กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2021 2022 2023>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ อาคาร จัดเตรียมอาหารและอาหารว่าง ผู้ประกาศ
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565
09:00 - 10:00
13. ยาต้านพิษ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
10:00 - 12:00
14. ฮอร์โมน และยาต้านฮอร์โมน
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
13:00 - 15:00
14. ฮอร์โมน และยาต้านฮอร์โมน (ต่อ)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
15:00 - 17:00
15. ยาออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดินหายใจ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565
09:00 - 12:00
17. Nutrition
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 (B102) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
09:00 - 12:00
8. Shikimate Derived Products
PH205 ห้องสอนออนไลน์
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
09:00 - 12:00
8. Shikimate Derived Products
ห้องบรรยาย 2 (B207) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
09:00 - 12:00
18. Antiviral Drugs
ห้องออดิทอเรียม 2 (A203) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
10:00 - 12:00
ประชุมหลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก
ห้องประชุมสัมมนา 2 (B203) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ต้องการแม่บ้าน
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 17:00
4. Fluid, electrolytes, and acid-base balance
ห้องบรรยาย 1 (B206) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
13:00 - 17:00
Basic technique in molecular biology and biotechnology (protein)
ห้องบรรยาย 2 (B207) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
13:00 - 15:00
19. Cancer Chemotherapy
ห้องออดิทอเรียม 2 (A203) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565
08:00 - 12:00
20. Immunomodulating Drugs 21. Insulin & Oral Hypoglycemic Drugs
ห้องออดิทอเรียม 2 (A203) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
09:00 - 10:30
ตรวจรับพัสดุในงานจ้างโครงการปรับปรุงคลัสเตอร์วิจัย ชั้น 4
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวปนิดา มุขมณี
09:00 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการงานพัฒนานักศึกษา
ห้องประชุมรัตนสิน (PH202) ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
ต้องการแม่บ้าน
นางสาวปฐมพร ยังมงคล
09:00 - 11:00
สอบออนไลน์ summer เภสัชพฤกษศาสตร์
PH207 ห้องสอนออนไลน์
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
สอบออนไลน์ summer เภสัชพฤกษศาสตร์
PH205 ห้องสอนออนไลน์
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
สอบกลางภาคครั้งที่ 1
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 (B102) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์
10:00 - 13:00
ประชุมหลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564
ห้องประชุมสัมมนา 3 (B204) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
12:30 - 16:00
ต้อนรับอาจารย์และนักเรียนโครงการ วมว.
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
ต้องการแม่บ้าน
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
13:00 - 16:00
7. ปฏิบัติการสมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่1)
ห้องปฏิบัติการเภสัชเวท 1
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง
13:00 - 16:00
22. Hypothalamic and Pituitary Hormones 23. Thyroid and Antithyroid drugs 24. Androgen & Anabolic steroids
ห้องออดิทอเรียม 2 (A203) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
15:30 - 16:30
ประชุมฝ่ายต้อนรับและพิธีการ (ศคภท.2565)
ห้องประชุมรัตนสิน (PH202) ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาววิศัลย์ศยา สุวรรณะ
วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565
09:00 - 12:00
9. Acetate Derived Products
PH205 ห้องสอนออนไลน์
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
09:00 - 12:00
9. Acetate Derived Products
ห้องบรรยาย 2 (B207) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
13:00 - 17:00
5. Anatomy, physiology and pathophysiology of the gastrointestinal system
ห้องบรรยาย 1 (B206) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
13:00 - 17:00
5. Anatomy, physiology and pathophysiology of the gastrointestinal system
ห้องบรรยาย 1 (B206) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
13:00 - 17:00
5. Anatomy, physiology and pathophysiology of the gastrointestinal system
ห้องบรรยาย 1 (B206) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565
09:00 - 13:00
ประชุมกรรมการพัฒนารููปแบบการรับเข้าศึกษา ครั้งที่ 1/2565
ห้องประชุม 1 (B303) ตึก B ชั้น 3 (25 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ต้องการแม่บ้าน
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 11:00
9. สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 1)
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 (B102) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์
13:00 - 16:00
อ.ประสิทธิชัย
ห้องเกียรติและนาม (PH105)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวปฐมพร ยังมงคล
13:00 - 16:00
8. ปฏิบัติการสมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 2)
ห้องปฏิบัติการเภสัชเวท 1
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง
13:30 - 16:00
สอบสัมภาษณ์อาจารย์เภสัชวิทยา
ห้องประชุม 2 (B304) ตึก B ชั้น 3 (25 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางนิธินันท์ สุยะลา
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565
08:00 - 12:00
16. Virus
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3 (B104) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
09:00 - 12:00
สอน online
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4 (B105) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
09:00 - 12:00
ประชุมฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ศคภท.2565
ห้องประชุมรัตนสิน (PH202) ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
ต้องการแม่บ้าน
นางสาวิตรี สอนพงษ์
09:00 - 12:00
ประชุมวิจัย CRE (อาจารย์อุไรวรรณ)
ห้องเกียรติและนาม (PH105)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวปฐมพร ยังมงคล
09:00 - 16:30
อบรมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์คุณภาพการศึกษา EdPEx ครั้งที่ 4 (หมวด 5-6 และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวสดใส ตะรินันท์
09:00 - 12:00
สอนออนไลน์
PH207 ห้องสอนออนไลน์
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
09:00 - 12:00
18. Control of Metabolism
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 (B102) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
09:00 - 12:00
10. Mevalonate Derived Products
PH205 ห้องสอนออนไลน์
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
09:00 - 12:00
10. Mevalonate Derived Products
ห้องบรรยาย 2 (B207) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
12:05 - 17:00
ประชุมวิชาการ
PH207 ห้องสอนออนไลน์
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
13:00 - 16:00
Molecular biology in medicine and gene therapy
ห้องบรรยาย 2 (B207) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
16:00 - 17:00
Basic concepts in Pharmacogenetics
ห้องบรรยาย 2 (B207) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565
08:00 - 09:00
16. ยารักษามะเร็ง
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
09:00 - 12:00
17.1 ยาต้านจุลชีพ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
13:00 - 16:00
17.2 ยาต้านจุลชีพ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565
08:00 - 10:00
10. Mevalonate Derived Products
PH205 ห้องสอนออนไลน์
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
08:00 - 10:00
10. Mevalonate Derived Products
ห้องบรรยาย 2 (B207) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
08:00 - 10:00
16. Virus (ต่อ)
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3 (B104) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
09:00 - 11:00
19. Biochemical Aspect of Hormones
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 (B102) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
09:00 - 12:00
25. Estrogen, Progestin & Oral Contraceptives
ห้องออดิทอเรียม 2 (A203) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
09:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัย
ห้องประชุม 2 (B304) ตึก B ชั้น 3 (25 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ต้องการแม่บ้าน
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
10:00 - 12:00
11. Biological Screening of Natural Products
PH205 ห้องสอนออนไลน์
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
10:00 - 12:00
11. Biological Screening of Natural Products
ห้องบรรยาย 2 (B207) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
10:00 - 12:00
17. Parasite
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3 (B104) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
11:00 - 13:00
ประชุมกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2565
ต้องการแม่บ้าน
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
11:00 - 13:00
ประชุมกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2565
ห้องประชุม 1 (B303) ตึก B ชั้น 3 (25 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ต้องการแม่บ้าน
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
11:00 - 14:00
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศคภท.
ห้องประชุมรัตนสิน (PH202) ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
12:00 - 16:00
สอนภาคการศึกษา 3/2564
B103
-
รศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม
12:00 - 13:00
ประชุมการจัดทำวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์คณะ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
ต้องการแม่บ้าน
นางสาวสดใส ตะรินันท์
13:00 - 17:00
สอน summer
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 6 (B107) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
13:00 - 16:00
ต้อนรับผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
ต้องการแม่บ้าน
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
13:00 - 14:00
Basic concepts in Pharmacogenetics (ต่อ)
ห้องบรรยาย 2 (B207) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
13:00 - 16:00
26. Drugs Used in Postmenopausal Women 27. Drugs Induce Ovulation & Drugs Affecting Uterine Motility
ห้องออดิทอเรียม 2 (A203) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
14:00 - 17:00
Blood and Urine Chemistry
ห้องบรรยาย 2 (B207) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565
09:00 - 11:00
10. สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 2)
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 (B102) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์
09:00 - 11:00
10. สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 2)
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 (B102) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์
09:00 - 10:00
28. Drugs Used in Men’s Health Problems
ห้องออดิทอเรียม 2 (A203) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
09:30 - 12:00
ประชุมบุคลากรด้านงานปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
ต้องการแม่บ้าน
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
10:00 - 16:00
สอนภาคการศึกษา 3/2564
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2 (B103) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
รศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม
10:00 - 12:00
ประขุมกลุ่มย่อยอาจารย์กลุ่มสาขากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
ห้องประชุมสัมมนา 1 (B202) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
10:00 - 12:00
29. Glucocorticoids & Mineralocorticoids
ห้องออดิทอเรียม 2 (A203) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
12:00 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ BCG ครั้งที่ 6/2565
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
ต้องการแม่บ้าน
นางสาวดารุณี นามห่อ
13:00 - 16:00
9.ปฏิบัติการสมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 3)
ห้องปฏิบัติการเภสัชเวท 1
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง
13:30 - 15:00
ประชุมฝ่านประชาสัมพันธ์ฯ ศคภท 2565
ห้องประชุมรัตนสิน (PH202) ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวิตรี สอนพงษ์
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565
08:00 - 12:00
12. Quality Control of Herbal Medicines
PH205 ห้องสอนออนไลน์
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
08:00 - 12:00
12. Quality Control of Herbal Medicines
ห้องบรรยาย 2 (B207) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
08:00 - 12:00
17. Parasite (ต่อ)
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3 (B104) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
09:00 - 11:00
20. Porphyrins, Related Compounds and Blood
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 (B102) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
10:00 - 13:00
สอนออนไลน์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
11:00 - 16:00
ประชุม (อ.ประสิทธัย และ อ.ไพจิตร)
ห้องเกียรติและนาม (PH105)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวปฐมพร ยังมงคล
12:00 - 17:00
6. Anatomy, physiology and pathophysiology of the reproductive systems
ห้องบรรยาย 1 (B206) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
13:00 - 16:00
Metabolic disorders
ห้องบรรยาย 2 (B207) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
13:30 - 15:00
สอนออนไลน์ อบรมระยะสั้น HIV/TB
PH205 ห้องสอนออนไลน์
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
13:30 - 16:30
ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์
ห้องประชุมสัมมนา 1 (B202) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ต้องการแม่บ้าน
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:30 - 16:00
สอบสัมภาษณ์อาจารย์จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา
ห้องประชุม 2 (B304) ตึก B ชั้น 3 (25 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางนิธินันท์ สุยะลา
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565
09:00 - 16:30
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตร ภม. สาขาเภสัชกรรมคลินิก ปีการศึกษา 2564
ห้องประชุมรัตนสิน (PH202) ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวสดใส ตะรินันท์
09:00 - 10:00
การทดสอบย่อย ปลายภาค (หัวข้อ 17-29 = 23 ข้อ)
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 5 (B106) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
09:00 - 10:00
การทดสอบย่อย ปลายภาค (หัวข้อ 17-29 = 23 ข้อ)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
09:30 - 12:30
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและประเมินออนไลน์
ห้องประชุม 1 (B303) ตึก B ชั้น 3 (25 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
10:00 - 12:00
สอบชดเชย 1505201 เภสัชวิทยาทางการพยาบาล
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 16:00
ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ ครั้งที่ 3/65
ห้องประชุมไภสัชพิพัฒน์ (B404) ตึก B ชั้น 4 (57 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ต้องการแม่บ้าน
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
10:00 - 12:00
Cell cycle, cell division and Apoptosis
ห้องบรรยาย 2 (B207) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
13:00 - 16:00
10. ปฏิบัติการการจำแนกพืช
ห้องปฏิบัติการเภสัชเวท 1
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง
13:00 - 16:00
Cancer genetic and oncogenes
ห้องบรรยาย 2 (B207) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
14:00 - 15:00
ประเมินสถาบันต้นแบบด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
PH205 ห้องสอนออนไลน์
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565
09:00 - 12:00
18. Applied microbiology
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3 (B104) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
10:00 - 12:00
13. Trends in Pharmacognosy
PH205 ห้องสอนออนไลน์
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
10:00 - 12:00
13. Trends in Pharmacognosy
ห้องบรรยาย 2 (B207) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
12:00 - 17:00
6. Anatomy, physiology and pathophysiology of the reproductive systems
ห้องบรรยาย 1 (B206) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565
09:00 - 12:00
11-ศึกษาพรรณไม้
ห้องปฏิบัติการเภสัชเวท 1
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565
09:30 - 16:30
ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 5/65
ห้องประชุมไภสัชพิพัฒน์ (B404) ตึก B ชั้น 4 (57 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ต้องการแม่บ้าน
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
13:00 - 16:00
12.ศึกษาพรรณไม้
ห้องปฏิบัติการเภสัชเวท 1
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565
07:00 - 16:00
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรเชิงพาณิชย์
ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 (288 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ต้องการแม่บ้าน
นางสาวดารุณี นามห่อ
09:00 - 16:00
เตรียมการจัดประชุม
ห้องประชุมสัมมนา 3 (B204) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวดารุณี นามห่อ
09:00 - 12:00
10. สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 3)
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 (B102) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค (หัวข้อ 1-14 = 23 ชั่วโมงบรรยาย) วัน - เวลา และห้องสอบ ติดตามตารางสอบกลางภาค
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 5 (B106) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
09:00 - 12:00
สอบปลายภาค (หัวข้อ 17-29 = 23 ชั่วโมงบรรยาย)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
10:00 - 14:00
รับรองวิทยากร
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2 (B103) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวดารุณี นามห่อ
13:00 - 15:00
ประชุมอาจารย์สาขาเภสัชวิทยา
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
14:00 - 16:30
ทดสอบระบบประชุม
PH207 ห้องสอนออนไลน์
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565
07:00 - 16:00
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรเชิงพาณิชย์
ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 (288 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ต้องการแม่บ้าน
นางสาวดารุณี นามห่อ
07:00 - 17:00
มหาวิทยาลัยขอคามอนุเคราะห์
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
13:00 - 15:00
lสรุปเนื้อหาเภสัชจุลชีววิทยา
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 (B102) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565
07:00 - 16:00
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรเชิงพาณิชย์
ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 (288 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ต้องการแม่บ้าน
นางสาวดารุณี นามห่อ
09:00 - 11:00
สอบปลายภาค
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 (B102) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์
09:30 - 13:00
ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 5/65
ห้องประชุมไภสัชพิพัฒน์ (B404) ตึก B ชั้น 4 (57 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ต้องการแม่บ้าน
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
10:00 - 12:00
ประชุมเตรียมจัดงานประชุมวิชาการ the northern oncology symposium
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 5 (B106) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวดารุณี นามห่อ
12:00 - 14:00
ประชุมหารือแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ห้องประชุมรัตนสิน (PH202) ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวสดใส ตะรินันท์
13:00 - 16:00
วิทยากรประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
PH205 ห้องสอนออนไลน์
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
13:00 - 00:30
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกและตัดสินผลงาน ครั้งที่ 4/2565
ห้องประชุมสัมมนา 1 (B202) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสดใส ตะรินันท์
13:00 - 17:00
ประชุมวิชาการ
PH207 ห้องสอนออนไลน์
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ทวนธน บุญลือ
13:30 - 16:30
ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 5/2565
ห้องประชุมไภสัชพิพัฒน์ (B404) ตึก B ชั้น 4 (57 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565
07:00 - 16:00
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรเชิงพาณิชย์
ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 (288 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ต้องการแม่บ้าน
นางสาวดารุณี นามห่อ
08:30 - 12:00
ประชุมวิพากษ์หลักสูตร
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 5 (B106) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
08:30 - 13:00
สอบคัดเลือก หลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก
ห้องประชุมสัมมนา 2 (B203) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 16:00
ทดสอบระบบตัดสินผลงานและประชุม ศคภท. ฝ่ายคัดเลือกและตัดสินผลงาน
ห้องประชุมสัมมนา 1 (B202) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ต้องการแม่บ้าน
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
11:00 - 13:00
ประชุมฝ่ายต้อนรับและพิธีการ (ศคภท.2565) ครั้งที่3/2565
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาววิศัลย์ศยา สุวรรณะ
13:30 - 16:30
ประชุมกรรมการพัฒนารููปแบบการรับเข้าศึกษา ครั้งที่ 2/2565
ห้องประชุม 1 (B303) ตึก B ชั้น 3 (25 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:30 - 16:30
ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก
ห้องประชุมสัมมนา 3 (B204) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ต้องการแม่บ้าน
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565
07:00 - 16:00
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรเชิงพาณิชย์
ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 (288 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ต้องการแม่บ้าน
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565
07:00 - 16:00
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรเชิงพาณิชย์
ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 (288 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ต้องการแม่บ้าน
นางสาวดารุณี นามห่อ
08:00 - 12:00
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ออนไลน์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
13:00 - 17:00
UV and Fluorescence
ห้องออดิทอเรียม 2 (A203) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565
07:00 - 16:00
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรเชิงพาณิชย์
ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 (288 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ต้องการแม่บ้าน
นางสาวดารุณี นามห่อ
08:00 - 12:00
ประชุมออนไลน์
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 6 (B107) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
09:00 - 12:00
ทดสอบระบบการตัดสินผลงานวิชาการ
ห้องประชุมสัมมนา 1 (B202) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
10:00 - 12:30
เตรียมสอน 1502 222 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 (B102) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
13:00 - 17:00
สอบ shortcourse
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4 (B105) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ฑิภาดา สามสีทอง
13:00 - 16:00
ประชุมย่อยฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ศคภท.65 (ออกแบบ)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวิตรี สอนพงษ์
13:00 - 16:00
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรเชิงพาณิชย์
ห้องเรียนอัจฉริยะ 2 (B302) ตึก B ชั้น 3 (128 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ต้องการแม่บ้าน
นางสาวดารุณี นามห่อ
15:00 - 16:30
ประชุมพิจารณาปรับแก้ไขรายวิชาสาขาเภัสชกรรมอุตสาหการตามข้อเสนอแนะ คกก.พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ
ห้องประชุมไภสัชพิพัฒน์ (B404) ตึก B ชั้น 4 (57 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565
07:00 - 16:00
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรเชิงพาณิชย์
ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 (288 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ต้องการแม่บ้าน
นางสาวดารุณี นามห่อ
09:00 - 12:00
ปฏิบัติการที่ 10 : จริยศาสตร์กับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและธรรมาภิบาลในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ห้องเรียนอัจฉริยะ 1 (B301) ตึก B ชั้น 3 (64 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
09:00 - 12:00
2. การตั้งตำรับยาน้ำ
ห้องบรรยาย 2 (B207) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล
09:00 - 16:30
สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565
ห้องประชุมรัตนสิน (PH202) ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวปฐมพร ยังมงคล
12:00 - 17:00
ตัดสินผลงานประเภท poster ด้านห้องปฏิบัติการ
ห้องประชุมสัมมนา 1 (B202) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ต้องการแม่บ้าน
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
13:15 - 15:30
ประชุม Focus Group การประเมินความผูกพันองค์กรของบุคลากร
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางนิธินันท์ สุยะลา
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565
07:00 - 16:00
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรเชิงพาณิชย์
ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 (288 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ต้องการแม่บ้าน
นางสาวดารุณี นามห่อ
08:00 - 17:00
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรเชิงพาณิชย์”
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นายวีระวุท กะชา
09:00 - 16:30
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตร ปร.ด.สาขาเภสัชาสาสตร์ ปีการศึกษา 2564
ห้องประชุม 2 (B304) ตึก B ชั้น 3 (25 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสดใส ตะรินันท์
09:30 - 14:00
ตัดสินผลงานประเภท Poster ด้านสำนักงาน
ห้องประชุมสัมมนา 1 (B202) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสดใส ตะรินันท์
14:00 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะและสถานที่
ห้องประชุมรัตนสิน (PH202) ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565
07:00 - 16:00
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรเชิงพาณิชย์
ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 (288 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ต้องการแม่บ้าน
นางสาวดารุณี นามห่อ
09:00 - 13:00
ประชุม คกก.พัฒนาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4/2564
ห้องประชุมไภสัชพิพัฒน์ (B404) ตึก B ชั้น 4 (57 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ ครั้งที่ 4/2565
ห้องประชุมสัมมนา 2 (B203) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:30 - 12:00
วิพากษ์หลักสูตร
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 6 (B107) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
12:00 - 13:00
นัดสัมภาษณ์นักศึกษาไปต่างประเทศ
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 5 (B106) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวดารุณี นามห่อ
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2565
ห้องประชุมไภสัชพิพัฒน์ (B404) ตึก B ชั้น 4 (57 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565
07:00 - 16:00
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรเชิงพาณิชย์
ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 (288 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ต้องการแม่บ้าน
นางสาวดารุณี นามห่อ
08:30 - 15:00
ประเมินหลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 6 (B107) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
08:30 - 11:00
สอบสัมภาษณ์รับเข้า 2565
ห้องประชุมสัมมนา 2 (B203) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ต้องการแม่บ้าน
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 11:00
สอบสัมภาษณ์รับเข้า 2565
ห้องประชุมสัมมนา 1 (B202) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ต้องการแม่บ้าน
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 10:30
พิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมการฝึกอบรมระยะสั้น ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ต้องการแม่บ้าน
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 10:30
สอบสัมภาษณ์รับเข้า 2565
ห้องประชุมสัมมนา 3 (B204) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 13:00
ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ครั้งที่ 4/2565
ห้องประชุม 1 (B303) ตึก B ชั้น 3 (25 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวเสาวลักษณ์ ภูพูล
09:30 - 12:00
ประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) ประจำปี พ.ศ.2565
ห้องประชุมไภสัชพิพัฒน์ (B404) ตึก B ชั้น 4 (57 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาววิศัลย์ศยา สุวรรณะ
13:00 - 15:00
ประชุมย่อยฝ่ายสวัสดิการ ศคภท.
ห้องเกียรติและนาม (PH105)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
13:00 - 16:30
ประชุมฝ่ายต้อนรับและพิธีการ (ศคภท.2565) ครั้งที่4/2565
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาววิศัลย์ศยา สุวรรณะ
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565
07:00
ทดสอบ
ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย
08:15 - 13:45
ประเมินหลักสูตร
ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 6 (B107) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
09:00 - 15:00
โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2565
ห้องประชุม 1 (B303) ตึก B ชั้น 3 (25 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ต้องการแม่บ้าน
นางสาวปฐมพร ยังมงคล
09:30 - 16:00
ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ
ห้องประชุมไภสัชพิพัฒน์ (B404) ตึก B ชั้น 4 (57 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ต้องการแม่บ้าน
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
10:00 - 12:00
วิเทศสัมพันธ์สัญจร
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565
07:00
test
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ดร.สุรชัย จูมพระบุตร
07:00
test
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ดร.สุรชัย จูมพระบุตร
09:00 - 16:30
สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565
ห้องประชุมรัตนสิน (PH202) ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวปฐมพร ยังมงคล
14:00 - 16:30
ฝ่ายสันทนาการ ศคภท.
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวปนิดา มุขมณี
16:00 - 18:00
สอบออนไลน์
PH207 ห้องสอนออนไลน์
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
ผศ.ทวนธน บุญลือ