กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2019 2020 2021>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ ผู้ประกาศ
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563
08:00 - 11:00
นำเสนอ SOAP note (ร้านยาผลัดทั่วไป)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
09:30 - 14:00
ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
10:00 - 12:00
ประชุมกลุ่มย่อย
PH205 ห้องสอนออนไลน์
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
11:30 - 16:30
ประชุมกลุ่มวิชา ครั้งที่ 11/63 วาระพิเศษ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
13:30 - 16:00
ประชุม​คณะกรรมการ​วิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2563
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563
11:00 - 15:30
เตรียมการสอน
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563
08:00 - 12:00
ติดตั้งสายสัญญานเสียง
ห้องประชุมชั้น 1
นายอิศราวุธ สายมาศ
09:00 - 16:00
ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชเคมี
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
09:30 - 13:00
ประชุม IJPS
PH 207 ห้องสอนออนไลน์
รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
09:30 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา รับรองผลการเรียน ภาคภการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:30
ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ครั้งที่ 10/2563
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวเสาวลักษณ์ ภูพูล
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563
09:00 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ เพื่อพิจารณารับรองผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
09:30 - 16:00
โรคไตวายเรื้อรัง
PH205 ห้องสอนออนไลน์
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
11:00 - 16:30
เตรียมการสอน
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 11/2563
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวปนิดา มุขมณี
15:00 - 16:30
เตรียมงาน
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563
08:30 - 13:00
อบรม เรื่อง การจัดทำหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ตามแนวทางของ Outcomes-based education
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 16:00
สอบแข่งขันนักวิชาการคอมพิวเตอร์
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางนิธินันท์ สุยะลา
09:30 - 16:30
ประชุมปรับปรุงหลักสูตร และปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
12:00 - 16:00
เตรียมการสอน
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
13:00 - 16:00
นำเสนอฝึกงานร้านยา (ผลัดทั่วไป)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
13:30 - 16:00
ประชุม​คณะกรรมการ​บริหาร​งาน​บริการ​วิชาการ​และ​ทำนุ​ฯ​ ครั้งที่ 7/2563
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563
08:30 - 16:30
ประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ศึกษา ประจำปี 2563
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563
08:45 - 14:00
วิชาเภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563
08:00 - 10:00
1. Tropical infections - Leptospirosis - Scrub typhus - Melioidosis - Malaria - Enteric fever
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
ผศ.ทวนธน บุญลือ
08:00 - 09:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ แนะนำวิชาเภสัชพฤกษศาสตร์
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 09:00
ชี้แจงจุดประสงค์​รายวิชา​
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 12:00
1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล แนะนำรายวิชาและเกณฑ์ประเมินผล 1. หลักการพื้นฐานทางเภสัชวิทยา
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 12:50
ประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ รายวิชา ป.ตรี เทอม 1/2563
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 16:00
เตรียมการสอน
PH205 ห้องสอนออนไลน์
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
09:00 - 12:00
หัวข้อที่​ 1​ skin anatomy and​ skin​ absorption
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1507 300-การบริหารเภสัชกิจ 1. หลักการบริหาร
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ แนะนำวิชาเภสัชพฤกษศาสตร์
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
ให้คำปรึกษาแก่ นศภ. ชัชพงศ์ ชูโต
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
10:00 - 12:00
1. บทนำ : แนะนำกฎ ระเบียบ เกณฑ์การให้คะแนน และแหล่งค้นคว้า แนะนำจุดประสงค์ เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง บทนำสู่รายวิชา - เภสัชเคมีวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ - ขั้นตอนการวิเคราะห์เชิงปริมาณ - เครื่องชั่งและเทคนิคการใช้เครื่องชั่ง - เทคนิคการใช้เครื่องแก้วต่างๆ -
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
2. Non-Tuberculosis Mycobacterium
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
ผศ.ทวนธน บุญลือ
11:00 - 12:00
1506 425-บริการสารสนเทศทางยา 1. ความหมายและความสำคัญของการบริการเภสัชสนเทศกิจกรรมในงานบริการเภสัชสนเทศ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:30 - 16:30
เตรียมการสอน
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
13:00 - 16:30
บันทึกวิดีโอ_บทนำเข้าสู่วิชาชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1
PH 207 ห้องสอนออนไลน์
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
13:00 - 15:00
หัวข้อที่​ 3​ Interfacial phenomena/ Adsorption / Absorption​
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
3. Skin and soft tissue infection
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
ผศ.ทวนธน บุญลือ
13:00 - 16:00
1506 425-บริการสารสนเทศทางยา 1. ความหมายและความสำคัญของการบริการเภสัชสนเทศกิจกรรมในงานบริการเภสัชสนเทศ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 18:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล 18. วิตามิน และเกลือแร่ สารน้ำและสารอาหารทางหลอดเลือด
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:30
ประชุมทวนสอบระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
15:00 - 16:00
เช็คอุปกรณ์​ ปฏิบัติ​การเทคโนโลยี​เภสัชกรรม​ 2
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 16:00
Course orientation
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563
08:00 - 11:00
บรรยาย 1503512
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
08:00 - 11:00
1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน 1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
แนะนำรายวิชา
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
ผศ.ทวนธน บุญลือ
08:00 - 12:00
แนะนำรายวิชาและเกณฑ์​การประเมิน​ผลการเรียน
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 the cardiovascular and lymphatic systems
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 09:00
1506 404-เภสัชบำบัด 2 แนะนำรายวิชา
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
09:00 - 12:00
1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1-แนะนำรายวิชา และ ปฏิบัติการที่ 1 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ - นักศึกษาเช็คและรับเครื่องแก้ว
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1. เภสัชตำรับโรงพยาบาลและยาฆ่าเชื้อที่ใช้ในโรงพยาบาล
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
ผศ.ทวนธน บุญลือ
09:00 - 12:00
1506 404-เภสัชบำบัด 2 1. Hypertension and hypertensive crises
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
ประชุมกลุ่มย่อย
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
10:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 . Introduction to Biochemistry and Molecular Biology
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:30 - 12:30
ประชุมแบบสอบถาม
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
11:00 - 12:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2. Cell and Chemical Compositions
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 16:00
1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1-แนะนำรายวิชา และ ปฏิบัติการที่ 1 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ - นักศึกษาเช็คและรับเครื่องแก้ว
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
2. การเตรียมยาเฉพาะคราว (Extemporaneous compounding)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
ผศ.ทวนธน บุญลือ
13:00 - 16:00
2.​Drugs Used in​ Respiratory Disease​
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1506 404-เภสัชบำบัด 2 2. Coronary heart diseases (CAD)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 1. บทนำสู่วิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 18:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the cardiovascular and lymphatic systems
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 17:00
นำเสนอความเชี่ยวชาญ ปี 2564
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา 1. หลักการจ่ายยา
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563
08:00 - 11:00
1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 1. บทนำสู่การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม แนะนำรายวิชาและแนวปฏิบัติในการเรียนและเกณฑ์ประเมิน
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ : 1.แนวคิด นิยามเกี่ยวกับสุขภาพ ระบบสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 10:00
Introduction to Novel Dosage Forms and Drug Delivery Systems ชี้แจงวัตถุประสงค์รายวิชา แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดผล และประเมินผล
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ผศ.ทวนธน บุญลือ
09:00 - 10:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2. Cell and Chemical Compositions
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 529-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา Introduction to Pharmacotherapy in cancer patients
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 14:00
ประชุมคณะกรรมการวงแผนการดำนเินงาน ครั้งที่ 7/2563
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
10:00 - 12:00
1.​ Lead discovery and​ structural modification
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1507 402-เภสัชกรรมชุมชน 1. บทนำเภสัชกรรมชุมชน ภก.ทวีสิทธิ วีระวัธนชัย
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 3. Biological Buffers
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น 1.บทนำ ความสำคัญของเทคโนโลยีเภสัชกรรม วิถีการให้ยา 2. เภสัชตำรับและเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 1. บทนำสู่การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 13:30
1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 : แนะนำรายวิชาและรับคู่มือปฏิบัติการ + 1. Anatomy of cardiovascular system
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1506 523-การตรวจติดตามระดับยา 1. Introduction and concepts of TDM
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม แนะนำรายวิชาและแนวปฏิบัติในการเรียนและเกณฑ์ประเมิน
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณวิชาชีพ แนะนำรายวิชา
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 1. บทนำสู่วิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 529-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา Symptoms management in cancer patients
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา บทนำสู่เทคนิคทางจุลชีววิทยา
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการและหารายได้
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:30 - 16:30
1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 : แนะนำรายวิชาและรับคู่มือปฏิบัติการ + 1. Anatomy of cardiovascular system
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
14:00 - 17:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม กิจกรรมการรู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น กิจกรรมการเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังของผู้ป่วย กิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 17:00
นำเสนอความเชี่ยวชาญ ปี 2564
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
นัดคุยกับนักศึกษาปี4
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563
08:00 - 11:00
1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม แนะนำรายวิชาและการประเมินผล 1. หลักการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมการดูแลสุขภาพด้วยอาหาร
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 17:00
นำเสนอฝึกงานภาคบังคับ
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 09:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Introduction to Microbiology
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ Introduction to basic pharmacokinetics Fate of drug in the body:
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ประชุม คกก.พัฒนาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง 2566 ครั้งที่ 2/2563
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครสอบแข่งขันตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
09:00 - 11:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ 1.แหล่งข้อมูลสำหรับการบริการเภสัชสนเทศและการเลือกใช้ : แหล่งข้อมูลปฐมภูมิทุติยภูมิและตติยภูมิ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ 1. บทนำและการศึกษาเชิงพรรณนาทางระบาดวิทยา
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Pathogenicity
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Bacterial growth & Cultivation
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ Biological and physiological consideration of drug kinetics
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ 2. ความหมายและความสำคัญของการบริการเภสัชสนเทศกิจกรรมในงานบริการเภสัชสนเทศ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 13:00
ประชุมกรรมการคณะ วาระพิเศษ (รับรองผลการเรียน 1/2563)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
12:00 - 13:00
นัดคุยกับนักศึกษา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
13:00 - 15:00
นัดคุยกับนักศึกษา
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
13:00 - 16:00
ประชุม IP2
PH 207 ห้องสอนออนไลน์
รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
13:00 - 16:00
1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 : 1. Anatomy of cardiovascular system
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ 3. การตอบคำถามอย่างเป็นระบบการจัดประเภทคำถามการหาภูมิหลังของคำถามการตอบคำถามด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา บทนำสู่เทคนิคทางจุลชีววิทยา
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 411-ยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข บทนำการใช้สมุนไพรในระบบสาธารณสุข
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
สอนรายวิชาเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 sec2 1. บทนำ :
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
14:00 - 15:00
1503 411-ยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข 2. แหล่งสืบค้นข้อมูลสมุนไพร
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 16:00
1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา บทนำ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา 1. หลักการจ่ายยา
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563
08:00 - 17:00
นำเสนอฝึกงานภาคบังคับ
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 11:00
1504 404-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4 1. เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่และเทคนิคเบื้องต้นในการเตรียมยาทั่วไปและปราศจากเชื้อในโรงพยาบาล
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 organization of the circulatory and lymphatic systems
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ​ Introduction to​ human body
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1503 411-ยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข 2. แหล่งสืบค้นข้อมูลสมุนไพร
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 13:00
นัดพบนักศึกษา
ห้องประชุมมงคลนาม PH105
นางสาวปฐมพร ยังมงคล
09:00 - 12:00
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
09:00 - 12:00
ประชุมกลุ่มย่อยกรรมการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฯ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
09:00 - 10:00
1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น 1.บทนำ ความสำคัญของเทคโนโลยีเภสัชกรรม วิถีการให้ยา 2. เภสัชตำรับและเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
ลงนามสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การศึกษา
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวปนิดา มุขมณี
10:00 - 12:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 1.1 Anatomy and histology: structure and organization of the circulatory
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา 1. หลักการจ่ายยา
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 3. Biological Buffers
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 13:00
ประชุมแผนการศึกษาของนายชัชพงศ์ ชูโต
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
11:00 - 12:00
1504 404-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4 Plant layout การผลิตยาในโรงพยาบาล
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
เตรียมการสอน
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
13:00 - 16:00
1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา ปฏิบัติการที่ 1 : กระบวนการจ่ายยาในโรงพยาบาลและร้านยา/ medication therapy management
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1507 404-เภสัชสาธารณสุข 1. แนวคิด ความหมาย ความสำคัญของสุขภาพ การแพทย์และสาธารณสุข
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 211-ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ 1. ศึกษาสมุนไพร ในสวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563
07:30 - 17:30
โครงการเตรียมความพร้อมทางด้านชีวเภสัชศาสตร์เพื่อการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
08:30 - 16:30
ประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ศึกษา ประจำปี 2563
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
ชี้แจงการนำเสนอและการประเมินผล แนะนำการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อคัดสรร และเลือกหัวข้อคัดสรร
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 14:00
การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโภชนาการที่ซับซ้อน
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
14:00 - 15:00
การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคระบบภูมิคุ้มกันที่ซับซ้อน
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
15:00 - 17:00
การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคระบบเลือดและมะเร็งวิทยาที่ซับซ้อน (ตอนที่ 1)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563
09:00 - 12:00
1. ปัญหาด้านยาในระดับโลกและระดับประเทศ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
ความก้าวหน้างานเภสัชกรรมคลินิกในโรคติดเชื้อ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563
08:00 - 09:00
4. Antimicrobial prophylaxis in surgery
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
ผศ.ทวนธน บุญลือ
08:00 - 10:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ แนะนำวิชาเภสัชพฤกษศาสตร์
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล ปฏิกิริยาระหว่างยาและอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ปฏิบัติการ​ที่​ 1​ Basic technique compounding
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
5. Therapeutic drug monitoring (TDM) of vancomycin
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
ผศ.ทวนธน บุญลือ
09:00 - 11:00
1507 300-การบริหารเภสัชกิจ 4. การชี้นำและภาวะผู้นำ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:30
ให้ถ้อยคำและพยานหลักฐานเพิ่มเติมในการสอบสวนวินัยนักศึกษา (ออนไลน์)
ห้องประชุมมงคลนาม PH105
นางสาวปฐมพร ยังมงคล
10:00 - 12:00
1. บทนำ : แนะนำกฎ ระเบียบ เกณฑ์การให้คะแนน และแหล่งค้นคว้า แนะนำจุดประสงค์ เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง บทนำสู่รายวิชา - เภสัชเคมีวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ - ขั้นตอนการวิเคราะห์เชิงปริมาณ - เครื่องชั่งและเทคนิคการใช้เครื่องชั่ง - เทคนิคการใช้เครื่องแก้วต่างๆ -
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
6. Meningitis and encephalitis
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
ผศ.ทวนธน บุญลือ
13:00 - 16:30
ประชุม คกก.โครงการ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 15:00
หัวข้อที่​ 4​ Colloids (DLVO Theory, Type, properties, Application)​
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1506 425-บริการสารสนเทศทางยา แหล่งข้อมูลสำหรับการบริการเภสัชสนเทศและการเลือกใช้
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the cardiovascular and lymphatic systems
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 17:00
1506 425-บริการสารสนเทศทางยา 6. การจัดทำ Drug specification
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 19:00
สารนิพนธ์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563
08:00 - 11:00
1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน 3. สมุนไพรในการบรรเทาโรคเบื้องต้น 4. สมุนไพรที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 1
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1506 404-เภสัชบำบัด 2 3. Dyslipidemia
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 11:30
3.Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 - ปฏิบัติการที่ 2 การคำนวณและแปลผลการวิเคราะห์ปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรม Excel
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:30 - 13:30
ประชุมอาจารย์ผุ้รับผิดชอบหลักสุตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
10:00 - 11:00
KM เรื่อง Glucocorticoid-induced pancreatic B cell apoptosis through TRAIL death receptor
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
10:00 - 12:00
1506 404-เภสัชบำบัด 2 4. Congestive heart failure (CHF)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 - ปฏิบัติการที่ 2 การคำนวณและแปลผลการวิเคราะห์ปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรม Excel
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
3. เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่และเทคนิคเบื้องต้นในการเตรียมยาทั่วไปและปราศจากเชื้อในโรงพยาบาล
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
ผศ.ทวนธน บุญลือ
13:00 - 15:00
1506 404-เภสัชบำบัด 2 5. Cardiac arrhythmia
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 1. บทนำสู่วิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the cardiovascular and lymphatic systems
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1505 303-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 Drugs Affecting the Blood and the Blood Forming Organs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมเตรียมความพร้อมการทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2565-2569) ด้านการผลิตบัณฑิต
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
15:00 - 16:00
1506 404-เภสัชบำบัด 2 5. Cardiac arrhythmia
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 19:00
สารนิพนธ์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563
08:00 - 11:00
1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ2. ข้อมูลสำคัญของน้ำมันหอมระเหย 3. ส่วนของพืช กลุ่มสารสำคัญในน้ำมันหอมระเหย 4. แหล่งที่มาของน้ำมันหอมระเหยจากดอก
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 3. การสนทนาเพื่อแสดงอาการและอาการแสดง และการซักประวัติผู้ป่วยและพฤติกรรมสุขภาพด้วยภาษาอังกฤษ 1
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม 4. ทักษะการสื่อสาร
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ 2. การศึกษาแบบ Case–control study
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ : 2. พฤติกรรมการสื่อสาร สุนทรียสนทนากับพฤติกรรมสุขภาพ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1. Introduction to drug delivery system
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ผศ.ทวนธน บุญลือ
09:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 4. The Structures and Properties of Amino Acids and Proteins
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
​ Lead discovery and​ structural modification (ต่อ)​
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1507 402-เภสัชกรรมชุมชน 2. การจัดตั้งร้านยา
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 13:00
ประชุมชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 15:00
เตรียมการสอน
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
13:00 - 16:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 1. Anatomy, physiology and pathophysiology of the cardiovascular and lymphatic systems (cont.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 2. การสนทนาด้วยภาษาอังกฤษ
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 523-การตรวจติดตามระดับยา 2. Pharmacokinetics concepts in therapeutic drug monitoring
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การตอบคำถามหรือแสดงวิสัยทัศน์ซึ่งไม่ได้เตรียมมาก่อน นักศึกษาจับฉลากคำถามและแสดงวิสัยทัศน์ใน 30 วินาที
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 1. บทนำสู่วิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 16:00
1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ 2. การศึกษาแบบ Case–control study
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 19:00
1505 303 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 ครั้งที่ 1
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
16:30 - 19:30
1503 323-เภสัชเคมี 1 Cholinergic drugs
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563
08:30 - 17:00
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 18:00
Stat
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
10:00 - 13:00
Senior project
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563
10:00 - 16:00
Senior project
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
13:00 - 15:00
1507 404-เภสัชสาธารณสุข 2. ระบบบริการสุขภาพและงานสาธารณสุข
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563
08:00 - 12:00
การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคระบบเลือดและมะเร็งวิทยาที่ซับซ้อน (ตอนที่ 2)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
08:30 - 16:30
ประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ศึกษา ประจำปี 2563
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 15:00
การให้บริบาลทางเภสัชกรรมในกลุ่มประชากรจำเพาะ (หญิงตั้งครรภ์)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
09:00 - 12:00
2. ความเข้าใจปัญหาอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
10:00 - 16:00
Senior project
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
13:00 - 16:00
ความก้าวหน้างานเภสัชกรรมคลินิกในโรคติดเชื้อ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563
08:00 - 10:00
7. Infective endocarditis
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
ผศ.ทวนธน บุญลือ
08:00 - 10:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ แนะนำวิชาเภสัชพฤกษศาสตร์
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
เตรียมสื่อการสอนออนไลน์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
08:00 - 11:00
1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล ยาออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทอัตโนมัติ
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 11:00
ประชุมหลักสุตร ภบ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
ผศ.ทวนธน บุญลือ
09:00 - 14:00
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวประไพจิตร สาตะรักษ์
09:00 - 11:00
1507 300-การบริหารเภสัชกิจ 5. พฤติกรรมองค์การ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
2. เภสัชตำรับ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
หัวข้อที่​ 5​ Suspension​s I
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
8. Invasive fungal infections
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
ผศ.ทวนธน บุญลือ
11:00 - 14:00
ประชุมคณะกรรมการห้องเอกสารอ้างอิงฯ ครั้งที่ 2/63
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวประไพจิตร สาตะรักษ์
11:00 - 12:00
1506 425-บริการสารสนเทศทางยา 7. การอ่านและประเมินบทความทางการแพทย์
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
ปฎิบัติการเภสัชบำบัด 4
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
อาจารย์วันนิศา ดงใต้
13:00 - 15:00
หัวข้อที่​ 6​ Suspension​s II
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 425-บริการสารสนเทศทางยา 7. การอ่านและประเมินบทความทางการแพทย์
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the cardiovascular and lymphatic systems
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
สารนิพนธ์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563
08:00 - 11:00
1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน 5. สมุนไพรที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 2
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 11:30
5.​Antimigraine Drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 - ปฏิบัติการที่ 3 การสืบค้นข้อมูลจากเภสัชตำรับ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
4. IV admixture
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
ผศ.ทวนธน บุญลือ
09:30 - 13:00
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก (นางสาวสิริพร วงศ์ธนู)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:30 - 12:00
KM แนวทางการจัดอบรมระยะสั้น (non-degree)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสดใส ตะรินันท์
10:30 - 16:00
นัดหมายคุยงาน
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
13:00 - 16:00
1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 - ปฏิบัติการที่ 3 การสืบค้นข้อมูลจากเภสัชตำรับ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
5. ยาเตรียมที่เป็นพิษต่อเซลล์
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
ผศ.ทวนธน บุญลือ
13:00 - 15:00
7.​ Immunomodulating Drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 404-เภสัชบำบัด 2 ปฏิบัติการครั้งที่ 1 เรื่อง Cardiology 1
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 3. Structure and chemical properties of protein
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the cardiovascular and lymphatic systems
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 20:00
ซ้อมนำเสนอสารนิพนธ์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
16:00 - 19:00
สารนิพนธ์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
16:30 - 19:30
1503 323-เภสัชเคมี 1 10. Diuretics
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:00 - 20:00
ซ้อมนำเสนอสารนิพนธ์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563
08:00 - 11:00
1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ 5. แหล่งที่มาของน้ำมันหอมระเหยจากผล เมล็ด เปลือก แก่น
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม 4. ทักษะการสื่อสาร
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 5. The Structures and Properties of Carbohydrates
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ : 3. พฤติกรรมการใช้ยาเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 3. การสนทนาเพื่อแสดงอาการและอาการแสดง และการซักประวัติผู้ป่วยและอ.ติกรรมสุขภาพด้วยภาษาอังกฤษ 1
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1. Introduction to drug delivery system
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ผศ.ทวนธน บุญลือ
10:00 - 12:00
สารนิพนธ์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ทวนธน บุญลือ
10:00 - 12:00
2.​ Structural​ features and​ pharmacological activity
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1507 402-เภสัชกรรมชุมชน 3.ขั้นตอนการเปิดดำเนินการร้านยาและพระราชบัญญัติยา ที่สำคัญ กิตติยาพร ทองไทย
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 6. The Structures and Properties of Lipids
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น 3.รูปแบบยาเตรียมประเภทต่างๆ (ลักษณะทั่วไป
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัย
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
13:00 - 16:00
เตรียมการสอน
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
13:00 - 16:00
1504 612-เภสัชภัณฑ์และระบบการนำส่งยาแบบใหม่ : 2. Vesicle prepared from synthetic amphiphiles
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 3. การสนทนาเพื่อแสดงอาการและอาการแสดง และการซักประวัติผู้ป่วยและอ.ติกรรมสุขภาพด้วยภาษาอังกฤษ 1
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 523-การตรวจติดตามระดับยา 3. Individual factors or special populations altering PK and PD
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การตอบคำถามหรือแสดงวิสัยทัศน์ซึ่งไม่ได้เตรียมมาก่อน นักศึกษาจับฉลากคำถามและแสดงวิสัยทัศน์ใน 30 วินาที
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2. จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและแนวปฏิบัติและคำประกาศสิทธิผู้ป่วย 3. พ.ร.บ. วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537 ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 3. Structure and chemical properties of protein
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การศึกษาจุลินทรีย์ในสภาพแวดล้อม การทำปราศจากเชื้อและการทำลายเชื้อจุลินทรีย์
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 19:00
นัดสารนิพนธ์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
16:00 - 19:00
สารนิพนธ์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
16:30 - 20:00
Senior project
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
16:30 - 18:30
สอนเสริมเภสัชวิทยา กลุ่ม อ.นุตติยา โดยวสุพาง มานะพิมพ์
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 19:30
1503 323-เภสัชเคมี 1 2. Antihistamines
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563
08:00 - 11:00
1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม 2. การดูแลสุขภาพด้วยอาหาร (ต่อ)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Sterilization and disinfection, Antiseptic & preservative
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ 3. การศึกษาแบบ Cohort study
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 18:00
นำเสนอสารนิพนธ์แบบปากเปล่า
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 18:00
นำเสนอสารนิพนธ์แบบปากเปล่า
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 18:00
นำเสนอสารนิพนธ์แบบปากเปล่า
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:00
ประชุมหารือตัวชี้วัดด้านกระบวนการสนับสนุน
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
10:00 - 12:00
ประชุมกรรมการฝ่่ายวิชาการ ครั้งที่ 6/2563
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 12:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Structure & physiology of bacteria
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ 4. Drug transports: active transport, passive transport and carrier-mediated transport
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
สอนรายวิชาเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 2. เภสัชตำรับ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
13:00 - 15:00
1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา ปฏิบัติการที่ 1 : กระบวนการจ่ายยาในโรงพยาบาลและร้านยา/ medication therapy management
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การศึกษาจุลินทรีย์ในสภาพแวดล้อม การทำปราศจากเชื้อและการทำลายเชื้อจุลินทรีย์
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2563
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
15:00 - 17:00
สารนิพนธ์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563
08:00 - 12:00
1504 404-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4 IV admixture
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Bacterial genetics
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1503 411-ยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข 4. การประยุกต์ใช้สมุนไพรในระบบสาธารณสุข
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 13:00
ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ครั้งที่11/2563
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวเสาวลักษณ์ ภูพูล
09:00 - 10:00
1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ​ Cell​ and​ tissue function
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 18:00
นำเสนอสารนิพนธ์แบบปากเปล่า
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 18:00
นำเสนอสารนิพนธ์แบบปากเปล่า
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 18:00
นำเสนอสารนิพนธ์แบบปากเปล่า
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา 2. ทักษะการสื่อสารและการให้คำปรึกษา (ต่อ)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 6. The Structures and Properties of Lipids (ต่อ)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา ปฏิบัติการที่ 2 : การอ่านใบสั่งยาและการคำนวณทางเภสัชกรรมการจ่ายยา
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1507 404-เภสัชสาธารณสุข 3. ระบบประกันสุขภาพ และการปฏิรูประบบสุขภาพและบริการสุขภาพในประเทศไทย
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 211-ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ 1สัณฐานวิทยาของพืช (1) รากและลำต้น
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:00
ประชุมโครงการ PASS ร่วมกับ ปี 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563
09:00 - 12:00
ปฏิบัติการที่ 1 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโภชนาการและโรคระบบภูมิคุ้มกันที่ซับซ้อน
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 16:00
1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2. จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและแนวปฏิบัติและคำประกาศสิทธิผู้ป่วย 3. พ.ร.บ. วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537 ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
การให้บริบาลทางเภสัชกรรมในกลุ่มประชากรจำเพาะ (เด็ก)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
15:00 - 17:00
การให้บริบาลทางเภสัชกรรมในกลุ่มประชากรจำเพาะ (ผู้สูงอายุ)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563
08:30 - 17:00
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
3. คนและเป้าหมายในการใช้ยา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
แนวปฏิบัติทางคลินิกที่เป็นปัจจุบันของโรคติดเชื้อ ในหัวข้อ โรคติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดเชื้อฉวยโอกาส
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563
08:00 - 10:00
9. Emerging viral infections: Dengue, Zika, Ebola and Covid-19
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
ผศ.ทวนธน บุญลือ
08:00 - 10:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สัณฐานวิทยาของพืช (2) (ดอก ผลและเมล็ด)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล ยาออกฤทธิ์ต่อระบบหัวใจ หลอดเลือดและไต
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 12:00
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวปนิดา มุขมณี
09:00 - 11:00
1507 300-การบริหารเภสัชกิจ 6. การตัดสินใจ (Decision-Making)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 14:00
ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาตร์ ด้านวิจัย บริการวิชาการ วิเทศสัมพันธ์
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสดใส ตะรินันท์
10:00 - 12:00
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ Introduction to volumetric analysis 3. Acid-base titration in aqueous and non-aqueous solution
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
หัวข้อที่​ 6​ Suspension​s II​(ต่อ)​
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
9. Emerging viral infections: Dengue, Zika, Ebola and Covid-19
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
ผศ.ทวนธน บุญลือ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการ​ที่​ 2​ Suspension: Theory
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the respiratory system
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:30
ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 11/2563
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง