กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2018 2019 2020>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ ผู้ประกาศ
วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562
09:00 - 16:00
ปรับพื้นฐาน OSPE เทคโน
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ เพื่อพิจารณาผลการสำเร็จการศึกษา
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562
09:00 - 16:00
ปรับพื้นฐาน OSPE คลินิค
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562
08:00 - 09:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 : Course Introduction
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 16:00
บรรจุเสื้อวิ่งส่งไปรษณีย์
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
ประชุมงาน
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
09:00 - 10:00
ประชุมหลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก วาระพิเศษรับรองผลการเรียนรายวิชาที่วัดผลไม่สมบูรณ์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 : 1. Epilepsy 2. Status epilepticus
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:30 - 12:00
ประชุมบุคลากรห้องปฏิบัติการ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
13:00 - 16:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 : 1. Epilepsy 2. Status epilepticus
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
ประชุมกรรการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
13:30 - 16:30
ประชุมฝ่ายต้อนรับและพิธีการ งานวิ่งหมอยา พาแล่น
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562
08:00 - 16:00
บรรจุเสื้อวิ่งส่งไปรษณีย์
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
ประชุมงาน
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
09:00 - 12:00
ประชุมกลุ่มงานวิชาการ งานบัณฑิตศึกษา และงานห้องเอกสารอ้างอิง
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
10:00 - 14:00
นัดพบนักศึกษาหลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 17:00
นำเสนอสารนิพนธ์เพิ่มเติม
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ (รับรองการสำเร็จการศึกษา)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562
09:00 - 16:00
ประชุมงาน
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
08:00 - 12:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 1. บทนำสู่การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1506 524 การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช 1. Mental status examinations and diagnostic/ monitoring tools/rating scale in psychiatry
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 13:00
บรรจุเสื้อวิ่งส่งไปรษณีย์
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1504 612-เภสัชภัณฑ์และระบบการนำส่งยาแบบใหม่ Introduction to drug delivery system
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
สัมภาษณ์อาจารย์สาขาวิชาเภสัชวิทยา/พิษวิทยา
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
09:30 - 10:00
ประชุมหลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ วาระพิเศษรับรองการสำเร็จการศึกษา
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
12:00 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
1504 612-เภสัชภัณฑ์และระบบการนำส่งยาแบบใหม่ Introduction to drug delivery system
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 1. บทนำสู่การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 524 การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช 1. Mental status examinations and diagnostic/ monitoring tools/rating scale in psychiatry
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 10/2562
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวปนิดา มุขมณี
15:00 - 16:00
สารนิพนธ์กลุ่ม อ.อุไรวรรณ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562
08:00 - 12:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 :4. Parkinson’s disease 5. Dementia
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:30 - 12:00
ประชุมฝ่ายประเมินผลกิจกรรมเดิน-วื่ง 25 ปี
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
12:00 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
13:00 - 16:00
ประชุมเตรียมสอน dis
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 16:00
สอบเทคนิค OSPE โครงการ P.A.S.S.
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562
09:00 - 12:00
ประชุมเตรียมสอน DIS และจัดทำร่างโครงการอบรมระยะสั้นบริบาลเภสัชกรรม
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย
09:00 - 12:00
1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม : 1. เภสัชตำรับโรงพยาบาลและยาฆ่าเชื้อที่ใช้ในโรงพยาบาล
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 13:00
ประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ รายวิชา ป.ตรี เทอม 1/2562
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:30 - 13:00
ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
10:00 - 12:00
ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ โครงการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
13:00 - 16:00
1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม : 2. การเตรียมยาเฉพาะคราว (Extemporaneous compounding)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
14:00 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 1/2562
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562
13:00 - 16:00
1506 529-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา 1. Precision medicine in cancer treatment
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562
08:30 - 13:00
สอบ MCQ ปี 5 รอบ Rx 22
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
12:00 - 17:00
กิจกรรมโครงการ PASS : ปี 5
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562
08:00 - 10:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ แนะนำวิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ (บรรยายภาษาอังกฤษ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 :6. Delirium
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 12:00
1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล : แนะนำรายวิชาและเกณฑ์ประเมินผล 1. หลักการพื้นฐานทางเภสัชวิทยา
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 11:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ : ความหมายและความสำคัญของการบริการเภสัชสนเทศกิจกรรมในงานบริการเภสัชสนเทศ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 10:00
1504 304-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 : Introduction to Pharmaceutical Technology II
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 :7. Schizophrenia
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 11/2562
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
10:00 - 12:00
1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 1. บทนำ : แนะนำกฎ ระเบียบ เกณฑ์การให้คะแนน และแหล่งค้นคว้า แนะนำจุดประสงค์ เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง บทนำสู่รายวิชา - เภสัชเคมีวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ - ขั้นตอนการวิเคราะห์เชิงปริมาณ - เครื่องชั่งและเทคนิคการใช้เครื่องชั่ง -
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1504 304-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 : หัวข้อที่ 1 Skin anatomy
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
11:00 - 12:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ : Drug Monograph
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 17:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the cardiovascular and lymphatic systems
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ : แหล่งข้อมูลสำหรับการบริการเภสัชสนเทศและการเลือกใช้ : แหล่งข้อมูลปฐมภูมิทุติยภูมิและตติยภูมิ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 15:00
1504 304-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 : หัวข้อที่ 2 Transdermal delivery
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
15:00 - 16:00
1504 305-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 เช็คอุปกรณ์ ปฏิบิตการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562
08:00 - 11:00
1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน : 1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ 2. วิธีการเตรียมสมุนไพรในตำรับยาชง ยาน้ำใส ยาลูกกลอน
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 09:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 : แนะนำรายวิชา
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 12:00
1505 302-เภสัชวิทยา 2 :แนะนำรายวิชาและเกณฑ์การประเมินผลการเรียน + หัวข้อที่ 1และ 2
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 10:00
1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 : แนะนำรายวิชา และ ปฏิบัติการที่ 1 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ - นักศึกษาเช็คและรับเครื่องแก้ว
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 : 1. Principles of infectious diseases 2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of antimicrobials
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 10:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ - การสืบค้นข้อมูล คัดเลือกและวิเคราะห์บทความวิชาการ - จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
การพบปะกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทสถาบันวิจัยศาสตร์ด้านความงามและสุขภาพ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
09:00 - 16:00
OSPE # 1 โดย Rx 22 โครงการ P.A.S.S.
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 14:00
1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 : แนะนำรายวิชา และ ปฏิบัติการที่ 1 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ - นักศึกษาเช็คและรับเครื่องแก้ว
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 : 3. Review of anti-infective agents
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1505 302-เภสัชวิทยา 2 :แนะนำรายวิชาและเกณฑ์การประเมินผลการเรียน + หัวข้อที่ 1และ 2
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
16:00 - 17:00
1505 302-เภสัชวิทยา 2 :ชี้แจงรูปแบบการจัดกิจกรรมในโครงการ “ชีวเภสัชศาสตร์สัญจรเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียนเครือข่าย ม.ทราย” โดย หัวหน้าโครงการฯ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562
08:00 - 11:00
1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหย
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม :แนะนำรายวิชาและแนวปฏิบัติในการเรียนและเกณฑ์ประเมิน 1. จิตวิทยาเบื้องต้น
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 12:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 3. การสนทนาเพื่อแสดงอาการและอาการแสดง และการซักประวัติผู้ป่วยและพฤติกรรมสุขภาพด้วยภาษาอังกฤษ 1
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 13:00
ประชุมกลุ่มย่อย
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
09:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 1. Introduction to Biochemistry and Molecular Biology 2. Cell and Chemical Compositions
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1503 323-เภสัชเคมี 1 : 1. Lead discovery and structural modification
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 11:00
1507 300-การบริหารเภสัชกิจ 1. Principles of management; planning, Organising, and Controlling
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ 1. แนวคิด นิยามเกี่ยวกับสุขภาพ ระบบสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
Introduction to Microbiology & Taxonomy and Evolution
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
1506 523-การตรวจติดตามระดับยา : 1. Introduction and concepts of TDM
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1504 612-เภสัชภัณฑ์และระบบการนำส่งยาแบบใหม่ Surfactant for drug delivery system
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 529-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา 1. 2. Introduction to Pharmacotherapy in cancer patients
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 524-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช : Pharmaceutical care in Major depressive disorders and treatment-resistant depression
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 11:00
Pathogenicity
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
11:00 - 15:00
ประชุมประธานและเลขาอนุกรรมการงานวิ่งการกุศล
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
11:00 - 12:00
Bacterial growth & Cultivation
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:30
1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 ฝึกปฏิบัติการใช้กล้องจุลทรรศน์ และ ทบทวนคำศัพท์กายวิภาคศาสตร์
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ การศึกษาแบบ Intervention study /Randomized clinical trial/Pragmatic trial*
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณ : 1. Fundamental laws
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : ปฏิบัติการครั้งที่ 1 กิจกรรมการรู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ 1. แนวคิด นิยามเกี่ยวกับสุขภาพ ระบบสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:30
1506 523-การตรวจติดตามระดับยา : 2. Pharmacokinetics concepts in therapeutic drug monitoring
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1504 612-เภสัชภัณฑ์และระบบการนำส่งยาแบบใหม่ Surfactant for drug delivery system
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ การสนทนา
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 529-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา 3. Symptoms management in cancer patients
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 524-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช : Pharmaceutical care in anxiety and sleep disorder
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:30 - 15:00
ประชุมคระกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2562
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวดารุณี นามห่อ
14:30 - 17:30
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 1.บทนำสู่วิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 (ปฏิบัติการละ 30 นาที) ได้แก่ ปฏิบัติการปริมาณสารสัมพันธ์ เทคนิคการเตรียมสารละลายการใช้ pipette,spectrophotometer,centrifugation chromatographyและตรวจเช็คเครื่องแก้ว
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 16:00
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ EdPEx ตรวจเยี่ยมคณะ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562
08:00 - 11:00
1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม : แนะนำรายวิชาและการประเมินผล 1. หลักการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม การดูแลสุขภาพด้วยอาหาร
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 11:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 1.บทนำสู่วิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 (ปฏิบัติการละ 30 นาที) ได้แก่ ปฏิบัติการปริมาณสารสัมพันธ์ เทคนิคการเตรียมสารละลายการใช้ pipette,spectrophotometer,centrifugation chromatographyและตรวจเช็คเครื่องแก้ว
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 1. Micromeritics
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 :8. Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) 9. Bipolar and TDM of lithium
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 10:00
1. Introduction to Microbiology & Taxonomy and Evolution
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 12:00
ป.เอก
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
09:00 - 16:00
สอบธุรการกลุ่มวิชา
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางนิธินันท์ สุยะลา
09:00 - 12:00
ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ที่ 2-4
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
10:00 - 11:00
2. Pathogenicity
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
10:00 - 12:00
ประชุมอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ โครงการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล "หมอยาพาแล่น"
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
10:00 - 12:00
1503 324-เภสัชเคมี 2 : แนะนำวิชา 1 Antibiotics: 1.1 Sulfonamides, ß-lactams
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 12:00
1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ : 1. Introduction to basic pharmacokinetics Fate of drug in the body:
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
11:00 - 12:00
3. Bacterial growth & Cultivation
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
12:00 - 13:00
[CPE_UBU]ประชุมพิจารณาและรับรองการเป็นสมาชิกของหน่วยงานเครือข่าย
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสมพร นันตะเสน
12:30 - 16:30
สอบ MCQ ปี 5 (ครั้งที่ 1)
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 16:00
กิจกรรมเตรียมความพร้อมการเรีนสาขาบริบาลเภสัชกรรม
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
13:00 - 16:30
1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 ฝึกปฏิบัติการใช้กล้องจุลทรรศน์ และ ทบทวนคำศัพท์กายวิภาคศาสตร์
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
พบนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
13:00 - 16:00
1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ : 1. บทนำและการศึกษาเชิงพรรณนาทางระบาดวิทยา *
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:30 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินงบฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ห้องประชุมชั้น 1
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562
08:00 - 10:00
1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น ความสำคัญของเทคโนโลยีเภสัชกรรม วิถีการให้ยา
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1503 411-ยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข: 1. บทนำการใช้สมุนไพรในระบบสาธารณสุข
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 2. Cell and Chemical Compositions (ต่อ) 3. Biological Buffers
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 16:00
สอบพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สำนักงานเลขานุการ
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางนิธินันท์ สุยะลา
09:00 - 12:00
1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์: 1. Introduction 2. UV 3. Fluorescence
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 17:00
1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 2. ยาเม็ด และ Brief lab 1-3
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม : 2. การเตรียมยาเฉพาะคราว (Extemporaneous compounding)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 12:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the cardiovascular and lymphatic systems
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา :. หลักการจ่ายยา
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
12:45 - 16:00
นำเสนอความเชี่ยวชาญสารนิพนธ์ 2563
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
สอบข้อเขียน
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางนิธินันท์ สุยะลา
13:00 - 14:00
1503 211-ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ . ศึกษาสมุนไพรในสวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา :. หลักการจ่ายยา
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 14:00
1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ ชี้แจงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 1. Introduction to human body (2 hrs) 1.1Human body Structure 1.2 Body functions and life Process
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม : 3. เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่และเทคนิคเบื้องต้นในการเตรียมยาทั่วไปและปราศจากเชื้อในโรงพยาบาล
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:30
นำเสนอความเชี่ยวชาญสารนิพนธ์ 2563
PH305 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:00
พบนักศึกษา
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
14:00 - 16:00
วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
15:30 - 16:30
ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเตรียมการเสนอของบพัฒนาภาค ประจำปี 2564
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562
08:00 - 16:00
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านชีวเภสัชศาสตร์สำหรับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
08:00 - 16:00
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านชีวเภสัชศาสตร์สำหรับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
09:00 - 12:00
ชี้แจงการนำเสนอและการประเมินผล แนะนำการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อคัดสรร และเลือกหัวข้อคัดสรร (โดยมีคำอธิบายรายวิชา ดังนี้ แนวคิดของความก้าวหน้าทางเภสัชกรรมคลินิก การค้นคว้าและการทบทวนวรรณกรรม การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอและอภิปรายเชิงวิชาการ การป
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 16:00
จัดสอบ OSPE โดย Rx23 โครงการ P.A.S.S.
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
10:00 - 12:00
ระบบพัสดุ (อ.ฐิติเดช)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวปนิดา มุขมณี
13:00 - 16:00
1. บทบาทของผิวหนังที่เกี่ยวข้องกับความงามและการมีสุขภาพดี การดูดซึมเครื่องสำอาง ช่องทางที่ดูดซึมผ่านผิว รูปแบบเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มการดูดซึมผ่านผิวหนัง ปฏิกิริยาของผิวเมื่อเกิดการแพ้เครื่องสำอาง
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 14:00
1. การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโภชนาการที่ซับซ้อน
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
14:00 - 15:00
2. การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคระบบภูมิคุ้มกันที่ซับซ้อน
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
15:00 - 17:00
3. การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคระบบเลือดและมะเร็งวิทยาที่ซับซ้อน (ตอนที่ 1)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
16:00 - 19:00
สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562
09:00 - 12:00
2. การเพิ่มการดูดซึมผ่านผิว โดยใช้วิธีทางกล (mechanical skin enhancers) การเพิ่มการนำส่งทางผิวหนังสารเคมี (Chemical skin enhancers) และการทดสอบการดูดซึมผ่านผิว (Franz diffusion cells)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
1. ปัญหาด้านยาในระดับโลกและระดับประเทศ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
3. กระบวนการเอ็นแคปซูเลชันโดยการใช้พอลิเมอร์ การประเมินคุณลักษณะ และการประยุกต์ใช้ทางเครื่องสำอาง
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
1. ความก้าวหน้างานเภสัชกรรมคลินิกในโรคติดเชื้อ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
14:00 - 16:00
หารือแนวทางการดำเนินการวิทยานิพนธ์หลักสูตร วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562
08:00 - 12:00
1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล : 1. หลักการพื้นฐานทางเภสัชวิทยา (ต่อ) 2. ปฏิกิริยาระหว่างยาและอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 3. การคำนวณขนาดยา 4. ยาเฉพาะที่
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 10:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สัณฐานวิทยาของพืช (1) (เนื้อเยื่อและสัณฐานวิทยาของ ราก ลำต้น ใบ) ต่อ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1504 304-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 : หัวข้อที่ 3 Interfacial phenomena/ Adsorption / Absorption
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 12:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 :Geriatric populations 10. Erectile dysfunction 11. Benign prostate hyperplasia 12. Urinary incontinence 13. Prostatitis
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 16:00
บรรจุเสื้อวิ่งสำหรับกลุ่มที่รับคณะเภสัชศาสตร์ + บรรจุกระเป๋าใส่คิวอาร์โค๊ดและยาไว้มอบเป็นของที่ระลึก
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ : การจัดทำ Drug specification
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:30 - 12:00
นัดพบกิจกรรมฝึกปฏิบัติงานภาคบังคับปี 4
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
10:00 - 12:00
1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 1. บทนำ : แนะนำกฎ ระเบียบ เกณฑ์การให้คะแนน และแหล่งค้นคว้า แนะนำจุดประสงค์ เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง บทนำสู่รายวิชา - เภสัชเคมีวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ - ขั้นตอนการวิเคราะห์เชิงปริมาณ - เครื่องชั่งและเทคนิคการใช้เครื่องชั่ง -
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1504 304-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 : หัวข้อที่ 4 Colloids (DLVO Theory, Type, properties, Application)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
11:00 - 12:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ : การเขียนเอกสารอ้างอิง
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
11:00 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานประชุมวิชาการ 3 สถาบัน ครั้งที่ 3/2562
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวดารุณี นามห่อ
13:00 - 16:00
1504 305-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 เช็คอุปกรณ์ ปฏิบิตการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
ประชุมติดตามความก้าวหน้า ฝ่ายเทคนิค "หมอยา พาแล่น"
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวปนิดา มุขมณี
13:30 - 14:30
3. Bacterial growth & Cultivation (ต่อ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
14:30 - 16:30
4. Sterilization and disinfection Antiseptic & preservative
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562
08:00 - 16:00
บรรจุเสื้อวิ่งสำหรับกลุ่มที่รับคณะเภสัชศาสตร์ + บรรจุกระเป๋าใส่คิวอาร์โค๊ดและยาไว้มอบเป็นของที่ระลึก
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน : 3. สมุนไพรในการบรรเทาโรคเบื้องต้น 4. สมุนไพรที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 1
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 10:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 : 4. Intra-abdominal infections
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 11:30
1505 302-เภสัชวิทยา 2 :3. Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs 4. Drugs Used in Gout & Rheumatoid Arthritis
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 Lab การใช้ excel ในการคำนวณ
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นายนรเศรษฐ์ ทองคำ
09:00 - 11:00
พบนักศึกษาสารนิพนธ์ อ.อุไรวรรณ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
09:00 - 10:00
1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 : ปฏิบัติการที่ 2 การคำนวณและแปลผลการวิเคราะห์ปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรม Excel
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 10:00
Bacterial growth & Cultivation (ต่อ)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
10:00 - 12:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 : 5. Urinary tract infections
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 12:00
Sterilization and disinfection Antiseptic & preservative
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 14:00
1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 : ปฏิบัติการที่ 2 การคำนวณและแปลผลการวิเคราะห์ปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรม Excel
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 15:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 : 6. Sexually transmitted diseases
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1505 303-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 :1. Drugs Affecting the Blood and the Blood Forming Organs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
wrap up session ของ mcq อาจารย์ โครงการ P.A.S.S.
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
16:00 - 19:30
นัดพบวิทยานิพนธ์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
16:00 - 17:00
1501 502-สารนิพนธ์ นำเสนอปากเปล่ารอบเก็บตก
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562
08:00 - 11:00
1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหย
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
Structure & physiology of bacteria
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
08:00 - 12:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการรักษาโรคในระบบทางเดินอาหาร
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 4. The Structures and Properties of Amino Acids and Proteins
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1503 323-เภสัชเคมี 1 : Lead discovery and structural modification (ต่อ)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 11:00
1507 300-การบริหารเภสัชกิจ 2. Leadership and Organisation Behaviours
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 523-การตรวจติดตามระดับยา : 3. Individual factors or special populations altering PK and PD
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1504 612-เภสัชภัณฑ์และระบบการนำส่งยาแบบใหม่ Polymer based particles (Nano/Microparticles)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
Bacterial genetics
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
11:00 - 12:00
Mechanisms of antibiotic resistance
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 14:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การศึกษาจุลินทรีย์ในสภาพแวดล้อม และการแยกเชื้อให้บริสุทธิ์
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : ปฏิบัติการครั้งที่ 1 กิจกรรมการรู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ 5. ระบบบริการสุขภาพ พฤติกรรมการให้บริการ พฤติกรรมการแสวงหาบริการสุขภาพและการเข้าถึงบริการของประชาชน
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 523-การตรวจติดตามระดับยา : 4. Therapeutic drug monitoring of cardiovascular drugs e.g. Digoxin
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1504 612-เภสัชภัณฑ์และระบบการนำส่งยาแบบใหม่ Polymer based particles (Nano/Microparticles)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการรักษาโรคในระบบทางเดินอาหาร
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 524-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช : Medical cannabis
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
14:00 - 15:00
หารือกับผู้รับจ้างงานก่อสร้าง
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวปนิดา มุขมณี
14:30 - 17:30
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 2. pH meter, สภาวะกรด-ด่าง และสารละลาย บัฟเฟอร์
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 19:00
สารนิพนธ์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562
08:00 - 11:00
1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม : 2. การดูแลสุขภาพด้วยอาหาร (ต่อ)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 11:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 2. pH meter, สภาวะกรด-ด่าง และสารละลาย บัฟเฟอร์
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 14. Invasive fungal infections
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 18:00
นำเสนอสารนิพนธ์ แบบปากเปล่า 2562
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 13:00
สัมภาษณ์จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพัสดุ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
09:00 - 12:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the cardiovascular and lymphatic systems
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 324-เภสัชเคมี 2 : 1.1 ß-lactams ต่อ 1.2 ß-lactamase inhibitors, Aminoglycosides, Macrolides
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:30 - 12:30
พบนักศึกษาสารนิพนธ์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
10:00 - 12:00
1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ Biological and physiological consideration of drug kinetics
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 กลุ่ม ณัฐิดา
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การศึกษาจุลินทรีย์ในสภาพแวดล้อม และการแยกเชื้อให้บริสุทธิ์
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ : 2. การศึกษาแบบ Case-control study*
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 18:00
นำเสนอสารนิพนธ์ แบบปากเปล่า 2562
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 18:00
นำเสนอสารนิพนธ์ แบบปากเปล่า 2562
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 16:30
ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการงานวิ่ง
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวปนิดา มุขมณี
15:30 - 17:30
1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 2. ยาเม็ด (ต่อ)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562
08:00 - 09:00
1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น ความสำคัญของเทคโนโลยีเภสัชกรรม วิถีการให้ยา
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์: 1. Introduction 2. UV 3. Fluorescence
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 10:00
1503 411-ยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข: 3. การวิเคราะห์และประเมินข้อมูลสมุนไพร
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:30
วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
09:00 - 16:00
สอบสัมภาษณ์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
09:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 5. The Structures and Properties of Nucleic Acids
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the cardiovascular and lymphatic systems
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา :. หลักการจ่ายยา
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 14:00
1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ - นักศึกษาเช็คและรับเครื่องแก้ว
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ประชุม senior project
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 14:00
1503 211-ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ . ศึกษาสมุนไพรในสวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 : 7. Upper respiratory tract infections
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 14:00
1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ 1.3 Disease: etiology, pathogenesis, morphology, clinical manifestations, diagnosis
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:15 - 16:00
ประชุมคณะอนุกรรมการงานวิ่งการกุศล (หมอยาพาแล่น) ฝ่ายสถานที่
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวดารุณี นามห่อ
13:30 - 18:00
วิเคราะห์ข้อมูล คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
16:00 - 17:00
สารนิพนธ์ประจำปี 2563
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย
วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562
08:00 - 12:00
4. การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคระบบเลือดและมะเร็งวิทยาที่ซับซ้อน (ตอนที่ 2)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 16:00
1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 3.การควบคุมคุณภาพยาเตรียมรูปแบบของแข็ง
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
สอนเสริม เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
13:00 - 16:00
4. ระบบนำส่งนาโนโดยใช้ไขมัน Solid lipid nanoparticles, Nanostructured lipid carriers วิธีการเตรียม และการประเมินคุณลักษณะ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 15:00
5. การให้บริบาลทางเภสัชกรรมในกลุ่มประชากรจำเพาะ (หญิงตั้งครรภ์)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
15:00 - 18:00
6. ปฏิบัติการที่ 1 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโภชนาการและโรคระบบภูมิคุ้มกันที่ซับซ้อน
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562
09:00 - 12:00
5. การเพิ่มการดูดซึมสู่ผิวโดยระบบนำส่งเทคโนโลยี นาโน การประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัย
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
2. ความเข้าใจปัญหาอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 17:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ : การอ่านและประเมินบทความทางการแพทย์
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
6. บทบาทของสารลดแรงตึงผิวและระบบนำส่งทางผิว (Micelles, Microemulsions, Self-emulsifying drug delivery system) โครงสร้าง และการประยุกต์ใช้ทางเครื่องสำอาง
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
1. ความก้าวหน้างานเภสัชกรรมคลินิกในโรคติดเชื้อ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562
08:00 - 12:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 :16. Tropical infections • Leptospirosis • Scrub typhus • Melioidosis • Malaria • Enteric fever 17. Non Tuberculosis Mycobacterium
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล : 5. ยาออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทอัตโนมัติ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 12:00
1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 เภสัชตำรับ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1504 304-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 : หัวข้อที่ 5 Suspensions I
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 14:00
1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ - นักศึกษาเช็คและรับเครื่องแก้ว
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการ dis กลุ่มอ.ธีราพร อ.พีรวัฒน์
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 16:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ : Lab1-2: ปฏิบัติการ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1-2
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ : Lab1-2: ปฏิบัติการ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1-2
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ : Lab1-2: ปฏิบัติการ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1-2
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ : Lab1-2: ปฏิบัติการ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1-2
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ : Lab1-2: ปฏิบัติการ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1-2
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ : Lab1-2: ปฏิบัติการ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1-2
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ : Lab1-2: ปฏิบัติการ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1-2
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:30 - 16:30
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the cardiovascular and lymphatic systems
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:00 - 19:00
ปรึกษาเรื่องเภสัชสัญจร (ฉัตราภรณ์ พระไชยบุญ)โดย ผศ.ดร.นิภาพร
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562
08:00 - 11:00
1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน : 5. สมุนไพรที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 2
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 11:30
1505 302-เภสัชวิทยา 2 :5. Antimigraine Drugs 6. Opioids & Narcotic Analgesic
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 10:00
1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 : ปฏิบัติการที่ 3 การสืบค้นข้อมูลจากเภสัชตำรับ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 : 8. Lower respiratory tract infections 8.1 Acute and
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 10:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ - การสืบค้นข้อมูล คัดเลือกและวิเคราะห์บทความวิชาการ - จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
OSPE # 2 โดย Rx 22 โครงการ P.A.S.S.
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:30 - 13:00
ประชุมกลุ่มเภสัชกรรมปฏิบัติ ครั้งที่ 12
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
13:00 - 16:00
จัดห้องสอบ
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 : ปฏิบัติการที่ 3 การสืบค้นข้อมูลจากเภสัชตำรับ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1505 303-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 :2. Antiasthmatic Drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
14:00 - 16:00
สอบสัมภาษณ์ด้านวิชาการ สำหรับนักศึกษาที่จะไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ (College of Pharmacy, University of Utah ประเทศสหรัฐอเมริกา และMonash University ประเทศมาเลเซีย
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวดารุณี นามห่อ
14:00 - 16:00
สอบสัมภาษณ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ/บุคลิกภาพและความเหมาะสม สำหรับนักศึกษาที่จะไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวดารุณี นามห่อ
16:30 - 18:00
ประชุมนักศึกษาสตาฟสวัสดิการ หมอยาพาแล่น
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง
16:30 - 19:00
สอบคัดเลือกทุนสำหรับฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมคลินิก ณ Auburn University Harrison School of Pharmacy (HSOP), Auburn University ประเทศสหรัฐอเมริกา
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562
08:00 - 11:00
1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ แหล่งที่มาของน้ำมันหอมระเหยจากผล เมล็ด เปลือก แก่น
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม :4. ทักษะการสื่อสาร -หลักการสื่อสาร 5. การประยุกต์ใช้ทักษะการสื่อสาร
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 12:00
1507 300-การบริหารเภสัชกิจ 3. Organisation Behaviours
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 6. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษสำหรับโรคตา หู คอ จมูก และผู้ป่วยโรคผิวหนังทั่วไปที่พบบ่อย
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ประชุมฝ่ายพยาบาลงานวิ่ง
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 6. The Structures and Properties of Lipids
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1503 323-เภสัชเคมี 1 : 2. Structural features and pharmacological activity
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ 6. แนวคิดเรื่องวิชาชีพ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรวิชาชีพ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับผู้ให้บริการทางการแพทย์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
Gram positive & Gram negative cocci
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
1506 523-การตรวจติดตามระดับยา : 5. Therapeutic drug monitoring of Theophylline
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1504 612-เภสัชภัณฑ์และระบบการนำส่งยาแบบใหม่ Transdermal drug delivery system
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 529-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา 4. The Anticancer drug development process (ตอนที่ 1)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 13:00
1506 524-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช : Pharmaceutical care in Schizophrenia and treatment-resistant schizophrenia
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 14:30
พบนักศึกษา
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
13:00 - 17:30
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : การฝึกพูดในที่สาธารณะ (Public speaking)*
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1506 523-การตรวจติดตามระดับยา : 6. Therapeutic drug monitoring of immunosuppressants and chemotherapy
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1504 612-เภสัชภัณฑ์และระบบการนำส่งยาแบบใหม่ Transdermal drug delivery system
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 6. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษสำหรับโรคตา หู คอ จมูก และผู้ป่วยโรคผิวหนังทั่วไปที่พบบ่อย
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 529-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา 5. The Anticancer drug development process (ตอนที่ 2)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 9/2562
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
14:30 - 17:30
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 3. Structure and chemical properties of proteins
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:00 - 18:30
ฝ่ายเทคนิคงานวิ่ง (อ.ฑิภาดา)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวปนิดา มุขมณี
18:00 - 19:00
นัดนศ.โครงชีวเภสัชศาสตร์สัญจร กลุ่ม 3A
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562
08:00 - 12:00
ประชุมกรรมการงานวิ่ง
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม : 3. การดูแลสุขภาพด้วยเวชกรรมไทย และผดุงครรภ์ไทย
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 11:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 3. Structure and chemical properties of proteins
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 5. Capsules & Miscellaneous solid dosage forms
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ประชุมอนุกรรมการโครงการจัดการแข่งขันการเดิน-วิ่งการกุศล "หมอยา พาแล่น"
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
4. Sterilization and disinfection Antiseptic & preservative
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 12:00
1503 324-เภสัชเคมี 2 : 1.3 Lincosamides, Tetracyclines, Quinolones
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 12:00
1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ : 4. Drug transports: active transport, passive
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
11:30 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2562
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวดารุณี นามห่อ
12:00 - 16:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษสำหรับโรคตา หู คอ จมูก และผู้ป่วยโรคผิวหนังทั่วไปที่พบบ่อย
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
นำเสนอ Concept การทำสื่อโครงการชีวเภสัชศาสตร์สัญจร กลุ่ม 2 B
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Pharmacoepidemiology
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
13:00 - 16:00
1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ : 3. การศึกษาแบบ Cohort study*
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 11/2562
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
14:00 - 16:00
ประชุมฝ่ายช่างภาพ งานวิ่ง
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
ผศ.ทวนธน บุญลือ
16:00 - 18:00
ประชุมย่อยโครงการชีวเภสัชศาสตร์สัญจร
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
16:30 - 19:00
ประชุมย่อยโครงการชีวเภสัชศาสตร์สัญจร
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562
08:00 - 09:00
1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น รูปแบบยาเตรียมประเภทต่างๆ (ลักษณะทั่วไป ข้อดีข้อเสีย องค์ประกอบทั่วไป ภาชนะบรรจุและการเก็บรักษา) ยาที่ให้ทางผิวหนัง ยาเม็ด ยาฉีด ยารูปแบบพิเศษ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์: 4. Atomic Spectroscopy
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 10:00
1503 411-ยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข: 3. การวิเคราะห์และประเมินข้อมูลสมุนไพร
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
09:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 7. The Structures and Properties of Carbohydrates
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 ปฏิบัติการที่ 1 การหาคุณสมบัติของอนุภาคของแข็งและการคำนวณที่เกี่ยวข้อง (สาธิต:การไหล, Bulk and Tapped density, การหาขนาดอนุภาคด้วย sieve analysis) ปฏิบัติการนี้จะให้นศ.เตรียมแกรนูลแค่อบแห้ง เก็บใส่ถุง สำหรับทำต่อวันเสาร์
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม : 4. IV admixture
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:30 - 12:00
ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 6/2562
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
10:00 - 12:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the cardiovascular and lymphatic systems
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา :2. การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับยาเทคนิคพิเศษ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 12:00
ประชุมหารือด้านงานวิจัยร่วมกับบริษัทสถาบันวิจัยศาสตร์ด้านความงามและสุขภาพ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
13:00 - 16:00
1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ - นักศึกษาเช็คและรับเครื่องแก้ว
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ . สัณฐานวิทยาของพืช (2) (ดอก ผลและเมล็ด)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ 2. Cell and tissue function (7 hrs) 2.1 Structure & functional of cellular components: nucleus, cytoplasmic organelles, cell membrane
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:30 - 16:30
ประชุมฝ่ายต้อนรับและพิธีการ งานวิ่งหมอยา พาแล่น
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
16:00 - 17:30
ประชุมนักศึกษาฝ่ายสื่อสารเส้นทาง
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวดารุณี นามห่อ
16:30 - 19:00
กลุ่มสัมมนาเภสัชวิทยา2ครั้งที่ 3
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562
08:00 - 10:00
7. การให้บริบาลทางเภสัชกรรมในกลุ่มประชากรจำเพาะ (เด็ก)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 18:00
1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 ปฏิบัติการที่ 2 วิธีการใช้เครื่องตอกยาเม็ด และ การเตรียมยาเม็ดด้วยวิธี wet granulation ผศดร.อรนุช ปฏิบัติการที่ 3 การตอกยาเม็ดและการควบคุมคุณภาพยาเม็ดเบื้องต้น(ความกร่อน, disintegration time, ความหนา, ความแข็งและ weight variation
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
8. การให้บริบาลทางเภสัชกรรมในกลุ่มประชากรจำเพาะ (ผู้สูงอายุ)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
7. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อความงามและการชะลอวัยได้ โดยการใช้สารต้านอนุมูลอิสระ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
9. ปฏิบัติการที่ 2 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคระบบเลือดและมะเร็งวิทยา (ครั้งที่ 1)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
16:00 - 19:00
10. ปฏิบัติการที่ 3 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคระบบเลือดและมะเร็งวิทยา (ครั้งที่ 2)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ