กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2020 2021 2022>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนมกราคม 2564ตารางการใช้ประชุมออนไลน์ (teleconference)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 09:00 - 12:00 ป.โท รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 13:00 - 16:00 นำเสนอรายวิชาบริการเภสัชสนเทศ ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย
วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 10:00 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการผู้ดูแลพนักงานทำความสะอาด ครั้งที่ 1/2564 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
"
13:30 - 15:00 ประชุมพนักงานทำความสะอาด นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 09:00 - 12:00 สอบชดเชย นางสาวพัทธนันท์ คำผาตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 13:00 - 16:30 ทำความสะอาดห้องสำหรับการจัดสอบกลางภาค นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 08:00 - 12:00 1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล ยาออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดินหายใจ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 08:00 - 11:00 1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน 11. สมุนไพรที่ใช้เป็นเครื่องสำอาง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 07:00 - 16:30 นำเสนอสารนิพนธ์ รอบเพิ่มเติม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 08:00 - 17:00 กิจกรรมสาขาบริบาล ปี 4 ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 08:00 - 11:00 1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล ยาออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล ยาต้านพิษ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 08:00 - 11:00 1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน 12. ปฏิบัติการสาธิต ครั้งที่ 1 การเตรียมยาสมุนไพร/เครื่องสำอางสมุนไพร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 09:00 - 16:30 สอบกลางภาค 2/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 09:00 - 16:30 สอบกลางภาค 2/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 09:00 - 16:30 สอบกลางภาค 2/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้ห้องประชุมรัตนสิน (PH202) ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 09:30 - 14:00 ประชุมกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 09:00 - 12:00 ประชุมบุคลากรด้านงานปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
"
13:00 - 16:30 สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก (นายภูมิวศิษฏ์ วงษา) สอบออนไลน์ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 09:30 - 10:00 ประชุมกรรมการสรรหากรรมการประจำคณะประเภทคณาจารย์ประจำ นางนิธินันท์ สุยะลา
วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 13:00 - 16:00 การวิพากษ์วรรณกรรมปฐมภูมิ ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 15:00 - 17:00 group discussion ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 13:30 - 16:00 ประชุมกรรมการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลคณะเภสัชศาสตร์ นางนิธินันท์ สุยะลา
วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 09:00 - 12:00 ประชุมกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 13:00 - 17:00 บำบัด 4 ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 10:00 - 12:00 หารือกิจกรรมเตรียมความพร้อม ผศ.ทวนธน บุญลือ
"
13:00 - 15:00 ประชุมกลุ่มย่อยคลินิก ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
"
15:00 - 17:30 รับฟังการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ครั้งที่ 3 นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 10:00 - 13:00 สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (นางสาวเนตรติยา สนิทวัฒนากุล) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 10:30 - 12:00 ประเมินราคาเพื่อปรับปรุงห้อง นางสาวปนิดา มุขมณี
"
13:30 - 16:00 ประชุมวิจัยนานาชาติสมุนไพร นางสาวดารุณี นามห่อ
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 09:00 - 16:00 นำเสนอสารนิพนธ์ ห้องย่อยเภสัชกรรมปฏิบัติ ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 13:00 - 17:00 ประชุม เว็บไซต์ บริการวิชาการ CPE รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 08:30 - 12:00 นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
"
13:30 - 16:00 ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ ครั้งที่ 1/2564 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 09:00 - 15:00 การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 09:00 - 12:00 ประชุมการฝึกปฏิบัติงานภาคบังคับ ศ.ศ.ภ.ท นางวรรณา พุ่มพฤกษาตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 13:00 - 17:00 วิพากษ์ข้อสอบชีวเคมี 1 ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 09:00 - 12:00 เตรียมสอน Nucleotide metabolism ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
"
13:00 - 16:00 สอนปฏิบัติการ 1502 221 ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 13:00 - 16:00 สอนวิชาเลือกติดตามระดับยา อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 09:00 - 12:00 วิพากษ์ข้อสอบวิชากายวิภาคศาสตร์ บรรยายและปฏิบัติการ นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
"
13:00 - 16:15 Senior project รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 13:00 - 18:00 วิพากษ์ข้อสอบชีวเคมี 1 ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 09:00 - 15:00 สอนออนไลน์ วิชาเภสัชบำบัด 2 ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา online อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 09:00 - 12:00 นำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา online อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 09:00 - 12:00 ประชุมกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 15:00 สอนออนไลน์ วิชาเภสัชสาธารณสุข (อ.พิเศษ ภญ.กิตติยาพร ทองไทย) นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 11:00 - 12:00 1506 425-บริการสารสนเทศทางยา Lab3-4: การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ (นำ labtop/Ipad มาเพื่อสืบค้น) อภิปรายกับอาจารย์ตามห้องย่อย และศึกษาด้วยตนเอง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 425-บริการสารสนเทศทางยา Lab3-4: การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ (นำ labtop/Ipad มาเพื่อสืบค้น) อภิปรายกับอาจารย์ตามห้องย่อย และศึกษาด้วยตนเอง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 09:30 - 12:00 การนำเสนอรายวิชาสัมมนา 1 ป.เอก นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 09:00 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการและหารายได้ครั้งที่ 2/2564 นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 สอบชดเชย 1504 612 เภสัชภัณฑ์และการนำส่งยาแบบใหม่ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 11:00 - 16:00 senior project รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 08:30 - 12:00 นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
"
13:00 - 16:00 1506 425-บริการสารสนเทศทางยา Lab5-6: นำเสนอการประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 08:30 - 16:30 นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 08:30 - 12:00 นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 12:30 - 16:00 นำเสนองานออนไลน์ อาจารย์มานิตย์ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 09:00 - 12:00 สอนหัวข้อแนวทางการศึกษาความคงสภาพยาเตรียมเฉพาะคราว รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 10:00 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2564 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
"
13:00 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 1/2564 นางสาวปนิดา มุขมณี
วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 13:00 - 17:00 วิพากษ์ข้อสอบชีวเคมี 1 ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 13:30 - 15:30 ประชุมกรรมการฝ่่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 10:00 - 15:00 ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 13:00 - 14:00 ตรวจสอบระบบเสียงภายในห้องประชุม นางสาวปนิดา มุขมณี
วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 09:00 - 10:00 นำเสนอบทความวิชาการ เป็นภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
10:00 - 11:00 นำเสนอบทความวิชาการ เป็นภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:30 นำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 08:30 - 16:30 การนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ 1/2564 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 13:00 - 16:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the urinary system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 09:00 - 09:55 วิพากษ์ข้อสอบวิชายาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
"
12:00 - 16:00 ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ ครั้งที่ 1/64 ประจำเดือน ม.ค. 64 วาระพิเศษ นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 10:30 - 12:00 ประเมินราคาเพื่อปรับปรุงห้อง นางสาวปนิดา มุขมณี
"
13:30 - 16:30 ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2564 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 13:00 - 16:00 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 2/2564 นางสาวปนิดา มุขมณี
วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 09:00 - 17:00 สอบกลางภาค หลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 09:00 - 17:00 สอบกลางภาค หลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 13:00 - 16:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the gastrointestinal system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 10:00 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 3/2564 นางสาวปนิดา มุขมณี
"
13:30 - 17:00 ประชุมงานก่อสร้างอาคารนวัตกรรมฯ นางสาวปนิดา มุขมณี
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2564 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 13:00 - 16:30 ประชุม คกก.พัฒนาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ตารางการใช้PH204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 2 ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 11:00 - 12:00 1506 425-บริการสารสนเทศทางยา Lab3-4: การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ (นำ labtop/Ipad มาเพื่อสืบค้น) อภิปรายกับอาจารย์ตามห้องย่อย และศึกษาด้วยตนเอง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 425-บริการสารสนเทศทางยา Lab3-4: การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ (นำ labtop/Ipad มาเพื่อสืบค้น) อภิปรายกับอาจารย์ตามห้องย่อย และศึกษาด้วยตนเอง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 09:00 - 12:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ Lab 1: ปฏิบัติการความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูลทางยาและโปรแกรม Spreadsheet application นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 09:00 - 12:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ Lab 1: ปฏิบัติการความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูลทางยาและโปรแกรม Spreadsheet application นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 09:00 - 11:00 ประชุมวิพากษ์ข้อสอบ ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 09:00 - 16:30 เตรียมสอนออนไลน์ ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
"
17:00 - 19:00 เตรียม VDO สอนออนไลน์ อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 09:00 - 12:00 การเรียนการสอนวิชาแนวโน้มเภสัชบำบัดโรคติดเชื้อ อาจารย์กมลชนก จิตอารี
"
15:00 - 18:00 เตรียมสอน ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 08:00 - 12:00 สอน จุลชีววิทยา ดร.รุจาภัค สุทธิวิเศษศักดิ์
วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 13:00 - 14:00 นำเสนอฝึกงานร้านยา (ผลัดบังคับ) อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 09:30 - 12:00 วิพากย์ข้อสอบกลางภาค กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 09:00 - 12:00 บรรทึกการสอนวิชาเภสัชกรรมชุมชน ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 09:00 - 12:00 Drug counseling in English ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
"
14:45 - 17:00 สอนออนไลน์ ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 09:00 - 13:00 เตรียมการสอน ดร.รุจาภัค สุทธิวิเศษศักดิ์
"
13:00 - 16:00 สอน ปฏิบัติการจุลชีววิทยา ดร.รุจาภัค สุทธิวิเศษศักดิ์
วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 13:00 - 16:00 นำเสนอ JC ฝึกงานร้านยา อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 09:00 - 12:00 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
"
13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 9. Group discussion: carbohydrate metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 10:00 - 12:00 Drug counseling in English ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
"
13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 9. Group discussion: carbohydrate metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 09:00 - 16:00 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 12:00 - 15:00 เตรียมการสอน อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
"
15:00 - 16:30 ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 08:30 - 16:30 นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 08:30 - 12:00 นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 09:00 - 12:00 ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์หลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
12:00 - 17:00 เตรียมการสอน อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 09:00 - 12:00 สอบชดเชย วิชา ยาในชีวิตประจำวัน ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์
"
13:00 - 16:00 เตรียมสอนออนไลน์ อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์ตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 07:00 - 13:00 สอนเภสัชวิทยาทางการพยาบาล ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 12:00 - 14:00 เตรียมการสอน อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 09:00 - 12:00 วิพากษ์ข้อสอบวิชาหลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
"
12:05 - 14:50 เตรียมสอนออนไลน์ อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
"
16:30 - 18:30 1503 323-เภสัชเคมี 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 09:00 - 12:00 ป.โท รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 13:00 - 18:00 Dispensing ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 07:00 - 12:30 สอนเภสัชวิทยาทางการพยาบาล ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
"
12:30 - 16:00 เตรียมการสอน อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 13:00 - 16:00 สอนออนไลน์ (อ.ธนวดี) ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 12:30 - 16:00 สอน ปฏิบัติการจุลชีววิทยา ดร.รุจาภัค สุทธิวิเศษศักดิ์
"
16:30 - 18:30 1503 323-เภสัชเคมี 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 09:00 - 16:30 เตรียมการสอน ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 09:00 - 16:30 เตรียมการสอน ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 09:00 - 12:00 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคระบบทางเดินอาหารที่ซับซ้อน (ตอนที่ 1) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 8 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคโรคนรีเวชที่ซับซ้อน นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 09:00 - 12:00 8. การสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 แนวปฏิบัติทางคลินิกที่เป็นปัจจุบันของโรคติดเชื้อ ในหัวข้อโรคติดเชื้อราทั่วร่างกาย นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 11:00 - 12:00 1506 425-บริการสารสนเทศทางยา Lab3-4: การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ (นำ labtop/Ipad มาเพื่อสืบค้น) อภิปรายกับอาจารย์ตามห้องย่อย และศึกษาด้วยตนเอง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 425-บริการสารสนเทศทางยา Lab3-4: การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ (นำ labtop/Ipad มาเพื่อสืบค้น) อภิปรายกับอาจารย์ตามห้องย่อย และศึกษาด้วยตนเอง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 9. Group discussion: carbohydrate metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 09:00 - 12:00 1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ : 8. ระบบบริการสุขภาพ พฤติกรรมการให้บริการ พฤติกรรมการแสวงหาบริการสุขภาพและการเข้าถึงบริการของประชาชน นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 9. Group discussion: carbohydrate metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:30 - 19:30 1503 323-เภสัชเคมี 1 6. Anticancer agents นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 13:00 - 15:00 สอนรายวิชาเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 sec2 Complexometric titration ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 13:00 - 16:00 ฟังนำเสนอสารนิพนธ์ รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 09:00 - 12:00 นำเสนอบทความวิชาการสัมมนาทางเภสัชกรรมคลินิก (ครั้งที่ 2) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 9 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคระบบทางเดินอาหารที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 1) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 09:00 - 12:00 9. การบริบาลทางเภสัชกรรมและกระบวนการการใช้ยา นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 แนวปฏิบัติทางคลินิกที่เป็นปัจจุบันของโรคติดเชื้อ ในหัวข้อโรคติดเชื้อฉวยโอกาสจากโรคมะเร็งและการปลูกถ่ายอวัยวะ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 08:30 - 16:30 นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 08:30 - 12:00 นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 09:00 - 12:00 1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ : 9. แนวคิดเรื่องวิชาชีพ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรวิชาชีพ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับผู้ให้บริการทางการแพทย์ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
16:30 - 19:30 1503 323-เภสัชเคมี 1 6. Anticancer agents นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 09:00 - 12:00 สรุปข้อมูลปรับปรุงหลักสูตรฯ จากนักศึกษา ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
"
13:00 - 15:00 สอนรายวิชาเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 sec2 5. Complexometric titration ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 08:00 - 10:00 เตรียมสื่อการสอนออนไลน์ ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 09:00 - 12:00 นำเสนอหัวข้อคัดสรรทางเภสัชกรรมคลินิก (ครั้งที่ 1) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคระบบทางเดินอาหารที่ซับซ้อน (ตอนที่ 2) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 09:00 - 12:00 10. ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมต่อผลลัพธ์ทางคลินิก นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 แนวปฏิบัติทางคลินิกที่เป็นปัจจุบันของโรคติดเชื้อ ในหัวข้อโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ นางสาวสุขุมา พวงมะลิตารางการใช้PH410 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 17:05 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 16:30 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 16:30 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 16:30 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 16:30 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 09:00 - 17:00 ห้องกักตัวหลังสอบ OSPE นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 16:30 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 16:30 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 16:30 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 16:30 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 18:05 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 11:00 - 12:00 1506 425-บริการสารสนเทศทางยา Lab3-4: การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ (นำ labtop/Ipad มาเพื่อสืบค้น) อภิปรายกับอาจารย์ตามห้องย่อย และศึกษาด้วยตนเอง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 425-บริการสารสนเทศทางยา Lab3-4: การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ (นำ labtop/Ipad มาเพื่อสืบค้น) อภิปรายกับอาจารย์ตามห้องย่อย และศึกษาด้วยตนเอง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:30 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 12:00 - 16:00 สอบกลางภาค 2/2563 (เก็บตัววิชา 1503 211 ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
16:30 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 : 8. Urinary system นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
16:30 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 : 8. Urinary system นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
16:30 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 16:30 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 08:30 - 12:00 นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
"
16:30 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 16:30 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 08:30 - 12:00 นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
"
16:30 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 16:30 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 16:30 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 13:00 - 16:00 พบนักศึกษาอภิปรายกรณีศึกษาออนไลน์ ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 13:00 - 16:00 อภิปรายกรณีศึกษาออนไลน์ ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 08:00 - 10:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 5. Complexometric titration นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 09:00 - 12:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 - 7 Precipitation titration (Mohr Method) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 - 7 Precipitation titration (Mohr Method) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 08:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ 10. การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการรักษาโรค 4 - การใช้ร่วมกับศาสตร์อายุรเวท (**สอบในชั่วโมงเรียน**) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การทดสอบปฏิกิริยาทางชีวเคมีและการพิสูจน์เอกลักษณ์ของเชื้อแบคทีเรีย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 08:00 - 12:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Spirochetes, Chlamydia and Rickettsia นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การทดสอบปฏิกิริยาทางชีวเคมีและการพิสูจน์เอกลักษณ์ของเชื้อแบคทีเรีย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 08:00 - 10:00 10. ใบสั่งยาและภาษาลาตินที่ใช้ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the urinary system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 16:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 08:00 - 09:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 10:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 2) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 5. Complexometric titration นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the gastrointestinal system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 13:00 - 16:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 - Conference ครั้งที่ 1 (ปฏิบัติการ 5-7) (นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 08:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ 11. วิธีสกัดมาตรฐานของน้ำมันหอมระเหย ระดับของกลิ่น การผสมน้ำหอมกลิ่นต่างๆ 12.หลักการใช้น้ำมันหอมระเหยอย่างปลอดภัย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การทดสอบเภสัชภัณฑ์ด้วยวิธีทางจุลชีววิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 08:00 - 12:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Spirochetes, Chlamydia and Rickettsia นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 สอบชดเชย กลางภาค รายวิชา 1502226 กายวิภาคศาสตร์ฯ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 08:00 - 09:00 11.การคำนวณพื้นฐานทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 12.การคำนวณพื้นฐานทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the gastrointestinal system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 211-ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ ปฏิบัติการสมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 08:00 - 10:00 ห้องชี้แจงการจัดซ้อมสอบ OSPE ปี 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 9. Group discussion: carbohydrate metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 09:00 - 10:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 12. Protein and Amino Acid Metabolism(ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 13. Lipid Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 9. Group discussion: carbohydrate metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 08:00 - 11:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม 7. การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนจีน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 09:00 - 10:00 1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ​ Disease: etiology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 13. Lipid Metabolism (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 09:00 - 12:00 นำเสนอสารนิพนธ์แบบปากเปล่า นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 10. นำเสนอหัวข้อนวัตกรรม เพื่อรับข้อเสนอแนะ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 09:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 13. Lipid Metabolism (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 10. นำเสนอหัวข้อนวัตกรรม เพื่อรับข้อเสนอแนะ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 09:00 - 10:00 1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ​ Alterations in​ Cellular​ and​ tissue​ biology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 14. Nucleic acid Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 08:00 - 12:00 19. Parkinson’s disease 20.dementia ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 13:00 - 16:00 สอน online ดร.กาญจนา สุขศรี
วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 08:00 - 12:00 21. Epilepsy 22. Status epilepticus ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 12:30 - 16:00 ห้องเก็บตัวผู้เข้าสอบ 1503211 ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 09:00 - 12:00 1506 529-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา Colorectal cancer พญ.จิตรดา จึงสมาน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 612-เภสัชภัณฑ์และระบบการนำส่งยาแบบใหม่ :10. Modified release dosage form นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 13:00 - 17:00 **24. Pain management ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 07:00 - 16:30 นำเสนอสารนิพนธ์ รอบเพิ่มเติม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 09:00 - 12:00 1506 529-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา Cholangiocarcinoma อ.จักรพันธ์ อยู่ดี นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 529-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา Cholangiocarcinoma ภญ.ภัทริยา จันทรทรัพย์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 09:00 - 12:00 1506 529-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา Integrated case discussion in solid tumor ภญ.ภัทริยา จันทรทรัพย์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 09:00 - 12:00 23. TDM of antiepileptic drugs ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 08:00 - 13:00 ฺBrief Lab วิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม ดร.จินตนา นภาพร
วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค 2/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 13:00 - 16:00 25. Pharmacotherapy in cancer ผศ.ทวนธน บุญลือตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 13:00 - 16:00 นำเสนอวิชาแนวโน้มเภสัชบำบัดโรคติดเชื้อ ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 13:00 - 16:00 ซ้อมสอบ MCQ (PLE-CC1) นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 08:00 - 16:00 ห้องรายงานตัว OSPE นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 08:00 - 11:00 1504 404-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4 ยาเตรียมที่เป็นพิษต่อเซลล์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1504 404-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4 มาตรฐานการผลิตยาในโรงพยาบาล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:30 ทำความสะอาดห้องสำหรับการจัดสอบกลางภาค นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 09:00 - 11:00 1507 300-การบริหารเภสัชกิจ 11. การทำงานเป็นทีม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 08:00 - 10:00 1506 404-เภสัชบำบัด 2 15. Intra-abdominal infections นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 404-เภสัชบำบัด 2 16. Urinary tract infections นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 08:00 - 10:00 1507 402-เภสัชกรรมชุมชน 8. บทบาทเภสัชกรในการการคัดกรองโรคเรื้อรังและให้คำปรึกษาการอดบุหรี่ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณวิชาชีพ 9. พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และการ บังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยาโดยรัฐ 10. พ.ร.บ. การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 09:00 - 12:00 1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ 1. การขึ้นทะเบียนยากับการวิจัยเชิงคลินิก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 10:00 - 12:00 1504 404-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4 สารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1507 404-เภสัชสาธารณสุข 9. ปัญหาสุขภาพและสาธารณสุขที่สำคัญ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 09:00 - 11:00 1507 300-การบริหารเภสัชกิจ 12. การบริหารดำเนินการ (Operation Management) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 08:00 - 10:00 1506 404-เภสัชบำบัด 2 17. Sexually transmitted diseases นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 404-เภสัชบำบัด 2 18. Pharmacotherapy of HIV infection นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1506 404-เภสัชบำบัด 2 18. Pharmacotherapy of HIV infection นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 16:00 1506 404-เภสัชบำบัด 2 19. Opportunistic infections in HIV-infected patients นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 09:00 - 12:00 1507 402-เภสัชกรรมชุมชน 9. บัญชีและการวิเคราะห์งบการเงินที่เกี่ยวข้องในร้าน ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณวิชาชีพ 11. พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522 12. พ.ร.บ. เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 13. พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และกรณีศึกษาด้านคุ้มครองผู้บริโภค กิตติยาพร ทองไทย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 09:00 - 12:00 1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ ระบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา (pharmacovigilance) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1504 404-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4 ผศ.ดร.วริษฎาจจอง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 13:00 - 15:00 1507 404-เภสัชสาธารณสุข 10. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ภญ.กิตติยาพร ทองไทย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 13:00 - 16:00 ซ้อมสอบ MCQ (PLE-CC1) นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 13:00 - 16:30 ทำความสะอาดห้องสำหรับการจัดสอบกลางภาค นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 08:00 - 12:00 หัวข้อที่​ 9​ Semi -​ solid II​ (creams, lotions, gels, pastes)​ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการ​ที่​ 4​ Emulsions นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 09:00 - 11:00 20.​ Cancer Chemotherapy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 15:00 21.​ Hypothalamic and​ Pituitary Hormones นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 08:00 - 10:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม 6. การซักประวัติและให้คำปรึกษาผู้ป่วยโดยใช้ภาษาอังกฤษ ศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในการสื่อสาร ศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการสื่อสารทางยา การซักประวัติผู้ป่วยเบื้องต้น / การให้คำปรึกษาอย่างง่าย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 5.​ Study of​ structure-activity relationship (ต่อ)​ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การฝึกพูดในที่สาธารณะ (Public speaking)* นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 08:00 - 10:00 1503 411-ยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข 9. สมุนไพรที่ใช้ในงานการแพทย์ทางเลือก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ Dosage regimens I (Principle) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ 11. Dosage regimens II (Applications) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 08:00 - 10:00 1503 411-ยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข 9. สมุนไพรที่ใช้ในงานการแพทย์ทางเลือก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา การซักประวัติและประเมินผู้ป่วย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 08:00 - 12:00 หัวข้อที่​ 10​ Semi​ -​ solid​ III (ointments)​ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการ​ที่​ 5​ Topical I นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 09:00 - 11:00 24.​ Insulin & Oral Hypoglycemic Drugs​ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1505 303-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 Antivirals นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 10:00 - 12:00 6.​ Antihistamines นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การฝึกซักประวัติผู้ป่วยและการให้คำปรึกษา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 10:00 - 12:00 1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ 11. Dosage regimens II (Applications) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 08:00 - 10:00 1503 411-ยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข 10. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสุขภาพในร้านยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา 7. แนวทางการจ่ายยาในโรคที่พบบ่อย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 10:00 - 12:00 สอนชีวเคมี 1 ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
"
13:00 - 15:00 ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา (Online) ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 13:00 - 15:00 ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา (Online) ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 13:00 - 17:00 อภิปรายกรณีศึกษาทางเภสัชจุลชีววิทยาฯ ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 10:00 - 11:30 เตรียมสอนออนไลน์ อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 11:00 - 12:00 1506 425-บริการสารสนเทศทางยา Lab3-4: การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ (นำ labtop/Ipad มาเพื่อสืบค้น) อภิปรายกับอาจารย์ตามห้องย่อย และศึกษาด้วยตนเอง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 425-บริการสารสนเทศทางยา Lab3-4: การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ (นำ labtop/Ipad มาเพื่อสืบค้น) อภิปรายกับอาจารย์ตามห้องย่อย และศึกษาด้วยตนเอง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 9. Group discussion: carbohydrate metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 09:00 - 12:00 1504 612-เภสัชภัณฑ์และระบบการนำส่งยาแบบใหม่ : 9. Fast disintegrating/dissolving tablet for oral drug delivery system นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 9. Group discussion: carbohydrate metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 13:00 - 15:00 เตรียม VDO สอนออนไลน์ อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 13:00 - 17:00 กิจกรรมปฏิบัติการ parkinson ผศ.ฑิภาดา สามสีทองตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 10:00 - 16:00 lสอนวิชาการให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 08:30 - 12:30 สอนออนไลน์ ระบาดวิทยาและเศรษฐศาสตร์ อาจารย์พัชรากร เพียงงาม
วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 10:00 - 16:00 เตรียมการสอนรายวิชาเภสัชวิทยา อาจารย์เกียรติศักดิ์ ภาดี
วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 09:00 - 12:00 เตรียมการสอนรายวิชาเภสัชวิทยา อาจารย์เกียรติศักดิ์ ภาดี
วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 13:00 - 16:00 สอนออนไลน์ วิชานิติเภสัชและจรรยาบรรณ (อ.พิเศษ ภญ.กิตติยาพร ทองไทย) นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 08:30 - 12:30 สอนออนไลน์ ระบาดวิทยาและเศรษฐศาสตร์ อาจารย์พัชรากร เพียงงาม
วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 11:00 - 12:00 1506 425-บริการสารสนเทศทางยา Lab3-4: การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ (นำ labtop/Ipad มาเพื่อสืบค้น) อภิปรายกับอาจารย์ตามห้องย่อย และศึกษาด้วยตนเอง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 425-บริการสารสนเทศทางยา Lab3-4: การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ (นำ labtop/Ipad มาเพื่อสืบค้น) อภิปรายกับอาจารย์ตามห้องย่อย และศึกษาด้วยตนเอง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 9. Group discussion: carbohydrate metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 9. Group discussion: carbohydrate metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 10:00 - 16:00 เตรียม VDO สอนออนไลน์ อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 08:30 - 12:00 นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
"
13:00 - 17:00 เตรียม VDO สอนออนไลน์ อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์ตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 13:00 - 16:00 1506 523-การตรวจติดตามระดับยา 7. Therapeutic drug monitoring นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 13:00 - 16:00 1506 404-เภสัชบำบัด 2 ปฏิบัติการครั้งที่ 7 Infectious disease นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 10:00 - 12:00 1506 523-การตรวจติดตามระดับยา 8. Therapeutic drug monitoring of Phenytoin นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 13:00 - 16:00 1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา ปฏิบัติการที่ 7 : ระบบสารสนเทศและข้อมูลทางเภสัชกรรมการจ่ายยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 13:00 - 16:00 1506 523-การตรวจติดตามระดับยา 9. Therapeutic drug monitoring of anticonvulsants e.g. นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 13:00 - 16:00 1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา ปฏิบัติการที่ 8 : ทักษะการซักประวัติและการประเมินผู้ป่วยที่มาด้วยอาการทางระบบต่าง ๆ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH205 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 09:00 - 16:00 ประชุมกรรมการห้องปฏิบัติการ รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 10:00 - 16:30 สอนออนไลน์ (วิชา PK และ เภสัชบำบัด 2) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 13:00 - 16:00 สอนปฏิบัติการออนไลน์ (วิชา DIS) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 08:00 - 15:00 นำเสนอวิชาเทคโนบริบาล รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 08:00 - 17:00 สอน DDS รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 08:00 - 12:00 สอนวิชาเภสัชจุลชีววิทยา ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 12:00 - 17:00 ประชุม online รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 09:00 - 12:00 สอนออนไลน์ (วิชา TDM) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 09:00 - 12:00 ประชุม online รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 09:00 - 16:00 นำเสนอสารนิพนธ์ เภสัชเคมี เทคโน ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 08:30 - 16:30 นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 08:30 - 16:30 นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 08:30 - 12:00 นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษาตารางการใช้PH206 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 09:00 - 12:00 เตรียมสอน 1502 220 Nucleoetide Metabolism ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
"
13:00 - 16:00 สอนปฏิบัติการ 1502 221 ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 13:00 - 16:00 เตรียมสอน 1502 220 Nucleoetide Metabolism ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 09:00 - 16:00 เตรียมสอน 1502 220 Nucleoetide Metabolism ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 13:00 - 16:00 สอนปฏิบัติการ 1502 221 carbohydrate metabolism (2) ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 09:00 - 16:00 เตรียมสอน 1502 220 Nucleotide metabolism ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 09:00 - 12:00 สอนบรรยาย 1502 220 Nucleotide Metabolism ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
"
13:00 - 16:00 เตรียมสอน 1502 220 Nucleoetide Metabolism ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 08:30 - 16:30 นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 08:30 - 12:00 นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษาตารางการใช้PH207 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 13:00 - 16:00 สอนปฏิบัติการออนไลน์ (วิชาเภสัชบำบัด 2) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 09:00 - 16:00 เตรียมสอนออนไลน์ (บันทึกวีดีโอสอน ) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 13:00 - 14:50 นำเสนอฝึกงานร้านยา (ผลัดเฉพาะทาง) อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
"
15:00 - 18:00 สอนออนไลน์ วิชาการดูแลสุขภาพตามวัย (อ.ภูเบศร์) ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 12:30 - 16:00 สอนเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 08:00 - 15:00 สอนวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 4 รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 08:00 - 16:00 สอน Techno 2 รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 09:00 - 12:30 เตรียมสอน 1502 220 Nucleotide metabolism ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
"
13:00 - 16:00 สอนปฏิบัติการ 1502 221 carbohydrate metabolism ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 11:30 - 18:00 สอนออนไลน์ (อ.ธนวดี) ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 10:00 - 12:00 สอนออนไลน์ (วิชา PK) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
"
13:00 - 15:00 สอนปฏิบัติการออนไลน์ (เภสัชบำบัด 4) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 08:30 - 12:00 สอนออนไลน์ (วิชา เภสัชบำบัด 4) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 08:30 - 16:30 นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 09:00 - 16:00 เตรียมสอน 1502 220 Nucleotide metabolism ดร.จุฑามาศ หงษ์ทองตารางการใช้PH208 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้-ยกเลิก-

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องเกียรติและนาม (PH105)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 13:00 - 15:00 สอนออนไลน์ dispensing ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 13:30 - 16:30 สัมภาษณ์ทุนการศึกษา คัดเลือกทุนสำหรับนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติพิเศษ และ ทุนฉุกเฉิน นางสาวปฐมพร ยังมงคลตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 (B102) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2 (B103) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3 (B104) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4 (B105) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 5 (B106) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 6 (B107) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 (288 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องออดิทอเรียม 2 (A203) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา 1 (B202) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา 2 (B203) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา 3 (B204) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา 4 (B205) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องบรรยาย 1 (B206) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องบรรยาย 2 (B207) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ 1 (B301) ตึก B ชั้น 3 (64 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ 2 (B302) ตึก B ชั้น 3 (128 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม 1 (B303) ตึก B ชั้น 3 (25 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม 2 (B304) ตึก B ชั้น 3 (25 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมไภสัชพิพัฒน์ (B404) ตึก B ชั้น 4 (57 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องสถานปฏิบัติการทางการแพทย์ (B201) ตึก B ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้โรงงานยา ชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้โรงงานยา ห้องบดแร่ง (PH112)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้โรงงานยา ห้องควบคุมคุณภาพ (PH123)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้โรงงานยา ห้องเคลือบยาเม็ด (PH120)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้โรงงานยา แปรรูปผลิตภัณฑ์ (PH115)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้โรงงานยา ห้องบรรจุ (PH124)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้โรงงานยา ห้องบรรจุแคปซูล (PH121)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้โรงงานยา ห้องอบ (PH113)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้โรงงานยา ห้องเครื่องชั่ง (PH110)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1 (PH207)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 2 (PH208)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 (PH209)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 (PH219)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา (PH220)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 (PH309)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 (PH310)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการเภสัชเวท 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการเภสัชเวท 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH411A

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH412

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB3203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB4101 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB4204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB4205 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB3303 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB3201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB3304 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB5105 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ลงชุมชน (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ศูนย์เครื่องมือกลาง (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ไม่ประสงค์จองห้องเรียน (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB4105 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -