กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2018 2019 2020>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ ผู้ประกาศ
วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562
08:00 - 12:00
สอบกลางภาค รายวิชา 1501 802 ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิกและชีวสถิติ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
08:00 - 16:30
ห้องรายงานตัว OSPE (PLE-CC2)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:00 - 09:30
ห้องชี้แจงการสอบ OSPE (PLE-CC2)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:00 - 12:00
1501 802-ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิกและชีวสถิติ : 10. ความน่าจะเป็น สถิติพื้นฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม และการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 13:00
ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 หลักสูตร วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางฯ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 16:30
ห้องกักตัวหลังสอบ OSPE (PLE-CC2)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
10:00 - 15:00
สอบทักษะ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 16:00
1503 797-วิทยานิพนธ์ : เตรียมความพร้อมการนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 15:00
1501 804-เภสัชบำบัดขั้นสูง 1 : 16. การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคติดเชื้อที่ซับซ้อน (ตอนที่ 1)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
15:00 - 18:00
1501 803-เภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ : ปฏิบัติการที่ 4 การประยุกต์ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในทางเภสัชกรรมคลินิก
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562
08:00 - 10:00
1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล (Hospital Pharmacy) 13. Headaches 13.1 Migraine headache 13.2 Tension headache 13.3 Cluster headache
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 11:00
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
09:00 - 16:00
Anaerobic bacteria
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 16:00
1504 300-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 :9. Pharmaceutical Excipients
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก หัวข้อ : เปรียบเทียบคุณสมบัติ และเลือกใช้ยาจากคุณลักษณะทางโครงสร้างเคมีและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:30 - 11:00
ลงนามสัญญาซื้อขาย
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวปนิดา มุขมณี
09:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะเภสัชศาสตร์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
10:00 - 12:00
1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล (Hospital Pharmacy) 13. Headaches 13.1 Migraine headache 13.2 Tension headache 13.3 Cluster headache
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : การเปรียบเทียบข้อมูลประชากร และ การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ(ต่อ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน (Community Medicine) : ปฏิบัติการที่ 6 หลักการเข้าชุมชนและแหล่งข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : ปฏิบัติการครั้งที่ 8 Medical terminology quiz #7
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 17:00
ตรวจรับสื่ออนิเมชั่น
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562
08:00 - 10:00
1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข หัวข้อ : ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสุขภาพในร้านยา
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 10:00
1504 611-วิทยาการเครื่องสำอาง (Cosmetic Sciences) ปฏิบัติการที่ 4 การตั้งตำรับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1502 809-ชีววิทยาของมะเร็ง : 8.การตายตามกำหนดโปรแกรมของเซลล์ (Apoptosis)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 16:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ : 3. การตั้งตำรับยากึ่งแข็ง
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 11:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : 9. การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง (ต่อ)
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ : การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 12:00
1503 310-เภสัชเวท หัวข้อ : Acetate Derived Products
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวดารุณี นามห่อ
09:30 - 11:00
1102 100 เคมี 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 14:00
รับรองอาจารย์พิเศษ ภก.วิพิน กาญจนการุณ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ : 10. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 12:00
1507 400-เภสัชสาธารณสุข :10. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 14:00
1504 611-วิทยาการเครื่องสำอาง (Cosmetic Sciences) ปฏิบัติการที่ 5 การตั้งตำรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 9 Thin layer chromatography 1
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 809-ชีววิทยาของมะเร็ง : 9. การแพร่กระจายของเนื้องอกที่อื่นและการสร้างเส้นเลือด บริเวณเนื้องอก (Invasion, metastasis, and angiogenesis)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ :9. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : ปฏิบัติการที่ 9 : การบริบาลทางเภสัชกรรมในโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 15:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ :การเรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อการป้องกันอันตราย
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 17:00
1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : สารอนินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเป็นยา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 15:00
1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล หัวข้อ : วิธีการควบคุมเวชภัณฑ์คงคลัง
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หัวข้อ :Integumental & Musculoskeletal systems (cont.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 16:00
1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล วิธีการควบคุมเวชภัณฑ์คงคลัง
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 19:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (พบอาจารย์ที่ปรึกษา)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสมพร นันตะเสน
16:30 - 20:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม รายวิชาสัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 โดย นิลุบล ดอนโคตรจันทร์ กลุ่ม อ.นุตติยา
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 4 กันยายน 2562
08:00 - 10:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 :22. Cardiopulmonary resuscitation 22. Cardiopulmonary resuscitation
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 10. Introduction to Chromatography 11. Thin Layer Chromatography
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 :22.Cardiopulmonary resuscitation , 22.Cardiopulmonary resuscitation
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 12:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : 6. ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพและการประยุกต์ใช้ในงาน เภสัชกรรม
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
11:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : 11. Basic technique in molecular biology and biotechnology (protein) (ต่อ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
คุมสอบวิชา อ.ทวีศักดิ์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา
ห้องประชุมชั้น 1
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
13:00 - 14:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 7. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Polymerase Chain Reaction and DNA Separation by Gel Electrophoresis
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 7. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Polymerase Chain Reaction and DNA Separation by Gel Electrophoresis
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 7. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Polymerase Chain Reaction and DNA Separation by Gel Electrophoresis
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 9 Thin layer chromatography 1
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 :26. Systemic lupus erythematous and drug-induced lupus
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 17:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : ภาคปฏิบัติการ : การนำเสนอโดยสื่อสารสนเทศ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Polymerase Chain Reaction and DNA Separation by Gel Electrophoresis
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Polymerase Chain Reaction and DNA Separation by Gel Electrophoresis
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Polymerase Chain Reaction and DNA Separation by Gel Electrophoresis
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 14:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ :Anatomy of the skeletal system
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 17:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 :27. Other connective tissue disease
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
16:30 - 18:30
สารนิพนธ์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562
08:00 - 11:00
1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม หัวข้อ : . การสอนแบบสาธิตครั้งที่ 1 การดูแลสุขภาพด้วยอาหาร และเครื่องดื่ม
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสมพร นันตะเสน
08:00 - 10:00
1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : ปริมาณสัมพันธ์ และการคำนวณเกี่ยวกับการไตเตรต(ต่อ)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 12:00
Applied Microbiology
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 10:00
1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Agents for treatment of hyperlipidemia
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 12:00
1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : Correlation and Regression Methods
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:30 - 12:00
ประชุมกลุ่มย่อยเภสัชกรรมคลินิก
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
09:30 - 11:00
1102 100 เคมี 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : เลขนัยสำคัญและการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลทางสถิติ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
10:00 - 11:00
1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Beta-adrenergic blocking agents
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
11:00 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
11:00 - 12:00
1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Calcium channel blockers
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 14:30
พบนักศึกษาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 กลุ่ม 2A
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
13:00 - 15:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อทำConference ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา (จิรภิญญา อ่อนธรรมา) อ.ไพจิตร
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการหน่วยผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ครั้งที่ 1/2562
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์
13:00 - 16:00
1503 323-เภสัชเคมี 1 หัวข้อ : Diuretics
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Drugs affecting the central nervous system (2) (Antiepileptic drugs)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:30 - 16:30
หารือแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ EdPEx
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562
08:00 - 10:00
1503 323-เภสัชเคมี 1 หัวข้อ : Anticancer agents
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
08:00 - 10:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หัวข้อ : 4. Endocrine system (12 hrs)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : บทบาทเภสัชกรในโรงพยาบาล
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
10:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Molecular biology in medicine and gene therapy
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
10:00 - 12:00
1505 400-พิษวิทยาคลินิก หัวข้อ : Radiation
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
10:00 - 12:00
1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ หัวข้อ : การทดสอบวัคซีนทางคลินิกและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:30
โครงการพัฒนาระบบที่ปรึกษา
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นายธีรศักดิ์ แสนทวีสุข
13:00 - 15:00
1507 402-เภสัชกรรมชุมชน กลยุทธทางการตลาด
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 7. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Polymerase Chain Reaction and DNA Separation by Gel Electrophoresis
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 7. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Polymerase Chain Reaction and DNA Separation by Gel Electrophoresis
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 7. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Polymerase Chain Reaction and DNA Separation by Gel Electrophoresis
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Polymerase Chain Reaction and DNA Separation by Gel Electrophoresis
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Polymerase Chain Reaction and DNA Separation by Gel Electrophoresis
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1503 310-เภสัชเวท หัวข้อ : Mevalonate Derived Products
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 14:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ :Anatomy of the skeletal system
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 15:30
ประชุมคณะอนุกรรมการงานวิ่งการกุศล (หมอยาพาแล่น) จัดเตรียมสถานที่ เวที แสง และเสียง
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562
08:00 - 12:00
1501 802-ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิกและชีวสถิติ : 11. สมการถดถอยเชิงเส้น สมการถดถอยแบบพหุ สมการถดถอยลอจิสติกส์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 16:00
ติวใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม โดยสุภิญญา พูลเพิ่ม
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม หัวข้อ :การสอนแบบสาธิตครั้งที่ 2 การเคลื่อนไหวกายเพื่อสุขภาพ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 17:00
1501 802-ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิกและชีวสถิติ : 12. โมเดลเชิงเส้น โมเดลเชิงเส้นวางนัยทั่วไป สมการการประมาณค่านัยทั่วไป
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562
08:00 - 11:00
1501 804-เภสัชบำบัดขั้นสูง 1 : 17. ปฏิบัติการที่ 10 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านต่อมไร้ท่อที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 3)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
สอบทักษะ นักศึกษาปี 4 วิชาเภสัชบำบัด 1
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.จีริสุดา คำสีเขียว
13:00 - 17:00
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิก (ป.โท)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562
09:00 - 12:00
กิจกรรมสอนเสริม ผศ.ดร.ชลลัดดา
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล (Hospital Pharmacy) 14. Musculoskeletal disorders (ต่อ) 14.3 Rheumatoid arthritis 14.4 Low back pain 14.5 Osteoporosis
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
1504 300-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 :10. Pharmaceutical Solutions
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก หัวข้อ : ฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากคุณลักษณะทางโครงสร้างเคมีของยา (Chemical structure and adverse drug reactions)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:30 - 12:00
วิพากษ์ข้อสอบวิชาเภสัชบำบัด 1 จำนวน 5 ท่าน อ.ทวนทน ประสาน
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 13:00
ประชุมกรรมการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลคณะเภสัชศาสตร์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
12:00 - 15:00
1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : การเปรียบเทียบข้อมูลประชากร และ การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ(ต่อ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
กิจกรรมโครงการ PASS : ซ้อม PLE CC2
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 16:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : ปฏิบัติการครั้งที่ 9 Medical terminology quiz #8
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 20:00
นัดกลุ่ม 7สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
17:30 - 19:30
กิจกรรมสอนเสริม ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562
08:00 - 16:00
เลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์และอนุกรรมการสภาอาจารย์
ห้องประชุมชั้น 1
นางนิธินันท์ สุยะลา
08:00 - 09:00
1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข หัวข้อ : กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 13:00
ประชุมกลุ่มงานบริการการศึกษา
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 10:00
1504 611-วิทยาการเครื่องสำอาง (Cosmetic Sciences) ปฏิบัติการที่ 6 การตั้งตำรับผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผม: แชมพู
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข 10. ปฏิกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ :ปฏิบัติการที่ 9 : อภิปรายกรณีศึกษากลุ่มย่อยเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:30 - 11:00
1102 100 เคมี 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ : 11. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคหืด และการงดบุหรี่
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 12:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : 10. การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 12:00
1507 400-เภสัชสาธารณสุข :11. กฎหมายและนโยบายสาธารณสุขที่สำคัญด้านการ คุ้มครองผู้บริโภคของคณะกรรมการอาหารและยาและกระทรวงสาธารณสุข
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 12:00
1503 310-เภสัชเวท หัวข้อ : Mevalonate Derived Products
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 14:00
1504 611-วิทยาการเครื่องสำอาง (Cosmetic Sciences) ปฏิบัติการที่ 7 การตั้งตำรับผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผม: ครีมนวดผม
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 10 Thin layer chromatography 2
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ :10.การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคหืด และการงดบุหรี่
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : ปฎิบัติการที่ 10 : การบริบาลทางเภสัชกรรมในโรค กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ :ปฏิบัติการที่ 10 : อภิปรายกรณีศึกษา เรื่อง ความผิดพลาดที่เกิดอันตรายกับผู้ป่วยและแนวทางป้องกัน
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : ปริมาณสัมพันธ์ และการคำนวณเกี่ยวกับการไตเตรต
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 15:00
1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล หัวข้อ :การจัดซื้อและควบคุมเวชภัณฑ์
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หัวข้อ : Endocrine system (cont.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:00
วิทยานิพนธ์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพุธที่ 11 กันยายน 2562
08:30 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 :ปฏิบัติการที่ 5 Prepare skills for hospital visit
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 10. Introduction to Chromatography 11. Thin Layer Chromatography
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1502 809-ชีววิทยาของมะเร็ง : 10.การตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น การป้องกันและรักษามะเร็ง (Cancer screening, Diagnosis, and treatment)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
10:00 - 12:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : 6. ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพและการประยุกต์ใช้ในงาน เภสัชกรรม
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
11:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Molecular biology in medicine and gene therapy (ต่อ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 14:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 8. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Recombinant DNA technology and protein characterization
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 7. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Polymerase Chain Reaction and DNA Separation by Gel Electrophoresis
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 7. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Polymerase Chain Reaction and DNA Separation by Gel Electrophoresis
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 10 Thin layer chromatography 2
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 :ปฏิบัติการที่ 5 Prepare skills for hospital visit
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 17:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : ภาคปฏิบัติการ : การฝึกซักประวัติผู้ป่วยและการให้คำปรึกษา
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ :Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Recombinant DNA technology and protein characterization
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ :Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Recombinant DNA technology and protein characterization
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ :Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Recombinant DNA technology and protein characterization
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 14:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ :PhysioEx9.0 Laboratory simulation in physiology: Skeletal muscle physiology
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:00
ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายสื่อสารเส้นทางและการจราจร
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
18:00 - 20:00
พบ อ.ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม อ.จุฑามาศ โดย นศภ.มิ่งกมล รินทะราช
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562
09:00 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการให้คำปรึกษาและวางแผนการดูแลสุขภาพจิตฯ ครั้งที่ 1/2562
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 12. Correlation and Regression Methods 12.1. Correlation coefficient 12.2. Coefficient of determination 12.3. Model building
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1502 811-จุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม : 16. Virus
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : เลขนัยสำคัญและการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลทางสถิติ(ต่อ)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 12:00
1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ :Antihypertensive drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ ครั้งที่ 3/2562
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:30 - 14:00
ประชุมทบทวนตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ที่ 5-7
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
09:30 - 11:00
1102 100 เคมี 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 17:00
สอบกลางภาคครั้งที่ 2 เภสัชบำบัด 1
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
ผศ.ทวนธน บุญลือ
12:00 - 15:00
กิจกรรมเสริมทักษะ ชั้นปีที่ 1 การนำเสนอเชิงวิชาการ/การพูดในที่สาธารณะ
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
13:00 - 16:00
1505 301 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 : 7. Drugs affecting the central nervous system (3)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 15:00
ประชุมรายวิชาสถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 8/2562
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวปนิดา มุขมณี
14:00 - 16:00
ประชุมกลุ่มย่อย
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562
08:00 - 12:00
การเรียนสาธิต 1503 512 สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
08:00 - 10:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1Endocrine system (cont.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1503 323-เภสัชเคมี 1 หัวข้อ : Anticancer agents
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 10:00
1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : บทบาทของเภสัชกรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 12:00
1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ หัวข้อ : อภิปรายกรณีศึกษา (พบอาจารย์ที่ปรึกษา)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 12:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก หัวข้อ : ฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากคุณลักษณะทางโครงสร้างเคมีของยา (Chemical structure and adverse drug reactions) (ต่อ)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 12:00
1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ อภิปรายกรณีศึกษา (พบอาจารย์ที่ปรึกษา)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 13:00
ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ครั้งที่ 10/2562
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวพัทธนันท์ คำผา
10:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ :Basic concepts in Pharmacogenetics
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
10:00 - 12:00
1505 400-พิษวิทยาคลินิก หัวข้อ : Drugs affecting CVS
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 14:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 8. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Recombinant DNA technology and protein characterization
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 7. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Polymerase Chain Reaction and DNA Separation by Gel Electrophoresis
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 7. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Polymerase Chain Reaction and DNA Separation by Gel Electrophoresis
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 7. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Polymerase Chain Reaction and DNA Separation by Gel Electrophoresis
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ :Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Recombinant DNA technology and protein characterization
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ :Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Recombinant DNA technology and protein characterization
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 15:00
1507 402-เภสัชกรรมชุมชน หัวข้อ :การให้คำแนะนำปรึกษาการอดบุหรี่
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 14:00
1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท หัวข้อ : ปฏิบัติการที่ 7 การตรวจสอบสารกลุ่มแอนทราควิโนน และการสกัด และตรวจสอบน้ำมันหอมระเหยเบื้องต้น
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 14:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ :PhysioEx9.0 Laboratory simulation in physiology: Skeletal muscle physiology
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 15:00
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และลงทะเบียน
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
16:00 - 18:00
นักศึกษานำเสนองาน (ผศ.ทวนธน บุญลือ)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
18:00 - 20:00
Group discussion : DNA recombinant กลุ่ม B
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562
08:00 - 12:00
สอบ cliniccal skill วิชาเภสัชบำบัด 1 อ.ทวนธน โดย นางสาวทิพย์สุดารัตน์ เคนพรม
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1501 802-ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิกและชีวสถิติ : 13. การวิเคราะห์ระยะปลอดเหตุการณ์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
1507 521-การตลาดยา หัวข้อ :กิจกรรมที่ 3: Marketing Plan for New Health-Related Product (ครั้งที่ 2 นำเสนอ และอภิปราย Workshop: Product Concept วางกลยุทธ์ทางการตลาด รวมทั้งไขข้อข้องใจ ประเด็นติดขัดต่างๆ)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 15:30
สอบ clinical skill วิชาเภสัชบำบัด 1 (อ.สุทธาสินี)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
13:00 - 18:00
1501 803-เภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ : หัวข้อบรรยายที่ 5: หัวข้อปัจจุบันของเภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
1507 521-การตลาดยา หัวข้อ :กิจกรรมที่ 3: Marketing Plan for New Health-Related Product (ครั้งที่ 2 นำเสนอ และอภิปราย Workshop: Product Concept วางกลยุทธ์ทางการตลาด รวมทั้งไขข้อข้องใจ ประเด็นติดขัดต่างๆ)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562
08:00 - 18:00
ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ ปี 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:00 - 11:00
1501 804-เภสัชบำบัดขั้นสูง 1 : 19. ปฏิบัติการที่ 11 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคติดเชื้อที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 1)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 15:00
การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแก่ผู้ประกอบการภาคเอกชน
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม
09:00 - 16:00
1503 797-วิทยานิพนธ์ : สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 เตรียมสอบโครงการ PASS
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 15:00
สอบกลางภาค 1/2562 ครั้งที่ 2 วิชา 1506421 เภสัชกรรมโรงพยาบาล
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1501 804-เภสัชบำบัดขั้นสูง 1 : 20. ปฏิบัติการที่ 12 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคติดเชื้อที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 2)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562
08:00 - 16:00
ประชุม งานเดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล (ประธานและเลขา อนุกรรมการ ทุกฝ่าย
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 15. Respiratory disorders 15.1 Asthma 15.2 Chronic obstructive pulmonary disorder
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:45 - 14:00
FOCUS GROUP ผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีไค
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
09:00 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
09:00 - 12:00
1504 300-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 :10. Pharmaceutical Solutions (ต่อ)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก หัวข้อ : เคมีคลินิก Clinical Chemistry
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:30 - 12:00
วิพากษ์ข้อสอบกายวิภาคศาสตร์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 5/2562
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
12:00 - 15:00
1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : การเปรียบเทียบข้อมูลประชากร และ การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ(ต่อ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 : 8. ปฏิบัติการที่ 7 เรื่อง Basic compounding techniques
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : ปฏิบัติการครั้งที่ 10 Medical terminology quiz 9
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 15:00
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายสันทนาการและห้องพัก งานประชุม 3 สถาบัน
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
15:00 - 19:00
ประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจเยี่ยมหน่วยงานตามเกณฑ์ EdPEx ครั้งที่ 3
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
16:30 - 19:00
นัดกลุ่ม 8 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562
08:00 - 16:00
ประชุม งานเดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล (ประธานและเลขา อนุกรรมการ ทุกฝ่าย
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข หัวข้อ : ปฏิกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
08:00 - 10:00
1503 310-เภสัชเวท หัวข้อ : Biological Screening of Natural Products
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 10:00
1504 611-วิทยาการเครื่องสำอาง (Cosmetic Sciences) ปฏิบัติการที่ 8 การตั้งตำรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้สีเพื่อการตกแต่ง
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ : ปฏิบัติการที่ 9 การตั้งตำรับยากึ่งแข็ง (3)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:30 - 11:00
1102 100 เคมี 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ : 12. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคเบาหวาน
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 12:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ :การทำความเข้าใจและการจัดการกับความเสี่ยงทางคลินิก
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสมพร นันตะเสน
10:00 - 12:00
1507 400-เภสัชสาธารณสุข :12. การวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคมกับปัญหาสุขภาพ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 12:00
1503 310-เภสัชเวท หัวข้อ : Trends in Pharmacognosy
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
11:30 - 13:00
ประชุมกรรมการฝ่ายวิชาการ วาระพิเศษ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 14:00
1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 11 HPLC 1 : ความแรงของวัฏภาคเคลื่อนที่กับการแยกด้วย HPLC
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ หัวข้อ : การตั้งตำรับยาของแข็ง
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ :11.การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคเบาหวาน
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : ปฏิบัติการที่ 11 : การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 15:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ :การพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่องเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : ปริมาณสัมพันธ์ และการคำนวณเกี่ยวกับการไตเตรต
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 15:00
1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล หัวข้อ : ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หัวข้อ : Endocrine system (cont.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 17:00
ประชุมกลุ่มวิจัยฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ปีงบ 64
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
ผศ.จีริสุดา คำสีเขียว
15:00 - 17:00
1507 400-เภสัชสาธารณสุข :13. การสาธารณสุขมูลฐาน/ ระบบสุขภาพภาคประชาชน / ประชาสังคมกับสุขภาพ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 18 กันยายน 2562
08:00 - 12:00
ประชุม งานเดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล (ประธานและเลขา อนุกรรมการ ทุกฝ่าย
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 8 Renal replacement therapy and electrolyte imbalance group 2
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 13. Gas Chromatography
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
1502 704-สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ1 : พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ- การสืบค้นข้อมูล คัดเลือก และวิเคราะห์บทความวิชาการ -จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
10:00 - 12:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : การซักประวัติและให้คำปรึกษาผู้ป่วยโดยใช้ภาษาอังกฤษ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
11:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ :Blood and Urine Chemistry
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 8 Renal replacement therapy and electrolyte imbalance group 2
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 11 HPLC 1 : ความแรงของวัฏภาคเคลื่อนที่กับการแยกด้วย HPLC
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : ภาคปฏิบัติการ : การฝึกซักประวัติผู้ป่วยและการให้คำปรึกษา
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Laboratory: Urine Chemistry Test (ครั้งที่ 1 ทำการทดสอบปัสสาวะ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 14:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ : Clinico-pathological conference II (Musculoskeletal system)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 17:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 9. Group Discussion: DNA fingerprint and pharmacogenetics
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 17:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 9. Group Discussion: DNA fingerprint and pharmacogenetics
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 17:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: DNA fingerprint and pharmacogenetics
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสมพร นันตะเสน
14:00 - 17:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: DNA fingerprint and pharmacogenetics
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสมพร นันตะเสน
14:00 - 17:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: DNA fingerprint and pharmacogenetics
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสมพร นันตะเสน
17:00 - 19:00
นัดคุยนำเสนองาน อ.จุฑามาศ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
18:00 - 20:00
สอบทักษะวิชาเภสัชบำบัด 1 โดย วรากร วงษ์ขันธ์ กลุ่ม อ.ศักดิ์สกล
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
09:00 - 11:00
การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแก่ผู้ประกอบการภาคเอกชน (อ.สุรีวัลย์)
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางสาวิตรี สอนพงษ์
09:00 - 15:00
การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแก่ผู้ประกอบการภาคเอกชน
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม
09:00 - 12:00
1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : เคมีไฟฟ้า
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 10:00
1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Antiarrhythmic drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 12:00
1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :Logistic Regression
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:30 - 12:00
สารนิพนธ์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์วันนิศา ดงใต้
09:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 5/2562
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
09:30 - 11:00
1102 100 เคมี 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Agents for treatment of heart failure
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
12:00 - 15:00
1502 100-การดูแลสุขภาพตามวัย หัวข้อ : การวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิด
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
สอบทักษะวิชาเภสัชบำบัด 1 โดย ตรีลดา คมใส กลุ่ม อ.วันนิศา
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1505 301 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 : 8. Drugs affecting the cardiovascular system (1)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 7/2562
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
15:00 - 18:00
โครงการมอบรางวัลนักศึกษาผลการเรียนดี
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นายธีรศักดิ์ แสนทวีสุข
15:05 - 18:00
Senior project
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562
08:00 - 10:00
1503 323-เภสัชเคมี 1 หัวข้อ : Anticancer agents
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
08:00 - 10:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 ห้วข้อ Endocrine system (cont.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : สถาบันการศึกษากับการพัฒนาบทบาทของเภสัชกร
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 12:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก หัวข้อ : เคมีคลินิก Clinical Chemistry (ต่อ)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
10:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Blood and Urine Chemistry (ต่อ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
10:00 - 12:00
1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ หัวข้อ : Immunoglobulin&Blood products
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
10:00 - 12:00
1505 400-พิษวิทยาคลินิก หัวข้อ : Drugs affecting CNS
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
10:00 - 12:00
1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ หัวข้อ : Immunoglobulin & Blood products
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1502 811-จุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม : สอบกลางภาค ครั้งที่ 2
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน (Community Medicine) : 5. แนวทางการแก้ปัญหาสุขภาพชุมชนชนบทแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Laboratory: Urine Chemistry Test (ครั้งที่ 1 ทำการทดสอบปัสสาวะ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 15:00
1507 402-เภสัชกรรมชุมชน หัวข้อ :การบริหารยาและเวชภัณฑ์
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 14:00
1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท หัวข้อ :ปฏิบัติการที่ 8 การตรวจสอบสารกลุ่มคาร์ดิแอคไกลโคไซด์ และซาโปนิน
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 14:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ : Clinico-pathological conference II (Musculoskeletal system)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 17:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 9. Group Discussion: DNA fingerprint and pharmacogenetics
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 17:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 9. Group Discussion: DNA fingerprint and pharmacogenetics
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 17:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 9. Group Discussion: DNA fingerprint and pharmacogenetics
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 17:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: DNA fingerprint and pharmacogenetics
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสมพร นันตะเสน
14:00 - 17:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: DNA fingerprint and pharmacogenetics
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสมพร นันตะเสน
16:00 - 18:00
สอบทักษะวิชาเภสัชบำบัด 1 โดย ธัญชนก ปริสุทธิวุฒิพร กลุ่ม อ.ฑิภาดา
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:00 - 20:00
นำเสนองานวิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 นส.ลลิตา กลุ่ม อ.จุฑามาศ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562
08:00 - 12:00
1501 802-ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิกและชีวสถิติ : 14. การวิเคราะห์อภิมาน
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 16:00
ติวใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม โดยสุภิญญา พูลเพิ่ม
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
วิชาธุรกิจความงามและสปา หลักสูตร วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางฯ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562
08:00 - 11:00
1501 804-เภสัชบำบัดขั้นสูง 1 : 21. ปฏิบัติการที่ 13 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคติดเชื้อที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 3))
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
กิจกรรมกลุ่มย่อยวิชาเภสัชกรรมโรงพยาบาล
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 17:00
1501 804-เภสัชบำบัดขั้นสูง 1 : 22. การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคระบบทางเดินหายใจที่ซับซ้อน
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562
09:00 - 11:30
ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงห้องกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2562
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวปนิดา มุขมณี
09:00 - 12:00
1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 : 9. ปฏิบัติการที่ 8 เรื่อง Pharmaceutical solutions I: Aqueous solutions
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก หัวข้อ : เคมีคลินิก Clinical Chemistry (ต่อ)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:30 - 11:00
พบกลุ่ม urine (อ.ธนวดี)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
09:30 - 13:00
ประชุมประธานอนุกรรมการและเลขานุการแต่ละฝ่าย งานวิ่ง เพื่อการกุศล
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : การวิเคราะห์ข้อมูลนามบัญญัติ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 16. Eye, ear, nose and throat disorders
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
กิจกรรมโครงการ PASS : ซ้อม PLE CC2
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 16:00
1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 : 10. ปฏิบัติการที่ 9 เรื่อง Pharmaceutical solutions I: Non-aqueous solutions
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : ปฏิบัติการครั้งที่ 11 Medical terminology quiz#10
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 17:00
ปฏิบัติการชีวเคมี 2
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
17:00 - 18:00
ิอภิปรายกรณีศึกษา แยกกลุ่ม รายวิชาเภสัชกรรมโรงพยาบาล
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562
08:00 - 10:00
1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข หัวข้อ : สมุนไพรที่ใช้ในงานการแพทย์ทางเลือก
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 13:00
ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 9/2562
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
09:00 - 10:00
1504 611-วิทยาการเครื่องสำอาง (Cosmetic Sciences) ปฏิบัติการซ่อมเสริมในกรณีที่นักศึกษาต้องเตรียมผลิตภัณฑ์ทดแทนผลิตภัณฑ์ที่ไม่คงสภาพ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ : 4. การตั้งตำรับยาของแข็ง (ต่อ)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 11:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : 11. โภชนาการในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ :ปฏิบัติการที่ 11 : เรื่องการจัดการกับความเสี่ยงทางคลินิก
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 12:00
1503 310-เภสัชเวท หัวข้อ : Quality Control of Herbal Medicines
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:30 - 12:00
ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานคณะเภสัชศาสตร๋ ครั้งที่ 8/2562
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
09:30 - 11:00
1102 100 เคมี 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ : 13. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมในผู้ป่วยที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือด และ high alert drug
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 12:00
1507 400-เภสัชสาธารณสุข :14. การแพทย์แผนไทยและทางเลือก
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
สอบกลางภาค 1/2562 ครั้งที่ 2
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 14:00
1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 12 HPLC 2 : การหาปริมาณ Paracetamol ในยาเม็ดโดยเทคนิค HPLC
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
สอบกลางภาค
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ :12. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมในผู้ป่วยที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือด และ high alert drug
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : ปฎิบัติการที่ 12 : การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ :ปฏิบัติการที่ 12 : การพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่องเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : เลขนัยสำคัญและการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลทางสถิติ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล หัวข้อ : ระบบการใช้ยา
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
16:00 - 19:00
Discussion Laboratory:Chemistry Test กลุ่ม อ.ไพจิตร โดย รัตนาภรณ์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
ประชุมรายงานเวชศาสตร์ชุมชน
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 17:00
พบนักศึกษาอภิปรายกรณีศึกษาวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาฯ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันพุธที่ 25 กันยายน 2562
09:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 12 Renal replacement therapy and electrolyte imbalance group 1
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 14. Mass Spectroscopy 15. Method validation
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : การซักประวัติและให้คำปรึกษาผู้ป่วยโดยใช้ภาษาอังกฤษ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
11:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Metabolic disorders
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
พบ อ.ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม รายวิชา เภสัชกรรมโรงพยาบาล อ.แสวง โดย นศภ.พงศธร แก้วบุปผา
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
พบนักศึกษาอภิปรายกรณีศึกษาวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาฯ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
13:00 - 16:00
1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : เลขนัยสำคัญและการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลทางสถิติ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
13:00 - 15:30
กิจกรรมปฏิบัติการเภสัชเวท
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม
13:00 - 16:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 13 SLE and immunosuppressant therapy group 1
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 12 HPLC 2 : การหาปริมาณ Paracetamol ในยาเม็ดโดยเทคนิค HPLC
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : ภาคปฏิบัติการ : การฝึกซักประวัติผู้ป่วยและการให้คำปรึกษา
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Laboratory: Urine Chemistry Test (ครั้งที่ 2 นำเสนอ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
16:00 - 17:30
พบกลุ่ม urine (อ.ธนวดี)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
16:30 - 18:00
นัดพบอาจารย์ที่ปรึกษา กลุ่ม อ.จุฑามาศ โดยมิ่งกมล รินทะราช
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:00 - 19:00
Conference รายวิชา ปฏิบัติการชีวเคมี 2
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562
09:00 - 13:00
ประชุมกลุ่มย่อย
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
09:00 - 12:00
1502 811-จุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม : 16. Virus (ต่อ)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : สารอนินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเป็นยา
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 12:00
1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :Survival Analysis
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:30 - 16:00
.การประชุมกลุ่มวิชา วาระพิเศษ และการประชุมกลุ่มวิชาครั้งที่ึ ึ7
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
09:30 - 11:30
1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Agent for treatment of peptic ulcers
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:30 - 11:00
1102 100 เคมี 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
สรุปกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ (นักศึกษานำเสนอรายกลุ่ม) ปี1
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
ผศ.ทวนธน บุญลือ
13:00 - 16:00
เข้าพบอาจารย์เพื่อนำเสน SOAP กลุ่ม อ.ประสิทธิชัย โดย ศุภเดช
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ทดสอบทักษะทางเภสัชกรรมคลินิก ปี 4 อ.อุไรวรรณ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
13:00 - 16:00
็Hospital pharmacy นำเสนอความก้าวหน้า
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 15:00
อภิปรายและแสดงความก้าวหน้าก่อนการนำเสนองานวิชาเภสัชกรรมโรงพยาบาล
203
ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย
13:00 - 16:00
สอบกลางภาค ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษา 1/2562 : 1502 225 ปฏิบัติกาารกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 15:00
สอบกลางภาค 1/2562 ครั้งที่ 2 วิชา 1502225 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 (เก็บตัวก่อนสอบ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 14:00
1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Antiemetic drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
14:00 - 15:00
1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Agents for treatment of constipation and Diarrhea
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
15:00 - 16:00
นัดพบนักศึกษา
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
15:00 - 17:00
พบ นศ โปรเจค
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
16:00 - 18:00
สอบทักษะวิชาเภสัชบำบัด 1 โดย ธัญชนก ปริสุทธิวุฒิพร กลุ่ม อ.ฑิภาดา
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 17:30
พบนักศึกษาอภิปรายกรณีศึกษาวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาฯ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
18:00 - 20:00
นำเสนองานวิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 นส.ลลิตา กลุ่ม อ.จุฑามาศ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562
08:00 - 10:00
1503 323-เภสัชเคมี 1 หัวข้อ : Angiotensin converting enzyme inhibitors, antagonists and calcium blockers
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
08:00 - 10:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 ห้วข้อ Blood cells, and blood coagulation (4 hrs)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
สอบคัดเลือกหลักสูตร ปร.ด. เภสัชศาสตร์ชีวภาพ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
การเรียนรายวิชาจุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
09:00 - 10:00
1502 704-สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ1 : พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ- การสืบค้นข้อมูล คัดเลือก และวิเคราะห์บทความวิชาการ -จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 :ปฏิบัติการที่ 5 Prepare skills for hospital visit
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 10:00
1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :บทบาทเภสัชกรในงานการตลาดยาและบริษัทยา โครงสร้างการตลาดยา บทบาท/ ลักษณะงานที่ปฏิบัติของเภสัชกร
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัย
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
10:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Metabolic disorders (ต่อ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
10:00 - 12:00
1505 400-พิษวิทยาคลินิก หัวข้อ : Nonprescription Preparations
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
10:00 - 12:00
1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ หัวข้อ : Antivenin
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 15:00
กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ หลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน 5. แนวทางการแก้ปัญหาสุขภาพชุมชนชนบทแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Laboratory: Urine Chemistry Test (ครั้งที่ 2 นำเสนอ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1507 402-เภสัชกรรมชุมชน หัวข้อ :บัญชีและการวิเคราะห์งบการเงินที่เกี่ยวข้องในร้านยา 1
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 14:00
1503 310-เภสัชเวท หัวข้อ : Quality Control of Herbal Medicines
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 9/2562
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
14:00 - 16:00
อภิปรายกรณีศึกษาทางภูมิคุ้มกันวิทยาฯ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
16:30 - 18:30
Conferene รายวิชาปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
18:00 - 20:00
นำเสนองานวิชาเวชศาสตร์ชุมชน (พุทธิชาติ) กลุ่ม อ.อนุวัฒน์
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
18:00 - 20:00
พบ อ.ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม อ.จุฑามาศ โดย นศภ.วิชรุดา ประเคน
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562
09:00 - 12:00
ประชุมกลุ่ม com med
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
ผศ.จีริสุดา คำสีเขียว
09:00 - 16:00
รายวิชาเทคโนโลยีความงาม หลักสูตร วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางฯ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 16:00
การติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
10:00 - 16:00
วัดตัวตัดเสื้อกราวน์ กิจกรรม นศ. (อ.อุไรวรรณ)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1501 803-เภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ : ปฏิบัติการที่ 5 (ต่อ) หัวข้อปัจจุบันของเภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562
08:00 - 12:00
1501 802-ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิกและชีวสถิติ : 15. การเขียนโครงร่างการวิจัยและบทความวิจัย
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
1501 804-เภสัชบำบัดขั้นสูง 1 : 24. ปฏิบัติการที่ 15 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคระบบทางเดินหายใจที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 2)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562
08:00 - 12:00
รับคำปรึกษาแฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ กลุ่ม อ.ไพจิืตร โดย ฐิติรัตน์ เทพพิทักษ์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 16. Eye, ear, nose and throat disorders
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
ซ้อมนำเสนอ ป.โท/เอก
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
09:00 - 11:00
ปรึกษาอาจารย์ในการทำเคส กลุ่ม .อไพจิตร โดย วริศรา
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
แฟ้มประวัติ กลุ่ม 4A-4B
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
09:00 - 12:00
กิจกรรมโครงการ PASS : ฝึกทำโจทย์และเฉลยข้อสอบ
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
กิจกรรมโครงการ PASS : ฝึกทำโจทย์และเฉลยข้อสอบ
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 : 11. ปฏิบัติการที่ 10 เรื่อง กรณีศึกษาและแนวทางการพัฒนาสูตรตำรับยาน้ำสารละลายที่ใช้รับประทาน
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
12:00 - 17:00
ฝึกทักษะ OSPE
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
12:00 - 15:00
1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : การวิเคราะห์ข้อมูลนามบัญญัติ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 15:00
อภิปรายกรณีศึกษาจุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
13:00 - 16:00
1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 : 12. ปฏิบัติการที่ 11 เรื่อง กรณีศึกษาและแนวทางการพัฒนาสูตรตำรับยาน้ำสารละลายที่ใช้ภายนอก
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ :ปฏิบัติการครั้งที่ 12 Medical terminology quiz#11
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
compharvisit เภสัชบำบัด 1
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ทวนธน บุญลือ
16:30 - 20:00
นัดกลุ่ม 9 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
17:00 - 20:00
ประชุมกลุ่มเภสัชบำบัด 3 กลุ่ม อ.สุวิดา โดยนายณัฐพล
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ