กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2019 2020 2021>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ ผู้ประกาศ
วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563
09:00 - 12:00
ประชุม DHI website
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
09:00 - 16:00
สอนโครงการเตรียมความพร้อมทักษะการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
PH205 ห้องสอนออนไลน์
ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
09:00 - 12:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Applied microbiology
ห้องสอนออนไลน์ 207-1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 310-เภสัชเวท Shikimate Derived Products
ห้องสอนออนไลน์ 206
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 13:00
ประชุมกลุ่มย่อยเภสัชเคมีฯ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
13:00 - 17:00
ประชุมกลุ่มย่อย
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 15:00
KM การจัดสอบออนไลน์ โดยใช้ UBU-LMS
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563
09:00 - 16:00
สอนโครงการเตรียมความพร้อมทักษะการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
PH205 ห้องสอนออนไลน์
ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563
09:00 - 10:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฐมนิเทศ : แนะนำรายวิชาและการจัดการเรียนการสอน
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
สอนโครงการเตรียมความพร้อมทักษะการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
PH205 ห้องสอนออนไลน์
ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
09:00 - 12:00
1503 310-เภสัชเวท Acetate Derived Products
ห้องสอนออนไลน์ 206
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563
08:00 - 10:00
1502 506-โภชนาการและโภชนบำบัด ความสำคัญของโภชนการและโภชนบำบัด
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง บทนำการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง บทนำการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ Alterations in cellular and tissue biology
ห้องสอนออนไลน์ 206
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ชี้แจงรายวิชาและกิจกรรม
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
สอนโครงการเตรียมความพร้อมทักษะการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
PH 207 ห้องสอนออนไลน์-1
ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
09:00 - 11:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 1)
ห้องสอนออนไลน์ 205
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ (พิจารณา SAR )
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:30 - 12:00
ประชุมหารือและรับฟังข้อเสนอแนะต่อกระบวนการทำงาน (SIPOC) ด้านการวิจัย
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสดใส ตะรินันท์
10:00 - 12:00
1502 506-โภชนาการและโภชนบำบัด ความสำคัญของโภชนการและโภชนบำบัด
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ชี้แจงรายวิชาและกิจกรรม
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ชี้แจงรายวิชาและกิจกรรม
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 506-โภชนาการและโภชนบำบัด ปัญหาโภชนาการของคนไทย
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง บทนำการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น การชั่ง
ห้องสอนออนไลน์ 205
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 15:00
1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น การตวง
ห้องสอนออนไลน์ 205
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 16:00
1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น การกรอง
ห้องสอนออนไลน์ 205
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563
09:00 - 16:00
สอนโครงการเตรียมความพร้อมทักษะการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
PH205 ห้องสอนออนไลน์
ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
17:30 - 20:00
ประชุมฝึกงานภาคบังคับ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563
08:00 - 12:00
สอนวิชาเภสัชบำบัด 3
ห้องประชุมชั้น 1
ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย
08:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 Acute decompensated heart failure
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 12:00
TDM
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
09:00 - 16:00
สอนโครงการเตรียมความพร้อมทักษะการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
PH206 ห้องสอนออนไลน์
ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
09:00 - 11:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 1)
ห้องสอนออนไลน์ 205
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 1 : หลักการ ความสำคัญ วัตถุประสงค์ของการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 1 : หลักการ ความสำคัญ วัตถุประสงค์ของการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
PH 207 ห้องสอนออนไลน์-1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 506-โภชนาการและโภชนบำบัด กรณีศึกษา 2 : การคำนวณความต้องการพลังงานของร่างกาย
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปฎิบัติการที่ 1 : ทักษะที่จำเป็นในการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปฎิบัติการที่ 1 : ทักษะที่จำเป็นในการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมหารือและรับฟังข้อเสนอแนะต่อกระบวนการทำงาน (SIPOC) ด้านการผลิตบัณฑิต
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563
08:00 - 12:00
ประชุมงานฝ่ายวิชาการ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:45 - 13:00
DIS กลุ่มคลินิก 2 ผศ.ดร.นุตติยา
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
09:00 - 12:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Virus
ห้องสอนออนไลน์ 207-1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 310-เภสัชเวท Mevalonate Derived Products
ห้องสอนออนไลน์ 206
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
สอนเภสัชบำบัด 3
ห้องประชุมชั้น 1
ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย
10:00 - 11:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 Drug-induced cardiac disorders
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 Drug-induced cardiac disorders
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 Peripheral arterial disease
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 Peripheral arterial disease
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 Cerebrovascular diseases
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 Cerebrovascular diseases
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัย
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
13:30 - 16:30
ประชุมหารือและรับฟังข้อเสนอแนะต่อกระบวนการทำงาน (SIPOC) ด้านการบริหารจัดการ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสดใส ตะรินันท์
15:00 - 16:30
Case discussion (ฝึกงาน TDM)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563
09:00 - 12:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Virus
ห้องสอนออนไลน์ 207-1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1503 310-เภสัชเวท Mevalonate Derived Products
ห้องสอนออนไลน์ 206
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563
08:00 - 12:00
1502 506-โภชนาการและโภชนบำบัด ปัญหาโภชนาการ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 2 : สถานการณ์ นโยบายเรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประเทศ
PH 207 ห้องสอนออนไลน์-1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 2 : สถานการณ์ นโยบายเรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประเทศ
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ Neoplasia: a disorder of cell proliferation and differentiation
ห้องสอนออนไลน์ 206
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ (วาระพิเศษ) ให้ข้อเสนอแนะต่อ SAR และมคอ.7 เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสดใส ตะรินันท์
11:00 - 12:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 2)
ห้องสอนออนไลน์ 205
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ฝึกงาน DUE
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
13:00 - 15:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย แนวปฏิบัติการสั่งจ่ายยาที่ดีเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย แนวปฏิบัติการสั่งจ่ายยาที่ดีเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 4. ทักษะการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
PH 207 ห้องสอนออนไลน์-1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 506-โภชนาการและโภชนบำบัด กรณีศึกษา 3 : ปัญหาโภชนาการ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม
PH206 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ชุดเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวพัทธนันท์ คำผา
วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563
08:00 - 10:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 Venous
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 Venous
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Parasite
ห้องสอนออนไลน์ 207-1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1503 310-เภสัชเวท Biological Screening of Natural Products
ห้องสอนออนไลน์ 206
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 Cirrhosis and its
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 Cirrhosis and its
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 Cholelithiasis and pancreatitis / Alcoholic hepatitis
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 Cholelithiasis and pancreatitis / Alcoholic hepatitis
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:00
ประชุมคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563
08:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 Acid-base disorders
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 Drug-induced GI disorders
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 Drug-induced GI disorders
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ Subclass Rosidae
ห้องสอนออนไลน์ 205
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 13:00
ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
09:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 Pulmonary arterial hypertension / Drug-induced pulmonary disorders
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 13:30
ประชุมทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะ ระยะ 5 ปี (2564-2568)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสดใส ตะรินันท์
09:30 - 13:30
ประชุมหารือเพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2564-2568)
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสดใส ตะรินันท์
13:00 - 16:00
Senior project
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
13:30 - 16:00
OCN Roadshow
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวิตรี สอนพงษ์
14:00 - 15:00
VDO confetence กับ โรงงานบางกอกแลป (อ.สุรีวัลย์)
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563
08:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 Hematologic disorders
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 Hematologic disorders
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
สอบสัมภาษณ์อาจารย์
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางนิธินันท์ สุยะลา
09:00 - 12:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Parasite
ห้องสอนออนไลน์ 207-1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1503 310-เภสัชเวท Trends in Pharmacognosy
ห้องสอนออนไลน์ 206
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:45 - 16:30
DIS กลุ่มคลินิก 2 ผศ.ดร.นุตติยา
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
13:00 - 16:00
วิพากษ์ข้อสอบ ชีวเคมีครั้งที่ 3
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
13:00 - 16:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 1: Cardiology (acute decompensated heart failure and cardiac arrhythmia)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 1: Cardiology (acute decompensated heart failure and cardiac arrhythmia)
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:30
Case discussion (ฝึกงาน TDM)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563
09:00 - 12:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก Stereochemistry on drug efficacy and pharmacokinetics
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก แนะนำรายวิชา ฐานข้อมูลทางเคมียาและการนำไปใช้
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1503 310-เภสัชเวท Quality Control of Herbal Medicines
ห้องสอนออนไลน์ 206
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 16:30
ประชุมคณะผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
13:00 - 16:00
ฟังนำเสนอกรณีศึกษา ห้อง 2 (ฝึกงาน TDM)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
13:00 - 16:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของยาด้วยเครื่องประมวลผล (molecular graphics
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของยาด้วยเครื่องประมวลผล (molecular graphics
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:00
Q/A Principle of cell and tissue function
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
16:30 - 18:00
สัมภาษณ์ทุนการศึกษา
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563
08:00 - 12:00
1502 506-โภชนาการและโภชนบำบัด โภชนาการสำหรับหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 12:00
ฟังนำเสนอกรณีศึกษา ห้อง 2 (ฝึกงาน TDM)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
09:00 - 12:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 3 : แนวปฏิบัติการสั่งจ่ายยาที่ดีเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และ ทักษะการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 3 : แนวปฏิบัติการสั่งจ่ายยาที่ดีเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และ ทักษะการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
PH 207 ห้องสอนออนไลน์-1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ แนะนำรายวิชา
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ แนะนำรายวิชา
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 3)
ห้องสอนออนไลน์ 205
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 16:00
ลงนามสัญญา 2 สัญญา
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวพัทธนันท์ คำผา
10:00 - 12:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดผิดปกติ
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดผิดปกติ
PH206 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
ฟังนำเสนอฝึกงาน มะเร็ง
PH 207 ห้องสอนออนไลน์-2
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
13:00 - 16:00
สอบวิทยานิพนธ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น (อ.เบญจภรณ์)
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวิตรี สอนพงษ์
13:00 - 15:00
Final examination : Principle of cell and tissue function
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
13:00 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ โคงการบริการวิชาการฯ กลุ่มชีวเภสัชศาสตร์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
13:00 - 15:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย การสืบค้นแหล่งข้อมูลเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการประเมินหลักฐานทางการแพทย์
PH 207 ห้องสอนออนไลน์-1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย การสืบค้นแหล่งข้อมูลเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการประเมินหลักฐานทางการแพทย์
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 506-โภชนาการและโภชนบำบัด กรณีศึกษา 4 : การประเมินภาวะโภชนาการ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหืดปอดอุดกั้นเรื้อรังและการเลิกบุหรี่
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหืดปอดอุดกั้นเรื้อรังและการเลิกบุหรี่
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ สอบปลายภาค
ห้องสอนออนไลน์ 206
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 17:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 1 และ 2 การศึกษาก่อนตั้งตำรับ (1)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 17:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 1 และ 2 การศึกษาก่อนตั้งตำรับ (1)
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 17:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 1 และ 2 การศึกษาก่อนตั้งตำรับ (1)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563
08:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 Fluid and electrolyte disorders
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 Fluid and electrolyte disorders
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ประชุมบุคลากรด้านงานปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
09:00 - 11:00
1503 310-เภสัชเวท Quality Control of Herbal Medicines
ห้องสอนออนไลน์ 206
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:00
ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 2/2563
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
10:00 - 11:00
ประชุมพิจารณาผลงานสื่อออนไลน์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
13:00 - 16:00
ประชุมงานบริการการศึกษา
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 2: Cerebrovascular diseases
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 2: Cerebrovascular diseases
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563
08:00 - 12:00
เภสัชบำบัด 3 Acid-Base, AKI
PH206 ห้องสอนออนไลน์
อาจารย์วันนิศา ดงใต้
08:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 Acid-base disorders/Acute kidney injury
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
นำเสนอฝึกงาน
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
09:00 - 12:00
สอบรายวิชาเภสัชพฤกษศาสตร์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 15:00
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสดใส ตะรินันท์
09:00 - 11:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สอบปลายภาค หัวข้อที่ 8 ถึง 11
ห้องสอนออนไลน์ 205
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 13:00
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปร.ด. สาขาเภสัชศาสตร๋ ปีการศึกษา 2562
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
13:00 - 15:00
สอนออนไลนื
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน
13:00 - 15:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในประชากรกลุ่มพิเศษ
PH 207 ห้องสอนออนไลน์-1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในประชากรกลุ่มพิเศษ
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 506-โภชนาการและโภชนบำบัด กรณีศึกษา 5 : โภชนาการแก่หญิง ตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปฎิบัติการที่ 3 : การให้คำปรึกษาด้านยาและการประเมินภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
PH206 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปฎิบัติการที่ 3 : การให้คำปรึกษาด้านยาและการประเมินภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ฟังนำเสนอฝึกงานด้าน มะเร็ง
PH 207 ห้องสอนออนไลน์-2
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
13:30 - 16:00
ประชุม​คณะกรรมการ​บริหาร​งาน​บริการ​วิชาการ​และ​ทำนุ​ฯ​
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวดารุณี นามห่อ
13:30 - 16:30
ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 5/2563
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563
08:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 Renal replacement therapy and / Drug-induced renal disorders
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 Renal replacement therapy and / Drug-induced renal disorders
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 15:00
ฟังนำเสนอ JC (ฝึกงาน TDM)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
09:00 - 12:00
สอบรายวิชาเภสัชเวท อ.กุสุมา
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:30
DIS กลุ่มคลินิก 2 ผศ.ดร. นุตติยา
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
09:00 - 11:00
1503 310-เภสัชเวท สอบปายภาค
ห้องสอนออนไลน์ 206
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 Adrenal insufficiency
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 Adrenal insufficiency
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 15:30
ประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
08:30 - 09:00
1505 300-เภสัชวิทยา 1 แนะนำรายวิชา
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
1505 300-เภสัชวิทยา 1 General principle of pharmacology
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก Stereochemistry on drug efficacy and pharmacokinetics
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก Stereochemistry on drug efficacy and pharmacokinetics
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 13:00
ปชส.โครงการฯ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
09:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
10:00 - 12:00
1505 300-เภสัชวิทยา 1 Pharmacokinetics
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ฝึกงาน DUE
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
13:00 - 15:00
1505 300-เภสัชวิทยา 1 Pharmacokinetics
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:30
ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 3/2563
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 16:00
ฝึกงาน DUE
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
13:00 - 16:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก Stereochemistry on drug efficacy and pharmacokinetics
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก Stereochemistry on drug efficacy and pharmacokinetics
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563
08:00 - 10:00
1502 506-โภชนาการและโภชนบำบัด กรณีศึกษา 5 : โภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ฟังนำเสนอวิชา Drug formulation Sciences
PH 207 ห้องสอนออนไลน์-2
รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
09:00 - 12:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 4 : การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและแหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
PH 207 ห้องสอนออนไลน์-1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 4 : การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและแหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 3 การศึกษาก่อนตั้งตำรับ (3) ส่งผล case study/paper หรือนำเสนอ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 3 การศึกษาก่อนตั้งตำรับ (3) ส่งผล case study/paper หรือนำเสนอ
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 3 การศึกษาก่อนตั้งตำรับ (3) ส่งผล case study/paper หรือนำเสนอ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1502 506-โภชนาการและโภชนบำบัด กรณีศึกษา 5 : โภชนาการสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง
PH206 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 16:30
ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ครั้งที่ 5/2563
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
12:30 - 13:30
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอาง 2/2563
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
ฝึกงาน DUE
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
13:00 - 16:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไตเรือรังและผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต
PH206 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 5 :การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในประชากรกลุ่มพิเศษ
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 5 :การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในประชากรกลุ่มพิเศษ
PH 207 ห้องสอนออนไลน์-1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 18:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยาน้ำ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 18:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยาน้ำ
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 506-โภชนาการและโภชนบำบัด กรณีศึกษา 6 : โภชนาการสำหรับทารกและเด็กวัยก่อนเรียน
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไตเรือรังและผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:30
ประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2562
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563
08:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 Shock
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 Shock
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
โครงการเตรียมความพร้อมด้านการใช้ชีวิต
PH 207 ห้องสอนออนไลน์-1
ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
09:00 - 13:30
ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
13:00 - 16:00
ฝึกงาน DUE
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
13:00 - 16:00
ประชุมกรรมการโครงการดูแลฐานข้อมูลออนไลน์ และพิพิธภัณฑ์สมุนไพร
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
13:00 - 16:00
ฝึกงาน DUE
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
13:00 - 16:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 Venous
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 Shock
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:00
ประชุมกรรมการเภสัชศาสตร์ศึกษา
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563
08:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 Medical emergencies
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 Medical emergencies
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ฝึกงาน DUE
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
09:00 - 12:00
KM การใช้ MS team ในการสอนออนไลน์
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
ฝึกงาน DUE
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
13:00 - 13:30
ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานคณะเภสัชศาสตร๋ ครั้งที่ 3/2563
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสดใส ตะรินันท์
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2563
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
14:00 - 17:00
Meet
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
14:00 - 16:00
สารนิพนธ์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
09:00 - 12:00
DIS กลุ่มคลินิก 2 JC AC1 ผศ. พีรวัฒน์ ผศ.นุตติยา
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
09:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 4: Gastrointestinal disorders
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 4: Gastrointestinal disorders
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
13:00 - 16:00
ฝึกงาน DUE
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
13:00 - 17:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 Systemic lupus ery-thematosus and drug-induced lupus
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 Systemic lupus ery-thematosus and drug-induced lupus
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:30 - 17:30
Case discussion (ฝึกงาน TDM)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563
08:45 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาระบบห้องเรียนออนไลน์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
-
-
-
-