กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2018 2019 2020>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ ผู้ประกาศ
วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562
09:00 - 21:00
เตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ รอบ 2 โดยนางสาวกฤตพร พงษ์ช้างอยู่
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology) 12. Sterilization and disinfection Antiseptic & preservative 13. Spirochetes, Chlamydia and Rickettsia
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562
09:00 - 21:00
เตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ รอบ 2 โดยนางสาวกฤตพร พงษ์ช้างอยู่
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology) 13. Spirochetes, Chlamydia and Rickettsia (ต่อ) 14. Mycoplasma and Mycobacterium
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562
09:00 - 10:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 15. Integration of Metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 16. Energy Metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 21:00
เตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ รอบ 2 โดยนางสาวกฤตพร พงษ์ช้างอยู่
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562
09:00 - 16:00
สอบสัมภาษณ์อาจารย์ tele conference
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
09:00 - 12:00
สอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน 2561 วิชา 1503320 เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน และ 1503326 เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ (จัดทำ SAR )
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 14:30
นัดพบนักศึกษา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
13:00 - 16:00
ประชุม
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
13:00 - 15:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology) 15. Fungi
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562
09:00 - 12:00
ประชุมอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานเดิน-วิ่งการกุศล
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 17. Control of Metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
ประชุมเตรียมจัดงานโครางการประชุมวิชาการผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามครั้งที่ 3
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวดารุณี นามห่อ
13:30 - 15:00
นัดพบนักศึกษา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
16:00 - 21:00
เตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ รอบ 2 โดยนางสาวกฤตพร พงษ์ช้างอยู่
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562
09:00 - 11:00
ประชุมคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานคืนสู่เหย้า
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
09:00 - 12:00
Sakura
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
09:00 - 16:00
ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology) 15. Fungi ต่อ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 5/2562
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวปนิดา มุขมณี
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562
08:00 - 12:00
ประชุมเตรียมงานโครงการประชุมวิชาการ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ (คณะกรรมการอำนวยการ)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวดารุณี นามห่อ
09:00 - 10:00
ประชุมกรรมการฝ่ายวิชาการ วาระพิเศษเพื่อพิจารณาแก้ไขผลการเรียน
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 18. Biochemical Aspect of Hormones
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ (จัดทำ SAR )
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:30 - 17:00
ประชุมกลุ่มย่อยเทคโน
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
12:00 - 13:30
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ (วาระพิเศษพิจารณาการรับนักศึกษาต่างชาติ)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
ประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินการโครงการการจัดการศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562
09:00 - 16:00
ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology) Virus
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562
09:00 - 16:00
ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology) Virus ต่อ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562
08:00 - 17:00
กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน “แบบ Outcomes-based education” และ “แบบ blended learning”
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 16:00
ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 19. Porphyrins, Related Compounds and Blood
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายเอกสารและประเมินผล
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
15:00 - 16:00
ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่าย เอกสารและประเมินผล งานประชุมวิชาการ ครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
15:00 - 17:00
ประชุมคณะทำงานวิจัยร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ดร.จินตนา นภาพร
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562
09:00 - 11:00
ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายต้อนรับและพิธีการ งานประชุมวิชาการ ครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 16:00
ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัย
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
11:00 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา 3/2562
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
13:30 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเส้นทางและการจราจร
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
13:30 - 16:00
ประชุมคณะทำงานคืนสู่เหย้า 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562
09:00 - 16:00
ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 20. Nutrition
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:00
ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ (โครงการหมอยาพาแล่น)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางอนุพร กลางคำ
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562
09:00 - 16:00
ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology) 16. Applied microbiology
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 21:00
เตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ รอบ 2 โดยนางสาวกฤตพร พงษ์ช้างอยู่
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562
09:00 - 16:00
ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562
09:00 - 16:00
ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology) 18. Parasite
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562
09:00 - 16:00
ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology) 18. Parasite ต่อ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562
08:30 - 16:30
ตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวปนิดา มุขมณี
09:00 - 12:00
Sakura
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
09:00 - 12:00
สอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน 2561 วิชา 1502220 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ งานครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
10:00 - 12:00
ประชุมพิจารณาเกณฑ์การนำเสนอและรายงานรายวิชาสัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 1/2562
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
12:00 - 16:30
KM เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Blended Lear โดยใช้ UBU-LMS
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางสาวสดใส ตะรินันท์
13:00 - 14:00
ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายเอกสารและประเมินผล
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
16:00 - 17:00
ประชุมพิจารณาแผนการเรียน
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562
09:00 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและกิจกรรมภายใน (โครงการคืนสู่เหย้า 25 ปี)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวพัทธนันท์ คำผา
09:00 - 16:00
ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
ประชุม
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
12:00 - 13:00
ประชุมกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนประจำปี
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
13:00 - 16:00
ประชุมติดตามงานคณะกรรมการฝ่ายพิธีการทางศาสนา งานครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ เพื่อเตรียมจัดประชุมวิชาการ ครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
14:00 - 18:00
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาต่างชาติ หลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
16:00 - 17:00
ประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
17:00 - 20:00
นำเสนอการฝึกงาน
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562
08:30 - 12:00
1503320 เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
09:00 - 16:00
ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 11:30
ประชุมฝ่ายเทคนิค งานเดิน-วิ่งการกุศล (หมอยาพาแล่น)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวปนิดา มุขมณี
11:00 - 12:00
ประชุม งานเดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ อนุกรรมการฝ่ายการเงิน
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
12:00 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ จัดงานครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
13:00 - 16:00
สอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน 2561 วิชา 1502320 เภสัชจุลชีววิทยา
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:30 - 16:30
ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 5/2562
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
15:00 - 16:00
ประชุมโครงการปรับปรุงอาคารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนต่อเติมพื้นที่ใช้สอย
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวปนิดา มุขมณี
16:00 - 17:30
ประชุมสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวปนิดา มุขมณี
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562
08:30 - 11:30
ลงนามสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวปนิดา มุขมณี
09:00 - 16:30
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
09:00 - 16:00
ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:30
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:30 - 15:30
ติดตามการดำเนินการจ้างจัดทำระบบฯ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวปนิดา มุขมณี
16:00 - 16:30
สอบภาษาอังกฤษ ออนไลน์ บัณฑิตศึกษา
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นายนรเศรษฐ์ ทองคำ
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562
09:00 - 12:00
ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ เครือข่าย IPE ประจำปีการศึกษา 2562
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
09:00 - 16:00
สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ปฏิบัติงานพัสดุ)
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางนิธินันท์ สุยะลา
09:00 - 16:30
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
09:30 - 13:00
ประชุมกลุ่มเภสัชเคมีฯ ครั้งที่ 4/62
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562
09:00 - 21:00
เตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ รอบ 2 โดยนางสาวกฤตพร พงษ์ช้างอยู่
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562
09:00 - 21:00
เตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ รอบ 2 โดยนางสาวกฤตพร พงษ์ช้างอยู่
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562
08:00 - 10:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : Introduction to pharmacotherapy and pharmaceutical care
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
1502 703-ปัญหาพิเศษทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ หัวข้อแนะนำรายวิชา อธิบายกิจกรรมและงานมอบหมาย - หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ดีในการทำปฏิบัติการ และงานวิจัย (GLP) - แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
1504 300-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 :1.Introduction to Dosage Forms and Biopharmaceutics
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:30 - 12:00
ประชุมเตรียมงานฝ่ายต้อนรับงานวันครบรอบวันสถานปนาคณะ
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:30 - 12:00
ประชุมเตรียมงานโครงการประชุมวิชาการ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ (คณะกรรมการอำนวยการ)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวดารุณี นามห่อ
10:00 - 12:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : Systematic approach to pharmaceutical care
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
ประชุมหารือด้านงานวิจัย
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
12:00 - 15:00
1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : บทนำ ข้อมูลสถิติและมาตราวัด
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1504 300-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 :2. State of Matter and Physical Properties of molecules
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 14:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : Systematic approach to pharmaceutical care (ต่อ )
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 17:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : ปฏิบัติการครั้งที่ 1 Introduction to Pharmacotherapy and Pharmaceutical care
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562
09:00 - 13:00
ประชุมกลุ่่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวพัทธนันท์ คำผา
09:00 - 10:00
1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข หัวข้อ : บทนำการใช้สมุนไพรในระบบสาธารณสุข
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 10:00
1503 310-เภสัชเวท หัวข้อ : Introduction to Pharmacognosy
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 13:00
ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
09:30 - 11:00
1102 100 เคมี 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:45 - 12:15
1503329 ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
10:00 - 12:00
1507 400-เภสัชสาธารณสุข : 1. แนวคิด ความหมาย ความสำคัญของสุขภาพ การแพทย์และสาธารณสุข
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 11:00
1503 310-เภสัชเวท หัวข้อ : Ethnobotany
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
11:00 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการงวิชาการ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ทวนธน บุญลือ
11:00 - 12:00
1503 310-เภสัชเวท หัวข้อ : Extraction and Isolation of Natural Products
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
12:00 - 13:30
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติ มหาวิทยาอุบลราชธานี พ.ศ. .......
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
13:00 - 14:00
pretest สารนิพนธ์ PD (กลุ่ม1)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
13:00 - 16:00
1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :แนะนำรายวิชา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 15:00
1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 13:30
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หัวข้อ : ชี้แจงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 15:30
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หัวข้อ : Body temperature regulation and fever (2hrs)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ขอเชิญร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการตรวจเยี่ยมหน่วยงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ Ed
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสดใส ตะรินันท์
15:30 - 17:30
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หัวข้อ : Nervous system (NS, 27 hrs)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562
09:00 - 16:30
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรวท.ม.สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องสำอางฯ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
09:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานคณะเภสัชศาสตร๋ ครั้งที่ 5/2562
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสดใส ตะรินันท์
10:00 - 12:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : แนะนำรายวิชาและแนวปฏิบัติในการเรียนและเกณฑ์ประเมิน 1. จิตวิทยาเบื้องต้น 2. จิตวิทยาในชีวิตประจำวันและการทำงาน
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
11:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Biochemical genetics
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 14:00
pretest สารนิพนธ์ PD (กลุ่ม2)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
13:00 - 15:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : แนะนำรายวิชาและแนวปฏิบัติในการเรียนและเกณฑ์ประเมิน 1. จิตวิทยาเบื้องต้น 2. จิตวิทยาในชีวิตประจำวันและการทำงาน
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : ntroduction to Biochemistry and Molecular Biology Laboratory II
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ :บทนำเข้าสู่ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562
06:00 - 12:00
รับรองแขก VIP งานทำบุญเลี้ยงพระ ครบรอบ 25 ปี
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวปนิดา มุขมณี
06:00 - 12:00
รับรองแขก VIP งานทำบุญเลี้ยงพระ ครบรอบ 25 ปี
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวปนิดา มุขมณี
06:00 - 16:00
พิธีทำบุญเลี้ยงพระวันสถาปนา คณะเภสัชศาสตร์
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
ผศ.ทวนธน บุญลือ
08:30 - 09:00
1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : แนะนำรายวิชา
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 11:00
1502 811-จุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม 1. Introduction to Microbiology &Taxonomy and Evolution 2. Pathogenicity
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 10:00
1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : General principle of pharmacology
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:30 - 11:00
1102 100 เคมี 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Pharmacokinetics
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 13:30
เตรียมงาน Roadshow หมอยา พาแล่น
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
13:00 - 16:00
1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : แนะนำรายวิชา 1. โครงสร้างอะตอมและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 15:00
1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Pharmacokinetics (ต่อ)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : Introduction
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562
08:00 - 10:00
1503 323-เภสัชเคมี 1 หัวข้อ : Adrenergic drugs
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
08:00 - 10:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หัวข้อ : Organization and general principles of the NS (4hrs)(ต่อ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:30
ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ งานคืนสู่เหย้า
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
09:00 - 10:00
1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :ระบบสาธารณสุขของไทย
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 12:00
1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ หัวข้อ Immunology
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
10:00 - 12:00
ประชุมกองบรรณาธิการวารสารเภสัชศาสตร์อีสาน/IJPS (VDO Conference)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
10:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Classical genetics
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
10:00 - 12:00
1505 400-พิษวิทยาคลินิก หัวข้อ : Principles of Toxicology
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1502 704 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 1 - ชี้แจงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา - การอบรมวิธีการสืบค้นข้อมูลและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางด้านเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ :Introduction to Biochemistry and Molecular Biolog
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 15:00
1507 402-เภสัชกรรมชุมชน หัวข้อ : บทนำเภสัชกรรมชุมชน
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท หัวข้อ : แนะนำรายวิชา / ดูภาพยนตร์ / ตรวจรับเครื่องแก้ว
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ :บทนำเข้าสู่ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:00
สัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
16:00 - 19:00
คัดเลือก freshy Boy and Girl และ Lady boy
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562
08:00 - 12:00
1501 802-ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิกและชีวสถิติ : 1. กระบวนการวิจัยและประเภทของการวิจัย
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 13:00
ประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินการโครงการการจัดการศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวดารุณี นามห่อ
09:00 - 21:00
เตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ รอบ 2 โดยนางสาวกฤตพร พงษ์ช้างอยู่
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
1501 802-ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิกและชีวสถิติ : 2. การออกแบบวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562
08:00 - 09:00
1501 803-เภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ : หัวข้อบรรยายที่ 1: ความสำคัญของเภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
1501 803-เภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ : ปฏิบัติการที่ 1 ความสำคัญของเภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 21:00
เตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ รอบ 2 โดยนางสาวกฤตพร พงษ์ช้างอยู่
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
1501 804-เภสัชบำบัดขั้นสูง 1 : 1. การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านหัวใจหลอดเลือดที่ซับซ้อน (ช่วงที่ 1)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ