ 7 Precipitation titration (Mohr Method) 1. Standardization of 0.1 N AgNO3 2. Assay of NaCl in NSS injection
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 15 มกราคม 2563
08:00 - 11:00
1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการรักษาโรค 4
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1503 323-เภสัชเคมี 1 : 5 drug metabolism
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 12:00
1507 300-การบริหารเภสัชกิจ 9. Pharmaceutical Services Management
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 13:00
ประชุมกลุ่มวิชา ครั้งที่ 1/63
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
09:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 12. Protein and Amino Acid Metabolism
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ 9. บทบาทขององค์กรศาสนากับระบบสุขภาพ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
Anaerobic bacteria
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
1506 523-การตรวจติดตามระดับยา : 9. Therapeutic drug monitoring of anticonvulsants e.g.
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1504 612-เภสัชภัณฑ์และระบบการนำส่งยาแบบใหม่ Fast disintegrating/dissolving tablet for oral drug delivery system
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 529-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา 11. Cholangiocarcinoma
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
Spirochetes, Chlamydia and Rickettsia
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
10:00 - 12:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคเบาหวาน
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม :6. การให้การปรึกษา
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณ : 9. Psychotropic Substances Act, B.E. 2518 Narcotic Act B.E. 2522
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 17:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : การฝึกซักประวัติผู้ป่วยและการให้คำปรึกษา
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ 10. การดูแลสุขภาพองค์รวม การดูแลสุขภาพตามระบบการแพทย์ทางเลือก
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 523-การตรวจติดตามระดับยา : 9. Therapeutic drug monitoring of anticonvulsants e.g.
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1504 612-เภสัชภัณฑ์และระบบการนำส่งยาแบบใหม่ Fast disintegrating/dissolving tablet for oral drug delivery system
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคเบาหวาน
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 10. Whole class discussion : carbohydrate metabolism
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563
08:00 - 11:00
1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม : การสอนสาธิตครั้้งที่ 1 (สอนแบบสาธิตและเก็บคะแนนในชั่วโมงเรียน)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 11:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 10. Whole class discussion : carbohydrate metabolism
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:55
เภสัชบำบัด 4
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
ผศ.ทวนธน บุญลือ
09:00 - 12:00
Advance Pharmacotherapy
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
09:00 - 10:00
12. Anaerobic bacteria
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 12:00
1503 324-เภสัชเคมี 2 : 5 Antiviral & antifungal agents
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
นำเสนอบทความวิชาการ (สาย Lab) ครั้งที่ 1
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
สัมนา ป.เอก
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
10:00 - 12:00
13. Spirochetes, Chlamydia and Rickettsia
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
10:00 - 12:00
1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ : 10. Dosage regimens I (Principle)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
12:00 - 16:00
คณะกรรมการให้คำปรึกษาและวางแผนการดูแลสุขภาพจิตฯ ครั้งที่ 1/2563
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
12:00 - 13:30
ประชุมติดตามงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และลงทะเบียนฯ งานประชุมวิชาการ 3 สถาบัน
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวดารุณี นามห่อ
13:00 - 16:00
1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ :9. หลักการทางเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์และประเมินผลบริการสาธารณสุข
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 15:00
1505 302-เภสัชวิทยา 2 :20. Cancer Chemotherapy
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
15:00 - 16:00
ประชุมฝ่ายพิธีการ สันทนาการ โครงการชีวเภสัชศาสตร์สัญจร
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
16:00 - 17:00
1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ :10. การประเมินทางด้านเภสัชเศรษฐศาสตร์
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563
08:00 - 09:00
1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น ใบสั่งยาและภาษาลาตินที่ใช้
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1503 411-ยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข: 9. สมุนไพรที่ใช้ในงานการแพทย์ทางเลือก
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 10:30
1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์: 8. Polarimeter 9. Refractometer
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
นำเสนองาน Lab ที่ 10 11 12 ในวิชา DIS โดยธรรดร กลุ่ม อ.น้องเล็ก
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
dis กลุ่มย่อย
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
09:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 12. Protein and Amino Acid Metabolism (ต่อ) 13. Lipid Metabolism
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 12. เภสัชภัณฑ์ที่ใช้กับตา หู คอ และจมูก
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม :6. สารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:30 - 13:00
ประชุมเพื่อทวนทวนตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 1
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
10:00 - 12:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the urinary system (cont.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา :7. แนวทางการจ่ายยาในโรคที่พบบ่อย
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:30 - 11:30
1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์: 10. การวิเคราะห์ปริมาณน้ำ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
11:30 - 13:00
ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 14:00
1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ UV-Vis
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 211-ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ ปฏิบัติการสมุนไพรกลุ่มพืชชั้นต่ำและพืชเมล็ดเปลือย
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 :18. Thyroid disorders
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 14:00
1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ 3. Alterations in cellular and tissue biology (6 hrs) 3.1 Cellular responses to stress (2 hrs)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 ปฏิบัติการที่ 7 เภสัชภัณฑ์ที่ใช้กับตา หู คอ จมูก
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม :6. สารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
16:00 - 17:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 :19. Obesity
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
16:45 - 18:00
Conference preparation
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.สุรชัย จูมพระบุตร
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563
08:00 - 08:30
lab สาธิต วิชา 1503513 สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 16:00
การสอนสาธิตวิชา 1503 512 สมุนไพรกับการใช้้ในชีวิตประจำวัน 2/2562
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
08:00 - 12:00
นำเสนอบทความวิชาการ (ครั้งที่ 2)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
08:00 - 16:00
อบรม lab ปลอดภัย สำหรับนักศึกษาสารนิพนธ์
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563
09:00 - 10:00
1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 : ปฏิบัติการที่ 7 Precipitation titration (Mohr Method) 1. Standardization of 0.1 N AgNO3 2. Assay of NaCl in NSS injection
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
9. การบริบาลทางเภสัชกรรมและกระบวนการการใช้ยา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:30
อบรม จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
13:00 - 16:00
7. แนวปฏิบัติทางคลินิกที่เป็นปัจจุบันของโรคติดเชื้อ ในหัวข้อ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563
08:00 - 09:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 1) ,Subclass Magnolidae , Subclass Hammamelidae ,Subclass Caryophyllidae
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
1504 305-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 Post Quiz Conference ครั้งที่ 1
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล : 13. ยาระงับปวด ลดไข้ และต้านการอักเสบ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 10:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 2) , Subclass Dillenidae , Subclass Rosidae
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ :Lab11: ปฏิบัติการ การตอบคำถามอย่างเป็นระบบ ครั้งที่ 2
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 :27. Hematologic cancers • Acute leukemia • Lymphoma
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 12:00
1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1Complexometric titration
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 16:30
Tele conference อ.ทวีศักดิ์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นายนรเศรษฐ์ ทองคำ
13:00 - 16:30
กิจกรรม UBU Roadshow (อธิการบดีพบปะบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสดใส ตะรินันท์
13:00 - 14:00
1504 305-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 Post Quiz Conference ครั้งที่ 1
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ :Lab11: ปฏิบัติการ การตอบคำถามอย่างเป็นระบบ ครั้งที่ 3
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 :28. Supportive care in cancer • Nausea and vomiting • Anemia and the use of erythropoiesis-stimulating agents • Cancer related infection and use of colony stimulating factor
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:30 - 16:30
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Fluid, electrolytes, and acid-base balance (cont.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563
08:00 - 11:00
1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน : 12. หลักและวิธีการเตรียมสมุนไพรเพื่อใช้รักษาโรคเบื้องต้น
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 11:00
1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1Complexometric titration
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ - การสืบค้นข้อมูล คัดเลือกและวิเคราะห์บทความวิชาการ - จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
Training for Clerkship in Clinical Data Management at CRO
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นายปีติภัทร ภูถูกเงิน
13:00 - 16:00
1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 : Conference ครั้งที่ 1 (ปฏิบัติการ 5-7) (นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:30 - 16:30
ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2563
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพุธที่ 22 มกราคม 2563
08:00 - 11:00
1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการรักษาโรค 4
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 13. Lipid Metabolism (ต่อ)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1503 323-เภสัชเคมี 1 : 6. Antihistamines
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 12:00
1507 300-การบริหารเภสัชกิจ 11. Operation Management
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ปร.ด.เภสัชศาสตร์ (นางสาวโสภาพรรณ แก้วหาญ)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ 11. ปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคม ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง กับระบบสุขภาพและความเป็นธรรมทางสุขภาพ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ - การสืบค้นข้อมูล คัดเลือกและวิเคราะห์บทความวิชาการ - จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
1506 523-การตรวจติดตามระดับยา : 9. Therapeutic drug monitoring of anticonvulsants e.g.
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1504 612-เภสัชภัณฑ์และระบบการนำส่งยาแบบใหม่ Mucoadhesive dosage form
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ (3สถาบัน)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
10:00 - 12:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมในผู้ป่วยที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือด และ high alert drug
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม :7. การซักประวัติและให้คำปรึกษาผู้ป่วยโดยใช้ภาษาอังกฤษ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
11:30 - 13:30
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ ครั้งที่ 1/2563
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Urinary system
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณ : 10. Medical Device Act, B.E. 2551
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 17:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : การฝึกซักประวัติผู้ป่วยและการให้คำปรึกษา
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ 12. ความสัมพันธ์ชายหญิง ความสัมพันธ์เชิงอำนาจกับพฤติกรรมสุขภาพและความเป็นธรรมทางสุขภาพ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1504 612-เภสัชภัณฑ์และระบบการนำส่งยาแบบใหม่ Mucoadhesive dosage form
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมในผู้ป่วยที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือด และ high alert drug
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 17:00
Senior project
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
14:30 - 17:30
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 11. Whole class discussion : protein metabolism
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 20:00
นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 กลุ่ม 6
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563
08:00 - 11:00
1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม : การสอนสาธิตครั้้งที่ 2 (สอนแบบสาธิตและเก็บคะแนนในชั่วโมงเรียน)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 11:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 11. Whole class discussion : protein metabolism
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
14. Mycoplasma and Mycobacterium
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 12:00
1503 324-เภสัชเคมี 2 :6 Antimalarial agents
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ 1/2563
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
10:00 - 12:00
1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ : 11. Dosage regimens II (Applications)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
11:00 - 12:00
15. Fungi
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 17:00
1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์:10.10. การประเมินทางด้านเภสัชเศรษฐศาสตร์
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 15:00
อภิปรายกลุ่มย่อยวิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 กลุ่ม 2B
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
13:00 - 16:00
สรุปผลประเมินโครงการชีวภสัชศาสตร์สัญจร (ฝ่ายประเมินผล)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
13:00 - 16:00
สอบการใช้ยาเทคนิคพิเศษ
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
พบนักศึกษา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
13:00 - 16:00
1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Urinary system
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1505 302-เภสัชวิทยา 2 :21. Hypothalamic and Pituitary Hormones 22. Thyroid and Antithyroid drugs 23. Androgen & Anabolic steroids
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
15:30 - 17:00
ประชุมกลุ่มCBC ปฏิบัติการชีวเคมี1
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวเสาวลักษณ์ ภูพูล
16:00 - 18:00
สอนชดเชยรายวิชา Dispensing
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวพัทธนันท์ คำผา
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563
08:00 - 09:00
1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น การคำนวณพื้นฐานทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์: 11. Introduction to Chromatography
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 10:00
1503 411-ยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข: 10. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสุขภาพในร้านยา
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 14. Nucleic acid Metabolism
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 ปฏิบัติการที่ 6 เรื่อง เครื่องมือและเทคนิคในการเตรียมยาปราศจากเชื้อ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม :ปฏิบัติการ 9: การเตรียมและการประเมินสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ 1
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:30 - 13:00
ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2563
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวเสาวลักษณ์ ภูพูล
10:00 - 12:00
สอนเสริมวิชาระบาด หัวข้อ เศรษฐศาสตร์กับระบบสาธารณสุข
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Fluid, electrolytes, and acid-base balance (cont.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์: 12. Thin Layer Chromatography
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 12:00
1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา :7. แนวทางการจ่ายยาในโรคที่พบบ่อย
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
11:00 - 13:00
ประชุมฝ่ายตัดสินผลงาน ครั้งที่ 1
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
13:00 - 16:00
เตรียมความพร้อมให้บริการคัดกรองโรคเรื้อรัง
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 14:00
1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ UV-Vis
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 211-ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ ปฏิบัติการสมุนไพรกลุ่มพืชชั้นต่ำและพืชเมล็ดเปลือย
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 :20. Chronic kidney disease
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 14:00
1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ 3.1 Cellular responses to stress (ต่อ)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม :ปฏิบัติการ 9: การเตรียมและการประเมินสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ 2
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
15:00 - 16:00
ปรึกษา CBC กลุ่ม อ.จุฑามาศ โดยอุษณีย์ อังคุระษี
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
Senior project
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
16:30 - 19:00
สอบแนะนำการใช้ยาเทคนิคพิเศษ
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563
08:00 - 16:00
จัดกิจกรรม CPE โดยสุภิญญา พูลเพิ่ม
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
นำเสนอหัวข้อคัดสรรทางเภสัชกรรมคลินิก (ครั้งที่ 2)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 10:00
1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม : [บรรยายก่อนทำ lab สาธิต
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 14:00
Clinico-pathological conference: Respiratory system
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
09:00 - 12:00
1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม : 10. การสอนสาธิตแบบครั้งที่ 3 (สอนแบบสาธิตและเก็บคะแนนในชั่วโมงเรียน)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1506 529-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา 11. Cholangiocarcinoma
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
19. ปฏิบัติการที่ 9 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคระบบทางเดินอาหารที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 1)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
1506 529-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา 11. Cholangiocarcinoma
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563
09:00 - 16:00
Anatomy and Physiology conference : urinary system
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
09:00 - 12:00
เภสัชวิทยา 2 Hypothalamic and pituitary hormone, Thyroid and antithyroid drugs, Androgen and anabolic hormone ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
ผศ.ทวนธน บุญลือ
09:00 - 12:00
1506 529-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา 11. Cholangiocarcinoma
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
เภสัชวิทยา 2 Anticancer อ.ณรงค์ชัย จักษุพา
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
ผศ.ทวนธน บุญลือ
13:00 - 16:00
สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 หลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563
08:00 - 11:00
1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล : 14. ยาต้านพิษ 15. ฮอร์โมน และยาต้านฮอร์โมน
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 10:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 2) , Subclass Dillenidae , Subclass Rosidae
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 :29. Palliative care in cancer/end of life care
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ :Lab13-14: ปฏิบัติการ ทำสื่อยาเทคนิคพิเศษ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ :Lab13-14: ปฏิบัติการ ทำสื่อยาเทคนิคพิเศษ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ :Lab13-14: ปฏิบัติการ ทำสื่อยาเทคนิคพิเศษ
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ :Lab13-14: ปฏิบัติการ ทำสื่อยาเทคนิคพิเศษ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ :Lab13-14: ปฏิบัติการ ทำสื่อยาเทคนิคพิเศษ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ :Lab13-14: ปฏิบัติการ ทำสื่อยาเทคนิคพิเศษ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ :Lab13-14: ปฏิบัติการ ทำสื่อยาเทคนิคพิเศษ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1504 304-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 : หัวข้อที่ 9 Semi-solid I (gels, pastes)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:30 - 12:00
ประชุมกรรมการสรรหาคณะกรรมการประจำคณะ แทนตำแหน่งว่าง
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
10:00 - 12:00
1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 Redox titration
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 :30. Drug intoxications/antidotes
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
11:00 - 12:00
1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล : - Oxytocin and contraceptive agents
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 17:00
1504 304-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 : หัวข้อที่ 10 Semi-solid II (ointments, suppositories)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:30 - 16:30
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Fluid, electrolytes, and acid-base balance (cont.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:30 - 16:30
นัดพบ นศ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
16:30 - 18:00
topic review
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ทวนธน บุญลือ
16:30 - 18:30
สอบให้คำแนะนำยาเทคนิคพิเศษวิชาเภสัชกรรมการจ่ายยา (กลุ่ม อ.สุทธาสินี)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
16:30 - 18:00
Anatomy & Physiology II: Tutorial
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563
08:00 - 11:00
1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน : 113. สมุนไพรที่ใช้เป็นเครื่องสำอาง
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
การเรียนการสอนรายวิชากายวิภาค กลุ่ม อ.นิภาพร โดยกฤษณะ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 : ปฏิบัติการที่ 8 Complexometric titration
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1505 302-เภสัชวิทยา 2 :24. Insulin & Oral Hypoglycemic Drugs 25. Drugs Used in Men’s Health Problems
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:30 - 11:30
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
10:00 - 12:00
รองคณบดีฝ่ายบริหารนัดประชุม
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
13:00 - 16:00
สอนเสริม อ.ฐิติเดช
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
การนำเสนอ CBC กลุ่ม อ.จุฑามาศ โดยศุภีพิชญ์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ประชุม CBC รายวิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 โดยนาย ศุภฤกษ์ ไพรพฤกษา กลุ่ม อ.ไพจิตร
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 : ปฏิบัติการที่ 8 Complexometric titration
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1505 303-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 :6. Antivirals
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2563
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
16:00 - 18:00
พบนักศึกษา
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันพุธที่ 29 มกราคม 2563
08:00 - 11:00
1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการรักษาโรค 4
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1503 323-เภสัชเคมี 1 : 7 Cholinergic drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 12:00
Fungi
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
08:30 - 12:00
DIS g.7
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นายปีติภัทร ภูถูกเงิน
09:00 - 12:00
TDM of Lithium
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
ผศ.ทวนธน บุญลือ
09:00 - 12:00
เตรียมความพร้อมให้บริการคัดกรองโรคเรื้อรัง
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
09:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 14. Nucleic acid Metabolism (ต่อ) 15. Integration of Metabolism
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ 13. พฤติกรรมการสื่อสาร สุนทรียสนทนากับพฤติกรรมสุขภาพ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 523-การตรวจติดตามระดับยา : 10. Therapeutic drug monitoring of - Lithium - Antidepressants and antipsychotics
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1504 612-เภสัชภัณฑ์และระบบการนำส่งยาแบบใหม่ Pulmonary drug delivery system
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 529-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา 15. Multiple myeloma
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1507 300-การบริหารเภสัชกิจ 10. Team management
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นายปีติภัทร ภูถูกเงิน
10:00 - 12:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยที่ใช้ยายาต้านไวรัส และยารักษาวัณโรค
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
พบนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
13:00 - 16:00
1503 323-เภสัชเคมี 1 Study of structure-activity relationship
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Clinico-pathological conference II
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณ : 11. Emergency Decree on Prevention Against Abuse Using of Volatile Substances B.E. 2533 Tobacco Product Control Act B.E.2560
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ 14. พฤติกรรมขององค์กรธุรกิจด้านยาต่อพฤติกรรมสุขภาพและสุขภาพประชาชน
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:30
1506 523-การตรวจติดตามระดับยา : 11. Current concepts and clinical applications in therapeutic drug monitoring
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1504 612-เภสัชภัณฑ์และระบบการนำส่งยาแบบใหม่ Pulmonary drug delivery system
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยที่ใช้ยายาต้านไวรัส และยารักษาวัณโรค
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 529-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา 15. Multiple myeloma
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 524-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช : นำเสนอ current topic reviews: Update on psychiatry และกรณีศึกษา
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
14:30 - 17:30
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 12. Whole class discussion : lipid metabolism
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 17:00
ประชุมฝ่ายตัดสินผลงาน
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 19:00
สอบทักษะการให้คำแนะนำยาเทคนิคพิเศษ กลุ่ม อ. วันนิศา โดย เพ็ญพิชชา
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 18:30
สอบให้คำแนะนำยาเทคนิคพิเศษวิชาเภสัชกรรมการจ่ายยา (กลุ่ม อ.สุทธาสินี)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563
08:00 - 11:00
1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม : 11.การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนจีน (ต่อ)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 11:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 12. Whole class discussion : lipid metabolism
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
15. Fungi (ต่อ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 12:00
1503 324-เภสัชเคมี 2 : 7 ความรู้พื้นฐานของยาที่มีโครงสร้างสเตียรอยด์ (Introduction to steroid drugs)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 :ปฏิบัติการที่ 13: นำเสนอ Clinical Pharmacy Debates ครั้งที่ 1
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:30 - 13:00
ประชุมกลุ่มเภสัชเคมีฯ ครั้งที่ 10
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
10:00 - 12:00
1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ : 11. Dosage regimens II (Applications)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
สอบการใช้ยาเทคนิคพิเศษ กลุ่ม อ.วันนิศา โดย เพ็ญพิชชา
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
พบนักศึกษา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
13:00 - 16:00
1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์:10.10. การประเมินทางด้านเภสัชเศรษฐศาสตร์
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1503 323-เภสัชเคมี 1 Study of structure-activity relationship
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Clinico-pathological conference II
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563
08:00 - 09:00
1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น การคำนวณพื้นฐานทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1503 411-ยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข: 10. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสุขภาพในร้านยา
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 17:00
ปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นายสมัย กิ่งคำ
09:00 - 12:00
1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์: 13. Liquid Chromatography
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 16. Energy Metabolism
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 ปฏิบัติการที่ 8 การเตรียม SVPs และ LVPs
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม :7. แนวทางการศึกษาความคงสภาพของยาเตรียมเฉพาะคราวและกรณีศึกษา
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 12:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Fluid, electrolytes, and acid-base balance (cont.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา :7. แนวทางการจ่ายยาในโรคที่พบบ่อย
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
12:00 - 14:00
ปรึกษา CBC กลุ่ม อ.จุฑามาศ โดย อุษณีย์
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ UV-Vis
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 2) , Subclass Dillenidae , Subclass Rosidae
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ 3.2 Cell injury and death (2 hrs)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 14. ยาที่ออกฤทธิ์ที่ระบบทางเดินหายใจ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม :8. GMP ของการเตรียมยาในโรงพยาบาล และ การออกแบบพื้นที่ในการเตรียมยา (Plant layout)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
15:00 - 16:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 3) ,Subclass Asteridae
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 19:00
นัดกลุ่ม 7สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา