กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2019 2020 2021>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ ผู้ประกาศ
วันพุธที่ 1 เมษายน 2563
09:00 - 16:00
Funda
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
11:45 - 13:00
ประชุมทบทวนและทำความเข้าใจเกณฑ์ EdPEx และการนำไปใช้ในหมวดที่ 5
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสดใส ตะรินันท์
13:00 - 23:00
ติว PLE-PC1 ชั้นปีที่ 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563
09:00 - 16:00
Funda
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
08:00 - 23:55
ติว PLE-PC1 ชั้นปีที่ 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563
09:00 - 16:00
Funda
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 14:00
พัสดุกับคู่สัญญาจัดทำเอกสารงานจ้างปรับปรุงเฉลวสโมสร
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวปนิดา มุขมณี
13:00 - 23:55
ติว PLE-PC1 ชั้นปีที่ 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563
08:00 - 23:55
ติว PLE-PC1 ชั้นปีที่ 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563
09:00 - 11:00
1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ Introduction to human body
ห้องสอนออนไลน์ 206
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ แนะนำวิชาเภสัชพฤกษศาสตร์
ห้องสอนออนไลน์ 205
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สัณฐานวิทยาของพืช
ห้องสอนออนไลน์ 205
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 16:00
การสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์ นักศึกษาต่างสถาบัน
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
13:00 - 14:00
1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น แนะนำรายวิชา ทดสอบระบบการเรียนการสอนออนไลน์
ห้องสอนออนไลน์ 205
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:00
1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น ความสำคัญของเทคโนโลยีเภสัชกรรม วิถีการให้ยา
ห้องสอนออนไลน์ 205
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 8 เมษายน 2563
09:00 - 12:00
ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 10:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Introduction to Microbiology & Taxonomy and Evolution
ห้องสอนออนไลน์ 207-1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 310-เภสัชเวท Introduction to Pharmacognosy
ห้องสอนออนไลน์ 206
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา IPathogenicity
ห้องสอนออนไลน์ 207-1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Bacterial growth & Cultivation
ห้องสอนออนไลน์ 207-1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
สอนออนไลน์ (ผศ.ทวนธน บุญลือ)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวิตรี สอนพงษ์
วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563
09:00 - 12:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สัณฐานวิทยาของพืช
ห้องสอนออนไลน์ 205
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 16:00
สอนออนไลน์ สำหรับ APN
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ทวนธน บุญลือ
13:00 - 14:00
1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น รูปแบบยาเตรียมประเภทต่างๆ
ห้องสอนออนไลน์ 205
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 4/2563
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวปนิดา มุขมณี
14:00 - 15:00
1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น รูปแบบยาเตรียมประเภทต่างๆ
ห้องสอนออนไลน์ 205
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563
09:00 - 10:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Bacterial growth & Cultivation
ห้องสอนออนไลน์ 207-1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
1503 310-เภสัชเวท Ethnobotany
ห้องสอนออนไลน์ 206
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
สอนออนไลน์ (ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา)
ห้องสอนออนไลน์ 206
นางสาวิตรี สอนพงษ์
10:00 - 12:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Sterilization and disinfection Antiseptic & preservative
ห้องสอนออนไลน์ 207-1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563
08:30 - 16:30
สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 16:30
สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Structure & physiology of bacteria
ห้องสอนออนไลน์ 207-1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 310-เภสัชเวท Amino Acid Derived Products
ห้องสอนออนไลน์ 206
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563
09:00 - 11:00
1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ ICell and tissue function
ห้องสอนออนไลน์ 206
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สัณฐานวิทยาของพืช
ห้องสอนออนไลน์ 205
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ หลักการทางอนุกรมวิธาน
ห้องสอนออนไลน์ 205
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 15:00
นัดดูแคตตาล็อกสีผ้าม่านอาคารนวัตกรรมฯ
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวปนิดา มุขมณี
วันพุธที่ 15 เมษายน 2563
08:30 - 12:30
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Mechanisms of antibiotic resistance
ห้องสอนออนไลน์ 207-1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563
09:00 - 10:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ หลักการทางอนุกรมวิธาน
ห้องสอนออนไลน์ 205
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ พืชสมุนไพรกลุ่มเห็ดรา และสาหร่าย
ห้องสอนออนไลน์ 205
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มเฟิร์นและคล้ายเฟิร์น
ห้องสอนออนไลน์ 205
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น เทคนิคพื้นฐานในการเตรียมยา
ห้องสอนออนไลน์ 205
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
15:00 - 16:00
1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น เทคนิคพื้นฐานในการเตรียมยา
ห้องสอนออนไลน์ 205
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563
08:30 - 12:30
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Gram positive bacilli
ห้องสอนออนไลน์ 207-1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1503 310-เภสัชเวท Extraction and Isolation of Natural Products
ห้องสอนออนไลน์ 206
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:30
ประชุม กก.ฝ่ายวิชาการ 3/63
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563
08:30 - 12:30
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Gram positive bacilli
ห้องสอนออนไลน์ 207-1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 310-เภสัชเวท Basic Biosynthesis Pathway of Secondary Metabolites
ห้องสอนออนไลน์ 206
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:00
ประชุมอนุกรรมการประเมินผลการสอนฯ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563
09:00 - 11:00
1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ Cellular physiology
ห้องสอนออนไลน์ 206
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชเมล็ดเปลือย
ห้องสอนออนไลน์ 205
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า (Shaking Water Bath)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวพัทธนันท์ คำผา
วันพุธที่ 22 เมษายน 2563
09:00 - 12:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Anaerobic bacteria
ห้องสอนออนไลน์ 207-1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 310-เภสัชเวท Alkaloids
ห้องสอนออนไลน์ 206
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องวัดความแข็งของเม็ดยาแบบพกพา
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวพัทธนันท์ คำผา
13:30 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการงบฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563
09:00 - 12:00
ปัจฉิมนิเทศ (ออนไลน์)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวปฐมพร ยังมงคล
09:00 - 11:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สอบกลางภาคครั้งที่ 1 หัวข้อที่ 1 ถึง 7
ห้องสอนออนไลน์ 205
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น สอบกลางภาค
ห้องสอนออนไลน์ 205
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงเฉลวสโมสรคณะเภสัชศาสตร์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวพัทธนันท์ คำผา
13:30 - 16:30
ประชุมบุคลากร
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวพัทธนันท์ คำผา
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563
09:00 - 12:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Mycoplasma and Mycobacterium
ห้องสอนออนไลน์ 207-1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 310-เภสัชเวท Alkaloids
ห้องสอนออนไลน์ 206
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 16:00
ซ้อมการนำเสนอการสอบวิทยานิพนธ์ นางสาววรรณิภา พรเวธน์จินดา
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:30
ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ครั้งที่ 4/2563 (แบบออนไลน์)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563
08:00 - 13:00
สอบ PLE-PC1 (MCQ)
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563
09:00 - 12:00
สอนโครงการเตรียมความพร้อมทักษะการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
ห้องสอนออนไลน์ 205
ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
09:00 - 12:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา สอบกลางภาค
ห้องสอนออนไลน์ 207-1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 310-เภสัชเวท สอบกลางภาค
ห้องสอนออนไลน์ 206
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
สอบวิทยานิพนธ์ วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางฯ (นางสาววรรณิภา พรเวธน์จินดา)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563
09:00 - 12:00
สอนโครงการเตรียมความพร้อมทักษะการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
ห้องสอนออนไลน์ 205
ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
09:00 - 11:00
1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ Body tissues: epithelial, connective, muscle & nervous tissues
ห้องสอนออนไลน์ 206
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 13:00
ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 4/63 ประจำเดือน เม.ย. 63
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
13:00 - 16:00
สอนโครงการเตรียมความพร้อมทักษะการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
ห้องสอนออนไลน์ 207-1
ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
13:00 - 16:00
1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ สอบกลางภาค
ห้องสอนออนไลน์ 206
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น ศัพท์ทางการแพทย์เบื้องต้น
ห้องสอนออนไลน์ 205
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 29 เมษายน 2563
09:00 - 16:00
สอนโครงการเตรียมความพร้อมทักษะการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
ห้องสอนออนไลน์ 205
ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
09:00 - 12:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Fung
ห้องสอนออนไลน์ 207-1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 310-เภสัชเวท Shikimate Derived Products
ห้องสอนออนไลน์ 206
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563
09:00 - 16:00
สอนโครงการเตรียมความพร้อมทักษะการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
ห้องสอนออนไลน์ 206
ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
09:00 - 12:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
ห้องสอนออนไลน์ 205
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น ใบสั่งยาและภาษาลาตินที่ใช้
ห้องสอนออนไลน์ 205
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2563
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
14:00 - 16:00
1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น การคำนวณพื้นฐานทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม
ห้องสอนออนไลน์ 205
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ