กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2018 2019 2020>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ ผู้ประกาศ
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562
08:30 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 16:00
สอบปลายภาค 2/2561 ชั้นปีที่ 4
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล 18. วิตามินและเกลือแร่ สารน้ำและสารอาหารทางหลอดเลือด 19. สมุนไพร
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 Conference ครั้งที่ 2 ปฏิบัติการที่ 5-8
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 16:00
วิชาเทคนิคทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ (ป.โท)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562
08:00 - 11:00
1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน สมุนไพรเพื่อการค้า
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Parasite (ต่อ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 12:30
เทคนิคทางจุลชีววิทยา: การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ การเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 Conference ครั้งที่ 2 (ปฏิบัติการ 8-10) (นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 16:30
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ (คุณกิ่งแก้ว มาพงษ์ และ คุณนิธิศ ธานี)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
11:30 - 13:30
รับรองกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
12:00 - 16:00
สอบปลายภาค 2/2561 ชั้นปีที่ 4
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 14:00
conference กลุ่มของ น.ส. นิลุบล ดอนโคตจันทร์
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ประชุมวางแผนการสอน กลุ่มย่อยเทคโนฯ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
13:00 - 16:00
นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม (Innovations in pharmaceutical biotechnology):
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
1505 303-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 Drugs Used in Postmenopausal Women
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมครูพยาบาลฯ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวิตรี สอนพงษ์
15:30 - 16:30
ประชุมเตรียมงาน สอบสัมภาษณ์รับบุคคลเข้าศึกษา 2562
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
16:30 - 18:00
นำเสนองานวิจัย อ. พรทิพย์
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 3 เมษายน 2562
08:00 - 11:00
tutor class วิชาชีวเคมี
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
08:00 - 11:00
1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ ไม้ป่ากลิ่นหอมของไทย-เทศ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นเครื่องหอม
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
teleconference เภสัชศาสตร์ศึกษา
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
สอบปลายภาค 2/2561 ชั้นปีที่ 4
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:30 - 10:30
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
09:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอาง ครั้งที่ 2/2562
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
10:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการการประกวดรูปสัญลักษณ์สำหรับการสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
13:00 - 16:00
สอบกลางภาค รายวิชาเทคนิค
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา ปรสิต
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Clinico-pathological conference III
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562
08:00 - 11:00
1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม การดูแลสุขภาพด้วยอายุรเวท (ต่อ)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Parasite ต่อ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
สอบชดเชยเภสัชเคมี
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวพัทธนันท์ คำผา
09:00 - 12:00
ประชุมวางแผนการสอน กลุ่มย่อยเทคโนฯ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
12:00 - 16:00
สอบปลายภาค 2/2561 ชั้นปีที่ 4
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา ปรสิต
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Clinico-pathological conference III
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:00
ประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรม PA
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
18:00 - 21:30
สอบชดเชยเภสัชเคมี 2
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562
08:00 - 09:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Parasite ต่อ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
สอบข้อเขียนนักวิทยาศาสตร์
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางนิธินันท์ สุยะลา
09:00 - 12:00
สอบปลายภาค 2/2561 ชั้นปีที่ 4
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 10:00
1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น (Introduction to Pharmaceutical Technology) การกรอง
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 16:00
วิชาเทคนิคทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ (ป.โท)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
10:00 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 3/2562
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวปนิดา มุขมณี
10:30 - 11:00
1503327 ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
12:30 - 16:00
สอบชดเชย เภสัชบำบัด 2
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา ปรสิต
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 20:00
สัมภาาณ์ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
16:30 - 17:30
นัดพบ นศ project
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562
08:30 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
Funda DIS
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562
08:30 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
Senior project
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
09:00 - 16:30
นัดสอนเสริมสำหรับนศ.พยาบาล
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
16:00 - 20:00
นัดพบนักศึกษาสารนิพนธ์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562
08:00 - 12:00
สารนิพนธ์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
08:30 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
senior project
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
09:00 - 12:00
Senior project
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
10:00 - 14:00
สารนิพนธ์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
13:00 - 17:00
สารนิพนธ์กลุ่ม อ ทวนธน
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
13:00 - 16:00
นำเสนอ drug monograph ฝึกงาน รพ.ม.อุบล
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
14:10 - 17:00
ซ้อมนำเสนอ อ.ประสิทธิชัย
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562
08:30 - 13:00
สอบสัมภาษณ์รับเข้าศึกษา 2562
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 13:00
สอบสัมภาษณ์รับเข้าศึกษา 2562
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 13:00
สอบสัมภาษณ์รับเข้าศึกษา 2562
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 13:00
สอบสัมภาษณ์รับเข้าศึกษา 2562
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 14:00
สอบสัมภาษณ์รับเข้าศึกษา 2562
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 13:00
สอบสัมภาษณ์รับเข้าศึกษา 2562
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
สอบชดเชยวิชานิติเภสัช/บริหารเภสัชกิจ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
อาจารย์ดุรงค์กร พลทม
09:00 - 16:00
สอบปลายภาค 2/2561 ชั้นปีที่ 1-3
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 14:00
ฟังนำเสนอนักศึกษา
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
09:30 - 12:30
นัดพบ นศ project
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
13:00 - 18:00
นำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2562
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 18:00
นำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2562
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 18:00
นำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2562
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
วิชาเทคนิคทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ (ป.โท)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
14:30 - 18:00
Senior project
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
17:00 - 19:00
พบนักศึกษาสารนิพนธ์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
17:05 - 18:30
กิจกรรมให้คำปรึกษากลุ่มสารนิพนธ์ นศ. ปี 4
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม
วันพุธที่ 10 เมษายน 2562
09:00 - 16:00
สอบปลายภาค 2/2561 ชั้นปีที่ 1-3
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
DIS ชดเชย
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
09:00 - 12:00
สอบชดเชยวิชาสมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 18:00
นำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2562
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 18:00
นำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2562
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 18:00
นำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2562
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
สอบปลายภาคภาค รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
12:00 - 16:00
สอบ Pre-MCQ ปี6
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
12:00 - 16:00
สอบ Pre-MCQ ปี6
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
13:00 - 16:00
การหาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดยาและการตอบสนอง การทดสอบความเป็นพิษ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
14:00 - 16:00
วิทยานิพนธ์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
16:00 - 17:00
วิพากษ์ข้อสอบหลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562
09:00 - 16:00
สอบปลายภาค 2/2561 ชั้นปีที่ 1-3
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 14:00
สอบสัมภาษณ์รับเข้าศึกษา 2562
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 14:00
สอบสัมภาษณ์รับเข้าศึกษา 2562
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 14:00
สอบสัมภาษณ์รับเข้าศึกษา 2562
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 14:00
สอบสัมภาษณ์รับเข้าศึกษา 2562
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 14:00
สอบสัมภาษณ์รับเข้าศึกษา 2562
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 14:00
สอบสัมภาษณ์รับเข้าศึกษา 2562
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 16:00
นำเสนอ fundamental clerkship ปี 5
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
ผศ.ทวนธน บุญลือ
08:30 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 16:00
นำเสนอ Journal club กลุ่มอาจารย์อุไรวรรณ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
13:00 - 16:30
นำเสนอกรณีศึกษา รพ พระศรีมหาโพธิ์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562
08:30 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 16:00
วิทยานิพนธ์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562
08:30 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562
08:30 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562
08:30 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 Conference ครั้งที่ 2
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2562
08:30 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 10:30
เทคนิคทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา การดูแลและใช้สัตว์ทดลอง
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
10:30 - 12:30
การทดสอบความเป็นพิษ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:30 - 16:30
เทคนิคทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา การดูแลและใช้สัตว์ทดลอง
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 17 เมษายน 2562
08:30 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 16:00
สอบปลายภาค 2/2561 ชั้นปีที่ 1-3
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
วิชาเทคนิคทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ (ป.โท)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 11:00
สอบปลายภาคภาค รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
การทดสอบความเป็นพิษ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:30 - 16:30
ประชุมผู้บริหารร่วมกับคณบดีคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
16:00 - 18:00
ซ้อมการนำเสนอวิทยานิพนธ์
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
16:30 - 18:00
วิทยานิพนธ์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562
09:00 - 16:00
สอบปลายภาค 2/2561 ชั้นปีที่ 1-3
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 12:00
สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป หน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางเย็นฤดี แม่นมั่น
08:30 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 14:30
ทดสอบระบบ vdo conference
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 14:00
บรรยายก่อนสอบแล็บ วิชาปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ โดย ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:30
สอบสัมภาษณ์งาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด หน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางเย็นฤดี แม่นมั่น
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
09:00 - 16:00
สอบปลายภาค 2/2561 ชั้นปีที่ 1-3
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 18:00
ห้องกักตัวหลังสอบ OSPE
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
10:00 - 11:00
ประชุมกรรมการฝ่ายวิชาการ วาระพิเศษ/2562
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
12:00 - 18:00
ห้องรายงานตัว OSPE
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:30 - 16:00
ประชุมงานแผน งานประกัน และสารสนเทศ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562
08:00 - 13:00
สอบความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 12:50
Techniques in Biopharmaceutical Sciences
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
08:30 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 16:00
วิชาเทคโนโลยีความงาม
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์หลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ (สาย SAP)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพศตวรรษที่ 21 ระดับบัณฑิตศึกษา (การเขียนบทความวิชาการ และการนำเสนอผลงานวิจัย)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562
08:00 - 13:00
สอบความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ MCQ ปี 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
การนำเสนอบทความวิชาการ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
สอบข้อเขียน หัวข้อ 4-9
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562
08:00 - 14:00
สอบวิทยานิพนธ์หลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ (นางสาวกัลยา แสงฉวี และ นางสาวพัชราภรณ์ บุญศิลป์)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
08:30 - 18:00
กิจกรรม PASS และกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติงานภาคสาขาหลัก สำหรับนักศึกษา ปี 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
สอบชดเชยวิชาสมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
09:00 - 16:00
สอบปลายภาค 2/2561 ชั้นปีที่ 1-3
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
สอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตร วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางฯ Teleconference (นายนำพล แปนเมือง)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
12:00 - 14:30
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอาง 3/2562
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
เก็บตัวหลังสอบปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
เก็บตัวก่อนสอบปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ ครั้งที่ 1/2562
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
15:30 - 16:30
ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์หลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ (สาย Lab)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562
08:30 - 18:00
กิจกรรม PASS และกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติงานภาคสาขาหลัก สำหรับนักศึกษา ปี 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 11:00
สอบชดเชยวิชาสมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
09:00 - 12:00
สอบปลายภาค รายวิชาเทคนิค
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:30 - 16:00
ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ (รับรองเกรด)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวพัทธนันท์ คำผา
13:30 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ (รับรองผลการเรียน 2/61)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานคณะเภสัชศาสตร๋ ครั้งที่ 3/2562
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
13:30 - 16:00
นำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
15:00 - 16:30
ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ เตรียมความพร้อมโครงการอบรมครู
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันพุธที่ 24 เมษายน 2562
08:00 - 13:00
เพิ่มภูมิ พลังใจ ก่อนการฝึกงาน
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
08:30 - 17:00
กิจกรรม PASS และกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติงานภาคสาขาหลัก สำหรับนักศึกษา ปี 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
09:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 3/2562
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:30 - 12:00
รับรองผลการศึกษา หลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ 2/2561
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
12:00 - 13:30
ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวด sticker line
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
13:00 - 15:00
ประชุมกลุ่มย่อย
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:30 - 15:00
นัดซักซ้อมและเตรียมการสำหรับพิธีกร
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
13:30 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ (รับรองผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
14:00 - 15:00
ฟังนักศึกษานำเสนอ (อ.จินตนา)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวพัทธนันท์ คำผา
14:00 - 17:00
ซ้อมพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562
08:30 - 18:00
กล่าวคำสัตย์และปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
08:30 - 17:00
กิจกรรม PASS และกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติงานภาคสาขาหลัก สำหรับนักศึกษา ปี 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
09:30 - 13:30
ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม (รับรองเกรด)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวพัทธนันท์ คำผา
10:00 - 13:30
ประชุมกลุ่มเภสัชเคมีฯ ครั้งที่ 3/62
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
10:00 - 14:00
รับรองผู้แทนสภาเภสัชกรรม
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
10:00 - 14:00
รับรองผู้แทนสภาเภสัชกรรม
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
10:30 - 14:00
รับรองผู้แทนสภาเภสัชกรรม
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
10:30 - 15:00
ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562 (รับรองเกรด)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
13:00 - 16:00
แจกเอกสารฝึกงานสำหรับนักศึกษาภาคสาขาหลัก
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562
08:00 - 17:00
โครงการการเพิ่มศักยภาพครูอนามัย/ครูพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
08:00 - 17:00
โครงการการเพิ่มศักยภาพครูอนามัย/ครูพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
08:00 - 17:00
โครงการครูพยาบาล
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
08:30 - 17:00
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปี 6
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
08:30 - 17:00
กิจกรรม PASS และกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติงานภาคสาขาหลัก สำหรับนักศึกษา ปี 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
09:00 - 12:30
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวาระพิเศษเพื่อรับรองผลการเรียน ภาคการศึกษา 2/2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
11:00 - 14:00
รับรองวิทยากรโครงการปัจฉิมนิเทศฯ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
13:30 - 15:00
ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2562
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562
08:00 - 14:00
สัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อรับทุนโครงการ Sakura Exchange Program is Sciene 2019
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562
08:00 - 18:00
โครงการพัฒนาแนวคิดฯ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
09:30 - 12:00
สอบสัมภาษณ์นักวิทยาศาสตร์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562
08:00 - 18:00
โครงการพัฒนาแนวคิดฯ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
09:30 - 12:00
ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
11:30 - 13:30
ประชุมคณะกรรมการ​พัฒนาระบบงานวิจัย
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
13:00 - 15:00
ประชุม CPE website กลุ่มย่อย
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 16:00
จัดเตรียมร่างตารางเรียนรายวิชาเภสัชวิทยา 1 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 และพิษวิทยาคลินิก
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
13:00 - 16:30
ปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงานภาคสาขาหลัก
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางวรรณา พุ่มพฤกษา