กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2016 2017 2018>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ ผู้ประกาศ
วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560
08:00 - 16:00
วิชาการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม หัวข้อของอ. ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม D)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม C)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม B)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม A)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
การเรียนการสอนแบบสาธิตรายวิชาการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม (ภก.บัญชา ยิ่งงาม)
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
ผศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม
09:00 - 12:00
13. ความสัมพันธ์เชิงอำนาจ และการเสริมสร้างอำนาจตนเอง สุนทรียสนทนา การฟังอย่างลึกซึ้ง กับการประยุกต์ใช้ในงานบริการสุขภาพ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
สอบปลายภาค
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
14. ทฤษฎีบุคลิกภาพและการวิเคราะห์บุคลิกภาพและการประยุกต์ใช้ในงานบริการสุขภาพ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
นำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560
06:00 - 12:00
ทำบุญตักบาตรและแสดงความยินดีกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม D)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม C)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม B)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม A)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 16:00
15. หลักศาสนากับจิตวิทยาในการพัฒนาตนเอง นพลักษณ์ ศาสตร์แห่งการรู้จักตนเองและผู้อื่น 16. หลักพุทธศาสนากับการระงับความขัด
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
สอบปลายภาค
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560
08:00 - 16:00
สอบสัมภาษณ์ คัดเลือกเข้าศึกษา โครงการพิเศษฯ ปีการศึกษา 2560
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาววิไลภรณ์ มหาวรรณ
08:00 - 16:00
สอบสัมภาษณ์ คัดเลือกเข้าศึกษา โครงการพิเศษฯ ปีการศึกษา 2560
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางสาววิไลภรณ์ มหาวรรณ
08:00 - 16:00
สอบสัมภาษณ์ คัดเลือกเข้าศึกษา โครงการพิเศษฯ ปีการศึกษา 2560
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาววิไลภรณ์ มหาวรรณ
08:00 - 16:00
สอบสัมภาษณ์ คัดเลือกเข้าศึกษา โครงการพิเศษฯ ปีการศึกษา 2560
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาววิไลภรณ์ มหาวรรณ
08:00 - 16:00
สอบสัมภาษณ์ คัดเลือกเข้าศึกษา โครงการพิเศษฯ ปีการศึกษา 2560
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาววิไลภรณ์ มหาวรรณ
08:00 - 12:00
ยารักษามะเร็ง ยาต้านจุลชีพ
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 12:00
ห้องสอบ MCQ4
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 12:00
ห้องสอบ MCQ4
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
17. Virus
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
Lab15-16:ปฏิบัติการ: Drug specification ครั้งที่ 3-4
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 15:00
11. Mevalonate Derived Products
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม B)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม A)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม D)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม C)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 17:00
Lab15-16:ปฏิบัติการ: Drug specification ครั้งที่ 3-4
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
นำเสนอและอภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา (เป็นภาษาอังกฤษ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:30
ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าร่วมประชุมกลั่นกรองฯ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
16:00 - 19:00
เรียนรายวิชา ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560
08:00 - 11:00
ภาวะการมีบุตรยากและวิธีพิเศษสำหรับการแก้ปัญหา
CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
ปฏิบัติการสาธิต ครั้งที่ 2
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม D)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม C)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ห้องรายงานตัวซ้อมทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม A)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 13:00
ห้องเก็บตัวหลังซ้อมทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
25. Estrogen, Progestin & Oral Contraceptives
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
สถาบันการศึกษากับการพัฒนาบทบาทของเภสัชกร
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
จัดสอบกลางภาค ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2/2559
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาววิไลภรณ์ มหาวรรณ
13:00 - 16:00
8. Hypoglycemic Drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
MODULE 7 REPRODUCTIVE AND DEVELOPMENT
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 19:00
เรียนรายวิชา ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
16:00 - 17:30
ประชุมกลุ่มย่อย ( อ.ธีราพร)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวภัณฑิรา กัลยา
วันพุธที่ 5 เมษายน 2560
08:00 - 11:00
วิธีใช้น้ำมันหอมระเหยในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
7. Adrenocorticoids
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม D)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม C)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม B)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม A)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
ปฏิบัติการที่ 11 HPLC 1
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
นำเสนอและอภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา (เป็นภาษาอังกฤษ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
การสาธิตการใช้งานเครื่องวัดความหนึด จากบริษัท LMS
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
12:00 - 15:00
เครื่องสำอางสำหรับช่องปากและฟัน
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 11 HPLC 1
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
MODULE 7 REPRODUCTIVE AND DEVELOPMENT
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:00
ประชุมผู้บังคับบัญชาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
14:00 - 16:00
พบ นศ project อ.ธนวดี
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม D)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 12:30
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม C)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม B)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม A)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560
08:00 - 09:00
ประชุมหัวหน้ากลุ่มวิชาเพื่อพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
08:00 - 10:00
สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 12:30
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม C)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม B)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม A)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 16:00
นำเสนอกรณีศึกษาเเละ journal club รายวิชา fundamental clerkship ปี 5
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
ผศ.ธีระพงษ์ มนต์มธุรพจน์
09:00 - 10:00
สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 1
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
09:00 - 12:00
16. Cell cycle, cell division and
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:00
ประชุมจัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
10:00 - 11:00
การบริหารเวชภัณฑ์
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
confernce วิชา อ.ไพจิตร
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
13:00 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม D)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 16:00
12. เภสัชภัณฑ์ที่ใช้กับตา หู คอ และจมูก
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 15:00
CBC กลุ่ม 4A อ.ธนวดี
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
14:00 - 17:00
อภิปรายกลุ่มย่อย รายวิชา ชีวเคมีและอณูชีววิทยา อ.จุฑามาศ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 16:30
ประชุมกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
15:00 - 16:30
CBC กลุ่ม 4B อ.ธนวดี
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
16:00 - 18:00
Conference วิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา2 กลุ่ม 2A
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
17:00 - 19:00
นักศึกษานัดพบอาจารย์พรทิพย์ ไววุฒิ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาววิไลภรณ์ มหาวรรณ
17:00 - 20:00
confernce วิชา อ.ไพจิตร
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
17:00 - 18:00
กิจกรรมเตรียมความพร้อม OSPE
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
17:00 - 20:00
confernce วิชา อ.นุตติยา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560
08:00 - 16:00
กิจกรรมเตรียมความพร้อม OSPE
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม D)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม C)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม B)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม A)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
สอบปลายภาค
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 11:00
เตรียมผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำมันหอมระเหยเป็นส่วนประกอบ
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
เตรียมผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำมันหอมระเหยเป็นส่วนประกอบ
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
นำเสนอรายงาน ประเด็นจิตวิทยาสำหรับผู้ให้บริการทางสุขภาพ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
เตรียมผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำมันหอมระเหยเป็นส่วนประกอบ
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม D)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม C)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม B)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม A)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม D)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม C)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม B)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม A)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
จัดสอบกลางภาค ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2/2559
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาววิไลภรณ์ มหาวรรณ
09:00 - 11:00
12. Trends in Pharmacognosy
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
17. Virus (ต่อ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
Quality Control of Herbal Medicines
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
Anatomy & Physiology II
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
13:00 - 14:00
ปฏิบัติการที่ 8
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 15:00
CBC พบกลุ่ม 4A (อ.ธนวดี)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
15:00 - 17:00
Conference วิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา2 กลุ่ม 2A-2B
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560
13:00 - 17:00
Anatomy & Physiology II
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
08:00 - 11:00
การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ
CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
วิธีการเตรียมเครื่องสำอางจากสมุนไพร
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม D)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม C)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม B)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม A)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 11:00
26. Drugs Used in Postmenopausal Women
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
บทบาทเภสัชกรในโรงงานอุตสาหกรรม
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
27. Drugs Induce Ovulation & Drugs Affecting
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
9. Sex Hormones
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
7.1.4 Alterations in male & female reproductive system
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 12 เมษายน 2560
13:00 - 17:00
Anatomy & Physiology II
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
08:00 - 11:00
ประเภทของธุรกิจสปา และการบริหารจัดการ หลักการฟื้นฟูสุขภาพ และความงามด้วยสปา
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม D)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม C)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม B)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม A)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 15:00
7.1.4 Alterations in male & female reproductive system
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2560
13:00 - 17:00
Anatomy & Physiology II
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม D)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 12:30
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม C)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม B)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม A)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2560
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม D)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 12:30
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม C)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม B)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม A)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2560
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม D)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม C)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม B)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม A)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2560
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม D)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม C)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม B)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม A)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม D)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม C)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม B)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม A)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560
08:00 - 11:00
การดูแลสุขภาพในวัยทอง
CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
วิธีการเตรียมสมุนไพรในตำรับยาขี้ผึ้ง ยาหม่อง
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
21. Obesity
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม D)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม C)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม B)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม A)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
22. Nutrition
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
บทบาทเภสัชกรในงานการตลาดยาและบริษัทยา
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
23. Parenteral nutrition
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 17:00
CBC พบกลุ่ม 4B (อ.ธนวดี)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
16:00 - 18:00
confernce วิชา อ.ไพจิตร
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
17:00 - 19:00
อภิปรายกลุ่มรายวิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา อ.จุฑามาศ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
21:00 - 23:00
อภิปรายกลุ่มรายวิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา อ.พรทิพย์
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 19 เมษายน 2560
08:00 - 11:00
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามที่มีน้ำมันหอมระเหยเป็นส่วนประกอบที่มีจำหน่ายในท้องตลาด
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม D)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม C)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 12:30
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม B)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม A)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
ปฏิบัติการที่ 12 HPLC 2
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
8. Cardiac glycosides
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
ผลิตภัณฑ์กำจัดขนและโบท๊อกซ์
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
สอบกลางภาค ครั้งที่ 2
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 17:00
13. การประเมินทางด้านเภสัชเศรษฐศาสตร์
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 12 HPLC 2
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
12. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (นำเสนอครั้งที่ 1)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
14. Anatomy of the reproductive system
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
19:00 - 20:00
นักศึกษาจองห้องพบอาจารย์ ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาววิไลภรณ์ มหาวรรณ
วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560
08:00 - 11:00
การสอนแบบสาธิตครั้งที่ 1 การดูแลสุขภาพด้วยอาหาร
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม D)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 12:30
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม C)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 12:30
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม B)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวน MCQ กลุ่มย่อย (กลุ่ม A)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติครั้งที่ 3/60
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
ผศ.ทวนธน บุญลือ
09:00 - 13:00
โครงการบูรณาการความรู้ทางด้านบริบาลเภสัชกรรมสู่ครอบครัวและชุมชน
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
อาจารย์รจเรศ เนตรทอง
09:00 - 13:00
ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2560
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
10:00 - 12:00
13. การประเมินทางด้านเภสัชเศรษฐศาสตร์
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
14.การตวง
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
จัดสอบปลายภาค ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาววิไลภรณ์ มหาวรรณ
13:00 - 17:00
13. Gas Chromatography
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
12. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (นำเสนอครั้งที่ 1)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
14. Anatomy of the reproductive system
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:30 - 20:30
อภิปรายกลุ่มรายวิชา สัมมนาทางเภสัชวิทยา อ.นุตติยา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560
08:30 - 18:00
ห้องเก็บตัวหลังสอบ OSPE
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ห้องรายงานตัวสอบ OSPE
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค 2 รายวิชารูปแบบยาเตรียม อ.วิภาวี
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
17. Cancer genetic and oncogenes
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560
08:30 - 12:00
จรรยาบรรณและการทำงานเกี่ยวกับสัตว์ทดลอง
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์
08:30 - 13:00
สอบความรู้ทางเภสัชศาสตร์เชิงบูรณาการ (MCQ11)
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 16:00
1. ความหมายและหลักการทางระบาดวิทยา ปัจจัยสามด้านระบาดวิทยา บุคคลสถานที่และเวลา 2. ตัวชี้วัดทางระบาดวิทยาและการประยุกต์ใช
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
1. หลักการ ประเภท และกระบวนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ความหมาย/ประเภท/กระบวนการ/จริยธรรมการวิจัย)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
1. หลักการ ประเภท และกระบวนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ความหมาย/ประเภท/กระบวนการ/จริยธรรมการวิจัย)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560
08:00 - 13:00
สอบความรู้ทางเภสัชศาสตร์เชิงบูรณาการ (MCQ12)
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
4. การศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive study)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
3. การสร้างงานวิจัยและการเขียนโครงร่างงานวิจัย(วิเคราะห์ปัญหา/กำหนดคำถาม/กำหนดวัตถุประสงค์)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
นัดพบนักศึกษาสารนิพนธ์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
13:00 - 16:00
5. การศึกษาแบบ Case-control study
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
4. การกำหนดตัวแปรต้น ตัวแปรตาม การตั้งและทดสอบสมมติฐาน
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560
08:00 - 12:00
ยาต้านจุลชีพ
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
Quality Control of Herbal Medicines
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
Lab21-22 ปฏิบัติการ : Drug Monographครั้งที่ 3 – 4
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
18. Parasite
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
วิพากษ์ข้อสอบ รายวิชาเภสัชเคมี 2 /รศ.ดร.พรรณรัตน์ จำนวน 3 ท่าน
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
Lab21-22 ปฏิบัติการ : Drug Monographครั้งที่ 3 – 4
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
13. ยาออกฤทธิ์เนิ่นแบบฉีด
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:00 - 18:00
พบนักศึกษาวิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ กลุ่ม2B
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560
08:00 - 11:00
การดูแลสุขภาพและโรคเรื้อรังที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ
CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
ผักกับการป้องกันและรักษาโรค (1)
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
24. Vaccines, toxoids and other immunobiologics
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
สอบปลายภาค
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
28. Glucocorticoids & Mineralocorticoids
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
จริยธรรมและจรรยาบรรณของเภสัชกรในการประกอบวิชาชีพ วิชาชีพเภสัชกรรมกับสังคมไทยและ บทบาทของเภสัชกรไทยในอนาคต
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
25. Medication in pregnancy and lactation
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 18:30
แจกจ่ายหนังสือบริจาค
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
13:00 - 16:00
จัดสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2/2559
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาววิไลภรณ์ มหาวรรณ
13:00 - 16:00
10. Drugs Used in Postmenopausal Women
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 20:00
พบ นศ.Conference รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันพุธที่ 26 เมษายน 2560
09:00 - 12:00
ประชุมคณะทำงานโครงการ อ.จินตนา
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวดารุณี นามห่อ
09:00 - 12:00
Conference ครั้งที่ 2 ปฏิบัติการที่ 8-12 (ทั้งสองกลุ่ม)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 14:00
ประชุมคณะกรรมการวางแผการดำเนินงานคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที 4/2560
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
12:00 - 18:30
แจกจ่ายหนังสือบริจาค
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
12:00 - 15:00
การระคายเคือง การแพ้เครื่องสำอางและการรักษา
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:30 - 16:30
1503 321 เภสัชเคมีวิเคราะห์
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
13:00 - 16:00
group meeting
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
14:00 - 16:00
ประชุมหารือแผนบูรณาการฯ (ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต) ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
15:00 - 18:00
ซ้อมพิธีกล่าวคำสัตย์ปฎิญาณตนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
16:00 - 20:00
พบ นศ.Conference รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560
08:00 - 11:00
การดูแลสุขภาพด้วยพืชสมุนไพร
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 16:00
อบรมภาษาอังกฤษและข้อเสนอแนะหลักสูตร สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
09:00 - 15:00
นำเสนอรายงานการศึกษาวิจัย
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่อเนื่องและการจัดการด้านยา (MTM) โดยร้านยาคุณภาพ เขตสุขภาพ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
อาจารย์รจเรศ เนตรทอง
09:00 - 11:00
สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 1
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
09:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2560
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
11:00 - 12:00
15.การกรอง
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
14. การวิเคราะห์ปริมาณน้ำ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
13. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (นำเสนอครั้งที่ 2)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
15. Clinico-pathological conference III: GI and reproductive system
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 17:00
15. Method validation
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
งานฝึกปฏิบัติงานสาขาหลัก
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560
08:00 - 14:00
รับรองนายกสภาเภสัชกรรม
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
08:00 - 16:00
พิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนของนักศึกษาชั้นปีที่ 6
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
08:00 - 11:00
นำเสนอผลงาน และส่งรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
นำเสนอปฏิบัติการที่ 12 Hospital/community pharmacy visit
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
นำเสนอปฏิบัติการที่ 12 Hospital/community pharmacy visit
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
14. ยาที่ออกฤทธิ์ที่ระบบทางเดินหายใจ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:30
ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทำความสะอาด ครั้งที่ 1/2560
ห้องประชุมชั้น 1
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
13:00 - 16:00
13. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (นำเสนอครั้งที่ 2)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
15. Clinico-pathological conference III: GI and reproductive system
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 17:30
พบ นศ project อ.ธนวดี
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560
09:00 - 12:00
6. การศึกษาแบบ Cohort study
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
5. การออกแบบการทดลอง (Experimental design)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
7. การศึกษาแบบ Intervention study
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
6. สถิติพื้นฐานเพื่องานวิจัย 6.1 Descriptive analysis : Mean, Mode, Median, SD, SE, range, การแจกแจงความถี่ (การคิดอันตร
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560
09:00 - 12:00
8. อคติและตัวแปรกวน
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 16:00
7. สถิติขั้นสูงเพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
12:00 - 16:00
9. การวิเคราะห์อภิมาน (Meta analysis)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา