กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2017 2018 2019>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ ผู้ประกาศ
วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561
08:00 - 16:00
สอบความรู้ MCQ ปี 4
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 16:00
5. การตั้งตำรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการตกแต่ง เช่น ลิปสติก ผลิตภัณฑ์สีทาตาและแก้ม
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
ความไม่คงตัวทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561
08:00 - 16:00
สอบความรู้ MCQ ปี 4
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
การนำเสนอสัมมนาครั้งที่ 1
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 15:00
Group discussion : Sec 2. Topic Drugs in Flow of geneticcs
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
13:00 - 16:00
การนำเสนอสัมมนาครั้งที่ 1
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
การนำเสนอสัมมนาครั้งที่ 1
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561
08:00 - 11:00
1502 100-การดูแลสุขภาพตามวัย หัวข้อที่ 7 การดูแลสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนและวัยเรียน (1-12 ปี)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 12:00
1504 320-รูปแบบยาเตรียม 1 Solutions
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 Physical examination skills for pharmacists
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก Stereochemistry on drug efficacy and pharmacokinetics
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Motor system (4 hrs) ต่อ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 16:00
ปรับปรุงหลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
10:00 - 12:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 Physical examination skills for pharmacists
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ การแจกแจงความน่าจะเป็นของค่าที่ได้จากตัวอย่าง
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
1506 514-เภสัชบำบัด Shock
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 4
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561
08:00 - 10:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มเห็ดรา
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 3
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข สมุนไพรในระบบสาธารณสุขมูลฐาน
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 13:00
ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ ครั้งที่ 8/2561
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
10:00 - 12:00
1507 400-เภสัชสาธารณสุข ระบาดวิทยากับปัญหาสาธารณสุข
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ 7.Compartmentalization
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 13:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Genetic disorders
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางฯ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
5.การเกิดมะเร็งหลายขั้นตอน
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Higher cortical function (3 hrs)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 4
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล 4. บทนำสู่เภสัชกรรมโรงพยาบาล
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:00
หารือแนวทางการพัฒนาระบบ PhaPAB
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
15:00 - 17:00
รับรองอาจารย์พิเศษ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวิตรี สอนพงษ์
15:00 - 17:00
1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ Survey Research
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:00 - 19:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Drug actions in flow of genetics
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 5 กันยายน 2561
08:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด Acute kidney injury
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1507 402-เภสัชกรรมชุมชน การจัดการร้านยายุค 4.0
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม ทักษะการให้การปรึกษาเบื้องต้น
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 16:00
1506 514-เภสัชบำบัด Acute kidney injury
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 การตรวจปฏิกิริยารีเฟล็กซ์ (Reflex Testing)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1504 320-รูปแบบยาเตรียม 1 Colloidal systems and coarse dispersions
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การฝึกพูดในที่สาธารณะ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 17:30
สารนิพนธ์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
16:00 - 16:30
งานวิชาการ พิจารณาปัญหาการเปิดรายวิชา 1/2561
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561
08:00 - 12:00
1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ Qualitative research methods
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1503 201-เภสัชเคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ Themodynamics in pharmaceutical chemistry
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
ประชุมการจัดสรรงบประมาณฝึกงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
ห้องประชุมชั้น 1
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
09:00 - 12:00
1505 300-เภสัชวิทยา 1 Antipsychotic drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
13:00 - 16:30
1503 514 เภสัชเคมีทางคลินิก
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางสาวิตรี สอนพงษ์
13:00 - 14:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
1503 323-เภสัชเคมี 1 Antipsychotic drugs, anxiolytic drugs, Hypnotics
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 Drugs affecting CNS functions
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561
08:00 - 10:00
1503 323-เภสัชเคมี 1 CNS stimulants Anticonvulsants Antidepressants
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
2.6 Higher cortical function (3 hrs) ต่อ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 12:00
1503 514 เภสัชเคมีทางคลินิก
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางสาวิตรี สอนพงษ์
09:00 - 12:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก Stereochemistry on drug efficacy and pharmacokinetics
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ บทบาทเภสัชกรในสายงานอาจารย์มหาวิทยาลัย
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
มอบทุนการศึกษามูลนิธิเภสัชกรอุบล
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
10:00 - 12:00
1505 400-พิษวิทยาคลินิก Metals
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Introduction to biological products
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 13:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Genetic disorders ต่อ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 13:30
กิจกรรม KM เรื่อง แนวทางการสนับสนุนงานวิจัยทางด้านเภสัชกรรมปฏิบัติ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
11:00 - 12:00
1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Bacterial vaccines and toxoids
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 การตรวจปฏิกิริยารีเฟล็กซ์ (Reflex Testing) ต่อ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน เภสัชตำรับ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:30
ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ภบ.
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561
08:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด Fluid and electrolyte disorders
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
6. วัตถุดิบในการผลิตน้ำหอม และสุคนธบำบัด
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
การนำเสนองานมอบหมาย
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
ความไม่คงตัวทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
1506 514-เภสัชบำบัด Fluid and electrolyte disorders
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561
09:00 - 16:00
Clinicopathological conference: Nervous system
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
09:00 - 16:00
การทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ การประเมินประสิทธิภาพของสารกันแดด ผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวขาวและผลิตภัณฑ์รักษาฝ้า
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
1507 521-การตลาดยา Market survey ภก.วรพงศ์ ศุภนันธร
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยศาสตร์กับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย การเข้าถึงยา ความเสมอภาคในการใช้ยา
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1507 521-การตลาดยา Market survey ภก.วรพงศ์ ศุภนันธร
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561
08:00 - 11:00
1502 100-การดูแลสุขภาพตามวัย หัวข้อที่ 8. การดูแลสุขภาพของวัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์ (เริ่ม 12 ปี)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 11:00
1503 201-เภสัชเคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์และกลไก
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 Women’s health
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 15:00
งานพัสดุ
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวปนิดา มุขมณี
09:00 - 15:00
เตรียมห้อง Video Conference
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นายนรเศรษฐ์ ทองคำ
09:00 - 12:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก Stereochemistry on drug efficacy and pharmacokinetics
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1504 320-รูปแบบยาเตรียม 1 Colloidal systems and coarse dispersions
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (โครงการงบจังหวัด)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวดารุณี นามห่อ
09:30 - 13:00
ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 9/2561
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
10:00 - 11:30
วางแผนงานวิจัย
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
12:00 - 15:00
1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ การประมาณค่า
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการวิชาโรคเรื้อรัง
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 16:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การให้คำปรึกษาด้านยาและการประเมินภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 5
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:00 - 20:00
กิจกรรมสอนเสริมรายวิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 อ.จุฑามาศ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561
08:00 - 10:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชเมล็ดเปลอย
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 6
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข สมุนไพรที่ใช้ในโรงพยาบาล
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 6 การตั้งตำรับยาน้ำ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 กิจกรรมสอนเสริม อ.สุภารัตน์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 16:30
ประชุมกองบรรณาธิการวารสารเภสัชศาสตร์อีสาน/IJPS (Video Conference)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
10:00 - 12:00
1507 400-เภสัชสาธารณสุข ระบาดวิทยากับปัญหาสาธารณสุข
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดผิดปกติ
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ 8.Compartmentalization ต่อ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 13:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Genetic testing and genetic counseling
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
ประชุมวิพากษ์ข้อสอบ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
13:00 - 16:00
6.ปัจจัยการเจริญเติบโตและตัวต้อนรับ และการส่งสัญญาณ ในเซลล์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Integumental& Musculoskeletal systems (13 hrs)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 7
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล 6. การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล และการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 12 กันยายน 2561
08:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด Drug-induced renal disorders
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1507 402-เภสัชกรรมชุมชน กิจกรรม IPE
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 12:00
บริษัทนำเสนอ เครื่อง vertex e-record
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวปนิดา มุขมณี
09:00 - 11:00
วิพากษ์ข้อสอบ ชีวเคมี
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
10:00 - 12:00
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์เข้าพบปะคณาจารย์และบุคลากรเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการสรรหาฯ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางนิธินันท์ สุยะลา
10:00 - 12:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม ทักษะการให้การปรึกษาเบื้องต้น
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Genetic testing and genetic counseling ต่อ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 514-เภสัชบำบัด Drug-induced renal disorders
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Clinico-pathological conference I (Nervous system)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Genetic counseling
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Genetic counseling
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Genetic counseling
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Genetic counseling
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Genetic counseling
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การนำเสนอโดยสื่อสารสนเทศ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 14:00
ประชุมกรรมการสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
16:00 - 17:00
คุยงานโครงการ (อ.จิริสุดา)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
17:00 - 19:00
สอนกลุ่มย่อย หัวข้อ Genetic conseling รายวิชา 1502 223 ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
17:00 - 19:00
Tutorial: Nervous system
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561
08:00 - 11:00
1503 201-เภสัชเคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์และกลไก ต่อ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ Data analysis
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1505 300-เภสัชวิทยา 1Autacoids
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
ประชุมหารืองานพัสดุ
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวปนิดา มุขมณี
13:00 - 14:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
6.ปัจจัยการเจริญเติบโตและตัวต้อนรับ และการส่งสัญญาณ ในเซลล์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 Drugs affecting CNS functions
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ การประมาณค่า
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1507 400-เภสัชสาธารณสุข 7. การวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคมกับปัญหาสุขภาพ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 8/2561
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561
08:00 - 17:00
จัดห้องสอบ
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1503 323-เภสัชเคมี 1 CNS stimulants Anticonvulsants Antidepressants ต่อ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Integumental& Musculoskeletal systems (13 hrs) ต่อ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 13:00
ประชุมอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
09:00 - 12:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก Metabolism and Excretion ในทางเภสัชเคมีคลินิก
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ บทบาทเภสัชกรในร้านยาแผนปัจจุบัน
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
วิพากษ์ข้อสอบ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
10:00 - 12:00
1505 400-พิษวิทยาคลินิก Hydrocarbons and Household Products
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Bacterial vaccines and toxoids
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
จัดห้องสอบ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน (Comm ปัญหาและแก้ปัญหาสุขภาพชุมชนตามทฤษฎีทางแพทย์ศาสตร์ ระบาดวิทยาและการสาธารณสุข และเภสัชศาสตร์
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Clinico-pathological conference I (Nervous system) ต่อ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Genetic counseling
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Genetic counseling
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Genetic counseling
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Genetic counseling
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Genetic counseling
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 17:00
จัดห้องสอบ
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561
08:30 - 16:00
ติดตามความก้าวหน้่าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร ปร.ด.สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
สอบปลายภาค
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
สอบกลางภาคหัวข้อ 1-5
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
การประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สิว
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค 1/2561
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค 1/2561
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค ภาคการศึกษา 1/2561
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 13:30
นำเสนอแบบก่อสร้างอาคารฯเบื้องต้น
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวปนิดา มุขมณี
13:00 - 16:30
สัมภาษณ์อาจารย์กลุ่มเภสัชเคมี
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
13:00 - 16:00
สอบกลางภาครายวิชาชัววิทยาของมะเร็ง
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:30 - 15:30
ประชุมคณะกรรมการเภสัชศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 5/2561
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งท่ี 8/2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค ภาคการศึกษา 1/2561
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
เก็บตัวนักศึกษา รายวิชาปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ (ดร.กุสุมา)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
สอบกลางภาครายวิชาชัววิทยาของมะเร็ง
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 19 กันยายน 2561
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค ภาคการศึกษา 1/2561
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 10:30
ประชุมหารือเพื่อเตรียมงาน 25 ปี คณะ
ห้องประชุมชั้น 1
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
09:00 - 12:00
สอบชดเชยวิชา เภสัชกรรมชุมชน
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
สอบกลางภาค 1/2561
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 16:00
ประชุมกรรมการประจำหลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
10:30 - 12:30
ลงนามสัญญาก่อสร้าง งบจังหวัด
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวปนิดา มุขมณี
12:00 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
13:00 - 15:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 เก็บตัวก่อนสอบ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
สอบกลางภาครายวิชาชัววิทยาของมะเร็ง
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3/2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค ภาคการศึกษา 1/2561
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 16:30
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ วท.ม.เภสัชศาสาตร์ชีวภาพ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค 1/2561
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค 1/2561
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค 1/2561
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
11:00 - 13:00
รับรองกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:30
พบอาจารย์ที่ปรึกษา
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 14:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
สอบกลางภาครายวิชาชัววิทยาของมะเร็ง
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
16:30 - 19:00
ซ้อมนำเสนอวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค ภาคการศึกษา 1/2561
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 16:00
งานพัสดุ
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวปนิดา มุขมณี
13:00 - 16:00
ประชุมกลุ่มวิชา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
13:00 - 16:00
1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน 7. การศึกษาวิจัยปัญหาสุขภาพชุมชนจากทฤษฎีสังคมวิทยาการแพทย์ สำนักโครงสร้างหน้าที่
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา นายมงคลพันธ์ ตันติวัชรกุลธร
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
สอบกลางภาครายวิชาชัววิทยาของมะเร็ง
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:30 - 17:00
ประชุม อ.ทวีศักดิ์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค ภาคการศึกษา 1/2561
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
ผลิตภัณฑ์โภชนเภสัชภัณฑ์ (Nutraceuticals) และผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อดูแลสุขภาพ (Functional Foods)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ความร่วมมือของสหวิชาชีพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1507 521-การตลาดยา Marketing planning ภก.ธีระ ฉกาจนโรดม
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:30 - 13:30
รับรองอาจารย์พิเศษ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
การตลาดและแนวโน้มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ ความงาม
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
วิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความคงตัว
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 15:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1507 521-การตลาดยา Marketing planning ภก.ธีระ ฉกาจนโรดม
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 19:00
สอบกลางภาค 1/2561 (สอบชดเชย)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561
09:00 - 16:00
สอบกลางภาค ภาคการศึกษา 1/2561
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค 1/2561
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค 1/2561
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
การประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
1507 521-การตลาดยา Marketing structure and marketing mix ภก.ธีระ ฉกาจนโรดม
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:30 - 13:30
รับรองอาจารย์พิเศษ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
การประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวและเส้นผม
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
1507 521-การตลาดยา Marketing structure and marketing mix ภก.ธีระ ฉกาจนโรดม
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561
08:00 - 11:00
1502 100-การดูแลสุขภาพตามวัย หัวข้อที่ 9. โรคติดเชื้อทางระบบสืบพันธุ์และการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 12:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 Dermatologic disorders
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก Metabolism and Excretion ในทางเภสัชเคมีคลินิก
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1504 320-รูปแบบยาเตรียม 1 Interfacial phenomena, rheology and viscosity
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:00
สัมภาษณ์การคัดเลือกพนักงานเงินรายได้เพื่อเปลี่ยนหมวดการจ้างเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
09:30 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการเภสัชศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 5/2561
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
12:00 - 16:00
Pharmacotherapy 1
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
12:00 - 16:30
ตรวจรับงานจ้างออกแบบ งวดที่ 1
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวปนิดา มุขมณี
12:00 - 15:00
1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ การเปรียบเทียบข้อมูลประชากร
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Pharmacotherapy 1
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 16:00
Pharmacotherapy 1
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 16:00
Pharmacotherapy 1
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 16:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 6
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
การนำเสนอสัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 2 ครั้งที่ 1
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
13:05 - 16:00
Pharmacotherapy 1
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
17:00 - 20:00
สอบกลางภาค 1/2561
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561
08:00 - 10:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข สมุนไพรที่ใช้ในงานแพทย์ทางเลือก
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 8
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยากึ่งแข็ง
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1507 400-เภสัชสาธารณสุข ปัญหาการป้องกันและควบคุมโรค
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหัวใจล้ม
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ 9.Multiple compartment models
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
การนำเสนอสัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 2 ครั้งที่ 1
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
13:00 - 16:00
1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล บทบาทของเภสัชกรในงานวิชาการ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Integumental& Musculoskeletal systems (13 hrs) ต่อ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 9
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยากึ่งแข็ง
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 9/2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
17:00 - 20:00
สอบกลางภาค 1/2561
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 26 กันยายน 2561
08:00 - 11:00
1506 514-เภสัชบำบัด Immunosuppression in solid organ transplantation
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1507 402-เภสัชกรรมชุมชน ขั้นตอนการเปิดดำเนินการร้านยา
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:00
เรียนรายวิชาชีววิทยาของมะเร็ง
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:30 - 16:30
ประชุมปรับปรุงหลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
10:00 - 12:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การซักประวัติและให้คำปรึกษาผู้ป่วยโดยใช้ภาษาอังกฤษ ศัพท์พื้นฐานที่ใ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Blood and Urine Chemistry
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 13:00
1506 514-เภสัชบำบัด Immunosuppression in solid organ transplantation
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:30
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2560
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสดใส ตะรินันท์
13:00 - 16:30
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2560
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
13:00 - 14:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Laboratory: Urine Chemistry Test
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 514-เภสัชบำบัด Immunosuppression in solid organ transplantation
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Anatomy of the skeletal system
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1504 320-รูปแบบยาเตรียม 1 Emulsion theories & Emulsion preparation I
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การนำเสนอโดยสื่อสารสนเทศ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:00
อ.นุตติยา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
16:30 - 19:00
กิจกรรมสอนเสริมรายวิชาเภสัชบำบัด 3 อ.วันนิศา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561
13:00 - 16:30
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2560
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
09:00 - 11:00
Project
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
09:00 - 12:00
1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ One sample t-test, Independent t-test, Dependent t-test
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1503 201-เภสัชเคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ เลขนัยสำคัญและการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลทางสถิติ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1505 300-เภสัชวิทยา 1 Parasympathomimetic and parasympatholytic drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 13:00
ห้องรับประทานอาหารกลางวันคณะกรรมการตรวจประเมินระดับคณะ ปีการศึกษา 2560
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
12:30 - 16:30
สอบกลางภาค รายวิชาชีววิทยาของมะเร็ง 1
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
13:00 - 16:30
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2560
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสดใส ตะรินันท์
13:00 - 15:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 Dermatologic disorders (ต่อ)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:00
สารนิพนธ์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561
08:00 - 10:00
1503 323-เภสัชเคมี 1 Hypoglycemic drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Integumental& Musculoskeletal systems (13 hrs) ต่อ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก เปรียบเทียบคุณสมบัติ และเลือกใช้ยาจากคุณลักษณะทางโครงสร้างเคมีและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ บทบาทเภสัชกรในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1505 400-พิษวิทยาคลินิก Toxic alcohols
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ บทบาทเภสัชกรในโรงพยาบาล
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Viral vaccines
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Blood and Urine Chemistry ต่อ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
สอบทักษะ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 14:00
กิจกรรมสอนเสริมรายวิชาเภสัชบำบัด 1 อ.สุทธาสินี
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
สอบทักษะ รายวิชา 1506 423 เภสัชบำบัด 1
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
กิจกรรมสอบทักษะเก็บคะแนน วิชาเภสัชบำบัด 1 กลุ่ม อ.ฑิภาดา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์นายธนวุฒิ แสงบุญ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 14:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Laboratory: Urine Chemistry Test
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Aanatomy of the muscular system
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ ศึกษาเรียนรู้บทบาทของเภสัชกรในโรงพยาบาล ร้านยาและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ครั้งที่ 1
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน Introduction to volumetric analysis
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน เครื่องมือ 7 ชี้น ในการศึกษาบริบทชุมชน แนวทางการวิเคราะห์ โครงสร้างสังคม
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:00
กิจกรรมสอบทักษะ อ.จีริสุดา คำสีเขียว
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:00
สอบทักษะนักศึกษาชั้นปีที่ 4
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
14:30 - 16:30
ประชุมอาจารย์ต่างคณะ รายวิชาสถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ โดย ผศ.ดร.สุวรรณา
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 18:30
เตรียมสัมมนาทางเภสัชวิทยาครั้งที่ 6
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
15:00 - 18:00
นัดพสอบชดเชย สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
16:00 - 18:00
สอบทักษะรายวิชาเภสัชบำบัด 1
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561
09:00 - 12:00
จำแนกประเภท ประโยชน์และอธิบายกลไกของวิตามินและเกลือแร่ในโภชนเภสัชภัณฑ์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
จำแนกประเภทและอธิบายกลไกของโภชนเภสัชภัณฑ์สำหรับการควบคุมน้ำหนัก
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
ความไม่คงตัวทางเคมีของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561
13:00 - 16:00
ความไม่คงตัวทางเคมีของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา