กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2021 2022 2023>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ อาคาร จัดเตรียมอาหารและอาหารว่าง ผู้ประกาศ
วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565
08:00 - 11:00
สวนสมุนไพร และพิพิธภัณฑ์สมุนไพร
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
09:00 - 12:00
3-7 ม.ค. 2565 สอบกลางภาค
ห้องบรรยาย 1 (B206) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565
07:00
สอบปลายภาคหัวข้อ 7-9 (22 ชั่วโมง) 4-7 ม.ค. 65 ตามตารางคณะฯ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ดร.วันนิศา ดงใต้
07:45 - 11:00
สอน online การดูแลสุขภาพตามวัย
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 (B102) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
08:00 - 11:00
8. การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและการดูแลสุขภาพสำหรับวัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์
-
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
08:30 - 12:10
1505 302 เภสัชวิทยา 2 Antiviral Drugs อ.ณรงค์ชัย
PH 207 ห้องสอนออนไลน์
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
08:30 - 16:30
บรรยาย
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 6 (B107) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค 2/2564 ชั้นปี 5
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค 2/2564 ชั้นปี 5
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 2. Anatomy, physiology and pathophysiology of the respiratory system (cont.)
ห้องออดิทอเรียม 2 (A203) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
18. Antiviral Drugs
ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 (288 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
09:00 - 12:00
12. Upper respiratory tract infections
ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
09:00 - 12:00
2. Anatomy, physiology and pathophysiology of the respiratory system
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
12:30 - 17:00
1505 302 เภสัชวิทยา 2 Antimalarial Drugs
PH 207 ห้องสอนออนไลน์
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการเภสัชบำบัด 2
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
13:00 - 16:00
Online lecture
PH205 ห้องสอนออนไลน์
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
13:00 - 15:30
ลงนามสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การศึกษา
ห้องประชุมชั้น 1
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวปนิดา มุขมณี
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการครั้งที่ 6 เรื่อง counseling in DM + CKD
ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ทวนธน บุญลือ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการครั้งที่ 6 เรื่อง counseling in DM + CKD
ห้องประชุมสัมมนา 4 (B205) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ทวนธน บุญลือ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการครั้งที่ 6 เรื่อง counseling in DM + CKD
ห้องประชุมสัมมนา 3 (B204) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ทวนธน บุญลือ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการครั้งที่ 6 เรื่อง counseling in DM + CKD
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 5 (B106) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ทวนธน บุญลือ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการครั้งที่ 6 เรื่อง counseling in DM + CKD
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4 (B105) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ทวนธน บุญลือ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการครั้งที่ 6 เรื่อง counseling in DM + CKD
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3 (B104) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ทวนธน บุญลือ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการครั้งที่ 6 เรื่อง counseling in DM + CKD
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2 (B103) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ทวนธน บุญลือ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการครั้งที่ 6 เรื่อง counseling in DM + CKD
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 (B102) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ทวนธน บุญลือ
13:00 - 16:00
8. Enzymes
ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 (PH219)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
13:00 - 15:00
19. Antimalarial Drugs
ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 (288 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 4 เทคนิคในการวิเคราะห์ 1
ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการครั้งที่ 6 เรื่อง counseling in DM + CKD
ห้องเรียนอัจฉริยะ 2 (B302) ตึก B ชั้น 3 (128 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันพุธที่ 5 มกราคม 2565
07:45 - 09:00
สอน online หัวข้อ introduction to metabolism
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 (B102) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
08:00 - 11:00
7. การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการรักษาโรค 3
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
08:00 - 11:00
การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการรักษาโรค 3
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
08:00 - 09:00
10. Introduction to Metabolism
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
09:00 - 11:00
Anticancer agents
ห้องประชุมสัมมนา 1 (B202) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.สุรชัย จูมพระบุตร
09:00 - 11:00
Study of structure-activity relationship
ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 (288 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.สุรชัย จูมพระบุตร
09:00 - 11:00
11. Carbohydrate Metabolism
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
09:30 - 12:00
ประชุมคณะทำงานตามเกณฑ์ EdPEx ด้านบริการวิชาการ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง) ขอความกรุณาจองเฉพาะสำหรับการใช้ประชุมหน่วยงานเท่านั้น
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวสดใส ตะรินันท์
10:00 - 12:00
การบริหารยาและเวชภัณฑ์
ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.ศิศิรา ดอนสมัคร
10:30 - 13:30
กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์
ห้องประชุมไภสัชพิพัฒน์ (B404) ตึก B ชั้น 4 (57 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ต้องการแม่บ้าน
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
11:00 - 12:00
5. การให้การปรึกษา 1
ห้องเรียนอัจฉริยะ 2 (B302) ตึก B ชั้น 3 (128 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
12:00 - 16:00
สอบกลางภาค 2/2564 ชั้นปี 5
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
วิชานิติเภสัขและจรรยาบรรณ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 15:00
ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา
ห้องประชุมสัมมนา 3 (B204) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
13:00 - 15:30
ลงนามสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การศึกษา
ห้องประชุมชั้น 1
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวปนิดา มุขมณี
13:00 - 16:00
8. Enzymes
ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 (PH219)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการ 6 การนำเสนอการประยุกต์ใช้ทักษะการสื่อสาร
ห้องเรียนอัจฉริยะ 2 (B302) ตึก B ชั้น 3 (128 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
13:00 - 16:00
การทดสอบปฏิกิริยาทางชีวเคมีและการพิสูจน์เอกลักษณ์ของเชื้อแบคทีเรีย
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
13:00 - 15:00
พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย์ 2562 และ พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2562
ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.ศิศิรา ดอนสมัคร
วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565
08:00 - 11:00
ยาที่ใช้ในระบบทางเดินหายใจ
CLB 4204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)
อาคารเรียนรวม
-
ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
08:00 - 11:00
7. สาเหตุการเกิดสิวและการรักษา
CLB 4205 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)
อาคารเรียนรวม
-
ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
08:00 - 11:00
7. การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนจีน
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
รศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม
08:30 - 12:00
กิจกรรมการเรียนการสอน active learning แบบกลุ่ม
ห้องเรียนอัจฉริยะ 1 (B301) ตึก B ชั้น 3 (64 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
08:30 - 12:00
กิจกรรมการเรียนการสอน active learning แบบกลุ่ม ห้องที่ 1
ห้องเรียนอัจฉริยะ 2 (B302) ตึก B ชั้น 3 (128 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
08:30 - 12:30
บรรยาย
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 6 (B107) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค 2/2564 ชั้นปี 5
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
ฐานข้อมูลทางเคมียาและการนำไปใช้
ห้องประชุมสัมมนา 3 (B204) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
09:00 - 11:00
12. Spirochetes, Chlamydia and Rickettsia
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
09:00 - 12:00
7. สารสนเทศทางการแพทย์*
ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
09:30 - 13:00
ประชุมกรรมการสอบข้อเท็จจริง
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง) ขอความกรุณาจองเฉพาะสำหรับการใช้ประชุมหน่วยงานเท่านั้น
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางนิธินันท์ สุยะลา
10:00 - 12:00
10. Dosage regimens (Part I) ครั้งที่ 1
ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 (288 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
11:00 - 12:00
13. Mycoplasma
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
13:00 - 15:00
ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา
ห้องประชุมสัมมนา 3 (B204) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
13:00 - 16:00
Respiratory system
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนาครั้งที่ 5 (1 – 10 ม.ค. 65)
ห้องประชุมสัมมนา 2 (B203) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
13:30 - 16:30
ประชุมกรรมการสอบข้อเท็จจริง
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง) ขอความกรุณาจองเฉพาะสำหรับการใช้ประชุมหน่วยงานเท่านั้น
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางนิธินันท์ สุยะลา
16:00 - 18:00
Redox titration
PH 208 ห้องสอนออนไลน์
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565
08:00 - 11:00
ยาเตรียมที่เป็นพิษต่อเซลล์
ห้องบรรยาย 1 (B206) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
08:00 - 10:00
8. ศัพท์ทางการแพทย์เบื้องต้น 1 9. ศัพท์ทางการแพทย์เบื้องต้น 2
ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
08:00 - 10:00
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสุขภาพในร้านยา
ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 (288 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
08:00 - 11:00
4. ยาเตรียมที่เป็นพิษต่อเซลล์
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
09:00 - 10:30
คณบดีหารือการจัดการเรียนการสอนวิชาชีวเคมีและอณูชีววิทยา
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง) ขอความกรุณาจองเฉพาะสำหรับการใช้ประชุมหน่วยงานเท่านั้น
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค 2/2564 ชั้นปี 5
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 10:00
3. Disease= etiology, pathogenesis, morphology, clinical manifestations, diagnosis
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
10:00 - 12:00
Oral case discussion PT 4
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3 (B104) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
10:00 - 12:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 2. Anatomy, physiology and pathophysiology of the respiratory system (cont.)
ห้องออดิทอเรียม 2 (A203) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
11. Carbohydrate Metabolism (ต่อ)
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
10:00 - 12:00
5. ระบบสารสนเทศด้านยาทางคลินิก
ห้องเรียนอัจฉริยะ 2 (B302) ตึก B ชั้น 3 (128 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์กมลชนก จิตอารี
10:00 - 12:00
2. Anatomy, physiology and pathophysiology of the respiratory system
ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
11:00 - 12:00
มาตรฐานการผลิตยาในโรงพยาบาล
ห้องบรรยาย 1 (B206) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
11:00 - 15:00
อ.ประสิทธิชัย สอนออนไลน์
ห้องเกียรติและนาม (PH105)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวปฐมพร ยังมงคล
11:00 - 12:00
5. มาตรฐานการผลิตยาในโรงพยาบาล
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
11:45 - 15:00
สอน online การดูแลสุขภาพตามวัย
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 (B102) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
12:00 - 15:00
8. การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและการดูแลสุขภาพสำหรับวัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
13:00 - 15:00
ปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ
ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
13:00 - 15:00
6. การซักประวัติและประเมินผู้ป่วย 6.1 หลักการซักประวัติ ไข้ ไอ เจ็บคอ คัดจมูก น้ำมูกไหล จาม
ห้องเรียนอัจฉริยะ 2 (B302) ตึก B ชั้น 3 (128 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์กมลชนก จิตอารี
17:00 - 22:00
สมุนไพรพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค 2/2564
ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 (288 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค 2/2564
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 17:00
นัดพบ นศ สารนิพนธ์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค 2/2564
ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 (288 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 17:00
นัดพบ นศ สารนิพนธ์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
09:00 - 12:00
8.ยาออกฤทธิ์ต่อระบบทางเลือด
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
09:00 - 12:00
8.ยาออกฤทธิ์ต่อระบบทางเลือด
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565
08:00 - 10:00
4. Solid tumor (Colon cancer)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
09:00 - 11:00
10. การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
09:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 2 และ 3 การสกัดและแยกสารสำคัญจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์
ห้องบรรยาย 1 (B206) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
09:00 - 12:00
หัวข้อที่ 6 Emulsions I & II (ต่อ)
ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 (288 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
10:00 - 12:00
4. Solid tumor (Breast cancer)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
10:00 - 12:00
Redox titration
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
10:00 - 12:00
Redox titration
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
13:00 - 18:00
นวัตกรรม
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
13:00 - 14:00
4. Solid tumor (lung cancer)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 5 Acid-base titration 1. Standardization of 1 N sulfuric acid
ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์
13:00 - 16:00
Lab 3-4: ปฏิบัติการ Drug specification (นัดอภิปรายกับอาจารย์และศึกษาด้วยตนเอง ตามเวลาที่สะดวก)
ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 17:00
หัวข้อที่ 7 Topical preparations I & II (creams, lotions, gels, pastes)
ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 (288 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
14:00 - 17:00
5. Pain management
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565
08:00 - 11:00
8.ความร้อนและพลังงานของร่างกาย
CLB3303 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)
อาคารเรียนรวม
-
ผศ.ทวนธน บุญลือ
08:00 - 11:00
หลักและวิธีการเตรียมสมุนไพรเพื่อใช้รักษาโรคเบื้องต้น
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
08:00 - 11:00
9. การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและการดูแลสุขภาพสำหรับวัยทองและวัยสูงอายุ (ตอนที่ 1)
-
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
08:30 - 12:15
1505 302 เภสัชวิทยา 2 Cancer Chemotherapy อ.ณรงค์ชัย
PH 207 ห้องสอนออนไลน์
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
09:00 - 12:00
ปฏิบัติการที่ 1 นำเสนอและอภิปราย Concept ของผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 (PH309)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ปฏิบัติการที่ 1 นำเสนอและอภิปราย Concept ของผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 (PH309)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ปฏิบัติการที่ 1 นำเสนอและอภิปราย Concept ของผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 (PH309)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ปฏิบัติการที่ 1 นำเสนอและอภิปราย Concept ของผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 (PH309)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ปฏิบัติการที่ 1 นำเสนอและอภิปราย Concept ของผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 (PH309)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ปฏิบัติการที่ 1 นำเสนอและอภิปราย Concept ของผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 (PH309)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ปฏิบัติการที่ 1 นำเสนอและอภิปราย Concept ของผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 (PH309)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ปฏิบัติการที่ 1 นำเสนอและอภิปราย Concept ของผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 (PH309)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ปฏิบัติการที่ 1 นำเสนอและอภิปราย Concept ของผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 (PH309)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ปฏิบัติการที่ 1 นำเสนอและอภิปราย Concept ของผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 (PH309)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ปฏิบัติการที่ 1 นำเสนอและอภิปราย Concept ของผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 (PH309)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ปฏิบัติการที่ 1 นำเสนอและอภิปราย Concept ของผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 (PH309)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 3. Anatomy, physiology and pathophysiology of the urinary system
ห้องออดิทอเรียม 2 (A203) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
20. Cancer Chemotherapy
ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 (288 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
09:00 - 12:00
13. Lower respiratory tract
ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
09:00 - 12:00
9. Pharmaceutical care in Schizophrenia and treatment-resistant schizophrenia (1)
ห้องบรรยาย 1 (B206) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ทวนธน บุญลือ
09:00 - 12:00
3. Anatomy, physiology and pathophysiology of the urinary system
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
09:00 - 12:00
9. Gynecologic malignancies
ห้องบรรยาย 2 (B207) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
09:00 - 12:00
หัวข้อที่ 6 Sustained and control release dosage form
ห้องประชุมสัมมนา 1 (B202) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
10:00 - 16:00
ประชุมวิจัย และสอนออนไลน์
PH206 ห้องสอนออนไลน์
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
10:00 - 12:00
9. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษในการใช้ยาเทคนิคพิเศษ กลุ่มยาเหน็บ ยาสอด
ห้องประชุมสัมมนา 4 (B205) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
10:00 - 12:00
9. การดูแลผู้ป่วยวิกฤตระบบไต
ห้องประชุมสัมมนา 3 (B204) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.วันนิศา ดงใต้
12:00 - 13:00
ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์หลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ
ห้องประชุม 2 (B304) ตึก B ชั้น 3 (25 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ต้องการแม่บ้าน
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
12:15 - 17:30
นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 กลุ่ม 5
PH 207 ห้องสอนออนไลน์
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
13:00 - 16:00
9. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่องการจัดทำนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 2
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2 (B103) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
9. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่องการจัดทำนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 2
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2 (B103) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 5 Acid-base titration 1. Standardization of 1 N sulfuric acid
ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์
13:00 - 16:00
9. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษในการใช้ยาเทคนิคพิเศษ กลุ่มยาเหน็บ ยาสอด
ห้องประชุมสัมมนา 4 (B205) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
13:00 - 16:00
9. แนวคิดเรื่องวิชาชีพ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรวิชาชีพ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับผู้ให้บริการทางการแพทย์
ห้องบรรยาย 2 (B207) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการครั้งที่ 7 เรื่อง Infectious disease 1: (Microbiological testing, drug susceptibility, antibiogram, basic infectious diseases pharmacotherapy)
ห้องเรียนอัจฉริยะ 2 (B302) ตึก B ชั้น 3 (128 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
13:00 - 16:00
5. Antibacterials
ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 (288 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 9 การดูแลผู้ป่วยวิกฤตระบบไต
ห้องประชุมสัมมนา 3 (B204) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.วันนิศา ดงใต้
13:00 - 16:00
10. Therapeutic drug monitoring of Lithium, Antidepressants, Antipsychotics
ห้องบรรยาย 1 (B206) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
13:00 - 16:00
หัวข้อที่ 7 Fast release dosage form
ห้องประชุมสัมมนา 1 (B202) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
วันพุธที่ 12 มกราคม 2565
05:00 - 08:00
8. การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการรักษาโรค 4
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
08:00 - 11:00
Anticancer agents ต่อ
ห้องประชุมสัมมนา 1 (B202) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.สุรชัย จูมพระบุตร
08:00 - 11:00
การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการรักษาโรค 4
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
08:00 - 11:00
12. Protein and Amino Acid Metabolism
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
09:00 - 12:00
ฟังบรรยายอาจารย์พิเศษ
PH206 ห้องสอนออนไลน์
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
09:00 - 11:30
ประชุม Business plan งานบริการการศึกษา
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
6. Hematology and bleeding disorder
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
09:00 - 11:00
Study of structure-activity relationship (ต่อ)
ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 (288 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.สุรชัย จูมพระบุตร
09:00 - 16:00
4. การวางแผนการปฏิบัติการในระบบควบคุมและประกันคุณภาพวัตถุดิบ ระหว่างกระบวนการผลิต และเภสัชภัณฑ์สำเร็จรูป
ห้องบรรยาย 1 (B206) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
10:00 - 12:00
บทบาทเภสัชกรในการการคัดกรองโรคเรื้อรัง และให้คำปรึกษาการอดบุหรี่
ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.ศิศิรา ดอนสมัคร
11:00 - 12:00
5. การให้การปรึกษา 2
ห้องเรียนอัจฉริยะ 2 (B302) ตึก B ชั้น 3 (128 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
13:00 - 16:00
7. Hematologic malignancy
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
13:00 - 16:00
9. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่องการจัดทำนวัตกรรม ครั้งที่ 2
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 (B102) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
9. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่องการจัดทำนวัตกรรม ครั้งที่ 2
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 (B102) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
9. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่องการจัดทำนวัตกรรม ครั้งที่ 2
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 (B102) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
9. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่องการจัดทำนวัตกรรม ครั้งที่ 2
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 (B102) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
9. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่องการจัดทำนวัตกรรม ครั้งที่ 2
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 (B102) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการ 7 การนำเสนอการประยุกต์ใช้ทักษะการสื่อสาร
ห้องเรียนอัจฉริยะ 2 (B302) ตึก B ชั้น 3 (128 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
13:00 - 16:00
การทดสอบเภสัชภัณฑ์ด้วยวิธีทางจุลชีววิทยา
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
13:00 - 16:00
พ.ร.บ. อาหาร พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ร.บ. ค้มคองผู้บริโภค
ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.ศิศิรา ดอนสมัคร
วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565
08:00 - 11:00
ยาที่ใช้ในระบบทางเดินอาหาร
CLB 4204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)
อาคารเรียนรวม
-
ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
08:00 - 11:00
8.เครื่องสำอางสำหรับแต่งแต้มผิวและเล็บ
CLB 4205 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)
อาคารเรียนรวม
-
ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
08:00 - 11:00
8. การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนจีน
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
รศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม
08:00 - 10:00
10.โรคระบบไตที่เกิดจากการใช้ยา
ห้องบรรยาย 2 (B207) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ทวนธน บุญลือ
08:00 - 09:00
10.7 โรคติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ (device associated infections)
ห้องประชุมสัมมนา 4 (B205) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
09:00 - 12:00
สอนการจัดการทางเภสัชอุตสาหกรรม
PH206 ห้องสอนออนไลน์
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
09:00 - 10:00
14. Mycobacterium
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
09:00 - 12:00
8. คุณภาพชีวิต (Quality of life) และการศึกษาการใช้ยา (Drug utilization study)
ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
09:00 - 12:00
ปฏิบัติการที่ 17 โรคติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ (device associated infections)
ห้องประชุมสัมมนา 4 (B205) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
09:00 - 12:00
9. การวางแผนและดำเนินการผลิต
ห้องบรรยาย 1 (B206) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
09:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2565
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง) ขอความกรุณาจองเฉพาะสำหรับการใช้ประชุมหน่วยงานเท่านั้น
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวดารุณี นามห่อ
10:00 - 12:00
สอนออนไลน์ PK (อ.สุทธาสินี)
PH205 ห้องสอนออนไลน์
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
10:00 - 11:00
15. Anaerobic bacteria
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
10:00 - 12:00
11.โรคระบบเลือดที่เกิดจากยา
ห้องบรรยาย 2 (B207) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ทวนธน บุญลือ
10:00 - 12:00
10. Dosage regimens (Part I) ครั้งที่ 2
ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 (288 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
11:00 - 12:00
16. Fungi
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
13:00 - 14:00
ให้คำปรึกษาเรื่องความเครียด
ห้องเกียรติและนาม (PH105)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวปฐมพร ยังมงคล
13:00 - 16:00
Clinico-pathological conference II= ครั้งที่ 1= The Respiratory system
ห้องเรียนอัจฉริยะ 1 (B301) ตึก B ชั้น 3 (64 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 18 สัมมนาโรคติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ (device associated infections)
ห้องประชุมสัมมนา 4 (B205) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
13:00 - 16:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนาครั้งที่ 6 (12 – 17 ม.ค. 65)
ห้องประชุมสัมมนา 2 (B203) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
16:00 - 19:00
ศึกษาด้วยตนเอง
ห้องประชุมสัมมนา 3 (B204) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565
08:00 - 12:00
สารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ
ห้องบรรยาย 1 (B206) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
08:00 - 10:00
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสุขภาพในร้านยา
ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 (288 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
08:00 - 12:00
6. สารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
09:00 - 10:00
10. ใบสั่งยาและภาษาลาตินที่ใช้
ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
09:00 - 10:00
4.1 Cellular responses to stress
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
09:00 - 10:00
4.1 Cellular responses to stress
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
10:00 - 12:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 3. Anatomy, physiology and pathophysiology of the urinary system
ห้องออดิทอเรียม 2 (A203) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
13. lipid Metabolism
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
10:00 - 12:00
7. แนวทางการจ่ายยาในโรคที่พบบ่อย 7.1 การจ่ายยาเกี่ยวกับความผิดปกติของทางเดินอาหาร (gastrointestinal disorders)
ห้องเรียนอัจฉริยะ 2 (B302) ตึก B ชั้น 3 (128 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์กมลชนก จิตอารี
10:00 - 12:00
3. Anatomy, physiology and pathophysiology of the urinary system
ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
12:00 - 15:00
9. การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและการดูแลสุขภาพสำหรับวัยทองและวัยสูงอายุ (ตอนที่ 1)
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
13:00 - 16:30
ประชุมพิจารณารายวิชาด้านสังคม หลักสูตรปรับปรุง ภบ./2566
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง) ขอความกรุณาจองเฉพาะสำหรับการใช้ประชุมหน่วยงานเท่านั้น
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 16:00
6. ปฏิบัติการสมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
ห้องปฏิบัติการเภสัชเวท 1
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 7 : ระบบสารสนเทศและข้อมูลทางเภสัชกรรมการจ่ายยา
ห้องประชุมสัมมนา 4 (B205) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์กมลชนก จิตอารี
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 7 : ระบบสารสนเทศและข้อมูลทางเภสัชกรรมการจ่ายยา
ห้องประชุมสัมมนา 3 (B204) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์กมลชนก จิตอารี
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 7 : ระบบสารสนเทศและข้อมูลทางเภสัชกรรมการจ่ายยา
ห้องประชุมสัมมนา 2 (B203) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์กมลชนก จิตอารี
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 7 : ระบบสารสนเทศและข้อมูลทางเภสัชกรรมการจ่ายยา
ห้องประชุมสัมมนา 1 (B202) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์กมลชนก จิตอารี
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 7 : ระบบสารสนเทศและข้อมูลทางเภสัชกรรมการจ่ายยา
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 6 (B107) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์กมลชนก จิตอารี
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 7 : ระบบสารสนเทศและข้อมูลทางเภสัชกรรมการจ่ายยา
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 5 (B106) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์กมลชนก จิตอารี
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 7 : ระบบสารสนเทศและข้อมูลทางเภสัชกรรมการจ่ายยา
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4 (B105) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์กมลชนก จิตอารี
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 7 : ระบบสารสนเทศและข้อมูลทางเภสัชกรรมการจ่ายยา
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3 (B104) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์กมลชนก จิตอารี
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 7 : ระบบสารสนเทศและข้อมูลทางเภสัชกรรมการจ่ายยา
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2 (B103) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์กมลชนก จิตอารี
13:00 - 15:00
ปัจจัยทางสังคมกับสุขภาพ
ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค 2/2564
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค 2/2564
ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 (288 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
10. Hepatobiliary tract cancer
ห้องบรรยาย 2 (B207) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
13:00 - 20:00
การนำเสนอความก้าวหน้า Thesis ครั้งที่ 2 (ผลการวิจัย) นายสายพันธ์ นันทบุตร นางสาววรรณกิจ สระเพชร นางสาววลัยพร กันหารักษ์ นางสาวเนตรติยา สนิทวัฒนากุล
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา
13:00 - 16:00
11. Basic bone marrow transplantation
ห้องบรรยาย 2 (B207) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค 2/2564
ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 (288 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 09:00
9.ยาที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
08:00 - 09:00
9.ยาที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
09:00 - 10:00
9.ยาที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย (ต่อ)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
09:00 - 10:00
9.ยาที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย (ต่อ)
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
09:00 - 10:30
12.1 Integrated case discussion in solid tumor
ห้องบรรยาย 2 (B207) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
10:00 - 12:00
10.ยาออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดินอาหาร
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
10:00 - 12:00
10.ยาออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดินอาหาร
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
10:30 - 12:00
12.2 Integrated case discussion in solid tumor
ห้องบรรยาย 2 (B207) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.มานิตย์ แซ่เตียว
13:00 - 14:30
13.1 Integrated case discussion in hematologic malignancies
ห้องบรรยาย 2 (B207) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
14:30 - 16:00
13.2 Integrated case discussion in hematologic malignancies
ห้องบรรยาย 2 (B207) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.มานิตย์ แซ่เตียว
วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565
08:00 - 11:00
สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ ตอนที่ 1
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
08:00 - 10:00
สอนออนไลน์เภสัชพฤกษศาสตร์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง
08:00 - 17:00
สอนออนไลน์เทคโน 2 เช้า และ Drug Specification บ่าย
PH 207 ห้องสอนออนไลน์
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
08:00 - 11:00
หัวข้อที่ 7 Topical preparations I & II (ointments)
ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 (288 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
09:00 - 11:00
สอน Online
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3 (B104) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
09:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 1-2 Solid tumor + supportive + pain
ห้องเรียนอัจฉริยะ 2 (B302) ตึก B ชั้น 3 (128 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
09:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 4 และ 5 การพิสูจน์เอกลักษณ์สารจากสมุนไพรด้วยเทคนิค Spectroscopy
ห้องบรรยาย 1 (B206) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
09:30 - 11:30
ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์
ห้องประชุมสัมมนา 2 (B203) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:30 - 13:00
ประชุมกรรมการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุุคคล
ห้องประชุม 2 (B304) ตึก B ชั้น 3 (25 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางนิธินันท์ สุยะลา
11:00 - 16:00
ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565
ห้องประชุมไภสัชพิพัฒน์ (B404) ตึก B ชั้น 4 (57 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ต้องการแม่บ้าน
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
11:00 - 12:00
หัวข้อที่ 8 Suppositories
ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 (288 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
13:00 - 16:30
ประชุมกลุ่มงานบริการการศึกษา (business plan ครั้งที่ 2)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
ต้องการแม่บ้าน
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 6 Acid-base titration (Back titration) 1. Assay of aspirin USP 30
ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์
13:00 - 16:00
หัวข้อที่ 9 Extemporaneous compounding for non-sterile: oral preparation
ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 (288 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
13:30 - 16:30
ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง
ห้องประชุมชั้น 1
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวปนิดา มุขมณี
15:00 - 20:30
นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 กลุ่ม 6 (Online)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
16:00 - 17:30
อภิปรายกรณีศึกษารายวิชาปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา
ห้องประชุมสัมมนา 3 (B204) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
16:30 - 19:30
วิคราะห์ข้อมูลสารนิพนธ์
ห้องประชุมสัมมนา 4 (B205) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565
07:00 - 12:00
สอน Online
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3 (B104) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
08:00 - 11:00
10.การใช้ยาในชีวิตประจำวัน
CLB3303 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)
อาคารเรียนรวม
-
ผศ.ทวนธน บุญลือ
08:00 - 11:00
สมุนไพรที่ใช้เป็นเครื่องสำอาง
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
08:00 - 12:30
สอนเภสัชวิทยา 2 Hypothalamic and pituitary hormones, Thyroid & antithyroid drugs, Androgen & anabolic steroids
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 6 (B107) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
08:00 - 10:00
14. Urinary tract infections
ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
08:00 - 11:00
9. การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและการดูแลสุขภาพสำหรับวัยทองและวัยสูงอายุ (ตอนที่ 2)
-
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
09:00 - 16:30
ซ่อมบำรุงและปรับปรุงเครื่องเสียงประจำห้อง
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวิตรี สอนพงษ์
09:00 - 10:00
21. Hypothalamic and Pituitary Hormones
ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 (288 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
09:00 - 12:00
10. Pharmaceutical care in in Schizophrenia and treatment-resistant schizophrenia (2)
ห้องบรรยาย 1 (B206) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ทวนธน บุญลือ
09:00 - 12:00
4. Fluid, electrolytes, and acid-base balance
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
09:00 - 12:00
หัวข้อที่ 8 Mucoadhesive dosage form
ห้องประชุมสัมมนา 1 (B202) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
10:00 - 12:00
พิจารณาสัมภาษณ์ทุนผู้มีคุณสมบัติพิเศษ ปีการศึกษา 2565 (ออนไลน์)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง) ขอความกรุณาจองเฉพาะสำหรับการใช้ประชุมหน่วยงานเท่านั้น
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวปฐมพร ยังมงคล
10:00 - 12:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 4. Fluid, electrolytes, and acid-base balance
ห้องออดิทอเรียม 2 (A203) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
22. Thyroid and Antithyroid drugs
ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 (288 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
10:00 - 12:00
10. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการใช้ยาคุมกำเนิด
ห้องประชุมสัมมนา 4 (B205) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
10:00 - 12:00
15. Sexually transmitted diseases
ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
10:00 - 12:00
10. การดูแลผู้ป่วยวิกฤตทางระบบประสาท
ห้องประชุมสัมมนา 3 (B204) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.วันนิศา ดงใต้
11:00 - 15:00
สอนออนไลน์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
11:00 - 12:00
23. Androgen & Anabolic steroids
ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 (288 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
12:30 - 17:30
สอนสัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 Seminar V Antibacterials
ห้องประชุม 2 (B304) ตึก B ชั้น 3 (25 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
13:00 - 16:00
lสอบชดเชย 2/2564 รายวิชา 1503210 เภสัชพฤกษศาสตร์
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
สอนออนไลน์วิชา TDM (อ.สุทธาสินี)
PH205 ห้องสอนออนไลน์
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
13:00 - 16:00
10. Group discussion= carbohydrate metabolism
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 5 (B106) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
10. Group discussion= carbohydrate metabolism
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4 (B105) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
10. Group discussion= carbohydrate metabolism
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3 (B104) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
10. Group discussion= carbohydrate metabolism
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2 (B103) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
10. Group discussion= carbohydrate metabolism
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 (B102) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 6 Acid-base titration (Back titration) 1. Assay of aspirin USP 30
ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์
13:00 - 16:00
10. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการใช้ยาคุมกำเนิด
ห้องประชุมสัมมนา 4 (B205) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
13:00 - 16:00
10. การดูแลสุขภาพองค์รวม การดูแลสุขภาพตามระบบการแพทย์ทางเลือก
ห้องบรรยาย 2 (B207) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการครั้งที่ 8 Infectious disease 2= เรื่อง URI and LRI
ห้องเรียนอัจฉริยะ 2 (B302) ตึก B ชั้น 3 (128 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
13:00 - 16:00
6. Antivirals
ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 (288 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 10 การดูแลผู้ป่วยวิกฤตทางระบบประสาท
ห้องประชุมสัมมนา 3 (B204) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.วันนิศา ดงใต้
13:00 - 16:00
11. Therapeutic drug monitoring of Phenytoin
ห้องบรรยาย 1 (B206) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
13:00 - 16:00
หัวข้อที่ 9 Respiratory drug delivery
ห้องประชุมสัมมนา 1 (B202) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565
ห้องประชุมไภสัชพิพัฒน์ (B404) ตึก B ชั้น 4 (57 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ต้องการแม่บ้าน
นางสาวสดใส ตะรินันท์
16:30 - 19:00
นัดพบ นศ สารนิพนธ์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันพุธที่ 19 มกราคม 2565
05:00 - 08:00
9. วิธีสกัดมาตรฐานของน้ำมันหอมระเหย
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
08:00 - 10:00
สอน online
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
08:00 - 20:00
Biopharmaceutical Training Course
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง) ขอความกรุณาจองเฉพาะสำหรับการใช้ประชุมหน่วยงานเท่านั้น
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
08:00 - 11:00
วิธีสกัดมาตรฐานของน้ำมันหอมระเหย
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
08:00 - 11:00
13. Lipid Metabolism
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
09:00 - 12:00
ปฏิบัติการที่ 9 Pharmaceutical process validation (อ.เบญจภรณ์)
PH205 ห้องสอนออนไลน์
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
ฟังนำเสนอ
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3 (B104) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
09:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 3-4 Hematologic cancer+supportive+pain
ห้องออดิทอเรียม 2 (A203) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
09:00 - 12:00
10. Group discussion= carbohydrate metabolism
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 (B102) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
09:00 - 11:00
Angiotensin converting enzyme inhibitors, antagonists and calcium blockers
ห้องประชุมสัมมนา 1 (B202) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.สุรชัย จูมพระบุตร
09:00 - 11:00
Antihistamines
ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 (288 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.สุรชัย จูมพระบุตร
09:00 - 12:00
ปฏิบัติการที่ 9 Pharmaceutical process validation
ห้องบรรยาย 1 (B206) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
09:00 - 12:00
บัญชีและการวิเคราะห์งบการเงินที่เกี่ยวข้องในร้านยา
ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.ศิศิรา ดอนสมัคร
09:30 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ
ห้องเกียรติและนาม (PH105)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
11:00 - 12:00
6 การซักประวัติและให้คำปรึกษาผู้ป่วยโดยใช้ภาษาอังกฤษ 1
ห้องเรียนอัจฉริยะ 2 (B302) ตึก B ชั้น 3 (128 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
13:00 - 16:00
Gross anatomy: The respiratory & urinary System
ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา (PH220)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
13:00 - 16:00
วิชานิติเภสัชและจรรยาบรรณ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
10. Group discussion= carbohydrate metabolism
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 5 (B106) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
10. Group discussion= carbohydrate metabolism
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4 (B105) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
10. Group discussion= carbohydrate metabolism
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3 (B104) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
10. Group discussion= carbohydrate metabolism
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2 (B103) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
ปฏิบัติการ 8 เตรียมนำเสนอการฝึกการให้การปรึกษากับผู้ป่วย
ห้องเรียนอัจฉริยะ 2 (B302) ตึก B ชั้น 3 (128 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 10 Operation planning
ห้องบรรยาย 1 (B206) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
13:00 - 16:30
อภิปรายกรณีศึกษารายวิชาปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา
ห้องประชุมสัมมนา 3 (B204) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
13:00 - 16:30
อภิปรายกรณีศึกษารายวิชาปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา
ห้องประชุมสัมมนา 2 (B203) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
13:00 - 16:30
อภิปรายกรณีศึกษารายวิชาปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา
ห้องประชุมสัมมนา 1 (B202) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
13:00 - 16:00
อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา (พบอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 2)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
13:00 - 15:00
พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 พ.ร.บ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.ศิศิรา ดอนสมัคร
13:30 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ BCG
ห้องประชุมไภสัชพิพัฒน์ (B404) ตึก B ชั้น 4 (57 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวดารุณี นามห่อ
14:00 - 15:00
Lab onco patient counselling กลุ่มย่อย
ห้องประชุมสัมมนา 4 (B205) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
14:00 - 15:00
Lab onco patient counselling กลุ่มย่อย
ห้องบรรยาย 2 (B207) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
14:00 - 15:00
Lab onco patient counselling กลุ่มย่อย
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 6 (B107) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
14:00 - 15:00
Lab onco patient counselling กลุ่มย่อย
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2 (B103) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
14:00 - 15:00
Lab onco patient counselling กลุ่มย่อย
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 (B102) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565
08:00 - 11:00
ยาที่ใช้ในโรคผิวหนัง
CLB 4204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)
อาคารเรียนรวม
-
ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
08:00 - 11:00
9. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้และการดูแลเส้นผม
CLB 4205 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)
อาคารเรียนรวม
-
ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
08:45 - 12:15
สอนออนไลน์รายวิชาเภสัชจุลชีววิทยา
PH 207 ห้องสอนออนไลน์
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
09:00 - 12:00
การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของยาด้วยเครื่องประมวลผล (structure based)
ห้องประชุมสัมมนา 3 (B204) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
09:00 - 12:00
16. Fungi (ต่อ)
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
09:00 - 12:00
Lab 5-6: ปฏิบัติการ Drug specification นำเสนอ จ. 17 ม.ค. 65 13.00-16.00 น.
CLB 3203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)
อาคารเรียนรวม
-
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
09:00 - 12:00
8. คุณภาพชีวิต (Quality of life) และการศึกษาการใช้ยา (Drug utilization study)
ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
09:00 - 12:00
ปฏิบัติการที่ 19 โรคติดเชื้อราที่ยากต่อการรักษา
ห้องประชุมสัมมนา 4 (B205) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
09:00 - 12:00
10. การจัดการระบบเอกสาร  และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 11. การเบี่ยงเบนและการควบคุมการเปลี่ยนแปลง
ห้องบรรยาย 1 (B206) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
10:00 - 16:00
สอนออนไลน์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
10:00 - 12:00
สอนออนไลน์วิชา PK (อ.สุทธาสินี)
PH205 ห้องสอนออนไลน์
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
10:00 - 12:00
12. โรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อที่เกิดจากการใช้ยา
ห้องบรรยาย 2 (B207) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ทวนธน บุญลือ
10:00 - 12:00
11. Dosage regimens (Part II) - Pharmacokinetic models (i.e. bolus model, continuous model, short infusion model) & Clinical applications
ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 (288 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
12:00 - 16:30
สารนิพนธ์
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 5 (B106) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
13:00 - 15:00
ปฏิบัติการที่ 20 แนวโน้มเภสัชบำบัดโรคติดเชื้อ
PH205 ห้องสอนออนไลน์
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
13:00 - 16:00
สอนวิชาปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา
PH 207 ห้องสอนออนไลน์
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
13:00 - 16:30
อภิปรายกรณีศึกษารายวิชาปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 6 (B107) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
13:00 - 16:30
อภิปรายกรณีศึกษารายวิชาปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา
ห้องประชุมสัมมนา 4 (B205) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
13:00 - 16:30
อภิปรายกรณีศึกษารายวิชาปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา
ห้องประชุมสัมมนา 1 (B202) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
13:00 - 16:00
Lab 3-4: ปฏิบัติการ Drug specification (นัดอภิปรายกับอาจารย์และศึกษาด้วยตนเอง ตามเวลาที่สะดวก จ. 10 ม.ค. 65 13.00-16.00 น.)
ห้องประชุมสัมมนา 3 (B204) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 20 สัมมนาโรคติดเชื้อราที่ยากต่อการรักษา
ห้องประชุมสัมมนา 4 (B205) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
13:00 - 16:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนาครั้งที่ 7 (19 – 24 ม.ค. 65)
ห้องประชุมสัมมนา 2 (B203) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
13:30 - 16:00
สารนิพนธ์
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 (B102) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
13:30 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก
ห้องประชุม 1 (B303) ตึก B ชั้น 3 (25 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ต้องการแม่บ้าน
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
15:00 - 16:30
ประชุมแผนการเรียนนักศึกษา
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง) ขอความกรุณาจองเฉพาะสำหรับการใช้ประชุมหน่วยงานเท่านั้น
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
ต้องการแม่บ้าน
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565
08:00 - 15:00
สอน online
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
08:00 - 10:00
สมุนไพรที่ใช้ในงานการแพทย์ทางเลือก
ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 (288 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
08:30 - 10:30
สอนออนไลน์ สมุนไพรในระบบสาธารณสุข
PH 207 ห้องสอนออนไลน์
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
09:00 - 12:00
ปฏิบัติการ 5: การเตรียมและประเมินยาเตรียมที่เป็นพิษต่อเซลล์ 1
โรงงานยา ชั้น 1
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
09:00 - 13:00
ประชุม คกก.พัฒนาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2565
ห้องประชุมไภสัชพิพัฒน์ (B404) ตึก B ชั้น 4 (57 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 10:00
11.การคำนวณพื้นฐานทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1
ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
09:00 - 12:00
ปฏิบัติการ 3 : การเตรียมและประเมินยาเตรียมที่เป็นพิษต่อเซลล์ 1
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
10:00 - 12:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 4. Fluid, electrolytes, and acid-base balance
ห้องออดิทอเรียม 2 (A203) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
14. Nucleic acid Metabolism
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
10:00 - 12:00
7. แนวทางการจ่ายยาในโรคที่พบบ่อย (ต่อ) 7.2 การจ่ายยาเกี่ยวกับความผิดปกติของทางเดินอาหาร (gastrointestinal disorders) (ต่อ)
ห้องเรียนอัจฉริยะ 2 (B302) ตึก B ชั้น 3 (128 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์กมลชนก จิตอารี
10:00 - 12:00
4. Fluid, electrolytes, and acid-base balance
ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
12:00 - 15:00
9. การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและการดูแลสุขภาพสำหรับวัยทองและวัยสูงอายุ (ตอนที่ 2)
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
13:00 - 14:00
หลักและการดำเนินงานสุขศึกษา
ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 8 : ทักษะการซักประวัติและการประเมินผู้ป่วยที่มาด้วยอาการทางระบบต่าง ๆ
ห้องประชุมสัมมนา 4 (B205) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์กมลชนก จิตอารี
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 8 : ทักษะการซักประวัติและการประเมินผู้ป่วยที่มาด้วยอาการทางระบบต่าง ๆ
ห้องประชุมสัมมนา 3 (B204) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์กมลชนก จิตอารี
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 8 : ทักษะการซักประวัติและการประเมินผู้ป่วยที่มาด้วยอาการทางระบบต่าง ๆ
ห้องประชุมสัมมนา 2 (B203) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์กมลชนก จิตอารี
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 8 : ทักษะการซักประวัติและการประเมินผู้ป่วยที่มาด้วยอาการทางระบบต่าง ๆ
ห้องประชุมสัมมนา 1 (B202) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์กมลชนก จิตอารี
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 8 : ทักษะการซักประวัติและการประเมินผู้ป่วยที่มาด้วยอาการทางระบบต่าง ๆ
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 6 (B107) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์กมลชนก จิตอารี
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 8 : ทักษะการซักประวัติและการประเมินผู้ป่วยที่มาด้วยอาการทางระบบต่าง ๆ
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 5 (B106) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์กมลชนก จิตอารี
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 8 : ทักษะการซักประวัติและการประเมินผู้ป่วยที่มาด้วยอาการทางระบบต่าง ๆ
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4 (B105) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์กมลชนก จิตอารี
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 8 : ทักษะการซักประวัติและการประเมินผู้ป่วยที่มาด้วยอาการทางระบบต่าง ๆ
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3 (B104) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์กมลชนก จิตอารี
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 8 : ทักษะการซักประวัติและการประเมินผู้ป่วยที่มาด้วยอาการทางระบบต่าง ๆ
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2 (B103) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์กมลชนก จิตอารี
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 8 : ฝึกทักษะการซักประวัติผู้ป่วยที่มาด้วยอาการไข้ ไอ เจ็บคอ พร้อมทั้งฝึกการจ่ายยา
ห้องเรียนอัจฉริยะ 2 (B302) ตึก B ชั้น 3 (128 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์กมลชนก จิตอารี
13:30 - 15:30
สอนออนไลน์เภสัชพฤกษศาสตร์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง
13:30 - 16:00
สารนิพนธ์
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 (B102) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
14:00 - 15:00
การค้นหาและจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสาธารณสุข
ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
16:00 - 21:00
สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ ตอนที่ 2
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565
08:00 - 16:30
สอบกลางภาค 2/2564
ห้องเรียนอัจฉริยะ 1 (B301) ตึก B ชั้น 3 (64 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 11:00
สอบชดเชย ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง
09:00 - 17:00
นัดพบ นศ สารนิพนธ์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
16:00 - 18:00
Senior project
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3 (B104) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565
07:30 - 12:30
สอนออนไลน์เภสัชวิทยาทางการพยาบาล
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 6 (B107) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
08:00 - 10:00
11.ยาออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดินหายใจ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
08:00 - 10:00
11.ยาออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดินหายใจ
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
09:00 - 16:00
สอน online
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3 (B104) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
10:00 - 12:00
12.1 ยาออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
10:00 - 12:00
12.1 ยาออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565
08:00 - 17:00
นำเสนอฝึกงานภาคสาขาหลัก
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 5 (B106) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 17:00
นำเสนอฝึกงานภาคสาขาหลัก
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4 (B105) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 17:00
นำเสนอฝึกงานภาคสาขาหลัก
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3 (B104) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 17:00
นำเสนอฝึกงานภาคสาขาหลัก
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2 (B103) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 17:00
นำเสนอฝึกงานภาคสาขาหลัก
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 (B102) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 12:00
8. Psychiatric disorders (ตอนที่ 1)
ห้องเรียนอัจฉริยะ 2 (B302) ตึก B ชั้น 3 (128 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
09:00 - 13:00
ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ พิเศษ
ห้องประชุมไภสัชพิพัฒน์ (B404) ตึก B ชั้น 4 (57 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ต้องการแม่บ้าน
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
09:00 - 12:00
สอนออนไลน์วิชา PK (อ.สุทธาสินี)
PH205 ห้องสอนออนไลน์
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
09:00 - 11:00
12. การสมัครงานและสัมภาษณ์งาน
ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
09:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 6 และ 7 การทดสอบฤทธิ์ชีวภาพในสมุนไพรและผลิตภัณฑ์
ห้องบรรยาย 1 (B206) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
09:00 - 12:00
ปฏิบัติการที่ 4 Emulsions
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 (PH 309)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
09:30 - 11:30
ประชุมฝ่ายประชาสัมพันธ์และลงทะเบียน ศคภท.65
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง) ขอความกรุณาจองเฉพาะสำหรับการใช้ประชุมหน่วยงานเท่านั้น
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวิตรี สอนพงษ์
10:00 - 12:00
Complexometric titration
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
10:00 - 12:00
Complexometric titration
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
11:00 - 16:00
Lab 7-8: การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ (นำ labtop/Ipad มาเพื่อสืบค้น) (นัดอภิปรายกับอาจารย์และศึกษาด้วยตนเอง ตามเวลาที่สะดวก)
ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
12:00 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวาระพิเศษ
ห้องประชุม 2 (B304) ตึก B ชั้น 3 (25 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
12:00 - 17:00
นำเสนอฝึกงานภาคสาขาหลัก
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 6 (B107) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
13:00 - 16:00
8. Psychiatric disorders (ตอนที่ 2)
ห้องเรียนอัจฉริยะ 2 (B302) ตึก B ชั้น 3 (128 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 5 Topical 1 (Creams)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
13:30 - 16:30
ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2565
ห้องประชุมไภสัชพิพัฒน์ (B404) ตึก B ชั้น 4 (57 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565
08:00 - 11:00
9.วิทยาศาสตร์ของการมีความสุขในชีวิต
CLB3303 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)
อาคารเรียนรวม
-
ผศ.ทวนธน บุญลือ
08:00 - 11:00
ปฏิบัติการสาธิต ครั้งที่ 1 การเตรียมยาสมุนไพร/เครื่องสำอางสมุนไพร 1
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
08:00 - 11:00
สอน
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3 (B104) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
08:00 - 17:00
นำเสนอฝึกงานภาคสาขาหลัก
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 17:00
นำเสนอฝึกงานภาคสาขาหลัก
ห้องเกียรติและนาม (PH105)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 17:00
นำเสนอฝึกงานภาคสาขาหลัก
ห้องประชุม 2 (B304) ตึก B ชั้น 3 (25 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 17:00
นำเสนอฝึกงานภาคสาขาหลัก
ห้องประชุม 1 (B303) ตึก B ชั้น 3 (25 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 17:00
นำเสนอฝึกงานภาคสาขาหลัก
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 6 (B107) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 10:00
11. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยที่ใช้ยายาต้านไวรัส และยารักษาวัณโรค
ห้องประชุมสัมมนา 4 (B205) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
08:00 - 11:00
9. การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและการดูแลสุขภาพสำหรับวัยทองและวัยสูงอายุ (ตอนที่ 3)
-
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
08:30 - 11:30
สอบกลางภาค 2/2564
ห้องเรียนอัจฉริยะ 1 (B301) ตึก B ชั้น 3 (64 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 12:00
1505 302 เภสัชวิทยา 2 Antidiabetic Drugs
PH 207 ห้องสอนออนไลน์
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
09:00 - 12:00
online lecture
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 5 (B106) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
09:00 - 12:00
สอบกลางภาควิชา ความก้าวหน้าทางระบบนำส่งยา
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
09:00 - 10:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 5. Anatomy, physiology and pathophysiology of the gastrointestinal system
ห้องออดิทอเรียม 2 (A203) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
24. Insulin & Oral Hypoglycemic Drugs
ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 (288 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
09:00 - 11:00
สอบกลางภาค ครั้งที่ 2 หัวข้อที่ 8-11 (13 ชม.)
ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
09:00 - 12:00
11. Pharmaceutical care in bipolar disorders
ห้องบรรยาย 1 (B206) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ทวนธน บุญลือ
09:00 - 12:00
5. Anatomy, physiology and pathophysiology of the gastrointestinal system
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
09:00 - 12:00
14. Chronic leukemia
ห้องบรรยาย 2 (B207) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
09:00 - 12:00
หัวข้อที่ 10 Protein and Vaccine delivery
ห้องประชุมสัมมนา 1 (B202) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
10:00 - 12:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 5. Anatomy, physiology and pathophysiology of the gastrointestinal system
ห้องออดิทอเรียม 2 (A203) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
11. การดูแลผู้ป่วยวิกฤตระบบต่อมไร้ท่อ
ห้องประชุมสัมมนา 3 (B204) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.วันนิศา ดงใต้
12:45 - 16:30
seminar
ห้องประชุมสัมมนา 1 (B202) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
13:00 - 16:30
สอนออนไลน์วิชาพฤกติกรรมสุขภาพ ดร.อนุวัฒน์
PH206 ห้องสอนออนไลน์
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 16:00
สอน TDM
PH 207 ห้องสอนออนไลน์
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
13:00 - 16:00
สอนบรรยาย วิชาเภสัชบำบัด 2
PH205 ห้องสอนออนไลน์
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
13:00 - 16:00
11. Group discussion = protein metabolism
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 (B102) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
11. Group discussion = protein metabolism
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 (B102) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
11. Group discussion : protein metabolism
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3 (B104) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
11. Group discussion = protein metabolism
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2 (B103) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
11. Group discussion = protein metabolism
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 (B102) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
13:00 - 18:00
สอบเทคนิคการวิเคราะห์ (นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์
13:00 - 18:00
สอบเทคนิคการวิเคราะห์
ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์
13:00 - 15:00
12. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง
ห้องประชุมสัมมนา 4 (B205) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
13:00 - 16:00
11. บทบาทขององค์กรศาสนากับระบบสุขภาพ
ห้องบรรยาย 2 (B207) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
13:00 - 16:00
16. Pharmacotherapy of HIV infection
ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 6 การเตรียมยาในรูปแบบแผ่นแปะผิวหนังและยาเกาะติดเยื่อเมือก
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 (PH 309)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
13:00 - 16:00
7. Cancer Chemotherapy
ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 (288 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 11 การดูแลผู้ป่วยวิกฤตระบบต่อมไร้ท่อ
ห้องประชุมสัมมนา 3 (B204) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.วันนิศา ดงใต้
13:00 - 16:00
12. Therapeutic drug monitoring of anticonvulsants= Carbamazepine
ห้องบรรยาย 1 (B206) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันพุธที่ 26 มกราคม 2565
05:00 - 08:00
10. วิธีใช้น้ำมันหอมระเหยในการดูแลสุขภาพ
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
08:00 - 17:00
นำเสนอฝึกงานภาคสาขาหลัก
ห้องประชุมสัมมนา 2 (B203) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 17:00
นำเสนอฝึกงานภาคสาขาหลัก
ห้องเกียรติและนาม (PH105)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 17:00
นำเสนอฝึกงานภาคสาขาหลัก
ห้องประชุม 2 (B304) ตึก B ชั้น 3 (25 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 17:00
นำเสนอฝึกงานภาคสาขาหลัก
ห้องประชุม 1 (B303) ตึก B ชั้น 3 (25 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 17:00
นำเสนอฝึกงานภาคสาขาหลัก
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 6 (B107) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 11:00
วิธีใช้น้ำมันหอมระเหยในการดูแลสุขภาพ เบื้องต้น (นวด อาบ อบ ประคบ ทา แช่ สูดดม)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
08:30 - 12:00
สอน 1502 221 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2 (B103) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
09:00 - 16:00
อ.เบญจภรณ์ พูดคุยกับ อาจารย์พิเศษ
PH205 ห้องสอนออนไลน์
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
อ.เบญจภรณ์ พูดคุยกับ อาจารย์พิเศษ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
ทำฐานข้อมูลฝึกงานอุตสาหการ
ห้องประชุมสัมมนา 3 (B204) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
09:00 - 12:00
ประชุมกก.ให้คำปรึกษา (พบผู้ปกครอง)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง) ขอความกรุณาจองเฉพาะสำหรับการใช้ประชุมหน่วยงานเท่านั้น
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
ต้องการแม่บ้าน
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 11:00
Antihyperlipoproteinemics and inhibitors of cholesterol biosynthesis
ห้องประชุมสัมมนา 1 (B202) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.สุรชัย จูมพระบุตร
09:00 - 10:00
Antihistamines ต่อ
ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 (288 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.สุรชัย จูมพระบุตร
09:00 - 12:00
5 . การวิจัยและพัฒนายาสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรม การทดสอบความคงสภาพสารออกฤทธิ์และ เภสัชภัณฑ์สำเร็จรูป
ห้องบรรยาย 1 (B206) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
09:00 - 10:00
15. Integration of metabolism
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
09:00 - 12:00
ปฏิบัติการที่ 5 Psychiatric disorders 1
ห้องเรียนอัจฉริยะ 2 (B302) ตึก B ชั้น 3 (128 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
09:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ ครั้งที่ 1/2565
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
ต้องการแม่บ้าน
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
10:00 - 13:00
ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ ครั้งที่ 3/65
ห้องประชุมไภสัชพิพัฒน์ (B404) ตึก B ชั้น 4 (57 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ต้องการแม่บ้าน
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
10:00 - 11:00
Cholinergic drug
ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 (288 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.สุรชัย จูมพระบุตร
10:00 - 12:00
ความรู้และทักษะของเภสัชกรที่พึงมีในการเยี่ยมชุมชน
ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.ศิศิรา ดอนสมัคร
11:00 - 13:00
ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2565
ห้องประชุมสัมมนา 4 (B205) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
11:00 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลแม่บ้าน ครั้งที่ 1/2565
ห้องประชุมชั้น 1
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
11:00 - 12:00
6 การซักประวัติและให้คำปรึกษาผู้ป่วยโดยใช้ภาษาอังกฤษ 2
ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 (288 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
13:00 - 16:00
11. Group discussion : protein metabolism
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2 (B103) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
11. Group discussion : protein metabolism
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2 (B103) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
11. Group discussion : protein metabolism
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2 (B103) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
11. Group discussion : protein metabolism
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2 (B103) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
11. Group discussion = protein metabolism
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 (B102) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
13:00 - 17:00
ปฏิบัติการ 9 การฝึกให้การปรึกษากับผู้ป่วย
ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 (288 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
13:00 - 16:00
6. การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมยา
ห้องบรรยาย 1 (B206) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
13:00 - 16:00
การควบคุมคุณภาพทางจุลชีววิทยาในผลิตภัณฑ์สมุนไพร
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
13:00 - 16:00
พ.ร.บ. วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ
ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.ศิศิรา ดอนสมัคร
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 6 Psychiatric disorders 2
ห้องเรียนอัจฉริยะ 2 (B302) ตึก B ชั้น 3 (128 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
15:00 - 17:00
สอนบรรยายหัวข้อ Excipient ออนไลน์
ห้องประชุมสัมมนา 1 (B202) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
16:30 - 19:00
นัดพบ นศ สารนิพนธ์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
18:00 - 20:00
Senior project
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4 (B105) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565
08:00 - 17:00
นำเสนอฝึกงานภาคสาขาหลัก
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 5 (B106) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 17:00
นำเสนอฝึกงานภาคสาขาหลัก
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4 (B105) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 17:00
นำเสนอฝึกงานภาคสาขาหลัก
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3 (B104) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 17:00
นำเสนอฝึกงานภาคสาขาหลัก
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2 (B103) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 17:00
นำเสนอฝึกงานภาคสาขาหลัก
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 (B102) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 11:00
ยาคุมกำเนิด
CLB 4204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)
อาคารเรียนรวม
-
ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
08:00 - 11:00
10. ผลิตภัณฑ์กำจัดขนและโบท๊อกซ์
CLB 4205 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)
อาคารเรียนรวม
-
ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
08:00 - 11:00
10. การสอนแบบสาธิตครั้งที่ 2 การเคลื่อนไหวกายเพื่อสุขภาพ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
รศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม
08:00 - 11:00
13.การจัดการอันตรกิริยาระหว่างยาทางคลินิก (ยา-ยา, ยา-อาหาร, ยา-สมุนไพร)
ห้องบรรยาย 2 (B207) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ทวนธน บุญลือ
08:00 - 09:00
10.9 โรคติดเชื้ออุบัติใหม่
ห้องประชุมสัมมนา 4 (B205) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
08:45 - 12:05
บรรยายรายวิชาเภสัชจุลชีววิทยา
PH 207 ห้องสอนออนไลน์
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
09:00 - 12:00
17. Parasite
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
09:00 - 12:00
ปฏิบัติการที่ 21 โรคติดเชื้ออุบัติใหม่
ห้องประชุมสัมมนา 4 (B205) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
09:30 - 12:30
ประชุม business plan ด้านบริการวิชาการ ครั้งที่ 2
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
ต้องการแม่บ้าน
นางสาวสดใส ตะรินันท์
10:00 - 12:00
12. Renal drug clearance & Dose optimization in renal impairment
ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 (288 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
13:00 - 15:00
นัดคุยนักศึกษา
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
13:00 - 15:00
ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา
ห้องประชุม 1 (B303) ตึก B ชั้น 3 (25 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
13:00 - 16:00
Urinary system Fluid and electrolyte balance
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 11 : อภิปรายกรณีศึกษา โรคระบบเลือดที่เกิดจากยา
ห้องบรรยาย 2 (B207) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ทวนธน บุญลือ
13:00 - 16:00
Lab 7-8: การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ (นำ labtop/Ipad มาเพื่อสืบค้น) (นัดอภิปรายกับอาจารย์และศึกษาด้วยตนเอง ตามเวลาที่สะดวก)
ห้องประชุมสัมมนา 3 (B204) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 22 สัมมนาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่
ห้องประชุมสัมมนา 4 (B205) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
13:00 - 16:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนาครั้งที่ 8 (26 – 31 ม.ค. 65)
ห้องประชุมสัมมนา 2 (B203) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2565
ห้องประชุมไภสัชพิพัฒน์ (B404) ตึก B ชั้น 4 (57 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
13:30 - 15:30
ประชุมเปิดโครงการจ้างเหมาปรับปรุงตกแต่งภายในหอประวัติและพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาทางเภสัชกรรมฯ ระยะที่ 2
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 6 (B107) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ต้องการแม่บ้าน
นางสาวปนิดา มุขมณี
17:00 - 19:00
ศึกษาด้วยตนเอง
ห้องประชุมสัมมนา 3 (B204) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565
08:00 - 17:00
1501 502-สารนิพนธ์ นำเสนอสารนิพนธ์
ห้องบรรยาย 2 (B207) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 17:00
1501 502-สารนิพนธ์ นำเสนอสารนิพนธ์
ห้องบรรยาย 1 (B206) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
สมุนไพรที่ใช้ในงานการแพทย์ทางเลือก
ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 (288 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
08:30 - 10:00
สอน Online
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3 (B104) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
08:30 - 11:00
สอนออนไลน์ 1502 220 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4 (B105) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
08:30 - 10:30
สอนออนไลน์ สมุนไพรในระบบสาธารณสุข
PH 207 ห้องสอนออนไลน์
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
09:00 - 12:00
ปฏิบัติการ 6: การเตรียมและประเมินยาเตรียมที่เป็นพิษต่อเซลล์ 2
โรงงานยา ชั้น 1
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
09:00 - 16:30
นำเสนอสารนิพนธ์
ห้องประชุมสัมมนา 2 (B203) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:30
นำเสนอสารนิพนธ์
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 5 (B106) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:30
ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 (B102) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
09:00 - 12:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 5. Anatomy, physiology and pathophysiology of the gastrointestinal system
ห้องออดิทอเรียม 2 (A203) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
12.การคำนวณพื้นฐานทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2
ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
09:00 - 10:00
4.2 Cell injury and death
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
09:00 - 10:00
4.2 Cell injury and death
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
09:00 - 12:00
ปฏิบัติการ 4 : การเตรียมและประเมินยาเตรียมที่เป็นพิษต่อเซลล์ 2
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
10:00 - 16:00
สอนออนไลน์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
10:00 - 12:00
Online lecture
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 6 (B107) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
10:00 - 11:00
15. Integration of Metabolism
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
10:00 - 12:00
แนวทางการจ่ายยาในโรคที่พบบ่อย (ต่อ) 7.3 การจ่ายยาเกี่ยวกับความผิดปกติของทางเดินอาหาร (gastrointestinal disorders) (ต่อ)
ห้องเรียนอัจฉริยะ 2 (B302) ตึก B ชั้น 3 (128 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์กมลชนก จิตอารี
10:00 - 12:00
5. Anatomy, physiology and pathophysiology of the gastrointestinal system (cont.)
ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
11:30 - 13:00
ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 1/2565
ห้องประชุมสัมมนา 4 (B205) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
11:45 - 15:00
สอน
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3 (B104) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
12:00 - 15:00
1502 100-การดูแลสุขภาพตามวัย (กลุ่ม 2) 9. การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและการดูแลสุขภาพสำหรับวัยทองและวัยสูงอายุ (ตอนที่ 3)
PH 208 ห้องสอนออนไลน์
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
9. การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและการดูแลสุขภาพสำหรับวัยทองและวัยสูงอายุ (ตอนที่ 3)
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
13:00 - 16:00
วิพากษ์ข้อสอบกายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา
ห้องประชุมสัมมนา 1 (B202) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
7. ปฏิบัติการสมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่1)
ห้องปฏิบัติการเภสัชเวท 1
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง
13:00 - 15:00
ดัชนีสุขภาพอนามัย
ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
13:00 - 15:00
แนวทางการจ่ายยาในโรคที่พบบ่อย (ต่อ) 7.4 อาการวิทยา อาการปวดศีรษะ ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง อาการปวดที่พบบ่อย 7.5 อาการทางผิวหนัง
ห้องเรียนอัจฉริยะ 2 (B302) ตึก B ชั้น 3 (128 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์กมลชนก จิตอารี
14:00 - 16:00
นัดคุยเรื่องฝึกงาน
ห้องประชุมสัมมนา 3 (B204) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
15:00 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศคภท. ครั้งที่ 1/2565
ห้องประชุม 2 (B304) ตึก B ชั้น 3 (25 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
16:00 - 18:00
Re-exam วิชาหลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ 2-64
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2 (B103) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565
08:00 - 13:00
อบรมออนไลน์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
08:00 - 17:00
Biopharmaceutical Training Course
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง) ขอความกรุณาจองเฉพาะสำหรับการใช้ประชุมหน่วยงานเท่านั้น
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
08:00 - 16:30
ประชุมวิชาการโครงการ Biopharmaceutical Training Courses (ออนไลน์)
PH 208 ห้องสอนออนไลน์
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565
07:30 - 16:00
สอนออนไลน์ เภสัชวิทยาทางการพยาบาล
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 5 (B106) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
08:00 - 11:00
12.2 ยาออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง (ต่อ)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
08:00 - 11:00
12.2 ยาออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง (ต่อ)
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
11:00 - 12:00
13.ยาต้านพิษ
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565
09:00 - 12:00
สอนเภสัชบำบัด 5
ห้องเกียรติและนาม (PH105)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
09:00 - 16:00
สอนออนไลน์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
09:00 - 12:00
Applying pharmacotherapy principles and practice and clinical ward round
ห้องเรียนอัจฉริยะ 2 (B302) ตึก B ชั้น 3 (128 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
09:00 - 11:00
13. การบริหารความขัดแย้ง
ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
09:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 8 และ 9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพกับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์
ห้องบรรยาย 1 (B206) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
09:00 - 12:00
ปฏิบัติการที่ 6 Topical 2 (Lotions, Ointments, Gels)
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 (PH 309)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
09:00 - 10:00
9. Applying pharmacotherapy principles and practice and clinical ward round
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
10:00 - 11:00
9. Applying pharmacotherapy principles and practice and clinical ward round
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
11:00 - 12:00
9. Applying pharmacotherapy principles and practice and clinical ward round
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
13:00 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา
ห้องเกียรติและนาม (PH105)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวปฐมพร ยังมงคล
13:00 - 16:00
สอนออนไลน์วิชา เภสัชบำบัด 5 (อ.สุทธาสินี)
PH205 ห้องสอนออนไลน์
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 7 Precipitation titration (Mohr Method) 1. Standardization of 0.1 N AgNO3 2. Assay of NaCl in NSS injection
ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์
13:00 - 16:00
Lab 9-10= นำเสนอการประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ
ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 7 Topical 3 (Pastes, Suppositories)
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 (PH 309)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
13:00 - 16:00
10. Clinical therapeutic drug monitoring
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
17:00 - 20:00
Senior project
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4 (B105) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์