กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2019 2020 2021>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ ผู้ประกาศ
วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
09:00 - 12:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของยาด้วยเครื่องประมวลผล (structure based)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของยาด้วยเครื่องประมวลผล (structure based)
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ฝึกงาน DUE
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
13:00 - 16:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก Clinical use of Absorption and Distribution principle
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก Clinical use of Absorption and Distribution principle
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563
08:00 - 10:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย วิกฤติเชื้อดื้อยากับการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย วิกฤติเชื้อดื้อยากับการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล
PH 207 ห้องสอนออนไลน์-1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยาน้ำ ทบทวนเนื้อหาและเตรียมตัวสอบกลางภาค
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยาน้ำ ทบทวนเนื้อหาและเตรียมตัวสอบกลางภาค
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1502 506-โภชนาการและโภชนบำบัด กรณีศึกษา 7 : โภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 11:30
ประชุมวางแผนการจัดทำสื่อออนไลน์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
10:00 - 12:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย วิกฤติเชื้อดื้อยากับการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล
PH 207 ห้องสอนออนไลน์-1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย วิกฤติเชื้อดื้อยากับการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง
PH206 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 13:00
ประชุมหารืองานแผน ประกันคุณภาพและสารสนเทศ
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวสดใส ตะรินันท์
13:00 - 15:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย การเข้าถึงยา ความเป็นธรรม ความเสมอภาคในการใช้ยา และต้นทุนประสิทธิผลเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
PH 207 ห้องสอนออนไลน์-1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 12 : การพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่องเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ . การตั้งตำรับยากึ่งแข็ง
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ . การตั้งตำรับยากึ่งแข็ง
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 506-โภชนาการและโภชนบำบัด โภชนาการสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กปฎิบัติการที่ 4 : การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กปฎิบัติการที่ 4 : การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม
PH206 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:00
ประชุมประธานฝ่ายเพื่อเตรียมงานโครงการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์ ปี 63
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
13:30 - 14:30
สอบสวนวินัยนักศึกษา
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563
09:00 - 16:00
พบนศ.ปโท
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
09:00 - 12:00
นัดพบนักศึกษาเพื่อวางแผนการเรียน
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวปฐมพร ยังมงคล
09:00 - 16:00
โครงการเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิต
PH 207 ห้องสอนออนไลน์-1
ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
13:00 - 16:00
Senior project
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563
09:00 - 12:00
Senior project
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
09:00 - 12:00
นัดพบนักศึกษาเพื่อวางแผนการเรียน
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวปฐมพร ยังมงคล
09:00 - 12:00
โครงการเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิต
PH 207 ห้องสอนออนไลน์-1
ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
09:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 5: Hematologic disorders
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 5: Hematologic disorders
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 11:00
ประชุมอนุกรรมการประเมินผลการสอน ราย ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
11:30 - 16:00
ประชุมกลุ่มวิชา ครั้งที่ 4/63
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
12:15 - 16:30
นัดประชุุมออนไลน์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
13:00 - 15:00
นำเสนอ JC
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
13:00 - 16:00
โครงการเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิต
PH205 ห้องสอนออนไลน์
ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
13:00 - 18:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วยปฏิบัติการที่ 6: การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเพื่อลดปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 18:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วยปฏิบัติการที่ 6: การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเพื่อลดปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ
PH 207 ห้องสอนออนไลน์-1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563
09:00 - 11:30
Case discussion (ฝึกงาน TDM)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
09:00 - 12:00
DIS กลุ่มคลินิก 2 นำเสนอ JC ผศ. พีรวัฒน์ ผศ.นุตติยา
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
09:00 - 12:00
1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน สังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจชุมชนชนบทไทย การพัฒนา
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน สังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจชุมชนชนบทไทย การพัฒนา
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:15 - 16:30
ฟังการน้ำเสนอนักศึกษา (JC)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
13:00 - 16:00
นำเสนอ DIS ฝึกงาน
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
13:00 - 16:00
1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน สังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจชุมชนชนบทไทย การพัฒนา
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน สังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจชุมชนชนบทไทย การพัฒนา
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:00
นำเสนอ DIS clerkship
PH 207 ห้องสอนออนไลน์-1
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563
08:00 - 12:00
ฟังนำเสนอ Case ห้อง 2 (ฝึกงาน TDM)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
09:00 - 16:00
สัมนาสโมสรออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวปฐมพร ยังมงคล
09:00 - 12:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก Metabolism and Excretion ในทางเภสัชเคมีคลินิก
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก Metabolism and Excretion ในทางเภสัชเคมีคลินิก
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
นำเสนอ AC
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563
08:00 - 13:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ความร่วมมือของสหวิชาชีพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
PH 207 ห้องสอนออนไลน์-1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 13:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ความร่วมมือของสหวิชาชีพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคติดเชื้อ
PH206 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคติดเชื้อ
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
นัดพบนักศึกษาเพื่อวางแผนการเรียน
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวปฐมพร ยังมงคล
09:00 - 16:30
ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ EdPEx 300 กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2/2563
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสดใส ตะรินันท์
09:00 - 12:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยากึ่งแข็ง
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยากึ่งแข็ง
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน
PH206 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 13:00
ผู้ทรงคุณวุฒิรับประทานอาหารกลางวัน
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
13:00 - 16:30
สัมมนาสโมสรออนไลน์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
13:00 - 18:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 9 : อภิปรายกรณีศึกษากลุ่มย่อยเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 18:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ความร่วมมือของสหวิชาชีพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล / ปฏิบัติการที่ 9 : อภิปรายกรณีศึกษากลุ่มย่อยเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
PH 207 ห้องสอนออนไลน์-1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยากึ่งแข็ง
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยากึ่งแข็ง
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 506-โภชนาการและโภชนบำบัด กรณีศึกษา 9: การวางแผนโภชนาการและสุขภาพเฉพาะราย
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปฎิบัติการที่ 5 : การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและการเลิกบุหรี่
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปฎิบัติการที่ 5 : การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและการเลิกบุหรี่
PH206 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ฟังนำเสนอฝึกงานด้าน มะเร็ง
PH 207 ห้องสอนออนไลน์-2
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
16:00 - 19:00
ประชุมเลือกแหล่งฝึก
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางธนาพา เชียงแสน
วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563
08:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 Glomerulonephritis and nephrotic syndrome
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ โครงการบริการวิชาการ กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
09:00 - 12:00
นัดพบนักศึกษาเพื่อวางแผนการเรียน
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวปฐมพร ยังมงคล
09:00 - 12:00
DIS กลุ่มคลินิก 2 นำเสนอ AC ผศ.พีรวัฒน์ ผศ.นุตติยา
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
09:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 Glomerulonephritis and nephrotic syndrome
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 11:00
ประชุมการจัดการเรียนการสอน กลุ่มย่อยเภสัชเวท
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง
09:30 - 16:00
ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางนิธินันท์ สุยะลา
12:30 - 16:00
DIS ฝึกงาน
PH 207 ห้องสอนออนไลน์-1
รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
13:00 - 16:00
ปฎิบัติการเภสัชบำบัด 3
PH205 ห้องสอนออนไลน์
อาจารย์วันนิศา ดงใต้
13:00 - 19:00
ฟังนำเสนอ Case ห้อง 2 (ฝึกงาน TDM)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
13:00 - 16:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 Geriatric pharmacotherapy
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:00
ประเมินต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563
08:00 - 18:00
เลือกแหล่งฝึกภาคบังคับ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางธนาพา เชียงแสน
08:00 - 16:00
นำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ 2563
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 16:00
นำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ 2563
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 16:00
นำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ 2563
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:45 - 12:00
senior project
PH 207 ห้องสอนออนไลน์-2
รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
09:00 - 12:00
นัดพบนักศึกษาเพื่อวางแผนการเรียน
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวปฐมพร ยังมงคล
09:30 - 12:30
ฟังนำเสนอฝึกงานด้าน มะเร็ง
PH 207 ห้องสอนออนไลน์-1
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
13:00 - 16:30
นัดประชุม presest งาน online กับ นศ.
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563
08:00 - 18:00
เลือกแหล่งฝึก
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางธนาพา เชียงแสน
08:00 - 16:00
นำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ 2563
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 16:00
นำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ 2563
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 16:00
นำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ 2563
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
นัดประชุม presest งาน online กับ นศ.
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
09:00 - 15:00
ฟังนำเสนอ JC TDM
PH205 ห้องสอนออนไลน์
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
10:00 - 12:00
ฟังนำเสนอฝึกงานด้าน มะเร็ง Academic in service
PH 207 ห้องสอนออนไลน์-1
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
12:00 - 13:00
วิพากษ์ข้อสอบ โภชนาการและโภชนบำบัด (1502 506)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
12:45 - 16:00
DIS
PH 207 ห้องสอนออนไลน์-2
รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
13:00 - 16:00
ฟัง AC
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563
08:30 - 16:30
ทำสัญญานักศึกษาเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 13:00
ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่6/2563
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวอุบลรัตน์ ผิวนวล
13:00 - 16:00
สอนออนไลน์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ทวนธน บุญลือ
13:00 - 16:30
กิจกรรมมัชฌิมนิเทศเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่วิชาชีพ (ออนไลน์) ปีการศึกษา 2562
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวปฐมพร ยังมงคล
13:00 - 14:00
KM งานวิจัย หัวข้อ CD8 T cell immunity during tuberculosis
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
14:00 - 16:00
ประชุมย่อย เภสัชวิทยา
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563
08:30 - 16:30
ทำสัญญานักศึกษาเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 12:00
ปฐมนิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ปี1-4
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
ผศ.ทวนธน บุญลือ
09:00 - 11:00
ประเมินต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
ฝึกงาน DUE
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
09:00 - 12:00
ฝึกงาน Fammed
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์เกียรติศักดิ์ ภาดี
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค 1/2563 ชั้นปีที่ 5
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค รายวิชาโรคเรื้อรัง
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค รายวิชาโรคเรื้อรัง
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
09:00 - 11:00
ประเมินต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
09:30 - 12:00
รับฟังคำชี้แจงการใช้ระบบ PhaPAB
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางสาวสดใส ตะรินันท์
12:30 - 15:30
สอบกลางภาควิชาโภชนาการและโภชนบำบัด (1502 506)
PH 207 ห้องสอนออนไลน์-1
อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
12:30 - 15:00
สอบกลางภาควิชาโภชนาการและโภชนบำบัด (1502 506)
PH 207 ห้องสอนออนไลน์-2
อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
13:00 - 15:00
หารือเรื่องออกแบบกราฟฟิก PHARMOOC@UBU
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
13:00 - 16:30
กิจกรรมมัชฌิมนิเทศเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่วิชาชีพ (ออนไลน์) ปีการศึกษา 2562
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวปฐมพร ยังมงคล
13:30 - 16:30
ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 3/2563
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563
08:30 - 13:00
การอบรมเภสัชศาสตร์ศึกษาสำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตร
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 16:30
ทำสัญญานักศึกษาเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค 3/2561 เภสัชบำบัด 3 (อาจารย์กำกับการสอบออนไลน์)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
ฝึกงาน DUE
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
09:00 - 12:00
1503 325-เภสัชเคมี 2 Antibiotics (ต่อ)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
หารือการบริหารจัดการวัสดุวิทยาศาสตร์ ของห้องปฏิบัติการ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวปนิดา มุขมณี
13:00 - 16:00
ให้คำปรึกษา นศ.ป.โท
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 17:00
ทดสอบ OBS
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
13:00 - 16:00
ปฐมนิเทศออนไลน์
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวปฐมพร ยังมงคล
13:20 - 16:20
ฝึกงาน DUE
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563
09:00 - 13:30
สอนรายวิชาเภสัชบำบัด 3
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
09:00 - 16:00
ฝึกงาน DUE
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
09:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 Geriatric pharmacotherapy
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 Geriatric pharmacotherapy
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ฝึกงาน Fammed
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัย
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการให้คำปรึกษาและวางแผนการดูแลสุขภาพจิตฯ ครั้งที่ 2/2563
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:30 - 16:30
ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 6/2563
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563
09:00 - 13:00
การสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ (นางวาริณี แสงประไพ)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
ประชุมบุคลากรด้านงานปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
09:00 - 12:00
1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน วัฒนธรรม ความเชื่อ กับสุขภาพ ความแตกต่างของมุมมองด้านสุขภาพของบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน วัฒนธรรม ความเชื่อ กับสุขภาพ ความแตกต่างของมุมมองด้านสุขภาพของบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 16:30
เตรียมสื่อออนไลน์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
13:00 - 16:30
ฝึกงาน DUE
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
13:00 - 16:00
1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน วัฒนธรรม ความเชื่อ กับสุขภาพ ความแตกต่างของมุมมองด้านสุขภาพของบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน วัฒนธรรม ความเชื่อ กับสุขภาพ ความแตกต่างของมุมมองด้านสุขภาพของบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
Case discussion (ฝึกงาน TDM)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
15:30 - 18:30
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาระบบการจัดอบรมออนไลน์ (ครั้งที่ 3)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอุบลรัตน์ ผิวนวล
วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563
09:00 - 16:30
ปฐมนิเทศ Online บัณฑิตศึกษา 1/2563
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563
08:30 - 10:00
สอนเภสัชบำบัด 1
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ทวนธน บุญลือ
08:30 - 09:00
1506 403-เภสัชบำบัด 1 แนะนำรายวิชา
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1504 300-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 1. Introduction to Dosage Forms and Biopharmaceutics
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
1506 403-เภสัชบำบัด 1 1.Introduction to pharmacotherapy
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 13:00
ประชุมวาระพิเศษเตรียมความพร้อมโครงการเสริมสร้างสุขภาพเด็กวัยเรียนฯ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวอุบลรัตน์ ผิวนวล
09:00 - 12:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก เปรียบเทียบคุณสมบัติ และเลือกใช้ยาจากคุณลักษณะทางโครงสร้างเคมีและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก เปรียบเทียบคุณสมบัติ และเลือกใช้ยาจากคุณลักษณะทางโครงสร้างเคมีและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 403-เภสัชบำบัด 1 2. Systematic approach to pharmaceutical care
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ฝึกงาน DUE
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
13:00 - 15:00
ประชุมซ้อมการใช้ Team
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
13:00 - 17:00
เตรียมสื่อออนไลน์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
13:00 - 16:00
ภูมิคุ้มกันวิทยา
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
13:00 - 16:00
สอน state of matter
PH 207 ห้องสอนออนไลน์-1
รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
13:00 - 16:00
1504 300-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 2. State of Matter and Physical Properties of molecules
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 403-เภสัชบำบัด 1 3.Adverse drug reactions and Drug allergy
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก เปรียบเทียบคุณสมบัติ และเลือกใช้ยาจากคุณลักษณะทางโครงสร้างเคมีและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก เปรียบเทียบคุณสมบัติ และเลือกใช้ยาจากคุณลักษณะทางโครงสร้างเคมีและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563
08:00 - 12:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย การเรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อการป้องกันอันตราย
PH 207 ห้องสอนออนไลน์-1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย การเรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อการป้องกันอันตราย
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1502 506-โภชนาการและโภชนบำบัด หลักโภชนบำบัด
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ประชุมวางแผนการเตรียมประเมินร้านยาคุณภาพ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
09:00 - 10:00
1503 310-เภสัชเวท Introduction to Pharmacognosy
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยาของแข็ง
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยาของแข็ง
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:15 - 16:00
เตรียมการสอนออนไลน์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
10:00 - 11:00
1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1505 400-พิษวิทยาคลินิก 1. Principles of Toxicology
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
1503 310-เภสัชเวท 2. Ethnobotany
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โภชนาการในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โภชนาการในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
PH206 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
1503 310-เภสัชเวท 3. Carbohydrates
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
อ.ทรงพร
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นายนรเศรษฐ์ ทองคำ
13:00 - 16:00
1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ 1. โครงสร้างอะตอมและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 แนะนำรายวิชาบรรยายและปฏิบัติการ รวมทั้งวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 13:30
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 ชี้แจงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ google classroom และ UBU LMS
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล 1. บทนำสู่เภสัชกรรมโรงพยาบาล
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย การพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่องเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย การพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่องเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย
PH 207 ห้องสอนออนไลน์-1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 18:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยาของแข็ง
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 18:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยาของแข็ง
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 506-โภชนาการและโภชนบำบัด กรณีศึกษา 10 : อาหารแลกเปลี่ยนและดัดแปลงอาหาร
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปฎิบัติการที่ 6 : การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคติดเชื้อ
PH206 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปฎิบัติการที่ 6 : การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคติดเชื้อ
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 15:30
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 1. Body temperature regulation and fever (2 hrs)
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 19:00
1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 2 1. ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563
08:00 - 11:00
1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหย
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
เตรียมสื่อการสอนออนไลน์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
09:00 - 12:00
ฝึกงาน DUE
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
09:00 - 11:00
1504 400-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 Micromeritics
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 1. Introduction 2. UV
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 Pediatric pharmacotherapy
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 Geriatric pharmacotherapy
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:00
ประชุุมคณะกรรมการมูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
11:00 - 12:00
1504 400-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 ยาเม็ด
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Biochemical genetics
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 13:00
สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 2
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
13:00 - 16:00
เตรียมแนะนำการเรียน เภสัชวิทยา 1 และสัมมนา ฯ 1
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
13:00 - 16:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 1. บทนำเข้าสู่ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา (Introduction to human anatomy and physiology laboratory)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:30
เตรียมสื่อการสอนออนไลน์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
13:00 - 16:00
ฝึกงาน DUE
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
13:00 - 16:00
บทนำเข้าสู่ 1502 223 ปฏิบัติวิชาชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2
PH206 ห้องสอนออนไลน์
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
13:00 - 17:00
1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 3. Fluorescence
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 บทนำเข้าสู่ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 7: Septic shock 2
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 7: Septic shock 2
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563
08:00 - 11:00
1503 102-สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม ความสำคัญและสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการใช้เครื่องสำอางสมุนไพรในประเทศไทย แนะนำรายวิชา การสอบและการเก็บคะแนน ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ (face book : Herbs for Health and Beauty UBU) ช่องทางการ Quiz เพื่อเก็บค
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1503 100-ยาในชีวิตประจำวัน 1. แนะนำรายวิชาและการเรียนการสอนแบบออนไลน์
PH206 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม แนะนำรายวิชาและการประเมินผล
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 12:30
สอนบรรยาย เภสัชวิทยา 1
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
08:30 - 09:00
1505 300-เภสัชวิทยา 1 แนะนำรายวิชา
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ 1. โครงสร้างอะตอมและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
1505 300-เภสัชวิทยา 1 General principle of pharmacology
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ Introduction
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 8: Renal replacement therapy
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 8: Renal replacement therapy
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:15 - 16:30
ติดต่องานเรื่อง DIS กับนักศึกษาฝึกงานผลัด 3
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
10:00 - 12:00
1505 300-เภสัชวิทยา 1 Pharmacokinetics
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:45 - 16:00
สอนบรรยาย เภสัชวิทยา 1
PH 207 ห้องสอนออนไลน์-1
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
13:00 - 16:00
1503310 เภสัชเวท
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 13:30
ประชุมอาจารย์ผุ้รับผิดชอบหลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:30
บันทึก VDO เรื่อง Pattern of inheritance
PH206 ห้องสอนออนไลน์
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
13:00 - 15:30
Senior project
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
13:00 - 14:00
1503 310-เภสัชเวท 1. Introduction to Pharmacognosy
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 Physical examination skills for pharmacists and Interpretation of clinical laboratory data
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1505 300-เภสัชวิทยา 1 Pharmacokinetics
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2563
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
14:00 - 15:00
1503 310-เภสัชเวท 2. Ethnobotany
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 16:00
1503 310-เภสัชเวท 3. Carbohydrates
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:30 - 16:30
พบ นศ วทม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563
08:00 - 12:00
เครื่องมือ 7 ชี้น ในการศึกษาบริบทชุมชนแนวทางการวิเคราะห์ โครงสร้างสังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจของชุมชน ระบบสุขภาพ การดูแลสุขภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ แนวทางการค้นหาปัญหาของชุมชนแนวทางการรับฟัง ค้นหาปัญหา และการวินิจฉัยปัญหาสุขภาพชุมชน การสร้างเครื่อง
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 2.1 Structure and function of the NS (5 hrs)
PH206 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 325-เภสัชเคมี 2 แนะนำวิชา 1 Adrenergic drug
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน แนวทางการแก้ปัญหาสุขภาพชุมชนชนบทแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน แนวทางการแก้ปัญหาสุขภาพชุมชนชนบทแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษา
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.จีริสุดา คำสีเขียว
10:00 - 12:00
การเรียนรายวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาฯ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
10:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Classical genetics
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Immunology
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
1502 100-การดูแลสุขภาพตามวัย จิตวิทยาพัฒนาการ
PH 207 ห้องสอนออนไลน์-1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:30
เตรียมการสอนออนไลน์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
13:00 - 16:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 1. บทนำเข้าสู่ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา (Introduction to human anatomy and physiology laboratory)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:30
Case Discussion (ฝึกงาน TDM)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
13:00 - 16:00
บทนำเข้าสู่วิชา 1502 223 ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2
PH206 ห้องสอนออนไลน์
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
13:00 - 16:00
1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 (7 คน)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท แนะนำรายวิชา / ดูภาพยนตร์ / ตรวจรับเครื่องแก้ว
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 บทนำเข้าสู่ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน แนวทางการแก้ปัญหาสุขภาพชุมชนชนบทแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน แนวทางการแก้ปัญหาสุขภาพชุมชนชนบทแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563
08:00 - 12:00
1. กระบวนการวิจัยและประเภทของการวิจัย
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
1.Objective and Subjective Measurement
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563
08:30 - 21:00
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563
08:00 - 12:00
ฟังนำเสนอ Case ห้อง 2 (ฝึกงาน TDM)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
08:00 - 10:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 Drug use evaluation (DUE)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:45 - 16:30
สอนวิชา Pharmaceutical Technology 1 ปี 3
PH 207 ห้องสอนออนไลน์-1
รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
09:00 - 16:30
เตรียมสื่อการสอนออนไลน์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
09:00 - 12:00
1504 300-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 State of Matter and Physical Properties of molecules (ต่อ)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก ฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากคุณลักษณะทางโครงสร้างเคมีของยา
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก ฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากคุณลักษณะทางโครงสร้างเคมีของยา
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:00
ประชุมผู้บังคับบัญชาบุคลากรสายสนับสนุน
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
10:00 - 12:00
1506 403-เภสัชบำบัด 1 4.Drug interaction
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ ความน่าจะเป็น
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ ความน่าจะเป็น
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1504 300-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 3. Solutions and Colligative Properties
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 1 ● Medical terminology quiz 1 ● Systematic approach to Pharmaceutical care ● รูปแบบปฏิบัติการ : Small group discussion ● การประเมินผล : คะแนนการมีส่วนร่วมและรายงาน ● Cold calling quiz #1
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก ฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากคุณลักษณะทางโครงสร้างเคมีของยา
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก ฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากคุณลักษณะทางโครงสร้างเคมีของยา
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมกรรมการพัฒนาหลักสูตร วท.ม. วิทยาศาตร์สุขภาพ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
15:00 - 17:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 2.1 Structure and function of the NS
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563
08:00 - 12:00
1502 506-โภชนาการและโภชนบำบัด กรณีศึกษา การสุขาภิบาลอาหาร
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1505400 พิษวิทยาคลินิก Principles of Toxicology (II)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
09:00 - 12:00
1503 310-เภสัชเวท 3. Carbohydrates
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 11 : เรื่องการจัดการกับความผิดพลาดและความเสี่ยงทางคลินิก
PH 207 ห้องสอนออนไลน์-1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 10 : อภิปรายกรณีศึกษา เรื่อง ความผิดพลาดที่เกิดอันตรายกับผู้ป่วยและแนวทางป้องกัน
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 4 และ 5 การตั้งตำรับยาน้ำ (1 และ 2) เตรียมตำรับ
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 4 และ 5 การตั้งตำรับยาน้ำ (1 และ 2) เตรียมตำรับ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ 2. ประวัติวิชาชีพเภสัชกรรม
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1505 400-พิษวิทยาคลินิก 1.4. The Importance of Dose and the Dose–Response Relationship
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคอ้วนลงพุง (Obesity) และกลุ่มอาการทางเมตาบอลิก (metabolic syndrome)
PH206 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคอ้วนลงพุง (Obesity) และกลุ่มอาการทางเมตาบอลิก (metabolic syndrome)
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Chromosome and chromosomal disorders
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:30 - 17:30
1503329 Atomic Spectroscopy
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
13:00 - 16:00
ประชุมแผนงานวิจัย วช
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
13:00 - 16:00
1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ 1. โครงสร้างอะตอมและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 4. Atomic Spectroscopy
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 2.1 Structure and function of the NS
PH206 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล 2. การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital accreditation; HA) และการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 11 : เรื่องการจัดการกับความผิดพลาดและความเสี่ยงทางคลินิก
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 11 : เรื่องการจัดการกับความผิดพลาดและความเสี่ยงทางคลินิก
PH 207 ห้องสอนออนไลน์-1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 4 และ 5 การตั้งตำรับยาน้ำ (1 และ 2) เตรียมตำรับ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 4 และ 5 การตั้งตำรับยาน้ำ (1 และ 2) เตรียมตำรับ
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 506-โภชนาการและโภชนบำบัด กรณีศึกษา 11 : โภชนบำบัดผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 19:00
ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
16:00 - 19:00
1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 2 ความน่าจะเป็น (Probability)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ