กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2019 2020 2021>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ ผู้ประกาศ
วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563
08:30 - 12:00
การประชุม ผ่านระบบสัมมนาออนไลน์โครงการ ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 8
PH206 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563
09:00 - 17:00
สารนิพนธ์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
15:00 - 18:00
เตรียมเอกสาร
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563
08:00 - 12:00
สอนเภสัชบำบัด 1
PH206 ห้องสอนออนไลน์
อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
09:00 - 12:00
มอบสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่นและครุภัณฑ์ทางการศึกษาโครงการการเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนฯ
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวอุบลรัตน์ ผิวนวล
09:00 - 17:00
สารนิพนธ์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
09:00 - 12:00
1506 403-เภสัชบำบัด 1 8. Common neurologic disorders (Headaches and Vertigo)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
Conference ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์
10:00 - 11:00
1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 ชี้แจงการสอบกลางภาค
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 16:00
เตรียมเอกสาร
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
12:00 - 15:00
1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ การประมาณค่า
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ การประมาณค่า
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
senior project
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
13:00 - 15:00
สอนปฏิบัติการเภสัชบำบัด 1
PH 207 ห้องสอนออนไลน์
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
13:00 - 16:00
1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 Online Conference ปฏิบัติการที่ 4-6 (เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามและอภิปรายเนื้อหาร่วมกับคณาจารย์)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 5 ● Medical terminology quiz # 5 ● Rheumatologic disorders ● รูปแบบปฏิบัติการ : Small group discussion ● การประเมินผล : คะแนนการมีส่วนร่วมและรายงาน ● Cold calling quiz #5
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 15:00
วิพากษ์ข้อสอบ
PH205 ห้องสอนออนไลน์
รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
15:00 - 17:00
ประชุมโครงการพลิกโฉมระดับมหาวิทยาลัย
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวสดใส ตะรินันท์
16:00 - 17:00
1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 Quiz ปฏิบัติการที่ 4-6 ผ่านระบบ UBU-LMS
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 18:30
พบนักศึกษากลุ่ม Conference
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563
09:00 - 17:00
สารนิพนธ์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
09:00 - 10:00
1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ 6. บทบาทเภสัชกรในสายงานอาจารย์มหาวิทยาลัย - บทบาท/ ลักษณะงานที่ปฏิบัติของอาจารย์เภสัชกร
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 3 การสกัดสารกลุ่มแอลคาลอยด์
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ 7. บทบาทเภสัชกรด้านเภสัชกรรมชุมชน ภญ.รุ้งรักพิน ทองสิน
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1505 400-พิษวิทยาคลินิก 3.3. Hydrocarbons & Household Products
PH 207 ห้องสอนออนไลน์-1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
1503 329 Conference Lab
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
13:00 - 16:00
1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ 4. หมู่ฟังก์ชั่นทางอินทรีย์เคมี
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 Conference ครั้งที่ 1 ปฏิบัติการที่ 1 ถึง 6
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Integumental & musculoskeletal systems
PH206 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล 7. กรณีศึกษาที่ 1 บูรณาการองค์ความรู้เพื่อสังเคราะห์การจัดการระบบยาในโรงพยาบาล
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:15 - 17:30
ติดตามงานสื่อออนไลน์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
16:00 - 19:00
1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 2 การประมาณค่า (Estimation)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563
08:00 - 11:00
1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ การประมาณค่า
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ การประมาณค่า
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการรักษาโรค 3
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
ประชุมคณะกรรมการห้องเอกสารอ้างอิงทางเภสัชศาสตร์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวประไพจิตร สาตะรักษ์
09:00 - 12:00
นำเสนองานป.เอก
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
09:00 - 12:30
สารนิพนธ์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
09:00 - 10:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการสืบค้นข้อมูล คัดเลือกและวิเคราะห์บทความวิชาการ จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 8. Nuclear Magnetic Resonance
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1504 400-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 ยาที่ออกฤทธิ์ที่ระบบทางเดินหายใจ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
จัดทำสื่อการสอนออนไลน์สำหรับครูที่สอนเด็กช่วงอายุ 12-18 ปี
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวปนิดา มุขมณี
11:00 - 12:00
ประชุมการใช้งานระบบสารสนทเศเพื่อการติดตามและประเมินสุขภาพจิตของนักศึกษา
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
12:00 - 13:00
ตรวจรับสื่อออนไลน์
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
13:00 - 16:00
สอบซ่อมวิชาเภสัชบำบัด 3
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
อาจารย์ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
13:00 - 16:00
รายวิชา 1502 225 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1504 400-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 ยาออกฤทธิ์เนิ่นแบบฉีด
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 8. Nuclear Magnetic Resonance
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 7. Group Discussion: Genetic counseling
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 7. Group Discussion: Genetic counseling
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 7. Group Discussion: Genetic counseling
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 7. Group Discussion: Genetic counseling
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 7. Group Discussion: Genetic counseling
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:30
ผู้บริหารประชุมหารือ
ห้องประชุมชั้น 1
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
14:30 - 16:30
1503 328 Water Determination
PH 207 ห้องสอนออนไลน์
ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
15:00 - 16:00
1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 9. การวิเคราะห์ปริมาณน้ำ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
08:00 - 11:00
1503 102-สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม 6. สาเหตุการเกิดสิวและการรักษา
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1503 100-ยาในชีวิตประจำวัน 6. สิทธิผู้บริโภค และคำประกาศสิทธิผู้ป่วย ประเภทของร้านยาและร้านยาคุณภาพ
PH206 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Integumental & musculoskeletal systems
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Integumental & musculoskeletal systems
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนจีน
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1505 300-เภสัชวิทยา 1 Sedative-hypnotics and anxiolytics
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
นำเสนองาน ป.เอก
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
09:00 - 11:00
ประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวปฐมพร ยังมงคล
09:00 - 17:00
สารนิพนธ์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
09:00 - 12:00
1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ 4. หมู่ฟังก์ชั่นทางอินทรีย์เคมี
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ Data analysis
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:30
สอนเภสัชวิทยา 1
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
10:00 - 12:00
1505 300-เภสัชวิทยา 1 Antiepileptic drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 8/2563
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวปนิดา มุขมณี
13:00 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการโครงการ P.A.S.S ครั้งที่ 1/2563
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 15:00
1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ การประมาณค่า
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 310-เภสัชเวท 7. Alkaloids
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 Drugs affecting the central nervous system
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563
08:00 - 16:00
จัดห้องสอบ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน สวนสมุนไพร และพิพิธภัณฑ์สมุนไพร
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
นำเสนองานป.เอก
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
09:00 - 11:00
วิพากษ์ข้อสอบวิชาเภสัชกรรมโรงพยาบาล
ห้องประชุมชั้น 1
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
09:00 - 12:00
Group Discussion: Genetic counseling 2B
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
09:00 - 12:30
สารนิพนธ์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
10:00 - 12:00
บรรยายรายวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์
PH 207 ห้องสอนออนไลน์
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
10:00 - 12:00
1503 325-เภสัชเคมี 2 Antimycobacterial agents
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Bacterial vaccines and toxoids
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
1503 100-ยาในชีวิตประจำวัน 7. ยาคุมกำเนิด
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
1502 100-การดูแลสุขภาพตามวัย 8. การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและการดูแลสุขภาพสำหรับวัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์
PH 207 ห้องสอนออนไลน์-1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:30 - 17:00
สารนิพนธ์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
13:00 - 16:00
ประชุม senior project
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 16:00
รายวิชา 1502 225 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 (7 คน)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 7. Group Discussion: Genetic counseling
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 7. Group Discussion: Genetic counseling
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 7. Group Discussion: Genetic counseling
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 7. Group Discussion: Genetic counseling
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 4 การตรวจสอบชนิดแอลคาลอยด์
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563
08:00 - 13:30
รับรองวิทยากรและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมวิชาการเรื่องโครงการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 8
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวดารุณี นามห่อ
08:00 - 16:30
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิก และ สอบกลางภาค
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
08:00 - 12:00
7. อคติและตัวแปรกวน
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
08:30 - 12:00
การประชุม ผ่านระบบสัมมนาออนไลน์ โครงการ ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 8
PH206 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวดารุณี นามห่อ
09:00 - 12:30
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 นัดพบอาจารย์เพิ่มเติม ดลุ่ม อ.ไพจิตร โดย นายน่านฟ้า
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
7. Rasch Model 2
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
18:00 - 20:00
นัดประชุม ปี 5 เรื่องโครงการ PASS โดยนางสาวพนัชกร บุญพุฒ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563
08:30 - 16:30
การนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563
08:30 - 16:30
สอบกลางภาค 1/2563
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 12:00
สอบกลางภาค 1/2563
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 12:00
สอบกลางภาค 1/2563
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 16:30
สอบกลางภาค 1/2563
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 10:00
สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 17:00
สารนิพนธ์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
09:00 - 12:00
วิพากษ์ข้อสอบรายวิชา เภสัชเวท และปฏิบัติการเภสัชเวท โดย ผศ.ดร.ทวรศักดิ์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:30
วิพากษ์ข้อสอบภูมิคุ้มกันวิทยาฯ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563
08:30 - 16:30
สอบกลางภาค 1/2563
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 12:00
สอบกลางภาค 1/2563
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 12:00
สอบกลางภาค 1/2563
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 16:30
สอบกลางภาค 1/2563
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
พบนักศึกษาปริญญาเอก
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 17:00
สารนิพนธ์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
13:00 - 16:30
จัดเตรียมเอกสารสำหรับฐานข้อมูล
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563
08:30 - 16:30
สอบกลางภาค 1/2563
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 12:00
สอบกลางภาค 1/2563
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 12:00
สอบกลางภาค 1/2563
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 16:30
สอบกลางภาค 1/2563
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
08:30 - 16:30
สอบกลางภาค 1/2563
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 12:00
สอบกลางภาค 1/2563
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 12:00
สอบกลางภาค 1/2563
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 16:30
สอบกลางภาค 1/2563
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
ประชุม senior project
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
09:00 - 17:00
สารนิพนธ์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
13:00 - 16:00
ประชุม senior project
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 15:00
สอนออนไลน์ short course TDM
PH205 ห้องสอนออนไลน์
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563
08:30 - 16:30
สอบกลางภาค 1/2563
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 12:00
สอบกลางภาค 1/2563
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 12:00
สอบกลางภาค 1/2563
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 16:30
สอบกลางภาค 1/2563
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 10:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษา วท.ม. เภสัชศาสตร์ชีวภาพ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 17:00
สารนิพนธ์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
09:00 - 16:00
ประชุมวิพากษ์หลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
12:30 - 15:00
เตรียมเอกสาร
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
13:30 - 16:30
สอนออนไลน์
PH205 ห้องสอนออนไลน์
ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
08:30 - 16:30
สอบกลางภาค 1/2563
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 12:00
สอบกลางภาค 1/2563
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 12:00
สอบกลางภาค 1/2563
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 16:30
สอบกลางภาค 1/2563
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค วิชาความก้าวหน้าทางเภสัชกรรมคลินิกในโรคมะเร็ง
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563
08:30 - 16:30
สอบกลางภาค 1/2563
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 12:00
สอบกลางภาค 1/2563
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 12:00
สอบกลางภาค 1/2563
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 16:30
สอบกลางภาค 1/2563
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
ประชุม DHI
PH205 ห้องสอนออนไลน์
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค วิชาเภสัชบำบัดขั้นสูง 1
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563
08:30 - 16:30
สอบกลางภาค 1/2563
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 12:00
สอบกลางภาค 1/2563
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 12:00
สอบกลางภาค 1/2563
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 16:30
สอบกลางภาค 1/2563
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 17:00
ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องประชุม
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวปนิดา มุขมณี
09:30 - 12:00
ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ครั้งที่ 8/2563
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
13:00 - 16:00
การนำเสนอรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน _กลุ่มที่ 3 บ้านน้ำคำ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
13:00 - 16:00
กานำเสนอรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน _กลุ่มที่ 4 บ้านธาตุออก
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
13:00 - 17:00
การนำเสนอรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน กลุ่มที่ 5 ดอนหนองบัว
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
13:00 - 16:00
กานำเสนอรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน _กลุ่มที่ 2 บ้านธาตุ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
13:00 - 16:00
กานำเสนอรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน _กลุ่มที่ 1 บ้านก่อนอก
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
13:30 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2563
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563
08:30 - 16:30
สอบกลางภาค 1/2563
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 16:30
สอบกลางภาค 1/2563
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 17:00
สารนิพนธ์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
09:00 - 16:30
สอบกลางภาค 1/2563
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค 1/2563
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
11:00 - 16:00
เตรียมเอกสาร
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
13:00 - 16:00
สอบกลางภาค 1/2563
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
บันทึก VDO สอนออนไลน์
PH 207 ห้องสอนออนไลน์
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
13:00 - 21:00
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานคณะเภสัชศาสตร๋ ครั้งที่ 5/2563
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวดารุณี นามห่อ
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานคณะเภสัชศาสตร๋ ครั้งที่ 5/2563
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสดใส ตะรินันท์
16:00 - 20:00
สอบชดเชยรายวิชา ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563
08:30 - 16:30
สอบกลางภาค 1/2563
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 16:30
สอบกลางภาค 1/2563
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:30
สอบกลางภาค 1/2563
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค 1/2563
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 17:00
ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องประชุม
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวปนิดา มุขมณี
08:30 - 10:30
การนำเสนอบทความทางวิชาการ รายวิชา สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 2 ครั้งที่ 1
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
09:00 - 17:00
สารนิพนธ์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
09:30 - 12:00
การจัดทำเว็ปไซต์ระบบการอบรมออนไลน์สำหรับผู้รับบริการ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวปนิดา มุขมณี
10:00 - 13:00
เตรียมเอกสารการสอน
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
11:30 - 16:30
ออนไลน์พิษวิทยาคลินิก
PH206 ห้องสอนออนไลน์
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
13:00 - 16:30
เตรียมสื่อการสอนออนไลน์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
13:00 - 16:00
บันทึก VDO สอนออนไลน์
PH 207 ห้องสอนออนไลน์
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
13:00 - 15:00
ประชุมกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 21:00
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
15:00 - 17:00
นำเสนองาน ป.เอก
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563
08:30 - 16:30
สอบกลางภาค 1/2563
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 16:30
สอบกลางภาค 1/2563
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:30
สอบกลางภาค 1/2563
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค 1/2563
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 17:00
ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องประชุม
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวปนิดา มุขมณี
09:00 - 17:00
สารนิพนธ์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
09:00 - 12:00
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ป.เอก
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
10:00 - 12:00
ประชุม roadshow ITAP
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
11:30 - 16:30
ออนไลน์พิษวิทยาคลินิก
PH206 ห้องสอนออนไลน์
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
12:00 - 16:00
ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
13:00 - 16:00
สอบกลางภาค 1/2563 (สอบชดเชย)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ
ห้องประชุมมงคลนาม PH105
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
13:00 - 21:00
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 16:00
คุมตัวก่อนสอบรายวิชาปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
คุมตัวก่อนสอบรายวิชาปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563
08:30 - 16:30
สอบกลางภาค 1/2563
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 16:30
สอบกลางภาค 1/2563
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:30
สอบกลางภาค 1/2563
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค 1/2563
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 17:00
ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องประชุม
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวปนิดา มุขมณี
09:00 - 17:00
สารนิพนธ์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
11:30 - 16:30
ออนไลน์พิษวิทยาคลินิก
PH206 ห้องสอนออนไลน์
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
12:00 - 14:00
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัย
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
13:00 - 16:00
เตรียมเอกสารการสอน
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
13:00 - 21:00
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563
08:00 - 17:00
ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องประชุม
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวปนิดา มุขมณี
08:00 - 12:00
8. การวิจัย drug utilization และการวิจัยด้านปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ยา
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 13:00
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ หลักสุตร ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิก (นางสาวปรัตดา ศรีสมบัติ)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
8. Item Response Theory
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563
08:00 - 17:00
ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องประชุม
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวปนิดา มุขมณี
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563
08:00 - 17:00
ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องประชุม
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวปนิดา มุขมณี
08:00 - 12:00
1506 403-เภสัชบำบัด 1 9. Respiratory disorders
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:30
ประชุม คกก.ออกและคัดเลือกข้อสอบ สภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 3/2563
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 11:00
ประชุมกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 17:00
สารนิพนธ์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
09:00 - 12:00
1504 300-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 7. Rheology and Viscosity
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 15:00
เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
11:00 - 16:00
ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
11:30 - 16:30
ประชุมกลุ่มวิชา ครั้งที่ 8/63
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
12:00 - 15:00
1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 21:00
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 16:00
1504 300-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 8. Preformulation Considerations
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 6 ● Medical terminology quiz # 6 ● Common neurologic disorders ● รูปแบบปฏิบัติการ : Small group discussion ● การประเมินผล : คะแนนการมีส่วนร่วมและรายงาน ● Cold calling quiz #6
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563
09:00 - 16:30
ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ EdPEx 300 กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 3/2563
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสดใส ตะรินันท์
09:00 - 12:00
1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ 5. สมดุลเคมีและสมดุลของไอออน
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 310-เภสัชเวท 8. Shikimate Derived Products
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1505 400-พิษวิทยาคลินิก 3.4. Toxic alcohols 3.5. Toxic Gas
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ 8. บทบาทเภสัชกรด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ภญ.กิติยาพร ทองไทย
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1505 400-พิษวิทยาคลินิก 3.4.Toxic alcohols
PH 207 ห้องสอนออนไลน์-1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 13:00
ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ EdPEx 300 กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 3/2563
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
13:00 - 16:00
เตรียมการสอนวิชาเภสัชวิทยา
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์เกียรติศักดิ์ ภาดี
13:00 - 16:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 3. Integumental & musculoskeletal systems (cont.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:30
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ หลักสุตร ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิก (นางสาวนนทิกุล ผาสุขมูล)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 7 Water determination
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Integumental & musculoskeletal systems
PH206 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล 8. บัญชียาหลักแห่งชาติและบัญชียาโรงพยาบาล ผศ.(พิเศษ)ภญ.อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 19:00
1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 2 การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:15 - 17:00
นัด นศ.จัดทำผลประเมินโครงการสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563
08:00 - 18:00
1504 401-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 ปฏิบัติการที่ 1 การหาคุณสมบัติของอนุภาคของแข็งและการคำนวณที่เกี่ยวข้อง (สาธิต:การไหล, Bulk and Tapped density, การหาขนาดอนุภาคด้วย sieve analysis)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 18:00
1504 401-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 ปฏิบัติการที่ 1 การหาคุณสมบัติของอนุภาคของแข็งและการคำนวณที่เกี่ยวข้อง
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการรักษาโรค 4
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
เตรียมสื่อการสอนออนไลน์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
09:00 - 10:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการสืบค้นข้อมูล คัดเลือกและวิเคราะห์บทความวิชาการ จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 10. Introduction to Chromatography 11. Thin Layer Chromatography
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 13:00
เตรียมการสอน
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.รุจาภัค สุทธิวิเศษศักดิ์
10:00 - 12:00
ประชุมแก้ไขหลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
11:00 - 13:00
นำเสนอระบบ Smart Classroom-Smart Lab solution /Smart meeting
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวิตรี สอนพงษ์
11:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 10. Basic technique in molecular biology and biotechnology (DNA)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:30
เตรียมสื่อการสอนออนไลน์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
13:00 - 16:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 9.2 Anatomy of the muscular system
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 7 Water determination
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 7. Group Discussion: Genetic counseling
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 7. Group Discussion: Genetic counseling
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 7. Group Discussion: Genetic counseling
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 7. Group Discussion: Genetic counseling
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 7. Group Discussion: Genetic counseling
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Anatomy of the skeletal system
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:00 - 21:00
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563
08:00 - 11:00
1503 102-สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม 7.เครื่องสำอางสำหรับแต่งแต้มผิวและเล็บ
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1503 100-ยาในชีวิตประจำวัน 7. ยาที่ใช้ในระบบทางเดินอาหาร
PH206 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม การสอนแบบสาธิตครั้งที่ 1 การดูแลสุขภาพด้วยอาหาร และเครื่องดื่ม
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 13:00
เตรียมการสอน
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.รุจาภัค สุทธิวิเศษศักดิ์
09:00 - 12:00
1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ 5. สมดุลเคมีและสมดุลของไอออน
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1505 300-เภสัชวิทยา 1 Antipsychotic drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ One sample t-test, Independent t-test, Dependent t-test
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:30 - 16:30
สอนเภสัชวิทยา 1
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
11:00 - 12:00
1505 300-เภสัชวิทยา 1 General and local anesthetics
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
สอบชดเชย
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
13:00 - 16:30
สอบชดเชย
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
13:00 - 21:00
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 16:00
1503 310-เภสัชเวท 8. Shikimate Derived Products
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1505 300-เภสัชวิทยา 1 Autacoids
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครัั้งที่ 8/2563
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563
08:00 - 10:00
1503 325-เภสัชเคมี 2 NSAIDs
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Integumental & musculoskeletal systems (cont.)
PH206 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน หลักและวิธีการเตรียมสมุนไพรเพื่อใช้รักษาโรคเบื้องต้น
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับภาระด้านกฎหมาย ของสำนักงานกฎหมายและนิติการ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
10:00 - 12:00
ประชุมหารือความร่วมมือกับโรงพยาบาล BNH
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
10:00 - 12:00
1503 325-เภสัชเคมี 2 NSAIDs(ต่อ)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 10. Basic technique in molecular biology and biotechnology (DNA)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Viral vaccines อ.ดร.รุจาภัค สุทธิวิเศษศักดิ์
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 10. Basic technique in molecular biology and biotechnology (DNA)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 13:00
ประชุมหารือความร่วมมือกับโรงพยาบาล BNH (รับประทานอาหารเที่ยง)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
12:00 - 15:00
1503 100-ยาในชีวิตประจำวัน 8. แหล่งข้อมูลทางยาและสุขภาพ
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
1502 100-การดูแลสุขภาพตามวัย 9. การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและการดูแลสุขภาพสำหรับวัยทองและวัยสูงอายุ (ตอนที่ 1)
PH 207 ห้องสอนออนไลน์-1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:50 - 16:30
บันทึกการสอนพิษวิทยาคลินิก
PH206 ห้องสอนออนไลน์
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
13:00 - 16:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 3. Integumental & musculoskeletal systems (cont.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 9.2 Anatomy of the muscular system
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 (7 คน)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 7. Group Discussion: Genetic counseling
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 7. Group Discussion: Genetic counseling
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 7. Group Discussion: Genetic counseling
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 7. Group Discussion: Genetic counseling
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 7. Group Discussion: Genetic counseling
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 310-เภสัชเวท 8. Shikimate Derived Products
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Anatomy of the skeletal system
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 15:00
สอบซ่อม สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
16:00 - 21:00
PHARM CAMP UBU 2020 "ทะยานสู่ฝัน วันที่ฉันได้เรียนเภสัช"
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวปฐมพร ยังมงคล
16:00 - 21:00
PHARM CAMP UBU 2020 "ทะยานสู่ฝัน วันที่ฉันได้เรียนเภสัช"
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวปฐมพร ยังมงคล
16:00 - 21:00
PHARM CAMP UBU 2020 "ทะยานสู่ฝัน วันที่ฉันได้เรียนเภสัช"
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวปฐมพร ยังมงคล
16:00 - 21:00
PHARM CAMP UBU 2020 "ทะยานสู่ฝัน วันที่ฉันได้เรียนเภสัช"
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวปฐมพร ยังมงคล
16:00 - 21:00
PHARM CAMP UBU 2020 "ทะยานสู่ฝัน วันที่ฉันได้เรียนเภสัช"
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวปฐมพร ยังมงคล
16:00 - 21:00
PHARM CAMP UBU 2020 "ทะยานสู่ฝัน วันที่ฉันได้เรียนเภสัช"
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวปฐมพร ยังมงคล
16:00 - 21:00
PHARM CAMP UBU 2020 "ทะยานสู่ฝัน วันที่ฉันได้เรียนเภสัช"
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวปฐมพร ยังมงคล
16:00 - 21:00
PHARM CAMP UBU 2020 "ทะยานสู่ฝัน วันที่ฉันได้เรียนเภสัช"
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563
05:00 - 23:00
PHARM CAMP UBU 2020 "ทะยานสู่ฝัน วันที่ฉันได้เรียนเภสัช"
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวปฐมพร ยังมงคล
05:00 - 23:00
PHARM CAMP UBU 2020 "ทะยานสู่ฝัน วันที่ฉันได้เรียนเภสัช"
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวปฐมพร ยังมงคล
05:30 - 23:00
PHARM CAMP UBU 2020 "ทะยานสู่ฝัน วันที่ฉันได้เรียนเภสัช"
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวปฐมพร ยังมงคล
05:30 - 23:00
PHARM CAMP UBU 2020 "ทะยานสู่ฝัน วันที่ฉันได้เรียนเภสัช"
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวปฐมพร ยังมงคล
05:30 - 23:00
PHARM CAMP UBU 2020 "ทะยานสู่ฝัน วันที่ฉันได้เรียนเภสัช"
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวปฐมพร ยังมงคล
05:30 - 23:00
PHARM CAMP UBU 2020 "ทะยานสู่ฝัน วันที่ฉันได้เรียนเภสัช"
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวปฐมพร ยังมงคล
05:30 - 23:00
PHARM CAMP UBU 2020 "ทะยานสู่ฝัน วันที่ฉันได้เรียนเภสัช"
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวปฐมพร ยังมงคล
05:30 - 23:00
PHARM CAMP UBU 2020 "ทะยานสู่ฝัน วันที่ฉันได้เรียนเภสัช"
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวปฐมพร ยังมงคล
08:00 - 16:00
สอบสัมภาษณ์รับเข้า
PH206 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 16:00
สอบสัมภาษณ์รับเข้า
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
9. 9การวิจัยเชิงคุณภาพ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 17:00
สอน ป.โท
PH205 ห้องสอนออนไลน์
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
13:00 - 16:00
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 16:00
9. Concept and Type of Quality of Life
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
นำเสนอบทความวิชาการ (ครั้งที่ 2)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563
06:00 - 16:30
PHARM CAMP UBU 2020 "ทะยานสู่ฝัน วันที่ฉันได้เรียนเภสัช"
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวปฐมพร ยังมงคล
06:00 - 16:30
PHARM CAMP UBU 2020 "ทะยานสู่ฝัน วันที่ฉันได้เรียนเภสัช"
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวปฐมพร ยังมงคล
08:00 - 16:00
สอบสัมภาษณ์รับเข้า
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 16:00
สอบสัมภาษณ์รับเข้า
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 16:00
PHARM CAMP UBU 2020 "ทะยานสู่ฝัน วันที่ฉันได้เรียนเภสัช"
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวปฐมพร ยังมงคล
08:00 - 16:00
PHARM CAMP UBU 2020 "ทะยานสู่ฝัน วันที่ฉันได้เรียนเภสัช"
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวปฐมพร ยังมงคล
08:00 - 16:00
PHARM CAMP UBU 2020 "ทะยานสู่ฝัน วันที่ฉันได้เรียนเภสัช"
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวปฐมพร ยังมงคล
08:00 - 16:00
PHARM CAMP UBU 2020 "ทะยานสู่ฝัน วันที่ฉันได้เรียนเภสัช"
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวปฐมพร ยังมงคล
08:00 - 16:00
PHARM CAMP UBU 2020 "ทะยานสู่ฝัน วันที่ฉันได้เรียนเภสัช"
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวปฐมพร ยังมงคล
08:00 - 16:00
PHARM CAMP UBU 2020 "ทะยานสู่ฝัน วันที่ฉันได้เรียนเภสัช"
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563
08:30 - 11:00
สอนชดเชย กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
501
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
09:00 - 16:00
จัดห้องสอบ
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
สอบชดเชยวิชา 1502 223 ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2
PH 207 ห้องสอนออนไลน์
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
09:00 - 13:00
ประชุม คกก.ออกและคัดเลือกข้อสอบ สภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 4/2563
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
1504 300-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 9. Pharmaceutical Excipients
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 403-เภสัชบำบัด 1 10. Ophthalmic and otolaryngologic disorders
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 4/2563
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:30 - 12:00
กิจกรรม KM เรื่อง การเข้าถึงระบบฐานข้อมูลนักศึกษา
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางสาวสดใส ตะรินันท์
11:40 - 17:00
นัดนศ.สรุปผลประเมินโครงการ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
12:00 - 15:00
1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
อัดคลิปวิดีโองานวิจัย
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
13:00 - 17:00
สารนิพนธ์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
13:00 - 16:00
การประชุมผ่านระบบสัมมนาออนไลน์โครงการความร่วมมืออจากโรงพยาบาลค่ายฯ บริการวิชาการ High Alert Medications in hospital
PH206 ห้องสอนออนไลน์
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
13:00 - 21:00
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 16:00
1504 300-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 9. Pharmaceutical Excipients
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 7 ● Medical terminology quiz#7 ● Respiratory tract disorder ● รูปแบบปฏิบัติการ : Small group discussion ● การประเมินผล : คะแนนการมีส่วนร่วมและรายงาน ● Cold calling quiz #7
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 8/2563
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
17:00 - 20:00
นัดพบสัมมนาหัวข้อ Antiepileptic drugs
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
20:00 - 21:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 การสอบย่อยหลังการเรียน หัวข้อ Integumentary system
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ